Goudsche Courant, zaterdag 7 maart 1891

1891 Maandag 9 Maart iS 4471 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uit ave P De Rijnlandache Dtuiven Borate honig sedert a 22 Jaren met steed klimmend succes in gebruik ia het edelste aangenaamste en krachtcladigste Huismiddel bij hoest heeschheid vierslflming kef en borstkwalen kinder hoest enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen k fl 2 met geele a fl 1 met roode en ïi 65 Cent met witte capw len welke nerenstaand ƒ$ briekstêmpel dragen ïe Gouda bij P A Wol£F Boskoop bff 3f van Bergen Haastrecht bji J D den Hertog Oudewater bij F Jonker Idenburg Maten en Gewichten tot het ondergaan Tan den Heryk zullen kunnen aanbieden terwyl zg die onvoorziens zoodauig briefje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangewezen dagen en uren voor den Herijk in deze Gemeente aan het bovengenoemd IJklokaal kunnen vervoegen Wordende belanghebbende voorta herinnerd dat zij verplicht zijn hunne Maten en Gewichten bohoorlgk aciooa en volkomen dmog tot het ondergaiin van dan Herijk aan te bieden dat na 1 October a a het gebruiken of voorha den hehbeu van Maten er Gewichten niet voorzien van do vereisohte alempelmerken verboden en strafbaar is dat zij die van deze gelegenheid voor den Hergk in deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebben alsnog tot 1 October a s hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk kunnen aanbieden aan het IJkkantoor te Eotterdam op Uinsda en Vrijdag van elke week van dei voormiddaga 10 tot des middags 12 uren en des namiddags van 1 tot 3 uren dat de ondorJeelon van het Gram uitsluitend aan liet IJkkantoor te Rotterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegenheid voor den Herijk ten nutte te maken ten einde te ▼ oorkomen de onaangename gevolgen die bij verzi im daarvan voor hem zouden ontstaan GOUDA B Maart 1891 Burgemeester en Wethouders voornoem VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWER petroleuHoteKgen van de Makelaars Cantzlaar Sehalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 55 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 Maartlevering ƒ 7 50 Augustus levering 7 6B September October Nonember en Decemberlevering 8 burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Johao ouaeri W Broekbaüu eo H J van der Kmj l Dt ouden J Rotloper en A tid Oosterom OVEELEDEN A ToiodeK wed van U de Jong oud 79 j W Sehaip ond 3 j ADVERTENTISN Mejuffrouw van EIJK KATTENSINGEL vraagt tegen MEI eene flinke DIEÏÏSTBODE P G Wie zeker zjjn wii de Echte I Eikel Cacao te outrangen tesamengesteld öD na vele proefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvin4er8 Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabblissement van Gebi Stollwerck te beulen elsche J pll2iel2SLeIi Eikels acao in yierkanten bussen Peze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een è 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apotbekerö enz P V Ko V Ko proBfbusjea f 1 80 c 0 90 c p 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Neder1 land Julius Mattenklodt 1 Amsterdam Kalverstraat 103 Gonda Snelpersdruk van A Beiskman Zoon Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpyn af tot de voorafgaande kenteekonen van apoplexie hersenberoerte toe ttotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen t jd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namolyk langs de huid eene phjsiologische ontdekking gedaan heeft die na honderde proofnemiugen thans over de geheele wereld verbreid is en terwql zjj in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstellmg wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Eoman Weissraann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene öO jarigo praktyk Door wasscMng van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gescbikte stoffea door de huid onmiddeliyk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en lij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tyd reeds de 21e drak versohenenv is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de mediSObe bladen die aan deze geneeswgze gewijd zyn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polyküniek te Parys rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cbarenton SanitStsrath ür Cobn te Stettin örossmaon med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Sobering kasteel Guteafels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inriohting voor zenuwiyders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts ts Zirknitz Ober stabsarztvJeohl mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Eure lid van den Conseil Central d hygièdi et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestcl meer of minder aangedaan ia of aan zoogenaamde zenuwaebtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chroniscbe hoofdpvjn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotrotfen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zoaals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeieiyk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door do bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriaeeren stoom looi of zeebaden geja genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on tan slotte zy die vreeS gCVOeleU VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens vorschgnselen als zicb nhOUdend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de odgen drukkende pijn onder het voorhoofd Bulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van hantfen en voeten aan ai deze dne categoricn van zeUUWlijderS als ook aan jonge m isjei lijdende aan bleekzucht en kraohteloosheld ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangoraien zioh het boven vermelde werkje aan t schaffen hetwelk op aanvrage kOStOloos en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Pargs rue de l Kchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeawijze van ttOM N WEISSMANIN Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en varder te Amsterdam door N CLGBA Co Hoiligeweg 42 Arahem J de BEVER Agont dor Scheepvaart Courant Rijnkade 71 Rrtterdam F E van SANTEIS KOLFF Apotheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBV k POHTO V Oudegracht bij de öaardbrug F 160 Op de ongste hygieniach medl iB Tentoanstelling te Gent is de Weissraann sche geneesw ze door de medische jury iu t de Zilveren Medaille bekroond f sedert 22 jaren beproefd Algemeen erkend als MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond en Tandtsiekten zooals het los fforden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaa fe uamt J reuk uit den mond kalkvorming wordm zektr voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van bet echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s nttwV in aanmerkelijk vergrooto flesschen voOT 60 cenU ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktydig aangewend met Dr POPI Tandpoeder of TaudpaiSta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersol Dr POPP s Kruiden Zeep tegen elk buiduitsUg en voortreffelijk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen zecf POPP S Gekristalliseerde e Transparant GIyeerineze pen zijn de fijnste Toilet on gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen fH De namaaksels van Anatherill Mond watW verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J 6 POiPP Weenen Depots te GOUDA fST C ZEJLdENRIJK Dre st n Ua Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeb Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BU dejse Courant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 7 Maart 1891 Indertijd werd door ons melding gemaakt dat de Eleermakers Vereeniging Onderling Hulpbetoon alhier een cursus had geopend voor kleermakers ten einde hun eene goede coupe te doen verkrggen Met veel succes is deze cursus gehouden Er waren 28 deelnemers die in 3 groepen verdeeld éinraaal per week het onderwijs volgden dat gegeven werd door onzen stadgenoot den heer van der Sloot Jr die in Parijs zijne opleiding ontving e die zich tot algemeene voldoening kweet van zijn niet gemakkelijke taak Immers men kan een goed oonCr zijn en toch niet de gave van modedeeling heb Gelukkig was dat hier wèl het geval De Vereeniging en haar Voorzitter de heer S 1 Grootendorst wiens streven het reeds lang was zoo n cursus in het levon te roepen kunnen alle voldoening hebben van hün werk Om de ambitie lojendig te houden is thans een prgsvraag uitgeschreven onder genoemde deelnemers waaraan zij als de erstvolgende drukke maanden voorbij zijn hunne vrije uren kunnen wijden GisMren is van de werf Kromhout van H van aardingen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Tjakschip Avontuur groot plm BO Lasten voor rekening van schipper A M Heemskerk alhier en zijn hierna onmiddelijjc de kielen gelegd voor een ijzer klipperschip groot 250 Lasten genaamd Thaddea voor rekening van de heeren A M H van Elk en J A M van Elk te Leeuwen n eeu ijzer klipperschip grbpt 110 Lasten voor rekening van W Slokkers te Oiidgastel i FEUILIETOX EEN ONGELUKKIGE Naar iet Frame i EERSTE AFDEELWG enr haar was zeer donker mot een satijnachtigen glans haar zoo dik en zwaar dat het hinderlijk werd een fiere kr on op een fijngevormd hoofd dat verwonderlijk wonderlijkveel gelijkenis vertoonde met hel profil Tan de Heilige Maagd op het in hetfcusenm van Madrid tentoongestelde kostbare doek v Velasquez vooratellende de Kroning Do bleeke gelaatskleur oezat de zachte tinten vaa paarlraoer De grijze oogen met bruine flikkeringen gUnaterden van jeugd en Itvenslust Geen enkele ttmpef op dit reine blanke Toorhoofd geen enkele fout in die fraai gevormde lemge gestalte Een echte heldin uit eeu roman met een buigzame leest en fraSie ietwat lange smalle handen een heldin maar ook een hodendaag che nd i i zenuwen en met een onver AM gezondheid rthur zat zwijgend naast haar en verstond haar oe oogen terwijl het aardige voetje van Alice Niettegenstaande den hoogen prijs vastgesteld voor het telephonisch verkeer tusschenifarijsGh en Londen 10 frcs voor een gesprek van 3 minuten vreest men thans reeds dat de lijn weldra aan de tarlrijke aanvragen niet zal kuunen voldoen zoodat binnen korten tijd een tweede lijn gelegd zal ageten worden waardoor men dan ook door het grooi verkeer het dure tarief zou kunnen verminderen In den nacht tussch n Donltrdag en Vrijdag werd achter in de P ö Hooitstnat te Amsterdam 59 en 60 in de woningen van de familiess P C Insinger en D A Koenon ingebroken Het werd eerst gisteren ochtend ontdekt zflodat er nog ntet opgegeven kon worden wat er verinist wordt Deze linbraak is weder een staaltje van de grootste brutaliteit en bewijst dat de dieven die sedert eenigen tijd die stad onveilig maken nergens tegen opzien Niet alleen wordt het gedeelte van de P C Hooftstraat waar de misdaad gepleegd is bewaakt door twee particulier uachtwakejji i aar bovendien heefl de familie Insinger een gróoten zwarten hond Deze lag echter in den stal De inbrekers zijn blijkbaar aan de achterzijdedoor de tuinen binnengekomen en zij moeten zichverwijderd hebben door bet Vondelpark De huizenwaar dezen nacht ingebroken is behooren tot hetgedeelten der P C Hooftstraat dat onder NieuwerAmstel ligt Uit Amsterdam wordt gemeld I Een gevaarlijke en bij de jus titie wel bekende inbreker viel gisteren avond in handen der politie Voor de factory der firma Van Gend Loos aan de Prins Hendrikkade Haringpskkerij was namelijk gisteren avond een vrachtwagen met stukgoederen aangekomen Bij het afrijden van de glooiing had de koetsier een paar mannen van verdacht voorkomen onder de lantaarn gezien en hield die in het vlug het pedaal van de naaimachine in beweging hield Ia dat al wat ge mij te vertellen hebt vroegzij een beetje overmoedig Ik bewonder u antwoordde hij glimlachend Dat weet ijc wel En dat is het juist watmü zoo spijt Waarom Omdat ge mij dan weder over uw liefde zultgaan spreken De jonge man bloosde a s een schooljongen die I op heeter daad wordt betrapt Als ik u niet over niijn liefde mag spreken wat voor waarde heeft het leven dan voor mij 1 Nu sloeg Alice op haar beurt de oogen naar hem op waarin een uitdrukking van teederheid blonk Toen stond ij van achter haar naaimachine op en voegde er zacht bij TT Het is tijd dat wij een beslissende verklaring met elkaar hebbeu Laat ons nu eens koel redeneeren Het is voor mij geen geheim meer dat ge mü bemint en gij eet zeer goed dat ge my niet onverschillig zijt O welk een geluk Wacht ten minste tot ik geëindigd heb Ongelukkigerwijze beste vriend zijn wij beiden alles behalve rijk meei nog wij zijn arm Gij verdient honderdvijftig francs per maand en ik dertig Laten wü nu aannemen dat na een jaar mijn pianolessen en mijn naaiwerk mij vier of vijf louis ADVBBTBNTllteN worden geplaatrt van 1 5 regeU i 50 Centen ledeie rogel meer 10 Centen G EGO TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt oog Toen hij den bok afgleed zag hij en hü maakte er zijn makker juist opmerkzaam op dat een der beide mannen eene doos van den wagen stal en aan zijn handlanger overreikte die er mede aan den haal ging De wakkere kleine koetsier zette den dief onmiddellijk na die ziende dat er onraad was de doosmet schoenen wegwierp De koetsier haalde hemeehter in pakte hem ïh de kraag van zijua jas enwist door het roepen van houdt den dief eenpaar pereonen tot hulp te doen toeschieten waarbij al spoedig een agent s an politie zioh voegde dieden vluchteling mede nam naar h t bureau vanpolitie aan de Oudebrugsteeg en waar hij bleek tazijn Cornelia Lavertu Hij varblijft voorloopigin bewaring evenals de doos met schoenen die alsbewijsstdk ter terechtzitting moet dienen en waarvoor de firma eene and re doos met schoenen als dit verlangt wordt door den afzender in de plaatamoet stellen Tweede Küdsb Zitting Staten Generaal van Vrijdag 6 Maart De algemeene beraadslagingen over de wet op den suikeraccijns liepen heden af terwijl van een drietal amendementen door en libarale katholieke combinatie ingediend het eerste kortelijk verdedigd en door de commissie van rapporteurs aanbevolen werd Het sterkt 9m de werking der wet in plaats va ii over de jaren 1891 1893 zich te doen uitstrekken over de jaren 1892 1894 Daarmee is inderdaad aan de bezwaren der industneelen in zeer ruime mate tegemoet gekomen Tegen de heffing over 1890 was bezivaar gemaakt omdat het ontwerp geen terugwerkende kracht mocht hebben maar vervolgens tegen die over 1891 evenzeer omdat ook onder die bepaling terugwerkende kracht in het ontwerp werd gezien daar voor da campagne 1890 91 die don aociins in 1891 betaalt roeds voor de behandelin g per maand opbrengen dat is al wat wü kunnen verwachten Dus trouwen wg dan zün wü osnvoudi arme stakkers en niets meer Een heldere lach deed twee ryen geüjke witte tanden zichtbaar worden en zette nog meer schoonheid bij aan haar vrooHjk gezichtje Dat is volkomen waar I Veroorloof mg echterop te merken dat ge met my in elk geval ryker üjt dan met Koland Maar de ontberingen die men aanvaardt als men met zijn broeder huishoudt omdat men trouwens niet anders kan die aanvaardt men niet als mengetrouwd is En als wg kinderen kregen Oph wat zou ik hen beklagen Zü hebben niet gevraaigd om in de wereld te liomen en zg zanden door om egoïsme veroordeeld zijn van honger om te komen fNeen neep niet trouwen Het gelaat van den braven Arthur drukte toovec verdriet uit dat Ali e er door werd getroffen Zi vatte zgn hand Wordt ge daar nu bedroefd om Gg laat d moed pok zoo spoedig zinken Gg hadt mg toch toegestaan u te tebeminnen Zeker en dat doe ik nog Ik gebied het a zelfs zoo üoodig Dan begrgp ik er niets meer van Het is toch zeer eenvoudis Ik wil wel d tge mg bemint ik wil ook wel dat ge hoop zoitvoeden mü eenmaal tot uw vrouw te n ei