Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1891

da hiatorisoha ooUiera zijn er ran oneindig grootore waarde Konint in Elisabeth Madame de Pompadour Anna Boleyn droegen vael duurder colliers een robqn in den halsketen ran tharina de Mediois de cóte de Bretagne werd reeds in 1681 op eene waarde ran 600 000 francs geschat en de collier ran Marie Antoinette vaarroor de hertog de Rohan zqn goederen rerpandde moest 1 800 000 francs kosten Uet interessante en tragische ligt in het lot ran de hoofdpersonen in de gebeurtenis die met dit geschenk gerierd werd Het Keizerrijk was op zijn glanspunt de onderkoning die eene rloot ran weelderig ingerichte raartuigen aanroerde was de gaalheer ran keizerin Eaitéaie den keizer ran Oosteniqk den prins ran Wales en Ferdinand Je Lesseps l j scheen zeker ran z n troon hij kon geld krygen Eooreel hg wilde hg had de reputatie van een rerlicht ec rooruitatrerend ro rst Deze reputatie heeft hg orerleefd Egypte icent hg nog slechts ran rerre tgn leeningen zijn niet soliede meer zijn inkomen is beperkt Het Keizerrgk is te gronde gegaan Eugenie is kinderlooze weduwe en woont ala balling in een rreemd land Eu FIrdinand de Lesseps Ofschoon zgn kanaal nog bestaat is hg niet tU grand Francais meer Panama heeft hem de aureool ontnomen die Suez hem gegeren had Egypte en het kanaal zgn in plaats ran onder Frankrgks onder Engelands inrloed Van allen is alleen de keizer ran Oostenrijk nog dezelfde die hij was en ook aan hem zgn de jaren niet zonder droerige dagen roorbij gegaan De collier ran Eugenie zal allicht spoedig een kooper rinden Het behoort tot de weelde ran petrolenmlorda en uitroerders ran Amerikaanseh spek hnnne eohlgaoooteu met dergelgke reliquieèn te reraierec In zekero stad in den Amerikaanschea staat Missis i i warden drie Baadsbeslaiten oitgeraardigd io Door dazen Eaad is besloten dat wg eene nieowa garangenis zullen bouwen 2 besloten dat de nieuwe gerangenis gebonwd zal worden van het materieel ran de oude Sa besloten dat do oude gerangenis gebruikt zal wolden totdat de nieuwe roltooid is fleaebje ran de mer en zoo geb ign instrnctieboel zekere kwaal een aanberolen Toen Er gaan zonderling rerhaal ra onder de Eogelache marine omtrent de wijze waarop rerschiilende kapiteins op zee n t de mediognen omgaan Ieder heeps apotheek draagt een numbrde het rolgenda Een kapitein raadplegend berond dat tegen l e dosis ran nummer zee werd ziek matroos bg hem kwam wilde by hem ook dit middel toedienen nu was achter nummer zea gedurende de raart druk aangeaproken Wat te doen Er was geen druppel orar Een oogenblik stond de dilettant dokter rerlegen maar een ooi enbUk slechts eene plotselinge ingering effende zijne gelronsde wenkbrauwen Hg mengde fluks eene portie uit nummer rier en eene portie uit nummer twee twee en rier maakt immers zea en diende het den ongelukkigen zeeman toe Omtrent de uitwerking wordt niets gemeld Een ander roorral kwam op eene kanonneerboot Toor Een Initeaant die het schip kommandeerde aoktte de zorg roor de mediegnkist eene te zware wend door de geneeskundige oommissie afgekeurd niet om emt e redenen erenwel De militaire arts maakte zich alleen eenigszins ongemst orer de hartkloppingen waaraan hij leed Deze ernstige jeugd belette Boland echter niet nu en dan in de wereld te komen Bordeaux is een stad ran genoegens misschien wel de stad in Frankrijk waar het beat wordt gedineerd en waar het meest aan rermakelijkheden wordt uitgegeren De meisjes in Bordeaux zien er bijna allen aardig uit hebben een rroolijk humeur en zijn niet preulach De jeugdige Roland kwam gamakkelijk in de gunst van enige dier lieve aehoonen Ug waa een schoone jongman reed sierIgk te paard en was een handig jager hij moest dos zonder moeite den opgang maken die zoo streelend is rooi de eigenliefde Mgnheer Montfranc rekende er stellig op dat zgn zoon hem als hoofd ran het bankiershuis zou oprolgen Waar zou men een meer geachikten persoon Tinden Boland bezat een zeldzame gare hij scheen in de wieg gelegd om talen te leeren Hg leerde sis t ware spelende het Engelach het Duitsch en het Itali ansch Toen het bankroet van zijn rader zulk een ontzettenden omkeer in zijn leren teweeg bracht had bij zich juist Toorgenamen de Slarische talen te gaan bestndeeren Eren reiatandig en welbegaafd als haar broeder volgde Alice het roorbeeld ran den oudsten Toen L Delibes eens een paar dagen in Bordeaux door racht roor een oproering ran Lakmé kwam bg rerantwoordelgkheid Zoodra men in zee was hield hjj inspectie en deelde aan ieder der manschappen een nummer uit soodat elk zgn deel had en uiet meer Een soheeps dokter had een zeer eenroudig middel om de ziekte der matrozen te genezen hg bond deu patient een touwtje om het middel en rroeg hem of de pgn boren of beneden het torentje zat Was de pgn er boren dan gaf hg een braakmiddel was de pgn er beueden eene dosis rhabarber Het is misschien slechts weinig bekend dst de aardappel thans als volksroedsel zoo onontbeerlgk eens Je aanleiding geweest is tot het stichten eener orde Dit geschiedde namelgk in het jaar 1842 door den Keizer ran Rusland Deze rorst wist geen werkzamer middel te bedenken om de uitbreiding der aardappel cultuur te berorderao dan door aan elk zijner onderdanen die bgzondere zorg en bekwaamheid aan de teelt dezer aardrruchten besteedde eene gouden of zilveren medaille te rereeren roor dat doel afzonderbjk geslagen en de aardapppel orde genoemd Telkens en telkens weer wordt er gewezen in binnen en buitenland op het gevaarlijke van aluin in het brood Toch hechten nog steeds de huismoeders aan wit brood en waar het meel niet mooi is meeuën de bakkers te kunnen volstaan met het door dit schadelgk bgmengtel blank te maken Een betrekkelijk eenvoudig middel om de aanwezigheid ran aluin te ontdekken wordt door Ür Sugders in Oiue Foedi ffimiddeltn opgegeren Men bevochtigt eenige sneden brood met eene oplossing ran campêchehout in gedistilleerd water Vgf gram zaagsel of krullen ran campêchehout en een flesch gedistilleerd water zgn gemakkelijk bg den drogist te krijgen Men spoelt het hout eren met water af en legt het dan in eene schaal of bekerglaa met een balren liter gedistilleerd water Na sanige uren ran tijd tot tgd omroeren of schudden is er een goelrood aftreksel men doet dit in eene fietoh en kurkt die goed men kan dan het vocht een tgdlang bewaren Berochtigt men nu het wittebrood er mee dan zal na een half uur het znirere brood nog bruingeel zgn en het met aluin gebakkene begint dan reada bleek blauwriolet te worden en na een paar nor is deze kleur duidelijk zichtbaar Eene gebenrtenis welke als eenig louwel io de Pruisische Dorlogs dbhiedenis ala in de rarhalsn omtrent den Duitachen dorst staat aangetaekend o choon zg tamelgk onbekend is gebleven bad naar de Berlijnsche T gl Edsch rermeldt in bet gedenkwaardige jaar 1811 plaata Eene afdeeling der verbonden legers voor het grootste deel Oiost Pmisen belegerde de resting Chalons De Franache generaal Macdonald hield da stad bezet en weignde hardnekkig haar over te geren York beral durom haar te bombardeeren Tan tijd tot tijd deed de r d oitrallen die achter telkens teruggeslagen werden waarna het bombardement werd roortgezet Op zekeren dag werd langzamerhand het ruur zwakkeren zwakker totdat het ten slotte geheel ophield De berelroerende generaal berond zich dettgda met zgn staf in een boerenhuis roor de stad Hfj had juist zgn rg koeehi naar St Memmia gezonden om wijn roo in de gelegenheid muziek met baar te maken Hg stond rerwonderd orer haar talent Het is merkwaardig sprak hg aj haefl rolatrekt niet het talent ran iemand die uit liefhebberg aan muziek doet Ik ken ongetwgfeld reel dames uit de grCste wereld dia uitstekende musiciennes zijn maar dan bemerkt men dadelijk dat haar eerate studiën niet roldoende waren Juffrouw Montfranc bezit een rarwonderlgk schoone stem Na een jaar op het Conaerratoire te zgn geweest zou zij in de opera kuiinoi debuteeren Daar de componist een rerklaring hierran rroeg herhaalde men hem het bekende gezegde van den bankier Ik wensch dat mgn zoon en mgn dochter in staat zullen zgn zelf hun brood te verdienen Om een kunstenaar te worden moet men eerst flink arbeiden Op zesjarigen leeftgd ging Alice roor de eerste maal aan de piano zitten en toen zg acht jaar was ging zg aan de solfèges Zoo bodden broeder en zuster naast elkander roortgeleefd terwijl zg de meest rolmaakte en meest rencheidene zaken ondig instudeerden Op twintigarigen leeftijd was het meisje roUeerd In het geheele departement ran de Gironde word zij geroemd en wss men tiotsoh op zulk een wonder Sommige eenroudige burgers zeiden zelfs als men hun rroeg naar de merkwaardigheden hunner stad En dan hebben wg nog juffrouw Montfranc het mooiste en meest ontwikkelde meisje ran het land het diner te balen Deze kwam echter icmder wija en bleek ran schrik terug Alles dood eieellentio alles dood I stamelde hg De reldmaarschalk zoad er onmirldellgk een adjudant opaf Toen deze te 8t Memmie op de kampplaats aankwam werd hu rerraat door een sohouwspel dat hem deed schrikken Honderden lagen daar in en buiten het gelid zonder zich te verroeren de dood moest hier op rerschrikkelgke wgze gewoed hebben Langzamerhand kreeg de adjudant zgne tegenwoordigheid van g lst terug en nu hoorde hg dat uit vele kelen doffe tonen kwamen die anders klonken dan het reutelen ran stervenden en bovendien bemerkt hij op den grond spliuters en orerbigfsalen van duizenden flesschen Hier ea daar ontwaarde zgn oog ook groepen tan schertsende lachende en drinkende soldaten Nu werd het raadsel opgelost Debrars OostPruisen hadden een paar champague keldeis ontdekt en het witte bier waarvoor zg het in hunne onkunde hadden gehouden in overvloedige mate gedronken Velen ran hen hadden in hun roes met do flesch in de hand de muren bestormd en hadden daar den dood gerondeu de meestea lagen midden in het rgaudelgké ruur te slapeo De adjudant keerde terug en meldde wat hij gezien had Eene nuchtere brigade ter aflosaingl beral York De rgand had gelukkig van dit alles nieta bemerkt anders zou het hem gemskkelgk zgn gerallen den gordel der belegeraara op deze plaats te verbreken Dat was dan ook de reden waarom York de zaak niet ernstig opnam en ziek met eene strenge berisping terreden stelde In het Zuid Afrikaansoha Tgdachrift komt het volgende rerhaal e roor Toen de Zendingstatie Bethanie aan Rietririer gesticht werd zoowat 60 jaren geleden was het land dat later de Oraiga Vrgstaat geworden is woest ea slechts bier en daar door Boesmanbeaden eenige Balhlapin on Koranna s bewoond De zendelingen ran het Berlgner Oenootschap hadden tien jaren lang onder dst rolk met rele opolTeringen en moeilgkhadon gearbeid en nog was er geen teeken te bespeuren ran zelfs ééa enkelen bekeerling onder de heuleneo Op bet laatst predikte op een goeden Zondag een der zendelingen orer den Verloren Zoon Zeken oude Boeaman zat met buitengewone aandacht te luisteren en toen de dienst orer waa kwam hg des prediker opzoeken On Baaa zeida h jg bet rau daag mooi g praek so wat je zeide het mü diep getroffe Zie zoo dacht de Erangeliadienaar eindelgk k het brood dat wg hier in het water geworpen hebben toch wedejr komen aandrgren Wel Platje zeida hq il ban rarbtgd je dat te hooren zeggen Ja On Baaa ik is die rerloran zoon ik geroel dit en j ia mjjn vader Neen I neen antwoordde da zendeling ik b dat niet Jawel riel dia BoesmaD hem in de rede Ik ia dia rarloren zoon en jg ia mgn rader en nou wil ik maar weet wanneer zal jg die kalf slap Dit verhaal heeft da ooda eerwaardige zendeliai zeil mg medegedeeld In aan artikel orer huisbondscholen spreekt hel Journal de Bmxelles orer de omerstandigheid in met den grootatan bruidschat Natnuriyk had zg tallooza aanbidders De jeugdige officier onder zijn dolman droomde in het geheim ereozaer ran een rerbiatania met haar aU de zoon ran adellgken huize Maar haar rader maakte geen haast met baar uit te huwelgken De meisje trouwen reel ta jong zeide hg de gezondheid Igdt er mfft onder en haar schoonheid rerwelkt te spoedig Ik wensoh borendien dat Alice zaire een keifze tal doen en ik geef reedt roomit mgn toestemming aan hem die door haat zal worden aangewezen Maar zij hi rolstrekt geen plan om zich na spoedig een heer en meester te zoeken want tf roeide zich zeer gelukkig in het groote ouderlj huis tutschen den rader en don broeder die hu best deden haar te bederren Alice en Roland hadden bun moeder niet gekend zij waa gestorren bg de geboorte ran haar dochtertje Beland was drie jaar ouder dan zgn zusje en sloot zich weldra zeer nauw bij haar aan Tusschen een jongen ran rgflien eii een meisje ran twaalf jaar is de afstand niet groot en als zg dan borendien nog aan elkaar rerwant zijn door gedachten en levenswijze wordt de rertrouwelgkheid nog inniger en teederder De dagen ran die beide kinderen gingen rredig vroolijk en gelukkig voorbij Wordt ttnolgi het koopen eUt9 ÏÏ rrouwen uit den werkmansstand vaak zoo t S Mijn vrouw heeft een koopje gehad vertelde eens een oud werkbaas zij heeft pantoffels gekocht Prachtige verkocht de reizendo koopman er voor 1 franc 76 het paar het was goedkoop mïin vrouw hoeft dus roor de vier meisjes ook ieder een paar gekocht Ze zijn nu op den rolrnnden dag regende hot eu de zolen waren ran bordpapier Zoo is het met de meeste werkmansvrouwen in de fabriekswgken Zij koopen telkonb goedkoope nuttelooze dingen die daardoor veel duurder uitkomen Zij hebben geen huishouden geleerd zij kunnen geen flinke soep kokon goen broek verstellen geen goeile van slechte wareu onderscheiden De man koopt een nieuwen jas hij is er drie maanden prachtig mee on dan is do jas op do vrouw heeft eerst in het kiezen der stof goen raad kunnen geven au kan zg er geen knoop aannaaien en geen vlek uitmaken Na de eerste communie ziet men de dochters in zijdon jurken loopeu deu winter die er op volgt hebben zo geen wollen En nu hot eten Van 1 Januari tot SI December koffie en boterhammen Mot kermis en feesten veel kook taart wafe s Voor kofüo wordt voel koffie gebruikt voor de boterhammen roei boter en den heelen dag over veel suiker Voor hetzelfde geld zou eon vrouw die verstand had van huishouden a u haar gezin flinke soep dikwijls lekkere groenten en rrij dikwijls een goed stuk vleesoh kunnen geven Dat de werkman zoo slecht eet is niet uit gebrek maar uit onkunde Iemand deed dit aan een huishouden opmerken er word 9 a 10 francs p r dag verdiend Men beloofde zgn raad te volgen en vroeg hem tegen s Zondags te eten De vrouw had voor 12 francs vleesoh gekocht om bouilli te maken dat niet eens gaar was I Dat er zooveel kindereu sterven is niet vorwonderlgk Men stopt ze vol met ongenietbare eetwaren de overblgrera hebben soms nog roor hun leren een slechte maag Huishouden is eene kunst die men loeren kan als iedere andere in België schijnt het er rolgens het Journal de Bruxelles al heel treurig mee gesteld te zgn maar ook in ons land wordt ongetwgfeld uit onkunde reel rerkwist bedorren en rermortt Nu zgn er in België in twee jaar 160 huishoudscholen opgericht Ook hier wordt er aan gedaan en het terrein is er hier te gunstiger ropr omdat in een deel ran den werkmanssland de begrippen ran goed huishouden bewaard zgn eu rooral omdat hier niet zooals in België en een deel ran Duitschland het bepaald een instelling geworden is dat de man den arond in het bierhuis met zgne kameraden doorbrengt Ooed huishouden door de rrouw leidt tot gomeenschappolgk orerleg met den man tot spaarzaamheid en ordelgk femllieleven tot ontwikkeling in ieder opzicht De dames kunnen in dezen veel doen ieder inbare omgeving Zg kennen orer t algemeen dewaarde ran stoffen koopwaren gereedschappenveel beter dan hare dienstboden Wsarom zouniet ieder er haar werk ran maken aan degenendie het zoo noodig hebbeu wat ondervinding enkennis mee te geren Atiut De chef der afdeeling kunsten en wetenschappen bg het departement van binnenlandsohe zaken jhr mr Victor de Stuers heeft bg W P ran Stookum en Zoon te s Orarenfaage een rlugschrift in het licht gegeren waarin hg de aandacht restigt op de lijdensgeschiedenis ran het Binnenhof en ran s lands gebouwen in de residentie Als kenspreuk heeft jhr De Stuers het woord ran minister Harelaar gebezigd Zeer zeker zijn er in NederUnd weinig monumenten ran rroegereu tgd die zoozeer de belangstelling van allen verdienen als de historische gebouwen aan het Binnenhof Ijet men echter op hetgeen door de verschillende regeeringen roor die kunstschatten gedaan is dan zou eer het woord van Thorbeoke kunst is geen regeeringszaak uit de pen moeten vloeien De fout is geweest dat men de zorg roor de Isndsgebouwen niet heeft opgedragen aan de afdeeling kunst en wetenschappen waar men uit de aard der zaak deskundige ambtenaren kan rerwachten maar haar heeft toorertrouwd aan ingenieurs ran den waterstaat Do stelsellooze wijze van werken die steeds werd gevolgd waar hel betrof verbetering to brengen in den toestand ran de landsgobouwen in t algemeen en het Binnenhof in t bijzonder hebben geleid tot geldverspilling tot misstanden en tot het bederren vsu oen aantal der geschiedkundige monumenten Jhr de Stuers haalt daarvan tallooze voorbeelden aan één er ran zullen wij weergeven Ruim dertig jaar geleden kwam men op het denkbeeld om tot architect der landsgebouwen aan te stellen den heer Rose een bouwmeester van wien men zich kort te roren te Rotterdam verheugde ontslngon to zijn Do wanstaltige ondoelmatige onstevige doch kostbare gebouwen welke deze buitengewone middelmatigheid stichtte zooals de Hooge Baad het Ministerie van Koloniën het Magazijn van de geneesmiddelen do ijzeren kap der groote Hofzaal staan helaas nog daar en moeten ons tegenover den vreemdeling eu tegenover ieder man van smnak het schaamrood op de wangen jagen Het is wel een bewijs van onze achterlijkheid dat in I860 1862 toen iu geheel Europa de nrobitectuur sinds goruimeii tijd een hooge trap ran volmaaktheid bereikt had de Nederlandsohe Rogeering nog zulke ondingen stichtie Men moet rillen bij de gedachte dat indien deze architect niet afgetreden ware hij hot geheele Binnenhof zou hebbon oravergeliaald en vervangen door een aantal steenen en ijzeren kasten volgens hot model van Koloniën do ontworpon roor dit monslerplan waren gereed on zijn nog aanwezig niet alloon op het papier maar zelfs in Êout Jhr Po Stuers vertrouwt dat men door de ervaring geleerd thans met den sleur zal breken en dat men den minister van waterstaat zal honden aan zijn in 1888 afgelegde verklaring waarin hij het voornomen meedeelde geen voorstellen tot restauratie te zullen doen voor er eon volledig plan zou zgn opgemaakt Te Frederiksoord is Woensdag jl de jaarlijksche vergadering gehouden van bestuursleden van het in de Maatschappij van Weldadigheid bestaande voofonds voor vrijboeren Uit hot verslag van den boekhouder bleek dat ingeschreven aren 276 runderen aangebracht door 202 deelhebbers en vertegenwoordigende eeje waarde van 89 467 In 1890 was roor gestorven koeien uitgekeerd een bedrag ran 82 106 Het voorhanden kapitaal belegd in de spaarbank zoomodo aanwezig bij deu penningmeester bedroeg op 1 Januari 1891 1804 92l s Daar het 26 jaar geleden was dat dit fonds was opgericht herdacht do directeur der Maatschappij van Weldadigigbeid met een gepast woord die op richting BDiteolandscti Overzicbt De verkiezingen roor deu Oostenrijkschen Rgksraad worden roortgezet Nu z g de hsndelskamors en de groote grondbezitters aan do beurt Iu Morarie kozen de grondbezitter die te roren een schikking hadden getroffen rier Duitsch liberalen eu vijf conservatieven De kamers van koophandel te Praag en te Pilsen kozen drie jong Czochon en die te Budweis een oudCzech De bandelskamers te Reicbenberg en Ëger kozen drie Duitsoh liberalen onder wie de bekende liberale leider dr Ploner In het geheel werden nog 23 leden gekozen nl 3 jong Czeohen 1 oud Ozeoh 8 Duitsch liberalen 3 Polen en 8 conservatieven Het grootste verlies is tot dusver geleden door geleden door de oud Czechen die 28 zetels verloren Prins Liechtenstein is te Weenen tot lid van den Rgksraad rerkozen met 4320 stemmen Zgn tegenstander een socialist rerkreeg 3179 stemmen Ook in Canada is de rorkiezingsstrijd reeds afgeloopen De uitslag was dat het conservatieve ministerieMaodoüald de bovenhand behield De overwinning welke de conservatieven op de oppositie bevochten was echter niet bgzonder schitterend want de meerderheid der regeering die in het rorige Parlement ongereer 60 bedroeg ia nu tot 24 verminderd Het Huis ran Afgavaardigden telt 216 leden die roor rgf jaren worden gekozen De meeste ministers ook de president minister Sir John Macdonald en de voornaamste partgleiders waaronder de liberale leider Sir Richard Cartwright zgn herkozen De deelneming der kiezers was buitengewoon groot rooral omdat hst weer tegen rerwacbting bgzonder gunstig was Alles ging echter goregeld in het werk en ondanks den groeten toeloop van kiezers en do groote spanning welke onder het publiek hoerschte werd de orde nergens gestoord De regoering zal nu wel spoedig haar plannen bekend maken Vormoedelgk zal het ministerie gtlgk de Standard dezer dagen mededeelde beginnen met het aanknoopon ran onderhandelingen met de regeering der Vereonigde Staten ten einde zekerheid te vorkrggen van de voorwaarden waarop het sluiten van het handelstraotaat tusschen Canada en do Vereeoigde Staten uu mogelgk is Wanneer wg Nederlanders een wraakzuchtig rolk waren wat wij inderdaad in rerband met onze nationale leukheid om niet te spreken van nationale onverschilligheid niet zgn wanneer wij dan wraakzuchtig waren zouden wij thans oorzaak tot itbundig leedvermaak hebben tengevolge van hot esluit van den Amerikaansohen senaat omdeacten b der Brusselscbe anti slavernijcouferentie niet goed te keuren Onder do voorstanders der Congo politiek io België heeft de weigering vai den senaat te Washington pijnlijk verraat Met de gebruikelijke hnichelarg welke de pleitbezorgers roor deu Congostaat altijd bij huu verdediging der antislaverng con erentie Ie berde brengen verklaart de Indépeudance dat het bericht uit Washington te meer verraat heeft wijl de Voreenigde Staten bijzondere plichten der dankbaarheid jegens de Afrikaansohs zwarten hebben te vorvnilen wien zg huu welraart verschuldigd zijn In België zelve echter zijn nog genoeg lieden die den arbeid dor Brusselscbe conferentie met meer oprechtheid booordeelen en een open oog hebben roor de were werkzaamheid ran den Congostaat waarover juist dezer dagen zulke eigenaardige berichten do rondo deden Na er op gewezen te hebben dat do Brusselscbe conferentie zoo langen lijd door de weigering ran ons land tegengehouden tot men ons dwong thans opnieuw lu het water ligt wgl verscheiden mogendhedou alleen ondertoekenden mits dit door allen geschiede schrijft de Brusselscbe Béformo De zaak is dos te ernstigor voor den Vrgen Staat aan den Congo wijl de Voreenigde Staten zich in beginsel zeer gunstig gezind toonden ton opzichte van de onderneming van den Bolgiscben koning en hem roods als hoofd van den Congostaat erkenden alrorens nog do kamers den koning machtiging hadden geschonken dezen titel te aanvaarden Wat is nu sedert dien geschied dat de publieke opinie in Amerka op dit punt wijzigde De Congastaat zou goed doen dit op te helderen maar zou misschien in groote verlegenheid zgn dat te doen De tegenwoordige oppositie dor Voreenigde Staten tegen de conferentie tot onderdrukking van den slavenhandel ontspruit uit den eisch van den Onafhankelijken Staat invoerrechten aan den Congo te hoffen en ook uit hot onvoldoende der maatregelen aaugenomen tot onderdrukking van het alcoholisme Dat toch is roor de zwarte bevolking een eren doodelgko kanker als de slarenhandel doch daarom bekommeren de mogendheden door zoogenaamde menschiievende bedoelingen bezield zich niet anders dan om do exploitatie te regelen en door fiscale rechten van de voordeden te genieten De Amerikaansche senaat zal dit als een parodie op de beschaving beschouwd en gemeend hebben dat hg niet behoefde mede te werken asn een arbeid ter bevordering van een handelsondernening een verovering door geweld en de vergiftiging rsa een geheel menschenras En de togewoordige rerdeeling van Afrika heeft geen ander doel Wg herinneren dat het een Belgisch blad is dat aldus over den Congcstaat on den hooggeprezen menschlievonden arbeid der Brusselscbe conferentie schrgft In de Fransohe Kamer werd verslag uitgebracht orer Méline s roorstel tot opheffing ran een deol der ondlasten ter wille ran de in den winter door da graanbouwers geleden schade Met 284 tegen 660 stemmen werd beslist de zaak in behandeling te nemen waarop Méline verklaarde zich met de voorstellen der oommissie te rereenigeo in zooverre het strekte om ook andere dan graanbouwers te hulp te komen Hg wilde echter de te verleenen onthelfing op 6 millioen in plaats van 3 millioen gelijk de commissie voorstelde Ofschoon de Minister van financiën zich aan de zgde der laatste schaarde werd met 267 tegen 250 tot de 6 millioen besloten Bovendien werd een roorstel ran Hérissé in orerweging genomen om ook belastingontbeffing te rerleenen aan de werklieden in de steden die minder dan 200 frcs huur betalen De begrootingscora missie adviseert echter tegen het voorstel De Italioanscho bladen z jn over t geheel ingenomen met Budini s verklaring aangaande Italië s verhouding tot de triple alliantie behalve natuurlgk Crispi s orgaan de Riforma Men vindt dat Rudini niets anders gezegd heeft dan hg zeggen moest en dat da welwillende woorden aan het adres van Frankrgk niets anders dan goed kunnen doen De oflioieuse Fransohe Temps rindt dit ook en zegt dat rrgmoedigheid hier rormengd is met wijsheid Prins Jerome Napoleon is wador ingestort en zgu toestand is nu hopeloos PËTROLBUM NOTËËIUIVGËN ran de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfuat ƒ 7 56 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 Maartlerering ƒ 7 60 September October November vemberen Deoember lerering ƒ 8 KEXXISGEVIXG De BÜBGEMEESTEB ran GOUDA brengt bij