Goudsche Courant, maandag 9 maart 1891

Dinsdag 10 Naart 4472 1891 mrm GOUDSCHE COURANT MeuwS en Jidvertentiehlad voor Gouda en Omstreken GROOTES Z T WaarsdiawiDg Wie eene SÜlgdr NAaJiaa ClUBe weoaekt te koopen koope uitsluitend een DepAt Tan de Singer Jdaatsehappü nt er worden vaak ook namaakaels en wal lelfs rrj brataal onder de benaming ran cechie rerbeterde Singer aangeboden en het il te begrgpen dat inlke namaakseU Tan w inig waarde knnnen zgn andere zonden de brikan en en Terkoopers er Tan niet trachten dese namaakwb bedriegeHfk lUa eehte SIngmr üsc om t Teikoopan nuur ie onder d in wdrtm naam Tan den fabrikant bieden De Singer Maatschapp gereitigd te New York oodeie em grootete NaaimacIvibHb d r w l4 hegft de i ak orergenomcii tan wglen fj JL SISGBB de nitTinder Tan de mtar hem genoemde Singermaohine en ƒ aUeen heeit du het recht hare Tarbeturde Naaimachinea eelUe verbeterde Singer te noemen J 4Ki 0 r MaateohappiJ heeft te QOUDA ileohti één depot en wal 4 Dubbele Buurt 4 De Inzending van advertentiön kan geschieden tot e £ uur des namiddags van den dag der nitgave Graole nieuwe aorteeringf Verzending eiken ZATERDAG Een nar LEVENSOSVAABLUEE H0E9T Tan Kinderen Enchhoeet ZoogeoaaoMie Biaawe Hoest onmiddellgke afwending ran het gevaar en nelle zakere hnlp door de üdert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed beTonden DRDirEH BORST BONIG x Alleen echt Terkrggbaar in i flacona van fl 3 die Tan geele flau n8 Tan fl 1 die van roods en flacons Tan 65 Cent die Tan witte capanlen Toorzien zgn waarop nevenstaand fabriekmerk Te Goada bg F H A Wolft boskoop bg J van Bergen Haastrecht bf D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbarg Bod raTen bg P Versloot en G Hiinekamp Stolwgk bg C J t d Berg Beripmbacht bp J t d Dool Hacenwonde bg Wed W Hendriks SSpïl3niTl IXBÊiSwïS8 Oflovertro ffeB RWA LlTEgT j kltau T rkrUgbaar in bussen van il 60 0 86 en 0 46 ivy ¥ raafl normaal lAerfoederen ji het bette voorbe l £ fl hS daiiddel tegen T WlIi hTV verkondbeden enl tegeo onvoldoende I bnidaitwaseming I Alleen SËhtwanneerl met nerenetaand waarborgmerk ge l etempeld met net a iu op8chrift W BengerSBhnel en onder da li ndt ck jiii g TegM namaak wordt dringend gawaartchuwd Depot by D Hoogenbooin ez Wgdstraat te Oouda DROP iiit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoeat scbeiknndig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Co Groningen Handelsmerk WAARSCHUWING 1 Men gelieTe er op te letten dat elk stukje Drop de Torm heeft Tan een zittende Kat Terkrggbaar bg H W M STEBVENS Qouda t ERKELENS Sotkoop 0 fiOSLSV£N 2o$t mm Van SCHAIK s BORSTHOHIGEZTBiGT geneest de strengste leTensgeTaarlgke HOEST SLÜMAANDOENINGEN HEESCHHEIDvan Kinderen KINK HOEST onmiddellgke afwending van het gevaar bevordert de stoelgang en daardoor ook de eetlust ♦ 4rK Alleen echt Terkrggbaar süperiohM In flacon BB I fMhoB g Eiir cty welke voorzien zgn van nevenstaande Capsule Eene VROUW goed met de wasch kunnende omgaan weuscht eenige Wasschen aan hnis te behandelen of eenige dagen oit werken te gaan Adrei aan het Bniean dezer Conrani £ 01 A PüIKÉ OUDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTOAP Terkrljgbur bH M PEETEBS Jz N fi AU bew ji TM eobtbeid it otohet en kurk steads voertien van dan luuun der Vvn r HOFPE Kes rnodeni WMSLHinS TB HUOB op een der beate tanden van de Markt te ffouda desTvkunod AuMjIf t aauTaaiden Adrt A A H Ti lgI l gN Ill die gesteld ia op fraaie witte tanden gebmike JACOB S TAHDPOBDEB Te Gouda Terkrggbaar bg de firma J C ZEI DENRUK Co Markt 91 P C W BEGEER OosthaTen 43 J ü C HDINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 i 10 20 96 en 40 ets En gros bg JACOB fc Co A tttrdam w 100 belooning aan ieder die na gebmik Tan Prof LEFRIE8 LIKDOOBN TISOTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Written heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depdtbonder L A Dl VLETTEB i 60 Cent per flacon mej penseel HCJLSTRAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M J DE GBAiJ HOOQE GOUWE 255 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Maart 1891 lo de laatst gehouden zitting van het Kantongerecht te Woerden zijn o a veroordeeld C r Ë en H H beiden te Oouda wegens het te zamen en in vereeniging beTisschen van een andera viachwater zander voorzien te z jn van een bewya van vergunning huur of paobt van den eigenaar of rechthebbende irder tot eene geldboete van 8 tuba 4 dagen hechtenis In de iV BmU Ct leest men het volgende Met leedwezen voorzeker zullen velen het overlijden vernemen van onzen stadgenoot den heer J C van Wqlc die zich op zoo velerlei wijze vooral jegens onze stad verdienstelijk heeft gemaakt De overledene was een man van initiatief en een moedig en werkzaam man menige belangrijke bouwonderneming heeft hü in het leven weten te roepen De Passage werd naar zijn ontwerp gebouwd en hij was ook da ontwerper van het Koningin Emmaplein dat op den grond der gesloopte buitenplaats van wijlen den heer Anthony werd aangelegd Van meer boteekeuis nog zyn de uitgestrekte handelsinrichtingen die naar de plannen van den heer Van Wijk en onder zijne leiding aan het spoorwegterrein buiten do Dolftsche poort totstand gebralht werden Ook buiten Rotterdam heeft de heer Van Wijk zijn naam gunstig bekend gemaakt o a door het aanleggen van vele waterleidingen Voorkomen is beter dan straffen Dit nu geldt niet alleen ten opiiohte van het belang der maatschappij in het algemeen maar ook voor bizondere personen Wie zorgt dot hij niet bestolen kan worden is beter af dan wie later als getuige moet komen FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE Aaar iet Fransch II 4 En ge meent daar nu toe gerechtigd to zijn Maar Dutac werd nu niet meer door verlegenheid gekweld Eenmaal van wal gestoken keerdo hij niet meer terug Beate Holand ging de ambtenaar voort voor uw binnenkomst heb ik uw zuster verzocht mij de eer to willen aandoen mij te trouwen Zijbracht hier tegen in dat zij on ik beidon te arm zijn Dat is waar sprak Boland zacht Dat is onwaar 1 Begrijp dan toch dat ik hetrecht moet hebben mij mot u beiden te bemoeien over u beidon te waken u te hulp te komen i Zijtgij dan voor de ellende in de wieg gelogd armevrienden Go gelijkt oen paar vogels die van oentak zijt gevallen op een hoop snoeuw Ik daaren sgon ik weet wat beholpen is Ik ben ncoit rijkgeweest zooals gij Ge hebt behoefte ann oen steun 11 de beproeving die u te wachten staat Die steun verklaren dat hij bestolen is Want in t laatste geval loopt hij alle kans dat zij p eigendom tevens verdwenen is Tot hen nu die niet de noodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben mogen zij gerekend worden die kinderen uitsturen om geld te innen van klanten Het geval dat de vorige week voor de Amsterdamsohe rechtbank behandel is leert het duidelijk Terecht stond de 20 jarige Bernard Christiaan van Koomburg beklaagd van Ie op 14 Febr 11 het dochtertje van den kruier v d Heyden uit de Spiegelstraat dat voor vader kwitanties aan het innen was y 4 te hebben ontnomen Hij deed dit door het kind t meisje zal ongeveer 12 ly jaar zijn aan te spreken en baar te vragen of zij uit haar zakje niet een kwartje verloren had en hoewel de kleine zei dit niet te geiooven wist hij haar toch zoover te brengen dat zij zich naast hem op aon stoep neerzette om haar geld te tellen Toen zij bevond dat t in orde was zei hij dat hij t dan iibg wel eens voor haar na zou tellen en maakte van dicvgolegeuboid gebruik om Jtit t zakje te aeme3 t M i J leiae me d eerst bemerkte toen de man verdwenen was Op dezelfde wijs nu is bek te werk gegaan op den 16en Febr toen bij in de buurt van de Heerenmarkt een jongen zag loepen die voor de firma Eygenraam in de Kalverstraut aan het innen van kwitanties was Ook dit ventje want moer is deze loopjongen zeker niet wist hij ƒ 5 afhandig te maken iets wat niet zou kunnen gebeurd zijn wanneer efn oudere bediende die er niet zoo licht in zou zijn geloopen met t ophalen van het geld belast was geweest Gelukkig voor den kleinen jongen werd hij ton minste niet zelf verdacht t geld te hebben verduisterd wat hem ook nog had kunnen gebeuren en zag hij juist den volgenden dag den man in de buurt van de militiezaal heen en weer draaien Nu toonde de jongen dat hij toch wel een handig ventje is want hij ep haastig naar den agent die zal ik zijn Maar om iets te kunnen uitrichten moot ik uit uw naam kunnen sproken met een niet te miskennen recht Waar ik alleen als vriend niets kan doen kan ik alles als echtgenoot en broeder Hij sprak met zooveel aandoening dat Eoland de tranen in de oogen kwamen Alice wendde zich verlegen af om haar ontroering niet te laten zien Wij zullen dat gesprek later wel voortzetten I riep zij opeens uit Voor hot oogenblik zon botbeter zijn dat wij iets gingen gebruiken ik tonminste heb honger Arthur voelde zich gelukkig zij had niet dadelijk neen gezegd 1 VVat hebt gij van avond te eten Artliur vroeg ZIJ Nu noomdo zij hora rok niet meer mijnheer Hij stamelde met gesmoorde stem Ik hob kalfsïloesch iiift augurkjes juffrouw Het kalfsvloeaoh en do auguvkjes vormden zulk een grappige tegeustoUing mot het huwelijksaanzoek dat Ahcu en Arthur in lachen uitbarstten een Inoheu zooals alloen schoolkinderen en dichters dat kunnen doen Zelfs do treurige slemmuig van Rol md verdween door hunne vroolijkhoiJ Breng uw voorraad maar hier sprak zij lachend Ik sta u zi lfs toe er tuee flessclion wijn bij te doen Wij hebbon nog rundvloesch on kaas VVat een rijkdom ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni in de buurt stond vertelde in t kort wat er gebeurd was en zorgde dat Boemburg gearresteerd werd waarna t der politie al spoedig bleek dat ij juist den vogel gesnapt had die eenige dagen te voren da andere kleine had beroofd en die nu al 4 malen in haar handen was geweest In verband hiermee en met t weinig nobele en gevaarlijke van het misdrijf eischt het O M tegen den bekl twee jaar gevangenisstraf Doch mr W Prins toegevoegd verdediger wijst er op dat bekl het slachtoffer is van zijn zwak gestel dat hem het werken belet en hy door zijn bekentenis t bewijs heeft helpen leveren In de winkelkoat van een juwelier te Madrid ligt op dit oogenblik naar beweerd wordt da diamanten rivière die Keizerin Eugenie ter gelegenheid van de opening van het Suez kanaal van den onderkoning Ismael Paoha ontving Waarom de cx keizerin hem weg doet is de vraag zij heeft een aanzienlijk fortuin en weinig behoeften zij behoeft met te sparen haar zoon i dopd De prijs trauwens die er voer gevraagd wordt is ook niet hoog 375 000 francs Dat geschenken als dit door een vorst aan eena vorstin vereerd onder den hamer komen is niets zeldzaams meer historische herinneringen zyn op die wijze in handen van particulieren geraakt Nog onlangs werd de sabel van Blucher voor oud ijzer verkocht de ivoren zetel door de stad Lubeck aan Gustaaf Wasa geschonken staat nu in een gewonen salon de degen van Washington is wel duur verkocht voor 2400 pond maar toch verkocht en onder de Frausche kroonjuweelen die vier jaar geleden onder den hamer kwamen waren er ook heel wat belangrijke Ook de waarde van den collier is uiet bijzonder groot voor een vorsteugeschenk Wat Ismael Pacha ervoor betaald heeft i3 natuurlijk de vraag wellicht tienmaal zooveel als de rivière waard was Maar onder Gij noodigt mij dus uit te blijven Ja Van avond zullen wij het middagmaal en familie gebruiken III Te midden van zijn rijkdom herhaalde de bankier Montfranc altijd roet innig welbehagen Ik laat mijn kinderen degelijk onderwijs geven Wie weet wat de toekomst nog brengen zal Wij loven in onzekere tijden waarin op den dag van morgen nooit to rekenen valt Ik wensch dat mijn zoon en mijn dochter in staat zullen zijn zelf hun brood to verdienen Eoland was reeds vroeg naar school gezonden en had altijd meesters gehad dio geschikt waren om ecu uitstekende opleiding te geven Op zijn zestiende jaar had hij reeds zijn emdeiamen gedaan juist op den leeftijd die hem volgens de reglementen toegang gaf tot de Academie en hij legde zich verder met ernst op do wetenschappen toe Na oen welgeslaagd tweeledig examen zou de jonge man het rockt hebben gehad zich Ie vermaken en een vroohjk loven to leiden Het fortuin van zijn vader de vriendschapsbetrekkingen die hij overal aanknoopte T dat alles waren zoovele verleidingen waaraan hij weerstand bood hoewel niet zonder strijd üp dese wijze zette deze milhonuair zyn studiën voort en werd candidaat in do letteren Hij had zich aangegeven om ziju dienstplicht te gaan vervullen maar A