Goudsche Courant, maandag 9 maart 1891

ADVERTENTIËN der vet ia geoonlraoteerd Het is wel wat rer gezqebt en tw niet te verwonderen dat de Toor tanders der voord racht als de heeren Mees en Rutgers baar door deze wijiiging niet sannemelgkergaan vinden Wat de byzonderbeden der discussie betreft deze qjn van zoo techniseben aard dat wg voor onze lezers onnoodig vinden ons daarin te verdiepen Dinsdag hoopt men tot eene beslissing der hoofduak te geraken Land ontdekt langs adminiitratieven weg Eene merkwaardige ontdekking werd dezer dagen gedaan in de administratie boeken van de Russische regeering Men kwam namelgk tot de verrassende oatdekking dat op de bevolkiugslijst een steppendorp in bet district Askabad Aziatisch Rusland met eene bevolking van 25 000 zielen heel eenvoudig was verbeten zoodat de bewoners voor geen ven cent belasting werden lastig gevallen Dadelgk werd voor dit zonderlinge geval eene buitengewone belasting uitgeschreven van 6 roebel per hoofd eif per jaar Om deze reden vinden die steppenbewoners hunne ontdekking weinig aangenaam Te Salinas in den staat Minas Brazilië is volgels een te St Paolo verschgnenu blad zekere Clemente 22 jaieu oud arbeider wegens het vermoorden van zes personen op verschillende tijdstippen net het volvoerde doel om de lijken te graden en op te eten gevangen genomen en veroordeeld Hg bekende volledig Xa eenmaal te Corrego Fundo bg zekeren Leandro en zijne vrouw mensobenvkesch van een door hen vermoorden knaap te hebben beproefd werd bij een hartstochtelgk raenscheneter hg beging bijna al zgne moorden in vereeniging met een ander nu eens eene vrouw dan een man dio hij echter op hunne beurt ook versloeg en gebraden oppenzelde Het genoemde Dnitscha blad voegt er bij dat de liefhebberij van menscheneten in Mioas vol trekt niet zeldzaam is Naar men vsnekefi heeft de barones De Roques moeder van mevr Mjijbrick dte voor een paar jaar wegens het vergeven van haren echtgenoot eroordeeld werd en te Woking gevangen zit sedert nieuwe bewgsen voor de onaebnld barer dochter gevonden en is zg doende om eene herziening van het Tonnis te verkrijgen Dinsdag moet zij den Engelschen minister van Binnenlandsche Kaken Matthews gesproken hebben en men zegt dat zij den President Harrison voor te zaak gewonnen heeft Deze zou tosMshen beiden Kunnen komen omdat de veroordeelde Amerikaansch onderdaan ia Te Londen is ne aanzienigke dame mevr Catbeart uit Stafford Terdwenen Haar vermogen wordt op anderhalf millioen pond sterling geschat Zij chijnt onlangs wegens rechtszakeiiiaaar de hoofdstad gekomen te zijn Hare pachters te Wootton en Stourbridge hebben te zameii 1750 pond uitgeloofd Toor hare ontdekking Zij logeerde in een hotel in de Albemarlestraat Piccadilly en ging Dinsdag 24 Februari met hare dienatbode naar het paleis van justitie in het Strand In den loop van den dag zond zg de dienstbode naar bet hotel terug die toen de dame niet terugkwam inlichtingen ging in meer niet Wat zon er van ons worden zonder verwachting van de toekomst zonder gulden droomen Dat is voor ons de zonnestraal Zij die met de armoede moeten kampen hebben geen anderen vertiooater dan die verafeijnde ster die aan den horizon blinkt en hnn toelacht als een goede bekende Dutac deelde niet veel in de dichterlijke gevoelens Tan Alice Hij schudde droevig het hoofd terwijl het jonge meisje opstond om voor het middagmaal te zorgen Roland zou spoedig thuis komen na de Termoeienissen die een dag van arbeid met zich brengt moest hij niet op zijn maal behoeven te wachten Gewoonlijk kwam hg om half zeven Id het instituut Saint Maurice werden slechts externen aan nomen Mijnheer Saeton maakte er gebruik van cm de onderwijzers naar huis te laten gaan waar DJ zich dan op eigen kosten kondon voeden Zulke kleine bezuinigingen brachten voordeel aan dat was weer zoo en zooveel gewonnen voor heeren bestuurders die denkbeeldige bestuurders die altijd werden genoemd maar die men nooit te zien kreeg Zoo Roland ben je daar eindelijk riep hetmeisje uit toen baar broeder binnentrad Ik maaker joopmerkzaam op dat je een kwartier te laatkomt Daar hg niet antwoordde kCék zij hem met aandacht aan Oroote hemel Wat is er Boland was zoor bleek hij viel moedeloos op een winnen aan het paleis Tan justitie Zij vernam er een en ander waaruit blijken zou dat mevr Catbcart niet normaal was geweest Verder is geen spoor van haar gevonden Leunissen die in de gevangenis te Maastricht zgn vonnis wacht zal vervolgens naar Roermond worden overgebracht om voor de Rechtbank aldaar terecht te staan wegens diefstal met braak onder verzwarende omstandigheden Hij wordt namelgk beschuldigd in den nacht van 20 op 21 Juni 1890 in vereeniging met zekeren Swakboven straatmuzikant en terwgl beiden zich zwart hadden gemaakt door eene glasruit stuk te staan de woning van Maria Catharine Lemmers te Baaxem dio met eene dienstmaagd alleen huisde te zgn binnengedrongen en daaruit gouden en zilveren voorwerpen te hebben ontvreemd Om hunne vlucht mogelgk te maken en zioh het bezit van de gestolen voorwerpen te verzekeren hadden zg de armen en beenen der beide vrouwen met touwen en lappen vastgebonden Voor dit misdrgf is Swakboven by vonnis der Rechtbank te Roermond van 16 November 1 1 tot 7 jaren gevangenisstraf veroordeeld Leunissen die in deze zaak de hoofddader was zal vennoedelijk geen minder zware straf ontvangen Een Fransch ingenieur heeft een plan uitgewerkt om Pargs van de noodige elcctrische beweegkracht te voorzien die hg met zeer geringe kosten door de beweging van tb en vloed aan het zeestrand opwekt en naar de hootdstad geleidt Hg wil nabg Ha re twee groote met elkander in gemeenschap staande bassins maken In eon dezer bassins zou het zeewater bg vloed over een dam heenstorten terwijl het andere zou dienen om bg eb het water weder te loozen Zoowel ter plaatse waar het water sich in bet bassin tort als waar het t bassin verlaat bevinden zich een aantal groote turbines die het opslorpen en i n kracht overdragen Door eene oppervlakte van 7000 hectaren tusseben Havre en TorcanviUe met behulp van een dam van 26 K M bij de uitmonding art de Seine tot bassins in te richten rekent hg 42 000 paardenkraohten te kunnen prodaoeeren welke hg in electrisohe kracht omgezet naar Pargs wil gel iden Volgens zijne berekening loa daaruit eene jaarlijkacbe zuivere winst van S i millioen franca te maken zijn Ofschoon dio berekening wel wat ge8atteerd sciijnt acht men de verwezenlijking van bet denkbeeld tq vroeger of later geentzina on ogelijk In Stolwgk bevinden zieh nog twee ondstrgders welke beide deelgenomen hebben aan den tiendaagschen veldtocht Het zgn twee broedera waarvan de oudste 90 jaar en de jongste 80 al een wgl gepasseerd is Dezer dagen ontvingen zij een aardigeverrassing Door een oud officier waaronder zij gediend hadden werd hun ieder ƒ 5 gezonden wathun nog meer welkom wa wgl ze in een behoeftigen staat verkeeren Scioonk Ct In de muzikale kringen van Berlijn ia een nieuw muziekinstrument het voorwerp Tan veler belangstelling De naam daaraan gegeven is pianophoon Dit speeltuig Tan een geheel nieuw mechanisme is door den heer Bebrendt in de Friedrichstrasse in den handel gebracht De kUnk wordt verwekt stoel neder Wij moeten er in berusten arme Alice wgzijn verloren Verloren P Men heeft mg van bet instituut Saint Maurice weggq aagd Tot ik een andere betrekking heb gevonden als ik er een vind zult gij mg maar te eten moeten geven Hg verborg het gelaat in da bevende handen het jonge meiqe hoewel eerst zelve geheel terneergeslagen kreeg echter spoedig haar gsestkrabht terug Welnu ik zal u te eten geven beste Roland antwoordde zij met een vriendelijken glimlach Iederzijn beurt Dertig francs in de maand dat is eenfranc por dag Wij zullen ten minste brood hebben Alleen brood Ge overdrijft dus Boland schaamde zich over zgn zwakheid tegenpTer de geestkracht n het vertrouwen zgner zuster Hg stond op en drukte haar teeder aan zgn borst Wat zijt gij sterk en moedig fluisterde hij Fier hief zg het hoofd op Welk verdrag hebben wij gesloten hernamzg Na de ramp dio ons getroffen heeft hebbenwg gezworen dat wg alles met elkander zoudendeelen Gij hebt mij beloofd moedig te arbeiden ik hob beloofd uwo trouwe gezellin te zijn Hebbenwij recht ons te beklagen De eer is onaangetast Met eenige bankjes van duizend francs hebben wij de nagedachtenis van onzen vader gered Geen door het slaan van hamers op stalen schijven welke evenals bij een piano op een metalen raam aangebracht zgn Door de methode waarvoor patent is aangevraagd vin het verwekken der tone i dooraanslaande hamers verkrgjjt de pianophoon een eigenaardigen klank welke in de hoogere tonen aan daviool in de middenpartij aan den hoorn en iu dszware tonen aan de piano doet denken In het samenspel vormt dit een voortreffelgk ensemble vangeheel onverwsohte uitwerking te meer nog verrassend daar door een vernuftig aangebracht mecha smus de gang van het spel naar goedvinden kan Tewg igd worden en men nu eens pianisaimo met trillers dan weder i crescendo en forto jojat alsbg de orkest instrumentatie te boeren krggt Uoorhet aanbrengen van muziekrollen welke uit metgaten doorboorde linnen rollea bestaan kan mende langste en moeilgkste muzikale meórterwerkeiten gehoore brengen k In het Uaaniblad van dr Van Hamel Roos least men volgende Onlangs werd ons de volgende belangwekkende analyse opgedragen In een familie waren twee dochters verliefd geraakt op denzelfden persoon üeze had gelukkig slechts op een der dochters het oog geslagen en vroeg haar natuurlijk met gunstigen uitslag ten huwelijk Kort daarna ontving de jonge galant een nsamloozen brief waarin zijn verloofde van allerlei slechte en moeilijk bewgsbaro zaken beschuldigd werd De vader van de aak onderricht en wel vermoedende wie de schrijfster was droeg ons op den rooden inkt waarmede de brief geschreven was scheikundig te onderzoeken en te zien of hij overeenkomst had met een roode verfstol die zijn niet verloofde dochter nu en dun gebruikte om kunstbloemen te kleureni Het bleek ons dat de kleurstof van den inkt zoowel als van hel bloemenkleur eosine was een zeer fraaie roode aniltdekleurstof en toen aan de jonge dochter het verpletterend resultaat der scheikandige analyse bericht werd viel zij door de ben en bokenda den Issterlgken brief iojen vlaag van hevige jaloesie geschreven te hebben Een knaap te Qoes sprong dezer dagen des nachts uit bed en rende in wilde vaart de trap af haalds een mes te voorsehgn en stond met woeste gebsrai in de gang te schermen Zijn ouders door bet geraas gewekt lieten hem begaan tot hg eindelq k wakker werd toen bleek dat de jongen door t lez i van een roovergeachiedenis aan t droomen geraakt was en meende dat er werkelgk roovors in t hiiii zijner ouders gedrongen waren Do dokter die ontboden werd keurde bet goed dat de knaap niet door de ouders gewekt was en raadde aan del jongen voortaan zulke lectuur te onthouden PETaOLEUM NOTEEHINGËN van da Makelaars Caetzlaar ScbalkwUk te Rotterd De markt was he en vast No Loco Tankfust 7 65 Geïmporteerd fust 7 Maartlavering 7 60 September Octobervember vemberen December levering ƒ 8 enkele smet kleeft op uw naam noch op den mgaeaWg zgn arm welnu wat doet dat er toe I Arthur Dutac had alles zwijgend aaageboord Plotseling trad hg op Boland toe ei vatta ham b de band Besta vriend sprak hg met bewogen stem ik bid u mij een gunst toe te staan Qeef mij deband van Alice Ik heb haar lief en ik acht haarals de edelste van alle vrouwen Deze woorden schenen hier zoo misplaatst dat ds broeder en zuster elkander verbaasd aankekea Alice wierp op Arthur een eenigszins medelgdeaden blik Is uw dwaasheid nu overgeslagen tot volslsgM krank nnigheid vroeg zg Gewoonlijk werd de gevoelvolle Arthur bij ito minste beknorriog van juffrouw Montfranc zeer root of zeer bleek maar bg gehoorzaamde gewillig at lief als een schoothondje Nu antwoordde hg op vasten toon Ik ben noch krankzinnig noch dwaas juffrouv Ik heb uw redeneering van daareven niet weerlegd omdat ik wg voorbehield u den een of anderen dag te overtuigen Nu is de toestand niet meer dazolfde Zoolang uw broeder en gij ongeveer genoeg hadtom van te levon zou ik het niet gewaagd hebben mij te mengen in zaken die u persoonlijk aangaan WorM tervolgi Ondertrouwd KEISTIAAN ANTON EMEIS EN DIRKJE TAN SCHIJNDBL f 5 Maart 1891 Gouda I Hadden wg nog zoo kort geleden het treffende verlies van onzen geliefden oudsten Zoon en Broeder heden trof ons den tweeden slag door het overiyden van onze innig geliefde ondste Dochter en Zuster JOSINA in den onderdom Tan 21 jaren Mede namens onze kinderen T C DB MOOR N DB MOOR SSBL Oouda 6 Maart 1891 m Heden overleed tot diepe droef heid van mjj en mgne kinderen mijn geliefde Echtgenoot en bunne Vader de heer JAN CHBISTIAAN TAN WIJK in den onderdom van 17 jaren Wed J C VAK WIJK NlEBÜEG Rotterdam Statioiuaeg 45 6 Maart 1891 Heden overleed te Rotterdam tot onzediepe droet heid mgn schoonzoon onze broederen behnwdbroeder de heer JAN CHRISTIAANTAN WUK ehitect in den ouderdom vut 47 jaren i Wed G NIEBÜBQ DE Wilde B C HOOGENDIJK TAN Wmk L P HOOGENDIJK A TAN WIJK P E TAN WUK Vuire C VAN WDK L TAN WIJK Enoelenbeïo o TAN WUK 8 M TAN WUK Deelen l J B VAN WIJK G TAN WIJK TAN Delden C L VAN WUK G TAN WIJK Otebdbin W A P F L TAN WUK M H La BIVIÈBE tan Wuk J La BIVIÈBE A NIEBUBG M NIEBUBG Kok Wed A GBOENENDUK NiEBüRo M NIEBUBG 0 M NIEBUBG TAN WUNOAABDEN G VLAANDEREN NiEBüBO C VLAANDEREN P NIEBUBG W NIEBUBG TAN WlNOEEDlN Rotterdam tlouda Reeuwijk Driebrug Allen die iets te vorderen hebben van C Jv TAN DEE GEEST te Gouda gelieTen hunne REKENINGEN in te zenden aan het Adres WIJDSTBAAT 48 Mevrouw STEEN8MA GOUWE B 169 Vra t tegen 1 Mei eene flinke De Openbare Verkooping van de HOFSTEDE c a in Bloemendaal binnen Waddinxueen aangekondigd tegen 19 en 26 MAART 1891 in het tScHAAKBOBD te Gouda gaat niet door MOLENAAR Notaris Allen die iets te Torderen van of Terscbuldigd zjjn aan de nalatenschap Tan Mejuffrouw ANNA HUN DRIKA de KWARTEL in leven Weduwe Tan den Heer CHRISTIAAN MATTHIJ8 BORÖTEEG OTerleden te Gouda den 19 Februari 1891 worden verzocht daarvan TÓór 16 Maart 1891 opgsTe of betaling te doen ten kantore Tan den Notaris GROENENDAAL te Oouda Open bar0 Verkooping TAN De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is Toornemensop WOENSDAG den 11 MAART 1891 des Toormiddags 10 uur aan het Veerstal te Oouda in het openbaar om contant geld te verkoopen Eene partg AFBRAAK bestaande uit Eiken en Greenen Bindten Vloer Schot en Kapdeelen Ribbeö Eiggels Deur en Kaamkozy neu nieaw Steigerhont DiTcrse Handkarren 4 nieuwe Scheepsankers en Brandhout En helgedn Terder ten Terkoop zal wordenaangeboden Alles daags vóór den T rkoop te bezichtigen aan het Veerstal te Gouda Nadere information geeft Toornoerade Notaris GROENENDAAL te Gouda STEE1 K0LEI Binnen enkele dagen wachtende eene LADING Grove Ruhr Kachelkoicn en waaruit wjj elke hoeveelheid kunnen afleveren JAN PRINCE C Kantoor Turfmarkt H 101 Oouda 7 Maart 1891 Terstond kunnen geplaatst worden TWEE SOiïlLSE SENEOHTS en een HALFWAS voor eengemimen tfld werk b j B BROUWER Huisschilder Lange Tiendeweg Mejuffrouw van EIJK KATTENSINGEL vraagt tegen MEI eene flinke DIENSTBODE P TE HUUR GEVRAAGD een WmKELHUIS of een HUIS daarvoor in te richten Adres letter Z met opgaaf van conditiën aan den Boekhandelaar J tan OEL Jr Delft School 70or Christelijk ITatioiiaal Onderwijs Lange Groenendaal Het BESTUUR van boTengenoemde Inrichting verwittigt Ouders of Voogden die hunne Kinderen aan die School weiischen te plaatsen dat slechts op 1 April en 1 October LEERLINGEN zullen ingeschreTen worden Deze bepaling geldt alleen Toor eerstbegin nenden en niet Toor Leerlingen die te voren reeds eene school btzochten Aangiften fiiebben plaats bg het Hoofd der School f HET BESTUUR PrLtTT ang en GROOTE SORTEEBING Paasch artikelen M vao der BURG Zo ONTVANGEN de nieuwste Voorjaarsen Zomerstoffen J DE MOL TURFMARKT Tailleur 556 Staatslotcrij De TREKKING begint Mt ANDAG 16 MAART a s LOTEN en éekkelten van LOTEN zgn te bekomen biée oUectrice Wed A C COSIJN GOUWE C 9 bfl de Vischmarkt Mejuffrouw K HLE Kattentdngel Q 204 vraagt met 1 Mei EEN FLINKE DIENSTBODE Zondek goede getuigen onnoodig zich aan te melden Zeer ïïette Cresteendrukte worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zn StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den kon Universiteits Prof Gehm Hofirad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aonbevelenswardig een bonbon te gebrmken Verpakking Geele P UjMrf Alom verkrijgljwr 1 ito iwi iln i i i a jjL ii iini