Goudsche Courant, maandag 9 maart 1891

€ a T maandag 9 Maart 1891 Boiteoianimb Overzicht fijjfkent de officedWmededeeling Melko in destations aan de lijn l llraatsburg Far a is aangeplakt is de bepaUnn petreSoude den verplichten pudiraog faq de FrA4 l4iil i K s4 1 i mfJ in werking gel l aèn ilËris echi bijgevor d t reizigera die tel mrijs een kaaftje nemenUnoben ibet den tiroin d Orient zonder r de grenzen woriji velalten ïïn einde te zj nik wordttentdoken ik leogjirt een Uuutsc pólij eziet d at eidger8 j Q niet 6kï Ssrlai pen 1 i il j U S eUbct oifderzoek deE l ranscqe beaiAtln ler of zg wel w P ied jom rei ig fs fli sotna n zijn de teruraeis te Ueaasagiers z jn me rer u d las te Toorzien kunnbn p en de reia over Zwii nog niet aan do ord Vermoedelijk zal de strijd 1 wol niet zpo spoedig worden beslist averkiozingen in Canada hebben voor zoover d tot uitslag dat gekozen zijn 95 conserve tievin en 67 liberalen GEBOREN 4 Msart Wilhelmina Jansje oodera M MalloD ea M M Reebeea 6 Simoa Gyiljirtaa ooderaQl choatea en G de Jong Johanna Barbij ondera F J Stolk eii C Janaen Johan Baatiaan oad a i Vos enB de Koning raham oudera N Mogendorff en i Iiijbits 7 Adri a oodera K fui Vliet en L dqn Beaten if OVERIiEQDN e Maart W van StraatWa 5 j U m iW Verml 80 j K van Waa ia I deHoor 21 ii E Boot 2 j 2 n P laii er Laan 2 j 44S JanUuegt 8 m iJ ONDhRTROUWD 6 Maart F Anker SB j en 1 L m Vroom M j K A Emeia te Leiden 20 j eo D lAn Schgndel 2é j AL N J Bebre e a Gravenhage m en W C WoU inkel 21 j é h dat deze bepal i let grensstation I Al yte in den tleibiiji I pa vardon di ri van af maandag 9 Iflaart © rL a © OTT srig © d ao ©zi a ©r tx7 ©©1c bÜ Gelirs De RAADT WESTHAVEN PEPERSTRAAT Fieuwste STOFFEIT voor liet a s Seizoen GRENIET dat niet g Ianzig wordt in het drag en K M DE BRÜIJN 50 Bodega s 100 Oépöts OVEB ZEUGSTRAAT G 12 de Wereld IN EUROPA D tr onze SPAANSCHE en POBTUüEBSCBE WUNEN in de meeste hogpitalen TM Europa ala versterkend middel gebruikt worden zoo kunnen wjj met gerustheid op hnnne znirerheid wgzen Voor zieken en herstellenden zgn onze Wflnen dan ook ten zeerste aan te bevelen Verkrggbaar te Gouda bg de Firma T CSESBA8 MEY s STOFFWASCHE MEY s STOFFWASCHE rdt na het gebruik eenvoudig weggeworpen ioodat men altnd nieuwe uitstekei sende boorden manchetten en voorhemdjes dra MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit Wae met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden 1 uit l se met linnen o eo modellen sj Gangbaarste RUGBY Jfiger p do IJ i0n n ki ag infl 43 GOETHE p dozijo SCHXLLBR C08TALIA n p dozijn 0 56 S rfj ijna 67 HEBZOG 1 p dozynlL fifl f p teSSf 54 == ft P l FKANkLIN WAQNEB Vv i STEPHAN p ilozij ill 50 P do pur 6 p doz paar i 7 LIKCOLN B p dozijn fl 80 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer c A B BANTZINGEE Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Ceschaft Leipzig Plagwitz I Opentare Vèrkooping WBOBNS VJBSTBXIK De Notaris H GROENENDAAL te Goudais voornemens op DINSDAG 10 MAART 1891 des voormiddags 10 uur aan het Huis aan deflooge Zyde van de Gouwe Wp C No 242 te Gouda in het openbaar om pontant geldte verkoopén Den geheelen voorraad Zich bevindeUd in de wink aldaar bestaande o a uit BAAI BDKS KINS BEVijÉ BATINÉ ESQÜIMO THIBEI LaKeIi FiInEL Wol len en Katoenen DEKENS LiqaNi DAMAST en SERVETGOED echte Brabanïche KANT mei bybehoorAnde s üT8EN 4 in goeden sta flnde TOoi8BA NK NJ met Mahonyhüuten l la den Il 1 Benige MedWlaire Goerfèrei alt f TAFBLS STOELEN biN4PÉ BECBaTAIftB MANGEL f fi u 6 KIPPEN d een IHAAd f En betgeen eider ten vejkoop sal worden aangeb yien i Te b cbtigen daags vóór den vprkoop van 9 tot 1 en van 2 tot 4 unr Nade e informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDA AL te Gouda M I MOLEIVAAR Notaris te Waddinxveen zal bjj veiling en afslag op WOENSDAGEN 18 en 25 ÏAART mi ten 11 ure des morgens in het Café van di BÜITER a d Brug te Waddinxveen publiek verkoopén De Stoom Papierfatriek DE MINERVA met HANGSCBÜUE benevens een perceel uitstekend Voorts 2 ABBEIDEBSWONINGEN door 5 huisgezinnen te bewonen alles aan een en bg elkander gelegen aan de Noordkade vlak bg en met vrgen uitweg naar de Rivier de Gouwe binnen WADDINXVEEN De STOOMMACHINE n KETEL zgn nit de fabriek van BEGEMAN te Helmond en even als alles in goeden staat De veiling geschiedt in 4 perceeien combinatiën en massa Breeder in billetten die te verkrggen zgn zoolang de voorraad strekt ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR die ook alle verdere informatiën geven zal 336 Staats Loterij De Trekking beg int MAANDAG 16 xMAART Heele en gedeelten van Loten te bekomen bg G F vao GEIV T Peperstraat K 81o Gouda Snelpersdruk van A BBiiiKHi N Zoon Tjtagen jden re bori n bit gi ilp de hoojgte m a lAdieiTler dttt ii t p e 9n Ifort nojlkiteltoi Ui d Voorti6tten y l A t Orar de eerste oUerinüteel ngen in de Italiaantlie Kamer tosschen het Aieuire iUniaterie en do oppositie wordt nog modegedeeld da de Minister president Rudini niet gelukkig was in Sgn rede hij is nooit een dfbater geweest en het ook nu nog niet geworden Zanardelli bracht hem zoo in het nauw dat Niootera hem te hulp moest komen De begrootingsoommiesie i door da Kamer verkozen en bestaat uit 5 rainisterieelen en i opposanten De meerderheid der Regeering bij de stemming was 50 De berichten over de Rgksraadarerkiezingen in Oostenrijk blgren zich rrg wel gelgk De Daitschers ign ongeveer dezelfde terwgl in Bohemeu de oudC eohen oreral door de jong Czechen geslagen worden Antisemieten doen nog opgeld Zelfh indien de handelskamera en de groote grondbezitten die nog kiezen moetan nog eeuige oadCzeohen moohten afvaardigen kan toch de vernietiging dar oud Gzaohische partg in bat Huis van Afgevaardigden niet maar verhoed worden De oudCzecUsohe party heeft opgehouden een politieke factor ta zijn in Oostanrgk en baar leider dr Rieger zelf weid niet eens gekozen Ta Praag komt zelfs Riegar in herstemming met den jong Czechischeo leider Trojan dia nu reeds 200 stemmen meer verkreeg dan z n tegenstander Xvniwel zou Riegar zich nog wel door een der handelskamers die in Bohème vier afgevaardigden kiezen naar den Rgksraad kunnen laten afvaardigen maar nu zgn rol toch is uitgespeeld zal de bejaarde leider ar wel de voorkeur aan geven zich geheel terug ta trekken Dezer dagen wordt reeds een proclamatie verwacht waarin Rieger dit besluit ter algemeena kennis zal brengen Da gedelegeerden der nationaal liberalen in het 19de kiesdistrict voor den Duilscben Rijksdag hebben naar men verneemt Bismarck gesteld als candidaat bij de aanstaande periodieke rerkiezing Da leden van het drievoudig verbood g an voort ch tot de tanden te wapenen Nu weer vraagt de Dttitscha regeering een buitengewoon krediet tot bet boawen van pantserscbepen hetgeen door de be grootingscommiasie is geweigerd De regeering blijft echter haar eisch handhaven omdat zg Duitacblands oorlogsvloot tot een oorlogavloot eerste klasse wil maken maar de oppositie blijft eveneens bij haarf weigering volharden Br is dus weer een dergelijke strgd in den Duitsohen Rgksdag te wachten als voor twee jaren toen de keizer met zgn buitengewone uitgaven tot uitbreiding van het leger voor don dag kwam Het Gentrum schaarde zich toen aan de zgde van de regeering en gaf zoo den doorslag Of dal ook nu zal geschieden is nog onzeker De liberalen eu de sociaaldemocraten zijn ook nu tegen bet krediet en de nationaal liberalen en conservatieven zgn er voor Het Centrum moest dus ook nu weer beslissen maar ook onder de aanbangera van den heer Wiudtborst heetscht in dit opzicht verdeeldheid Beeds gisteren was de Rgksdag zoo beneden als boven druk bezet want men verwachtte algemeen dat de strg d om de schepen zou beginnen Wel begon de Rgksdag met de behandeling van de marine begrooting maar de buitengewone uitgaven kwamen Haastrecbt GEBOREN Gerardna Coroehi oodera Maters es M Romegn i Antoon oodera F Donk en 0 Sloof VliSt GEBOREN Anva oodera G Stobbe en J BoaloofW uurgerlijke Stand Advertentiën r4 Geen grijs Haar Ineerü De nieuwe LONDOJf ia de beste van alle bestaande parfnmeriën om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glaasrgk en zachi en verft niet Prgs 85 cent p r flacon en f 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Hj t groote aantal zenuwkwalen van zenuwboofdpgn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie harsenberoerte toe trotaaeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt da eer toe dat zij door bet gebruik maken van den eeavoudigsten weg namelijk langs da huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na bouderda proefnemingen thans over de geheele wereld varbreid is en terwijl zg in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eena weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen Igdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van gezondheid Roman Weiasmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedün in eene 50 jarigo praktijk Door wasscUng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuvrgMtel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen ea qj makte zooveel opgang dit van een door den uitvinder geschreven werkje OVEB ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tjjd reeds de 21e druk veiachenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hat groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopin gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit da medische bladen die aan deze geueeswgze gewijd zgn zoomede afschrift vao tal van gatuigaohrifteB van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr prOfeSSOr aan dV polykliniek te Par s rae Rougemont 10 Stein reber med dr praktiseerand geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath Qt Cohn te Stettin Grossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P fo restier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Geheimratb Or Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te FarUa rm St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Cforfu Dr Busbaoh arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zgn chronisohc hoofdpün migraine schele hoompijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog Igden aa de gevolgen daarvan zooals verlammingen on vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door de bekende middelen als onlhoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VTöeS gOVOelen VOOP beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categonen van zenuwlüders als ook aan jonge meisjea lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ziob het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs me de l Eohiquier SO Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAN WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaanscbe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEB4M Co Heiligeweg 42 Arnhem J de BEIER A ent der Scheepvaart Courant Rgnkade Tl Rotterdam F E van SA1 ITE KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRÏ PORTOS Oudegraoht bij de Gaardbrug F 1 0 Op de jongste hygienisch roed ii Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sehe g neeswgze dooi de medische jnr atet de Zilveren Medaille bekroond