Goudsche Courant, zaterdag 7 maart 1891

Naar men verneemt hoeft de voorzitter van de commissie uit Ieu Elzasser Landdag door lusscheukomst van dèn stedehouder bij den keizer eene audiëntie gevraagd om het bekende adres tot opheffing of althans verlichting van den pasdwang aan ï M te overhandigen Wordt de audiëntie toegestaan dan zal de voorzitter zich met eenige leden der commissie naar Berlijn begeven Het nieuwe Kabinet is te Bucharest in de beido Kamers opgetreden In zijn verklaring komt voor dat het wat de buitenlandsche politiek betreft de tot dusver aangenomen gedragslijn zal volgen Iu de Kamer van Afgevaardigden ontstond eene levendige discussie ten gevolg waarvan een votum bérei van wantrouwen in het nieuwe Kabinet werd aan s Jiarl genomen met T7 tegen 69 stemmen lerVijl 7 leden zich van stemming onthielden Generaal Floresco verklaarde daarop dal hij den koning kennis zou geven van dit besluit Men denkt dat de Kamers zullen ontbonden worden Het oordeel over den nieuwen Minister van Biunenlandsche Zaken in Bolgiè den heer Jules Ps Burlet is van liberale zijde niet gunstig Als burgeIneester van Ngvel zegt de Indépendance heeft hij zich zeer onbemind gemaakt en iu de Kamer placht hij de linkerzijde te vermaken door een opgeblazeoheid welke noch de holheid van zijn geest noch do middelmatigheid van zijn talent kon bedekken zoodal hij ten slotte ook de rechterzijde volkomen weerzin inboezemde Toch vervolgt het blad ia bij eenig nadenken de gedane keuze te begrgpen de heer Jules De Burlet is een even volbloed protectionist als zijn voorganger en daarom heeft de JUinisterpresident fieern ae rt als voorstander van v i n handel hem ve nexeerd zoo origineel is nu eenmaal der clerioann logica een stem heeft de heer De Burlet in het kapittel niet want hg ia geen afgevaardigde meer en als hij het protectionisme mocht gaan bepleiten zal by het meer kwaad dan goed doen daar komt bg Mat aangezien de censuskiezers hem by de laatste verkiezingen hebben laten vallen zijn verbeffing een hulde is aan het volk achter de kiezers en een manifestatte ten gunste der Grondwetsherziening De verkï iflgsstrijd in Oostenrijk duurt voort Van de lOÖ zetels waarover nu reeds is beschikt Hg was een lange een heel lange jonge man smal met een mager gezicht omzet door een zorgvuldig verzorgd blond baardje Hij trad op bet jonge meiqe toe en reikte haar op linksohe manier de hand Hadt ge het al geraden dal ik het zou zgn juffrouw Alice P Zij lachte luid Een mooie 8 Ldii L i zes uur en dus washet uw tijd om MHH BkU leven is zoo geregeld als dat vA PPI ouw Om vgf uurverlaat ge uw bureau op hiPètadbuis dan komtge eens kijken hoe ik het maak eu ge gaat naarbeneden om te eten want wij wonen toch in hetzelfde huis wij brengen den avond met ons drieëndoor en daar komt geen veroudering in van deneersten Januari tot op Oudejaarsavond Zij begon opnieuw te lachen en Arthur bleef voor haar staan verlegen met zgn eigen lange gestalte en in de onbeholpen houding van een minnaar Belet mij nu niet te werken Anders zal ik udoor Boland laten beknorren als hg terng komt Ga hier naast mg zitten en laat ons dan wat praten t Een aardig paar die jonge man en dat jonge meisje Hg eer knap dan leelijk ondanks zijn magerheid en z nveel te hoog opgeschoten gestalte zgn donkere oogen met den Iferlijkea en open blik verfraaiden het gelaat In desen man van vgfen twintig jaar vermoedde mei een van die goedhartige eenige huishondelijke zaken sloot de voorzitter de vergadering te omstreeks half vier ure De burgemeester van Franeker tvaarschuwt tegen de prijsraadsels welke uit die gemeente in de nieuwsbladen onder de rubriek advertenties voorkomen en iraarby aan de goede oplossers tegen toezending van een hoeveelheid postzegels boekwerken prijzen of cadeaux ia geld worden voorgespiegeld Behalve dat de boekwerken op verre na niet de waarde der toegeitonden postzegels vertegenwoordigen worden de prijzen of cadesux eerst dan b j loting toegewezea wanneer zich de stellers der advertenties door bet aantal ontvangen postzegels een ruime winsl hebben verzekerd Het meest sohadolqke insect in vele streken is de veenmol en het Westland weet vaa zijne verwoestingen dubbel en dwars mee te praten Hy graaft oven als de mollen lange oaderaardsche gangen en houdt zich bg voorkeur op in de broeibakken waar hij de voor zijne varmeeigvuldiging meest geschikte warmte vindt Verschillende middelen worden opgegeven om deze dieren te verdelgen als bloempotten die in hunne loopen worden ingegraven en waarin zg nederslorton zander er weer uit te kunnen komen Men weet ook dat men don veenmol oogenbhkkelijk kan dooden door een weinig olie op zgn lichaam te gieten welk middel echter in vele gevallen zeer veel gelgkt op dat om wat zout op den staart van een vogel te leggen ten einde het beestje te vangen Het middel is eenvoudig doch de uitvoering laat veel te wenschon over Naar aanleiding van de Surinaamsche gebeurtenissen schrijft moD uit s Hage aan het Utr DagU Midderwijl heeft deze treurige historie nog een andere vraag doen opperen q1 of het niet gewenscht eu noodig begint te worden ofiicieele en in afwachting dat de grondwet dit zal regelen officieuse vertegenwoordigers van Oost en West Indie naar de Tweede Kaner af te vaardigen niet enkel oud gouverneurs die natuurljjk de t ectanden van hun eigenaardig hoog standpunt hebben leoren bezien maar werkelyko representanten der koloniale bevolking door deze op de oene of andere wijze zelve aangewezen iets wat door gemeen overleg in een of ander kiesdistrict dat er zich beschikbaar voor stellen zou best waren tot stand te brengen Mij dnnkt als men zulk een Westindiër nu in de Kamer had dan zou de minister aan de Vertegenwoordiging al wel vroeger klaren wijn hebben geschonken of do wqn zou hem door zulk een Kamerlid ingeschonken zgn Ëen tuinman heeft een gemakkelijker middel uitgevonden dat Is volgt wordt aangewi nd men gietde bakken of akkers en bedden die door de veenmollen bezocht zijn rijkelijk met urine van koeienen alle veenmoUen zullen met hunne familie vernietigd worden De verdelging is nog zekerder als men in de urine eene kleine boeveelheid lijnzaadmeel oplost Dit middel kan tevens gebruikt worden tot bet doodon van gewone aardwormen die ofschoon in mindere mate dan de veeumolleu ook een niet gering nadeel aan de planten toebrengen door hetverplaatsen der zaden op het oogenbiik der ontkieming en door bet losmaken en eten der jonge wortels IV Crt Uit Landen schrijft men aaa de N R Ot Behalve bet adres van mr H Fh de Kanter c a houdende verzoek tot wijiiging van de jachtwet enz zgn tot dusver 123 meest gelijkluidende adressen van gelijke strekking en 17 houdende adhaesie aan het verzoek bij de Tweede Kamer ingekomen Bovendien zijn er nog 9 ingediend met verzoek tot herziening der wet op de jacht en visscherij onder welke een van der kerkeraad der hervormde gemeente te Tubbergen Aanvankelqk was door het bestuur van den AlgemeeneB Nederlandschen Wielrijdersbond besloten de Tooijaarswedatrijdeu te Scheveningeo te houden maar het bestuur van de Scheveuingsche Wielerbaan bleek hier niet zeer genegen voor te zgn Daar de tegenwoordige baan te Nijmegen te slecht is heeft het bestuur van den A N W B besloten dit jaar geen vooijaarswedstrijden maar een wegwedstrqd io Priesland te houden Waar de groote bondswedstrijden zullen gehouden worden is nog geheel onbekend De eenige baan in ons land is thans die te Scheveningen Arnhem bqgt eene baan die evenwel niet voor Mei of Juni klaar zal zijn In Amsterdam zijn do sportmen qverig in de weer om evenals voorgaande jaren eene baan te krijgen Te Utrecht schijnen de onderhandelingen met het gemeentebestuur niet te vlotten Nijmegen heeft den Bond aangeboden eene geheel nieawe baan aan te leggen met kleedkamers enz aiit de kampioenschappen aldaar verreden worden Golgk ik verwachtte is Sadler vrijgesproken of liever van rechtsvervolging ontslagen ig zake de tegen hem gerichte beschuldiging van moedwilli en doodslag op Frances Coles De Kroon heeft haar strafgeding laten waren en de ongelukkige stoker der stoomboot Fez bevindt zich na eene voorloopige hechtenis van twee weken wederom op vrge voelen Natuurlijk kon de leider der strafvervolgingen van staatswege kwalgk anders handelen na de uitspraak door de jury van den Coroner gepaau Zelfs de beeedigde verklaringen der politie hadden bijna een alibi voor Sadler vastgesteld Daarnaar toch was het gelijk ik in mgnen laatswn brief over deze zaak aantoonde bgna onmogelgk dat hg den moord pleegde Hij had daartoe noch den noodigen tijd noch de noodige nuchterheid AbsoD staat nu vast dat eene andere hand dan die van Sadler dit bloedige werk verricht heeft de politie heeft veertien dagen vermorst met het vervolgen van enen onschuldig gebleken ofschoon zwaar verdachten man en midderwgl is de werkelijke dader in de gelegendheid geweest te ontsnappen Of hij en Jack the Hipper ééa en dezelfde pesoon zijn weet men natuurlijk niet want het bloedige geheim van Whitecbadel sihgnt meer dan ooit onpeilbaar maar alles duidt er op dat dezelfde sluipmoordenaar welken do justitie al zoolang vergeefs naapeun ook in den vroegen ochtend van 13 Februari zijne verschrikkelijke rol gespeeld heeft Ziedaar de belangrijkste en tevens de treurigste slotsom waartoe men weder geraken moet En de politie is andermaal verslagen Het lijkt ongelooCelijk dat éénzelfde monster achter elkaar tien afgrgselqke moorden in eene dicht bewoonde wijk eener wereldstad plegen kan zander eindelijk te worden gegrepen en onschadelijk gemaakt Dit wettigt het Tan de Pavé des Chartrons verblindde door zijn fortuin I Wat den bezoeker vooral dadelijk opviel dat waa de groote helderheid en da bijzondere zorg aan de kleinste kleinigheden besteed Dien namiddag zat Alice te naaien voor het geopende venster dat uitzag op een tuin beplant met boomen waarvan het dichte gebladerte zich voor de oogen van bet jonge meisje als een groen koepeldak verhief Als zij thuis kwam van haar kostschool werkte zij voor een naaater in de buurt Achter Iiaar naaimachine gezeten trapte zij met haar vlug Toe e op liet pedaal onder het neuriën van een liedje Altijd was zij vroolqk die Alice Uit haar onverstoorbaar goed humeur putte zij den moed dien zij in baar moeilqk leven zoo hoog noodig had Hoe dikwijls verdreef zij de treurige stemming van haar broeder door een geestig antwoord of een vrooIqk gezegde Van tijd tot tijd rustte zij uit van haren arbeid om haar helder en glinsterend oog te laten dwalen over de glimmende bladeren De herinnering aan het fraaie park van haar vader te Régies in de nabijheid van Bordeaux kwam weder bq haar op Hoe gaarne draafde zy door de netjes opgeharkte lanen langs de grasperken en in het kleine eikenboschje Plotseling schrikte zq op door het kloppen op de deur Kom binnen mgnheer Arthur riep zq vroolijk De deur ging open en m jnheer Arthur verscheen andermaal vernomen verwgt dat de Londensche poli tie niet op de hoogte is van hare taak Nemen wi aan dat de geheimzinnige Jack te Bipper een zee man is die zich terstond aan boord van een schip terugtrekt na zijne bloeddaden te hebbon verricht dus geen tehuis beeft op den vasten wal waarhuii genooten hem zouden kennen en mogelgk verradeo Is dat zóó dan wordt het aanstonds verklaarbaar waarom de huiszoekingen door 9e politie in de buurt zelvo ondernomen toen de Itipper moord i aanvingen ijdel bleven Doch zulks is toch zeker geen geldige uitvlucht voor eene justitie wiei pliclit het medebrengt tegen moord te waken onverschillig door wieu gepleegd Het is eene jammerlijke bekenteuis van onmacht voor eene politie om te zeggen wg kunnen Jack niet pakken want hg is een matrWs Wij hebben en bezoldigen toch eene Theemspolitie Wat voert die uit en waarom kan zij niets doeg als de landpolitie blijkbaar bet spoor volslageu bijster blijft P De waarheid is dat de politiemacht te Londea al te zeer op ééne leest geschoeid is Dat wit zeg gen de politie in Whitechapel handelt gelgk de politie in Belgravia Dit is onzin aangezien de burgers in Oost Londen een geheel ander slag vao raenschen zgn d n do burgers van West Landen Men beoorloogt wilden niet als man krggt voert tegen de legers van een beschaafd volk Ëa de politie voert oorlog tegen misdadigers De misdadigers in Whitechapel hebben andere gebruiken en andore leefwgze dau da euveldoeners io Nayfair Daarmee behoort de justitie rekening te houden Voor Oost Londen dient met andere woorden oen bijzonder korps agenten e worden gehandhaafd en letterlgk gedrild na r de behoeften en eigenaardigheden van het district De detectives daarin behooren ten volle vertrouwd te gn met de gewoonten der lieden wier misdaden zij moeten ontdekken Gewone politieagenten met dikke krakende laarzen te laten rondgaan in Whitechapel is krankzinnig staat gelijk met het stellen van eene premie op de straffeloosheid van misdaden Zulke agenten waarschuwen boeven geven hun tijd om weg te loopen Ook in dit geval met Frances Coles hebben krakende laarzen van eenen deftig rondstappenden politieman den moordenaar hiA sein gegeven tot eest overhaaste vlucht want de agent heeft getuigd dM Lij den tred hoorde van iemand die zich glingsverwgderdo Blijkbaar was dat de moordenaar die overroo peld had kunnen worden in zgne bloedige taak deer eenen geruisohloos oiusluipenden in den waren zit des woords stillen diender Een bekend verschijnsel is het zoet warden rit aardappelen het komt altijd des wintert voor ei men neemt het meestal waar na strenge vorst Hier te lande wordt algemeen aangenomen dat die aani appelknollen wel niet bevroren zgn geweest mas dat zg ternauwernood aan het bevriezen ontsnaptea in ieder geval houdt men het er voor dat zg iets van de vorst weg hebbeu Pie voorstelling mag niet geheel juist wezen zg is ook niet geheel mis Do lage ten ratuur heeft de schuld overigens zgn die aardappelen daarom nog niet bevroren of bevroren geweest Een deskundige schreef dezer dagen daarover dat de aardappelen den bekenden zoeten laffen smaak aannemen wanneer zg een tijdlang blootstaan aan eene temperatuur van 2 tot 5i C naturen die het ongeluk buigzaam maakt maar niet bederft Arthur Dutac de zoon van een griffier van d rechtbank te Meaux werd op achttienjarigen leeftgd wees en kwam in het bezit van tienduizend francs Door bemiddeling van een schoolkameraad zgn vaders den procureur generaal van Toulouse kneg hij een betrekking als ambtenaar op het stadhuis Bebatve het jaar dat hg aan zgn dienstpliekt moest voldoen viel er niets van bSteekenis voor in dit rustig en kalm bestaan Daar hij zeer geregeld op zijn bureeu kwam en altgd gereed was dringend zaken af te maken won Arthur zeer spoedig d achting van zgn chef Na zes maanden kreeg een fabelachtig traktement achttienhonderd francf en honderdvgftig francs gratificatie mét NieuwjalT Welk een fortuin Op zekeren dag namen Boland Montfranc en z ii zuster hun intrelÉ in hetzelfde huis als hij in de rue Cardinet Eerst toen leerde de kalme ambtenaar de vreugd en bet zoete genot der liefde kennen Wie zou niet iri aanbidding zijn neergeknield voor dit engelachtige wezen P Het was een van die eohoonheden die den mannen op straat naar haar doen kgken en die aan grijsaards voor een oogenbiik weder hun jeugdig vuur verleenen JFordl ttrtolgd Het zetmaal verandert in suiker en suilftr is samengesteld uit koolstof en water terwijl deze nieuwe producten bij lage temperatuur niet genoegzaam door de ademhaling of respiratie der knollen verbrand of geoxydeerd on er uit verwijderd worden in den vorm van koolzuur en waterdamp zooals bij hoogere temperatuur wèl geschiedt Men weet hier zeer oed dat diezelfde aardappelen hun normalen smaak terug krijgen maar dit komt dan daar vandaan dat zij bij hooger warmtegraden bij 20o C vooral en daar boven meer koolzuur en waterdamp uitademen dan er zetmeel in suiker veranderd is geworden en aldus langzamerhand van deze laatste bevrijd worden Eene meer uitvoerige verklaring van het verschijnsel gaf Muller zij wijkt niet wezenlijk van de andere af De suiker hier bedoeld is vooral de zoogen druivensuiker Muller vond ook dat zich druivensuiker in de aardappolknollon ophoopt bij lage temperatuur en vooral wanneer die op circa Oo C staat Daartoe is echter tijd noodig Na 40 dagen op Oo C te zijn gehouden bevatten do aardappelen meer dan S a pet van dio suiker Hierbij dient opgemerkt dat zij niet bevriezen bij liet vriespunt en zelfs nog niet bij Io C maar wel bij 3o C Dat er tijd noodig is voor de suikervorming kan daaruit blijken dat de aardappelen bij bet invallen van strenge koude spoedig kunnen bevriezen eu in dien toestand bewaard worden zonder zoet te smaken terwijl dit wel het geval is wanneer zij dagen lang eene kjude van Oo C Io C 2o C doorstaan en dan eindelijk bevriezen of vervriezen nletgeen natuurlijk gepaard gaat met de kristallisatio van hunne waterdeelen tot gs Of het verschijnsel zich in meerdere of mindere mote voordoet hangt eenigszins van omstandigheden af b v het watergohalte en de ouderdom der knollen Te Akkrum en omstreken hebben de bekendo Spaansche kooplieden wederom eenige beste kooien opgekocht on die verzonden over Rotterdam lüar Bilbao Daaronder waren exemplaren welke 840 hadden gekost De logementhouder E Kuipers te Akkrum is mede vertrokken om de koeien naar de plaats der bestemming te bezorgen Ook de heer K Koopmans te Akkrum heeft met eenige Duitsclie kooplieden BI stuks koeien opgekocht welke naar Weener iu Oost Friesland zijn verzonden Deze kooplieden kochten alleen jonge en rgde en besteedden ongeveer 200 voor elke koe Het Friesche vee wordt in den vreemde zeer gezocht Voor het Hof te s Hage werd gisteren in appèl behandeld de zaak van den boer uit Sassenheim die met een ander een contract had gesloten om dagelijks 100 liters melk zooals die van de koe kwam te leveren legen overeengekomen prgs De bijzonderheden deze zaak betreffende zijn bg de behandeling voor de arrondissements rechtbank te s Hage reeds medegedeeld Zooals men zich herinneren zal was de zaak dat de contractant slootwater bg de melk had gedaan yaarvoor hijdoor de rechtbank veroordeeld werd tot 3 maanden gevangenisstraf Beklaagde ontkende zijn molk aangelengd te hebbon met water uit de Sassenheimervaart en drie getuigen è deeharr e gehoord vertelden dat zg dit ook niet hadden gezien en dat het water uit genoemde vaart door menschon die geen pomp hebben als drinkwater wordt gebruikt Mr Ph A Haas uit Amsterdam betwistte als verdediger dat de feitelgke elementen aanwezig waren welke het delict moeten oonstrueeren Pleiter bestreed aangenomen zelfs dat het geschepte water tot verdunning van de melk had moeten dienen de opvatting dat vervalsching waa gepleegd concludeerde tot het opleggen eener lichtere straf Het O M requircerde bevestiging van het vonnis Uitspraak over 8 dagen Voor de Buigerlijke Kamer van de Arrondisse mens Ilechlbank te sGravenbage is Maandag oen geding gevoerd waarvan de beslissing van groot belang zal zijn in zake de bevoegdheid van sommige kerkelijke gemeenten en besturen tegenover de lidmaten De heer JL K te s Gravenhage heeft de Nederlandsch Israëlietische Gemeente te s Gravonhage voor de fteohtBank gedagvaard iir verband met de navolgende door den kerkeraad der Nederl Israël Q eente aldaar bg het in 1886 vastgestelde reglemfct dier gemeente in art 267 gemaakte bepaling Het Armbestuur heofl het recht om de te s Gravenhage wonende geiramatiiouleerde leden der gemeente van 18 tot 6Q jaBgen leoftg d die over het joopen l jaar in een dej éérste tien klassen vanden hoofdolijken omslag t n behoeve der kerkelijke kas zgn aangeslagen alsmtóe hunne zonen die da imma tnculatierechten gebie n op te roepen tot hét deel nemen aan de collecten ten behoeve der iutelling Die oproeping geschiedt naar den rooster waarop zij die in de termen van het vorig lid vallen naar eene bij loting vast te stellen volgorde worden geplaatst De namen der op den rooster geplaatste personen worden door het Armbestuur ter algemeene kennis gebracht De oproeping heeft sch iftelijk plaats minstens zes dagen voor het houden eener collecte Opgeroepen kunnen worden zoovele leden als het Armbestuur zal oordeelen dat voor het behoorlijk houden der collecte noodig zijn Ieder opgeroepene is bevoogd om mits daarvan minstens twee dagen to voren aan het Armbestuur kenuisgevende zijne beurt af te koopen voor eene som van drie gulden ten bate der armeukas Hij kan zich ook door een ander op den rooster voorkomend persoon doen vervongen zonder dat dit echter in Ie volgorde der daarop geplaatsteu eenige verandering zil teweegbrengen Do eischer nu is van oordeel dat die bepaling van gezegd reglement ia in strgd mot de bepaling van art 2 van het Burgerlijk Wetboek bepalende o a dat slavernij en allo andere perpoonlijfce dienstbaarheden van wolken aard of onder wolke benaming ook bekend in het Kijk niet geduld worden en dus dnt artikel voor de leden dier gemeente nimmer verbindend kan zijn vermits do kerkeraad der Ned Isr gemeente te s Gravenhago alloen bevoegd is voor de leden der gemoente bindende bepalingen vast te stellen betrekking hebbende op kerkelijke doeleinden rakende den eeredienst en de huishouding der gemeente doch geenszins om persoonlijke 4ienstbaarheden en dnt nog wel in hei openbaar van de leden dier gemeente te eischen in strijd met en geheel buiten zijne bevoegdheid Hij roopt daarom gedaagden op ten einde bij vonnis der Bechtbank to hooren verklaren voor recht dat de bepaling van voormeld art 267 van voormeld reglement dor N I G te s Graveahage zooals het luidt in het door den kerkeraad dier gemeente op 4 Nov 1886 vastgestelde roKleraent als in strijd mot art 2 van het Burg Wetboek is nietig en daaraan derhalvo alle bindende rechtskracht voor de leder der N Is G te s Gravenhage te hooren ontzeggen met veroordeeling van de gedaagde N I G te s Gravenhage ia do proceskosten Als prQcureur van den eisohor occupeert Mr J Addink terwijl Mr Verschuur zich voor de gedaagdte heeft geconstitueerd De behandeling van deze zaak werd voorlooptg uitgesteld BDiteolandscb Overzicbt verwierren de Duitach liberalen 21 de jong Czechen 17 de Polen 20 de clericalen 11 de anti semieten 6 en de Oud Czeehen 5 zetels terwijl de overigen onder de Buthenen Rumenen en andere kleinere partijen verdeeld zijn De Duitschers in Oostenrijk wijten den uitslag van den eersten strijd san graaf Taaffe Daar de ministerpresident altijd de uiet Duitsche volkeren van Oostenrijk begunstigde wonnen deze steeds terrein en zoo werd nu de schitterende overwinning der democratische en radicale jong Czechen mogelijk Met de gematigde oud Czecheu die steeds deel uitmaakten van de meerderheid welke het con servatiefclericale kabinet Taaffe steunde kon de minister wel regeeren maar dit is natuurlijk onmogelijk met do revolutionaire jong Czechen wier hoofdstreven is Bohème van Oostenrijk geheel los te maken Uit do meerderheid der regeering gelijk deze tot dusver was samengesteld verdwijnt dus do geheelo Czechische partij die no oppositie party wordt en daardoor wordt graaf Taalfo wel genoodzaakt zgn toevlacfat te zoeken bg de liberale Duitschers De Duitschliborale partg ook al verliest zg V e niigo zetels aan de anti semieten bUjft toch nog di tMiBte party in het Huis van Vfgevaardigden zöówïit de oudCzechen verdwgnen zonder de Duitschers geen regeeringsmeerderheid mogelgk is Nadat het bericht dat de koning afstand beeft gedaan van vier millioen op de civiele Igst allerwegen de ronde had gedaau verneemt men thans dat het onjuist is Reeds hadden sommige bladen er aan herinnerd dat s konings vader evenzoo gehandeld heeft toen hy de noodzakeUjkheid van bezuiniging inzag Hg had nameiyk in 1867 eea brief aan den toenmaligen ministerpresident Batizze geschreven waarin hg verklaarde de civiele Ujst met vier milUeen verminderd te willen zien De ropublikeinsche afgevaardigde Imbriani bracht die zaak te berde in de Katner Nadat de heer Luzzatti den financieelen toestand uiteengezet en daarbg gewezen had op de bezuinigingen die het ministerie op verschillende hoofdstukken der begrootingf heeft gebracht nam Imbriani het noord om zytó bevreemding te kennen te geven dat het Kabinet den koning niet voorgesteld had de civiele Igst to verminderen De minister president autwoo dat de kroon den raad noch van dien spreker noch van de ministers noodig had om met da behoeften des lands bekend te warden Italië ziet en weet hoezeer da koning zgne hooge roeping vervult Levendige en langdurige bgval De voorzitter der Kamer voegde vervolgens eenige woorden aan Imbriani toe Qg weet sprak hg dat de civiele Igsf machtig gedund wordt door de onuitputtelgke liefdadigheid des konings Maar daarvan hebt gg gezwegen Alweer volgden warme toejuichingen eu er werd geroepen Leve de koning Gisteren zgn de onderhandelingen over het Duitsch Oostenryksche bandelstractoat welke gedurende een week waren gestaakt hervat De vertraging werd veroorzaakt door eenige punten van geschil waarover de gemachligden eerst instructies van hun regeeringen moesten inwinnen Deze bezwaren zyn nu weer uit den weg geruimd maar toch is nog geen enkel hoofdstuk geheel gereed Evenwel verzekert toch het Weener FremdenHatt dat de zaak goed vordert X lS eenige bladen zou de Ouitsche regeering zyn een verlagin9 un de graanrechten tot toe te staan mai erlangt de Hongaarsoba regeerin een verlaging van dit invoerrecht tot 2 50 Mark iDe Freumnu e Zeitung twgfel echter aan de juistheid ezer mededeeliaf dat de Duitsche Bondsraad adertgd hSeft besloteh het invoerrecht op korren niet lager te stellen dtin 3 50 Mark KEMMISGEf IXG Herijk van Maten én Gewichten Burgemeester en Wethouders van Gouda Gelet op het Besluit van Hoeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Hollaud van 9 December 1890 no 64 Prov Blad n 67 brengen ter kennis per Ingezetenen dezer gemeente dat de HEBIJK der Maten en Gewicht dit jaar zal plaats hebben van 16 Maart tot 15 Mpril uitgezonderd 30 Maart op alle werkd n van des voormiddags tot des namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal aan den Qroeneweg naast da Eerste Openbare Burgerschool voor Jodgens dat de letter i in den gewonen schrgfvorm bsstemd is tot goedkeuringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bg den nieuwen IJK als den HERUK dat voor de verdeeling der werkzaamhe Df tot bevordering van den geregelden gang van den Hergk n aar volgorde der wgken aan de huizen der IJk ehtigen briefjes zullen worden bezorgd houdende opgaaf n den dag en het uur waarop zg hunue