Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1891

ê niet In verband daarmede moet de patentbelasting hetzg opgeheven hetzg vervormd worden de acc nzen op eerste levensbehoeften moeten ervallen de drnk der mntatierechten moet worden verlicht Zoo noodig worde de saccessiebelasting uitgebreid echter zoodanig dat voor zoover zij in de rechte Ign wordt geheven de kleine vermogens in geen geval zwaarder worden belast In het algemeen worde gewaakt tegen te zware belasting van den kleinen middektand en rekening gehouden met de belangen van den landbouw dien gewicLtigeu tak van onze volkswelvaart Met deze hervormingen moeten maatregelen gepaard gaan om de gemeenten in hare fioancieele moeilijkheden te gemoet te komen Tal van zaken omtrent het arbeidersvraagstuk worden opgenoemd het zou niet moeilgk vallen de Igst nog te vergrooten maar het opgenoemde spreekt daidelgk an den ernatigen wil der liberale partij om de staatsmacht tot een zegen te maken voorde arbeiders klassen Met betrekking tot bet arbeidersvraagstuk hebben wg in hoofdzaak slechts te herhalen wat daaromtrent in ons programma van 1886 werd gezegd Onze wenschen te dezen luiden dat maatregelen worden verordend ter bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen dat aan lederen arbeider een wekelgksche rustdag worde gewaarborgd dat de verzekering van den werkman tegen ongelukken worde geregeld en aan voorzieningen b ziekte onderdom en overlgden krachtig de hand geslagen worde dat het volksonderwijs met name het ambachts fabrieksen iandbonwonderwjgs vanoverheidswege op afdoende wflze worde gesteund ƒ dat het arbeidscontract bg de wn worde geregeld en de naleving daarvan beter wordp verzekerd door eene ook buitendien hoog noodige vereenvoudiging van on procesrecht dat tot vertegenwoordiging der arbeidersbeiangen adviseerende arbeidskamers worden georganiseerd En bovenal worde leerplicht ingevoerd waaraan thans na beëindiging van den schoolstrgd geen beletsel meer in den weg staat De administratieve rechtspraak worde zoo geroeid dat de burger gevrijwaard is tegen willekenrige toepassing door de overheid Het koloniaal program bepaalt zich terecht tot zeer algemeene trekken Slnit het zich aan bg de beginselen door de heeren Cremer en Van Dedenj voorgestaan de weinige tegenspraak die deze beginselen meer vinden en de adha 3ie daaraan tot zekere hoogte door den tegenwoordigeu Minister geschonken doen hopen dat voor zulk een politiek eerlang een krachtige meerderheid zal zijn te vinden zend ftancs O die stellige berekeningen I Een gevierde zangeres verandert in een millionnaire een professor door zijn werken en zijn lezingen beroemd geworden verovert zich en zetel bij de Sorbonne O die eenwig terngkeerende geschiedenis van Pérette en den melkemmer Waarom werden voor de deze beide schoone ontwikkelde jonge eo begaafde wezens de droombeelden die zq ach in hun armoede voorspiegelden niet verwezenlijkt En plotseling verdreef de werkelijkheid al dez gnlden droomen Sedert hun komst te Parqs leefden Alice en Bolaod in een tijd van dagelijksche bittere telearstelliugea droefheid en lijden maar z leefden ten minste Meer nog zij bezaten een Keven deelnemenden vriend Arthur üutac de vertrouwde van hun verwachtingen de vertrooster in ltttn uren van leed Het ontslag van Holand vernietigde al de gemaakte plannen Negentig francs in de maand dat maakt drie francs per dag Kleinigheid vol ironie on vol bekoring Deze jongeling eo dit jonge meisje gewoon bet geld met volle handen uit te geven zooveel zij maar wilden berekenden nu zuinig bun dagelijksciie onkosten De beide zolderkamers kostten tweehonderd francs in het jaar zoodat Alice toen zq de rekening opmaakte tot de allertreurigste cgfers kwam Als men een kapitaal bezit dat drie francs per dag geeft hoe dit dan op de beste en meest cPe nosden en behoeften binnep eigen grenzen mogen Nederland niet doen vergeten de dringende plichten die het beeft te vervullen als koloniale mogendheid Ook Indië biedt een ruim veld van werkzaamheid voor eene vooruitstrevende staatkunde Zoo worde een gedeelte der bestuurstaak in Indië van het centraal gezag overgebracht naar de deelen Ër worde gestreefd naar gestadige vermindering van den druk op de inlaudsche bevolking gelegd doof heeren en cultuurdiensteu Met vasten tred orde op den ingeslagen weg voortgegaan en worden maatregelen genomgn opdat ook de laatstovergeblevene der gouvernementscultures aan de vrge industrie worde overgegeven Ten aanzien van het opiumvraagstuk trachtemen door eene afdoende regeling het misbruikte keeren Omtrent de regeling van den krggsdienst bevat het program nog eene uitdrukkelijke adhaeaie aan de in de wet Bergausius nedergelegde beginselen Over het algemeen kunnen wij ons uitstekend met dit stuk vereenigen Zooals het ontwerp daar ligt lal het dunkt ons onder de liberalen bgna algemeen sympathie wekken Ilierby geldt hetzelfde als bjj de questie der Legerwet slechts in algemeene trekken wenscht de Dnie aaneensluiting voor en goedkeuring van beginselen van hoofdzaken Voor eene bespreking van details is een partij pfogram dan ook allerminst geschikt Dat alle liberale kiesvereeniginj en leden der Dnie zich daarom met dit manifest vereenigen Het zal de inwendige en de uitwendige kracht der liberale partjj kunnen verhoogen en baar de sympathie doen verwerven van velen in den lande die nn nog verre van haar bleven omdat zij iet wisten welken weg onze iartg op wil Dit wordt hnu thans duidelgk en in t kort geopenbaaid BINNENLAND GOUDA 10 Maart 1891 Is het Jlilad wel ingelicht dan heeft de ministor Bergansius bij het overleg met de commissie uit de Tweede Kamer op geen enkel hoofdpnct van zijn wetsvoordracUt toegegeven Een te Rotterdam wanend handelaar ontving deier dagen een schrijven uit Warschau waarin hem werd aangeboden eene groote partij stofgoud tegen zeer j aanneuislijke voorwaarden doch de persoon in quaestie leverde niet minder dan bij eene hoeveelheid van 250 Kussische ponden betekend tegen 335 roebels het Kussische pond Men werd verzocht onmiddel voordselige wijze aan te wenden Ziehier den uitslag barer berekeningen huur 0 60 voeding 1 50 waach 0 50 totaal 2 60 Dan bleven er nog 40 centimes over voor licht en vuur t Is waar dat meu in de lente en in den zomer iets zou oversparen maar dit zou wel weer noodig zijn in den herfst en iu den winter Over het linnengoed over schoeisel en over kleeding bekommerden Roland en Alice zich niet Er bigft altijd iets over van verdwenen weelde het zijn de kruimels van het festijn waaraan de verzadigden niet denken maar die het geluk uitmaken van hen die hongerleden Wat zou er nu van hen worden Zy verloren op eenmaat twee derden van bun inkomen Hun hemel die toch al zoo donker was verduisterde nog meer Hoe lang zou het duren eer hij weder een andere betrekking had gevonden Welke deuren zouden zich voor hem openen Na het middagmaal bleven Arthur Dntac en zijn vrienden nog tot elf uur zitten praten Er werd afgesproken dat Roland er den volgenden dag dadelgk op uit zou gaan O hij zou niet moeilijk zijn Te voren nam hq reeds alles aan indien het hem maar in staat stelde Alice to onderhouden De zolderkamer in diepe duisternis gehuld werd temauworuood verlicht door de bleeke stralen der maan die over de boomen in den tuin naar binnen vielen Zg spraken zacht gezeten bij het half ge I sloten venster het was een zoele avond I Van tgd I tot 1 1 hoerschte er een diepe stilte alsof ieder lijk naar Warschau te komen ten einde bet oontrao te onderteokenen De aanbieder zou ds onkosten vergoeden met een pond stofgoud Tevens werd in die correspondentis nog vermeld dat bedoelde aanbieder jaren lang had gehandeld met een Engelachman doch aangezien deze dood wss zocht hg een anderen afnemer Daar de Rus niet wilde voldoen aan de uitnoodiging om te Keulen te komen ten einde verder te onderhandelen werden door den Rotterdamschen koopman vóór hg verdere betrekkingen aanknoopte inlichtingen ingewonnen bg den Nederlandschen oogsul te Riga en nu bleek dat de persoon die zich genoemd bad A Gnronoff onder verschillende andere namen bekend stond dat het in den laatsten tnd veelvuldig was voorgekomen dat iemand van derge lijken naam stofgoud bg groote hoeveelheid leverde hetwelk later bleek te bestaan uit een mengsel vu stofgoud en koper De Haagsche kroniekschrijver van de y Qron Ct deelt made dat men bij de hervatting der zittingen van de Tweede Kamer eene interpellatie had vorwaoht over de zaak Land Daarvan is echter naar verzekerd wordt op verlangen van den betrokken persoon zelf die niet als martelaar wilde besproken en evenmin door den minister van marine openlijk beoordeeld wilde zgn omdat hg dezen de geschiktheid daartoe ontzegt afgezien in de stellige overtuiging dat het gepleegde onrecht binnen enkele maanden zat worden hersteld Deze schr deelt voorts nog mede dat een openlijke ongeschiktvarklarlDg van een marine officier niet zonder voorbeeld is sg t dan al niet in s lands raadszaal dan toch voor het front van de gansche marine Jaren geleden werd door een commandant met name Hugenhottz Schr meent van de nOuinea een eerste officier uit een ander werelddeel naar Europa teruggezonden met extra gelegenheid omdat de kommandant hem eenvoudigonbruikbaar verklaarde Dit feit maakte toen niet weinig indruk en toch is die destijds als ongeschikt tentoongestelde officier thans schout bg nacht en minister van mariie Men moet het dus met de beoordeeling niet al ta nauw nemen Van veranderde toestanden kan voorzeker ook ge wagen de eens zoo beroemde advocaat van het g leohtshof te Weenen dr l Muard Markbroitor Dei is voor eenige tijd wegens niet onbelangrijke ve duisteringeo uit Weenen verdwenen maar nu vot gens het A H Tgil te St Louis gevangen h nomen Hg was daar in behoeftige omstandigheden gekomen en zag zich daardoor genoodzaakt bij eens bank instolling ecu postje van agent aan te nemen De gewezen verdediger die zoo menigmaal als eei sieraad der Weenar bati is aangewezen eu in zoo tal van processen bewijzen zijner buitengewone oratorische bekwaamheid heeft gegeven moest au dat schitterend talent aanwenden om loten en kans biljetten aan den man to brengen Sinds Juli van het vorig jaar heelt hij zich met veel ijver op dit nieuwe middel van bestaan toegelegd Misschien wel met te veel ijver want eenige dagen geleden heeft ds politie te St Louis hem wegens overtredingen der lotergwet gevangen genomen Het groote belang van honing als voedsel voor aanwezige zich voor een oogenblik in zijn eigen droomergen verdiepte Men sprak met geon enkel woord over het huwelijk waarop Arthur al zga hoop had gebouwd maar het stilzwijgen van dta geliefde wan welsprekend genoeg Nu en dan zuchtte hg zoo diep dat Alice plotseling uitriep Ge hebt te goed gedineerd vriendlief Oezijt een gulzigaard Een andermaal noodig ik a niet meer uit ons festijn te komen deelen In waarheid dacht de ambtenaar aan al de hardheden en vernederingen die Roland zou moeten yetduren aan al de pijnlijke ondervindingen die h j zou opdoen Het goedhartig denkbeeld kwam b $ hem op om hem ten minste voor een enkelen middag afleiding te verschaCFen en zijn vriend een dsg van vreugde en ontspanning te bezorgen Weet ge wel hoe laat het is vroeg hg opeens t Is al twaalf uur Gelukkig is het morgenZondag en zijn wij dus alle drie vrij Ik heb ueen plannetje voor te stellen Die Arthur is altijd vol goede invallen viel Alice hem ondeugend in de rede Ge weet dat ik altijd eenig geld terzgdo legom mij eon enkele maal een onschuldig vermaakte verschaffen Dit feest komt gewoonlijk omstreekseenmaal in de maand terug Maar nu heb ik altwaalf weken lang niets van mijn schat gebruikt rfordl vtnolgi kinderen wordt iu een duitsch blad door Dr Böhm te Schweinfurt nogmaals betoogd Kinderen die snel groeien zegt hij en dientengevolge er bleek en zwak uitzien zijn doorgaans zeer op zoetighedon gesteld Hun verlangen daarnaor berust op de behoefte om in het lichaam stoffen op te nemen welke onmiddelgk in het bloed komen Tot die stoffen behoort voornamelijk de suikerstof welke om zoo Ie zeggen in bet lichaam dienst doet als brandstof En in de honig heeft do natuur ons een zuivere zoete stof gegeven wette door de groote hoeveelheid druivensuiker welke zg evat en haar bgna volkomen gebrek oan stikstof hut gemakkelijkst in het bloed wordt overgebracht Genoemde dokter raadt daarom aan den kinderen overïloedi4 honing te geven zoo dikwijls mogelijk vooral bg het ontbijt iu molk geroerd of op brood gesmeerd Vooral s winters is er voor de kinderen geen beter ontbijt dan dat Terwijl het kind door melk en krachtigen kost goed wordt govoed verwarmt do honing het lichaam en de aderahatingsorganen worden er door versterkt De soms geopperde meeuing dat honig zwaar te verteren zou zgn is een vooroordeel tig is dat alleen als hij in groote hoeveelheden zonder stikstof houdend voedsel wordt gebruikt Do Jlaagiche Ct brengt het vraagstuk der droogmaking van de Zuldorzeo ter sprake Het bind geeft een beknopt overzicht van de vele plannen die voor dat kolossale werk zijn openbaar gemaakt I e groote voordeelen welke er aan verbonden zijn kan men onder twee afdeeliugen brengen de directe en de indirecte De eersten Maar wat gaat ge ons daar betoogen hoor ik den verbaasden lezer uitroepen Iedereen is er immers van overtuigd vnn die directe en indirecte voordeelen beiden I Precies I En ziet u dat verwondert me nii nog het meest Iedereen is er van overtuigd tot in het diepst van zijn ziet Iedereen zou het een prachtig sluitstuk voor de 19e eeuw hebben gevonden Iedereen dweept er mee en is overtuigd dat die droogmaking tot stand zal komen Iedereen heeft de isekerheid dat er maar een flink man noodig is die het juiste oogenblik aangrijpt om de zaak nan te pakken en door te zetten En toch en locb beweegt zij zich nog altijd die vervelende Zuiderzee toch is er al genoeg inkt over vergoten om hare grauwe golven zwart te maken als roet toch ontbreekt nu al veertig jaren die fnmouse right man on the right moment en laat het publiek zich de maag vullen met politieke redevoeringen zonder ooit eens ta vragen maar heeren hoe zoudt ge er over denken als we middelerwgl die zeo eens inpolderden WiB een gond werk wil verrichten ten nutte vnn land en volk die helpo agiteeron voor het droogmakingswerk Er is ou weldra als de Zuiderzeevereeniging ook nog gereed is genoeg onderzocht dan moot er worden gehandeld Onze Waterstaat kan hot werk uitvoeren Maar dan moeten Regeoring en Kamers ook desnoods gedwongen worden te willen Zg kunnen er tijd voor vinden te over Zij hebben altijd geld als er kanonnen of manouvres moeten zijn Zij moeten dan nu ook eindelijk un tgd èu geld vinden voor een groot werk aarvnn de natie in vele in alle opzichten enorme voordeelen znt trekken Tou slotte maakt de Haagsche Courant de opmerking of het niet wensobolijk en verstandig zou zijn om met ile toekomstige provincie Zuiderzee een proof te nemen tot toepassing van het vraagstuk der landnationalisalie in plants van het land in reepen te sngden en weer aan den man te brengen Het is zeker het oogenblik niet voor het verdeden van de huid van den beer nu dezo nog niet geschoten is Aanvankelijk staat to voorzien zal t al moeite geuoeg kosten de politici uit hun booge sfeeren noar de aarde te trekken en vau hen te verkrijgen dat ze een deel van hun kostbaren tijd aan do partijkunst ontwoekeren om dit aan deze proctischs zaak te wijden Maar mocht dit gelukken misschien nog in de 19e eeuw dnn is het zaak tijdig vóór het te laat is ook deze tweede vraag aan de orde te stellen en opgelost to krijgen op welke wijze zal het Nederlandscfae volk er hot meeste nut van trekken wie zal mot het grootste deel der winsten gaan strijken het groote kapitaal of de gemeenschap de beursmannen of de natie In het weekblad Xe Monde AHkte verschijnende te Parijs leest men het volgend Onder de bescherming en door de zorgen van den heer Oscar Comeitant had onlangs te Parijs een concert plaats van Nederlandsche muziek Het doel kon wel geen ander zijn dan ons kennis te doen mokeri met den nnain en do werken der voornaamste tooudichterp op wie Holland roem kan dragen In werkelijkheid was de uitvoering vrij mat en maakte zg niemand wijzer Uit den Haag ontvingen wij intusschen een protest dat vermelding verdient Op het program zouden namen voorkomen van toonkunstenare ti die zoo niet onbekend dan toch in hun land niet vermaard zijn Daarentegen had men eenvoudig meesters vergeten als Verhulst De Lange Kes Boers Van Milligen Mann enz die met recht min of meer beroomit zijn en het Parijsche publiek heeft slechts een zeer vaag ja zelfs onjuist begrip verkregen van de Nederlandsche school Zulk een misgreep strekt der helderziendheid van den heer Comettant niet tot eer In de Nmorscher van Maart staat een aardig artikeltje waarin uit een in 166S te Delft gedrukt boekje een vertoog voorkomt uOmi het een predicant met zyn huisvrouw alleen niet mogelijk en is op vijfhondert guld eerlyck te leven Do schrijver geeft daarin oen budget van uitgaven waaronder olleen voorkomt wat hy nootsaeckelijck sjaorsvan doen heel t doch waarvan het eindcijfer 547 guld 4 st beloopt Deze opgaven bevatten eene merkwaardige bijdrage voor de kennis van da levenswijze onzer vaderen in eigen huis Aan kleederen bad het echtpaar 80 gulden in tjaar noodig daarvoor kon de ban om de twee jaar een pak bovenkleederen om de tien een mantel en een tabbaert om de vier jaar eeu hemdrok hebben de vrouw om de twee jaar een borst met mouwen om de drie een rock en een jackjen om de tien een huyck om de twintig een vlieger Ook aan de linnenkast en de slaapgarnituren verdeden zij t niet 45 gulden en 14 stuivers iu t jaar waarvan zo ieder jaar yder een hemdt hadden verder bedlinnen neusdoekeu en bülfeu mutsen enz Maar do tafel eisohte nog het meest 308 j guldeui Voor vleesch en visoh was er 30 gulden noodig een klein sommetje wanneer men het met hot oog op de tegenwoordige prijzen beschouwt maar het ech paar had er dan ook heelwat voor aan een vierendeel van een os een half varken vier lamsbouten a 2 gulden acht hoenderen a 15 stuijvers tien paar duiven a 4 stuijvers het paar drio en dertig pond huspot Ik vermoed dat de i I s Vs varken zooals ten plattelande nu nog wel gebeurt een geschenk vaa do gemeente was want zelfs in 1658 zsl t wel niet mogelijk zijn geweest al die vleeschwaren aan te schaffen voor den uitgetrokken prijs van 10 gulden En voor een gezin van twee personen is dit toch ook rijkelgk genoeg aan vleeschvoeding Trouwens de klager nam t er wezenlijk goed van Want hij stelt op zijne rekening 48 guldon voor boter 200 eieren acht halvo vaten bier een halve aem als ik mij niet vergis r 3 ankers Pranschon wijn En al deze posten komon op do begrooting voor zonder eenige toolichting terwijl daarentegen do predikant een post van 10 gu d aan de armen toelicht met do opmerking de vrouw en m ich de Diaconen niet laeten voor bygaon alsoo de Man alle Predication de ghe meente tot mlldadicheyt vermaeut so moet sy eene goede voorgangster wesen ofte daer soude van de Diaconen op ghelet worden die mochten f hem dan van giericheyt beschuldigen ende volBgens dien voor een Afgoden Dienaer schelden Ook ten aanzien van de begrooting voor het artikel kloediug meende de predikant eenige toelichting schuldig te zijn Hij beriep er zich op dat van geestelijke arbeyders vereischt werd by de lieden oerlyok dat is net gekleed te verschijnen en voegde er veelbeteekenond bij men behoort te ghedencken dat Samuel een sijden Rock droegh I Sam 28 c vers 14 Ik voeg er echter bij dat in den Staten bijbel van Keur op deze plaats waar Saul s bezoek bij da tooveres van Endor beschreven wordt van geen sijden Rock gesproken wordt maar de toovenares van den opgeroepen geest van Samuel alleeu zegt Daer komt een oude man op ende bij is met eenen mantel bekleet De ontwerper dezer predikantenbogrooting schijnt met vele begrootingontwerpers van Interen tijd er maar op vertrouwd te hebben dat men hem niet narekenen en zijn citaat niet naslaan zou Buitenianüspti Overzicht Prins Bismarck is bereid wanneer hij gekozen wordt in het 19de kiesdistrict van Hanover waar hij door de nationaal liheralon cnndidaat is gestold voor den Rijksdag hot mandaat te aanvaarden Een verklaring van den gewezen kanselier over zijn besluit wordt in geen geval verwacht voordat de verkiezing heeft plaats gehad Do rogeering en de hoofdleiders der nationaalliboralo partij zijn er volstrekt niet mede ingenomen dat prins Bismarck door de nationaal liberalen in dit ilistrict candidaat is gesteld Men gelooft dat Bismarck gebruik zal maken van zijn mandaat om de totstandkoming van het handelsverdrag tussehenlJ Duitschland en Oostenrijk te bemoeilijken De Pruisische Landdag heeft overeenkomstig het voorstel der Commissie de successie belasting goedgekeurd maar met verwerping van de heffing in rechte lijn Deze heffing bedroeg slechts een half percent maar do overgroote meerderheid wilde er niets van weten De Minister Miquel wees er op maar te vergeefs dat het doel van deze belasting voornamelijk was door middel van deze belasting een controle te hebben op de vroegere aangiften van den erflater voor de inkomstenbelasting ea zeide dat men binnen niet langen tijd de noodzakelijkheid van oen successiebelasting ook in de rechte lijn zou inzien Da wel op de inkomstenbelasting werd in derde lezing aangenomen met zeer groote meerderheid De vrgzinnigen stemden weer en corps tegen verder had men slechts enkelen van de andere pariijen De Rijksdag beeft bij verdere behandeling dor begrooting voor marine het voorstel Mantouffel tot torugzendiug aan de commissie voor zoover betreft de gelden ten behoeve van twee gepantserde vaartuigen aangenomen en de aanvraag om gelden voor het derde vaartuig afgewezen Naar men mot zekerheid verneemt zal de Keizer aanstaanden Zaterdag do deputatie uit do ElzasLotha riager volksvertegenwoordiging bij zich ontvangen dio hem het bekende adres zal aanbieden Do Pranache Kamer heeft de commissie voor d begrooting benoemd wier samenstelling steeds mei bijzondere aandacht gevolgd wordt Veel meer dan gewoonlijk het geval ia zijn nieuwe elementen inde commissie gebracht Van de 33 kden zijn slechts 12 uerkozen Tot hen die uitgevallen zijn bohooren Cle menceau en bisschop Preppol Do linkerzijde telt thans 31 leden in de commissie waarvan 10 tot do radicale partij en 21 tot de meer gematigden behooren De rechterzijde is in de commissie vertegenwoordigd door twee barer leden dat is door twee minder dan het vorige jaar Do commissie is het in hoofdzaak eens met de begrooting welke de minister Rouvier voor 1892 heeft ingediend Alleen is het mogelijk dat weer geschillen ontstaan over de bezuinigingen daar ook dezo begrootingscommissie dezelfde bezuinigingsplannen heeft als haar voorgangster De verkiezingen voor den Oostenrijksohen Rijksraad zijn nog niet geëindigd Evenwol is men toch reeds zoo ver gevorderd dat 275 afgevaardigden gekozen zijn De Duitsch Uberalen zijn nu reeds gekomen tot 35 de Jong Czeohen tot 31 en de Polen tot 37 leden Zooals gezegd de verkiezingen zijn nog niet aan een eind maar men kan het resultaat toch reeds overzien Het Oostenrijksoho Huis van Vfgevaardigden tolt 353 leden De volstjekte meerderheid bedraagt dus 177 Nu is hal moeilijke van het geval dat er in het geheel zoowat 12 partijen zijn en geen enkele parlij in de verte die 177 baalt De talrijkste fractie zal ook in het nieuwe Huis vertegenwoordigd worilen door de Duitsch Uberalen welke beschikken over 85 a 90 stemmen Daarop volgt naar do getalsterkte de Peolsche club met 45 ü 60 leden Do oud Czechen telden in het vorige Huis ongeveer 76 leden maar halen nu niet meer dan een dozijn Zij bleven schier overal in de minderheid tegenover de jong Czechen die nu 40 stork zijn De kleinere fracties bestaan uit Duitsohnatio nulnn Duitsch conservatieven Duitsoh clericalen en enkele Slavische nationaliteiten Een bonte rg zooala men ziet maar zoo is Oostenrgk De conservatieven en clericaleu voerden in den laatsten tijd een hoogon toon maar zg zullen waarschijnlijk in het nieuwe Huis wat inbinden en trachten in overleg te treden mot de Duitsohe elementen omdat er een sohriklgke angst bestaat voor de jong Czechen De jongCzechen toch zijn radicaal geesteskinderen van Huss en nog altijd vaart de Roomsche geestelijkheid iu Bohème een rilling door de leden bij bet hooren van dien naam Dat er van het Boheemsche vergelijk niets meer zal komen nu de oud Czechen t bij de verkiezingen zoo deeriijk hebben afgelegd hebben wij reeds vroeger opgemerkt De Ministerprosideit Taaffe trad ongeveer twaalf jaren geleden op om do verschillende nationaliteiten met elkander te verzoenen Dit is zoo weinig gelukt dat de Slaven on üuitschers overal nog scherper tegenover elkander staan dan vroeger In het algemeen gesproken hebben in Oostenrijk de Slavische nationaliteiten de ruwe meerderheid die van het getal de Duitschers de intellectueole meerderheid De Engelscbe bladen geven nadere bijzonderheden over don uitslag der verkiezingen in Canada Van do 215 leden welke het Huis van Afgevaardigden telt zijn reeds gekozen 118 conservatieven en 93 leden der liberale oppositie Do uitslag van drio verkiezingen te Huntingdon Cariboo on Algoma was nog niet bekend Tot de herkozen leiders der liberale oppositie behoor ook de heer Laurier die te Riehmond werd geslagen maar to Quebec werd gekozen Do meerderheid dor Re cjm g kan dus ten S