Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1891

V Woensdag 11 Maart N 4473 1891 COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ding Tan advertentlfln kan geschieden tot een aur des namiddags van den dag der oltgave De Zwitsersche Pillen van don Apotheker Rich Brandt edert 10 Jaren door Professoren praotlaeerende Oeneeaheeren en door liet Vwh ic toeffepa t en aanbevolen aU Koedkoop aanKenaam zeker werkend en onBohad iiia Ueneeis en IIuii niiddel Beproefd door Prof Or R Vlrchow eenijn V Gletl München t Reclam teipiig t a a V NusSbaum MünchM a a Hertz Amtterdam a a V KorCZynSkl Krikau a a Brandt Klauienburg bij Storingen in de kwalen aar lever laat van aam durende Teratopplnff rn de dsaheilen zooAli lioofapljn dniza Ig beld grobrek aan eetlnat en ICichard Jiraiidt wordfn oiu liair acbte werking door Trouwen f unie Ingenomen en Kljo te verkiezen boren de icberp werkende Zouten Uitterweter Droppelt Mengwil en 91 Om xich by den aanfcoop te besehermon 98 ft n fingpmaakte prepwat n vrnïe men In de apolhplicn BtcedB naar de ollecn echte ZwItBftrache fc l illcu tan den Apotheker Illrhard Brandt Pryi per doos m t etbrulk aanwij mtr to Cenl i Um t R l iw na Ak Urlg er op d U li t bt rl üw n af i ln l l duor óf w t h liornidc hniidi Unicril of tikol het 1 nltre hmlM op het roode veld cti de handfeeUciitn Itclid llrandt icii op ieder dooHji M l iind i39 Iloorddcpot F B i n Manten KollT te Kotterdam Wt Scelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda dez ter kennii ran de belanghebbenden dit door den Heer Prorinoislen Inspecteur der Directe Belastingen eni te Bolterdam op den 6den Maart 1891 zyn eieciitoir Terklaard de Kohieren a Tan de belasting op het Persoreol Ko 8 en 9 dienst 1890 91 ïde en 3de kwartaal b van do belasting an hot Patentrecht No 8 dienst 1890 91 3e kwartaal Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is cynen aanslag op den b j de wet bepaalden vost te voldoen en dat heden ingaat de termen van Oria Maanden binnen welken da reclames behooren te worden ingediend GOUDA 9 Maart 1891 De Burgevieetter voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN ADVERTENTIfiW Bevallea Tan een Dochter L C PAÜL JONKBE Gouda 9 Maart 1891 Met 1 MEI a s worden gevraagd in de WERKINRICHTING alhier een zonder kinderen tusschen 30 en 40 jaar ond salaris ƒ 260 per jaar met vrge woning voeding en geneeskundige behandeling Adres met eigenhandig geschreven brieven bg den Secretaris der Inrichting L P HOOGENDIJK Westhaven B 165 Oonda 9 Maart 1891 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOgOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DUK 6 Fl COGNAC 48 voor 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert allea vrg aan hnis na toezending van postwisael of onder rembours G J VEBKERK te VIANEN a d Lek Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s iellöewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een uekeren dood Te verkregen hg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland A D V E R T E N T I E N in alle Binnen en BuitenlandNche Couranten worden dadelijk op Tezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOOIV te Gouda Openbare VrHwiilige Verkooping R E E U W IJ K in de Herbi op wol irg Tan P BLONK a h dorp aldaar wan AG 1 APRIL 1891i ril tirê a morgens il van ZES WOONli lUIZEN met groot gelegen na te Reeuwijkl Nader o AAB te 6 gemerkt B 18 en flg Iep werf en Tef feren GEOND Ö den Fc eester dpk L MiddeH urg tergroott Van 26 Arei eö C Mtiaren iderrich t additfiet eft Notaris M MULE 0116113 1 0 Verkooping ill j J TfADJDINXVEEN A i a contant i i f van den Igebèelen Invêntariji aD de PAFlSR FiÉlEK ide NllfivL op Vrijdag dei 3 April 1891 t bannen c norgens 9 ure ten verzoeke van da beneficiaire Erven vai den Heer C vak dbr TORREN Kz in of by gemelde fabriek Het te verkoopene is vooral wat betreft den voorraad GUONOSTOFFEN en GEMAAKT PAPIER circa 20 000 Kilo in het breede omschreven in billetten die op franco aanvrage gratis te verkregen zyn ten kantore van den Notaris M I MULENAAR te Waddinxveen die ook alle verlangde informatiën zal geven Bezichtiging der afgennmmerdekoopen op 1 en 2 April 1891 Aloiu te bekomen BE mim MM of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levfusbericbtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth P r ij s 80 Cents FEMSCEE ST00M7ER7EEIJ Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Gedurende FEBRUARI en MAART tegen veel vermitiderde prgzen Veeren en jAUe góédere wdrdea onschac jpoëHeren k w fdeij flKNT VOO Specialiteit voor het stoomen en verren vanalle Heerenen Dameskleedingstukken ookalle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tsielkleeden Trgpen met nieuwe patronen gepeni Kvastep Garnitaren Neteldoek Tnlles K teft Veeren enf j cannen in elkander blgven en ffik voor de gezondheid bewerit lüien in 4 dagen afgelevsrd ouda en Omstreken Jan OS Az i Kl iw k l ó 73 zemeen als ioed od T an verkoudheid in verzachtende tPASTILLES ELÏEN HOtM jhrt ie Zml 1 0 cent Een s lel ba HOE oploisende ALiHIA vaö KBAEJ fo in Q flescbjes Cigaretten tegen AsiTma van KIIAEPELIEN HoIm APOTHEKERS ZEIST ï Verkrygbaar in de Apotheken j Te Gouda o a by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prjjs per Etui 0 80 ƒ 0 50 DROP uit de blikken Tromm Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoeët Handelsmerk scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nettt blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATEB Co Groningen m WAARSCHUWING Men gelievs er op te letten dat elk stokje Dropd vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar bjj H W M STEEVEN8 Gouda L ERKELEN8 Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer Prol Dr v Frerlchs ewiijn + a V Scanzoni WOnburg a C Witt Copenhagen a ZdekaueP et Petenburg a Soederstadt Kuan a a Lambl Wanclxu a a ForSter Birmingham Onderbuiks organen beijen tragen tOGlsrang vooftruit voortkom ndc uijjfPHtcld UgheM benauwdheid kortadem Vle ZwItBersche l WUa van d n A j otln kt De nitgave dezer Conrfnt geschiedt dagèlgl met nitzondering ran Zon en Feejitdageitt Oe prga p ii drie nuumden ii 1 25 frwfoper post y L70 il onderl ke Nomaien VIJF CENTBN P ietpfTO aikmader Uzüel oar hèi beataur der Liberale Unie is aai de besli ren der kiei rereenjgiugen leden vai dei Unii verzonden een ontwerp van eel manifest hetwelk het voorstelt van wege de Unie tot de kiezers t0 richten met het oog dp de a nsttande verkiezingen voor de Tweede Kamer Het bestnnr no digt de kieavereenigingen nit ter bespreking van dit ontwerp eene vergadering nit te schrgven waarin tevens afgevaardigden benoemd zullen worden ter algemeene vergadering die H April te Amsterdam wordt gehoutien Dit ontwerp zal wel algemeen onder de liberalen weerklank vinden Het is niet te lang om door het pnbliek te worden gelezen en toch bevat het de voornaamste politieke wentihsn der liberale portg in al haar schskeeringen Het is duidelgk en helder al Valt er wellicht hier of daar op de formuleering wat af te dingen het is voor iedereen die in staatkonde belang stelt begr pelijk Niet langer zal kunnen worden gezegd lïst de liberale richting eigenljjk conservatief is geworden het manifest draagt de duidelgke blaken dat onze partij nog altjjd het vooruitstrevende element der natie bevat Reeds de aanhef ervan is goed Hg geeft weer wat dnizenden denken en verkondigt de meening zelfs van niet liberalen Het beleid der tegenwoordige meerderheid heeft alom teleurstelling gebaard dat valt niet FEViLtETOK EEN ONGELUKKIGE Naar iet TramcH I 6 Hij w 8 vier on twii tig zij een en twintig kalm en tevreden giDgen mj door het leven goed voor hnn medemeoschen ovdat het lot hun gunstig was rustig en onbezorgd dmdat do ttiekonist bun zeker scheen Datir viel opeens die ontzettenile slag Welk een vereohrikkelijk ontwoken na zooveel zonnige dagen I De Vinderen van mijnheer Montfrano steunden elkander krachtig bij dezen overweldigenden storm Gaan oogenblik aarzelden zij om te doen wat zij hnn plicht rekenden Toen zij alles tot het laatst toe betaald hadden toen alle schuldeischers waren afgedaan en de bankierszaak geheel geliquideerd maakten broeder en zuster zioh gereed den strijd des levens moedig to aanvaarden Hun vader had zich bet leven benomen maar de MI Tan hun naam was gespaard gebleven Zg waren W8811 maar hun wederzijdsohe liefde gaf hun kracht den lijdensweg te betroden Enkele vrienden ioden el hun diensten aan maar het aanbod werd te loochenen Bn wij willen hopen dat het Nederlandsche volk bjj dfk a s verkiezing blgk geven zal van zijne geÉndheid tegenover de heerschende partgen ie getoond hebben zgne behoeften niet te b gpen veel minder die te kunnen bevredigen want dan zal het zeker zgn vertrouwen schenken aan een cwaarlgk liberale staatkunde De beginselen daarvan liggen na voor het Nederlandsche volk open en bloot ia de woorden van het manifest Op den voorgrond is gesteld de kiesbevoegdheid Dit laat zich verklaren uit de omstandigheid dat deze quaestie in den laatstén tgd zoozeer op den voorgrond is getreden schoon het twijfelachtig is of eene liberale regeering gesteld dat deze uit de nieuve verkiezingen voortkwam dit punt als het eerste doel van baar optreden zon erkennen Tbaoa ware het t juiste oogenblikjgattkiesrachtherTorming aan te vatten na de verkiezingen is het niet gewenscht door een nieuw beroep op een breeder kiezerakorps tgd te doen verloren gaan en het land zoo spoedig weer aan een verklezings campagne bloot te stellen Het ligt dan voor de hand aan t eind der nieuwe vierjarige periode tot de uitbreiding der kiesbevoegdheid over te gaan om dan aan het volk de uitspraak te laten over het werk dat in die periode zal zgn verricht Natuurlijk heeft het ontwerp nog niet de tooverformule gevonden die alle liberalen vereenigen kan maar over liet algemeen is vrij goed uitgedrukt dat ook de tgezeten werkman kiezer behoort te zijn zoo sohroonrallig gedaan dat 4e jongelieden versmaadden hat aan te nemen Bovendien kwamen Alice en Boland overeen dat zij Bordeaux zouden verlaten Zij wilden niet dat men hun armoede zou zien in dezelfde stad waar men hun vroeger om hun weelde had benijd En dan het moeilijk oogenblik zou gauw voorbij zijn riet is zoo gemakkelijk zijn brood te verdienen Bezat Koland met al zijn diploma s en sprak hij niet vier levende talen f Was zij Alice geen onvergelijkelijke musicienne Neen zij zouden naar Parijs gaan Daar zouden sij onbekend zijn wegvallen onder de menigte en zoo niet het fortuin ten minste genoeg geld weten te verdienen om althans onbezorgd te leven De ontgoocheling liet zich niet wachten Na drie maanden vruchteloos zoeken kreeg Alice met groote moeite eenige lessen op een kostschool in een der voorsteden en Roland moest zich behelpen met een onderwijzersplaats op het instituut van SaintMaurioe Wreede val na zooveel sohoone droomen i Toch had do ontmoediging geen vat op deze fiere en krachtige karakters Zij hadden voor het oogenblik ten minste iets om in hun onderhoud te voorzien Geen enkele hinderpaal stond de toekomst in den weg en do toekomst dat was alles Zü behielden de hoop die hen in don hardnekkigen strijd had staande gehouden Alice zou op den een of anderen dag naar bet Conservatoire gaan AOVrBETKNTlEN worden geplMM Tan 1 5 regela 50 Centen iedere ivgri meer 10 Centen 6 BOO TB LBTTBB8 worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het iDVERTBNTIBBLAD t welk de Maandags Terschflni Het programma zegt De kiesbevoegdheid voor de Tweede Earner der Staten6e neraal worde door onbekrompen toepassing van het voorschrift der Grondwet uitgebreid ook tot den kring der werklieden die reeds te lang daarvan verstoken bleef De wetgever ga aanstonds zoover als eene eerlgke uitlegging der Grondwet hem veroorlooft Onder vas telliug van de noodigc waarborgen tegen misbruik geve hg het kiesrecht aan alle meerderjarige mannelgke Nederlanders diet bg eene eigenhandige geschreven aanvrage aan het plaatselgk bestuur hunner inwoning hun verlangen ie kennen geven om op de kiezerslijst te worden geplaatst of op eene andere door de wet voor te schrgven wijze toonen te kunnen lezen en schrgven en belang te stellen iu de openbare zaak Behalve de bedeelden en de overige in de Grondwet aangewezenen big ven daarbg echter ni esloten zg van wie blgkt dat zg niet in staat zgn zelf in hnn onderhoud en in dat van hun gezin te voorzien Persoonlgke invnlling van het stembiljet in het lokaal der stemming worde voorgeschreveii Aan belaatinghervorming zal zeker zonder verwgl de hand geslagen moeten worden Hier heeft blgkbaar het program van den heer Gleichman de stellers voor den geest gezweefd € Hervorming van het samenstel onzer belastingen worde met alle kracht ter hand genomen Niet langer worde gedraald met de invoering eener progressieve directe belasting die een einde maakt aan het onduldbaar privilege dat het roerend vermogen thans ge geen twijfel of zij zou een eersten prqs behalen Na dezen eersten prys was een verbintenis met de OpéraComique of de groote Opera zoo goed als zeker Voor Boland scheen de weg tot fortuin eveneens afgebakend Hij zou zich gereed maken om zijn doctoraal te doen en dadelijk daarop zijn promotie Dan zou men de vrienden van voorheen laten handelen vrienden die meer geneigd zouden zqn hem te heipen omdat men hun niets had gevraagd voordat hij door eigen middelen zijn studie volbracht had Dat was het waarom broeder en zuster zich zoo gewillig lu alles schikten en zoo den moed bijeeit hielden De kostschool en het instituut SaintMaurice stelden hen in staat af te wachten anderhalf jaar twee jaren zoo noodig En na twee jaren zou het doel bereikt zijn hun waardigheid opgehouden en het onbezorgde leven in het vooruitzicht Een onbezorgd leven Veel mecHnog de fortuin Eenmaal aan den schouwburg verbonden zou Alice groot succes behalen Welk een opgang zoa zij maken Niet dat zij ijdel of hoovaardig was maar zy voelde haar kracht het kunstvuur brandde iu haar Koland van zy n kant zon eenmaal dokter en gepromoveerd natuurlijk worden benoemd als lid van de faculteit Zij zou rijk zijn door be geen zij verdiende hij zou een tractement hebben van negen of twaalfdui