Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1891

I 9 4474 Donderdag 12 Maart 1891 TsE Mumi Life Insüsmde ComN of 3iT© w 2rorlK Grootste en belangrijkste LevensverzekeringMaatscïiapp ij der Wereld ZUIVER ONDERLING OPGERICHT 1843 WAARBOBGK APITAA L 341 MILLI OEy G ULDEK Sluit Tenekeringen op t Leven Gemengde Verzekeringen Hffrenten en uitkeering aan Kinderen tot voordeelige Premlèn en met uitkeering van winst an de vefxekerden Hare diatribatie lissen geven betere resoltaten dan van eenige andere Maatacbappg Informatien en ProgpectaaMn gratis by de Oireotie voor Nederland O Z Voorburgwal 183 te AMSTERDAM en bij de bekende Agenten GOUDSCHE COURANT f ieuwS en Advertentiehla d voor Gouda en Omstreken De Iniending van advertentifin kan geschieden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave luMgata 23 tamnuD bedragen De Minister preüdeet ir Jokn Uaodonald lal het Huis fan Afgeraardigden in April bijasftroepen Voor dien tjjil lal het Hiniateria cenigizins gewijzigd worden daar eenige der Ministen niet herkoien i JD De Elgelaoka Qlobe beweert dat de rerminderde meerderheid der Begeering bij de bytondere omstandigheden waaronder de rerkieiingett plaats hadden een bewijs van rermeerderd rertrouwen te zien en een afdoend protest ran Canada tegen iolyriog bij de Vereenigds Staten aan het verzet daartegen ion t misschien seUs te danken tjo dat de Begeering een meerderheid heeft in het geheel INGEZONDEN Geachte Stadgenooie I Het is onderstaande oommissie een behoefte een woord Tan dank te richten tot allen die haar door milde garen in staat stelden aan arme kinderen liefdadigheid te bewijzen Groot was de nood in dezen widter waarom uwe garen te meer werden op prijs gesteld het was ons een waar genot iedere week 400 kinderen van voedsel te kunnen voonien en aangenaam bezig te honden Als wij terugzien op alles wat wij dezen winter Toor hen mochten doen ook met het oog op de verbetering der kleeding dan danken wg het naast God ook aan L die ons zoo menig blijk uwer welwillendheid deed toekomen Evenals het vorige jaar zullen wij ook thanankening en verantwoording doen aan het bestuurjrTot Heil des Volks afdeeling Gouda dat gaarneieder die daarin beUmg mocht stellen op de hoogtewil braigen van de wijie waarop de gelden zijngebruikt jg Namens do commissie G Dï BAADT B BELONJE B PUNSELIE M TAK DETH K M Dl BBUIN J G TAM DEI TOOT i BIK H A TOEN J L DE BAADT PËTROLBUDl IVOTËËKINGEN van de Makelaars CtBtzUar Seh IkwUk te RoUerdtm De Huukt was heden onveranderd Lo o Tankfnst 7 6 Geïmporteeid fust 7 80 a 7 65 Maart levering 7 B0 September October November en December levering ƒ 8 üargerlijke Stand 6EB0SEN 8 Murt Frueim oiden K 1 Hammer ca 31 Binie Leourdal Aotoniai ouders l Erberteld E W M in 7 Mirliu Hendriks laden H 6o ka ea H J da Jaag Lsmnerdiiu oudere i C WeaUmaa eo L Teaeaia 8 Coroelii ouden N Osd k en k TerluuL O Uurtje Adriuu oaden B Paal en L C Joaktr OVERLEDKN 7 Maart A Noolebooiii baiatr vu C de Korte 63 j M J iia der WtgJeo 2 j i A Kemp 7 w 8 H J Basrmag 19 i 11 m N viBl Vegtea 10 m H de Vrind 78 J 8 A Taa der Weijdeo 13 m Met 1 MEI a s worden gevraagd in de WEEKINBICHTING alhier een BINNElI7AMe MSES zonder kioderen tasseben 30 en 40 jaar ood salaris 260 per jaar met vrge woning voeding en geneeskundige behandeling Adrei met eigenhandig geschreven brieven bg den Secretaris der Inrichting L P HOOGENDIJK Westhaven B 165 Gonda 9 Maart 1891 556 Staatsloterij De TREKKING begint MAANDAG 16 MAART a s LOTEN en gedeelten van LOTEN zfln te bekomen bg de coUectrice Wed A C COSIJN GOUWE C 9 bg de Vischmarkt o N a VA isra EiNr Kooiingin Wilhelmina DASSEN alsook een groote sorteering der n i e n w s t e HEEREN DASSEN en FRONTS DAMES DASSEN GAREN BAND en Verder ilat tot het vak behoort 3 ez H eia2CLSi3n Q SPIERINGSSTRAAT F No 13 Tegen MEI biedt zich aan eene 22 jaar ond voorzien van goede getuigen Adres met franeo brieven onder No 2093 aan het Bareaa dezer Coorant Aangekomen de lading Steenkolen waaruit wg elke hoeveelheid kunnen afleveren JAN PEINCE C Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 10 Maart 1891 Groote nieuwe sorteering A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 IIEDOORNIS Eeltknobbels Hoomvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr per fiacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTBN Coiffeur Eisch de hftndteekenine van A v TÜIJLL Snelperadrnk van A BRINKMAN e Zn Gouda Tc koop g evraagfd BETSr gebruikt doteh in goeden staat Brieven onder letter 8 aan de Boekhandelaar J va BENTUM k ZOON Gouda BËÖËmASTÊNT TDa KOOF een tweeliands Hollandia Eacbel voor verwarming van Serre of Broeikasten met heetwater Te bevragen aan de GODDSCHB MACHJ NEFABRIEK OPENBARE AAITBESTEDHTQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 20 MAART 1891 AANBB STEDEN Het oaderhoad der stukadoorwerkei met het scbooomaken en witten der plafonds lo versebiilende Gemeente geboawen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los orden der tanden tandpijn ontsteking znreren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorkamen en genezen door het dagelqks gebruik van het eohte K K Hof Tandarts Br P O P P Anatlierin Ui t vt t 9 Moodwater in aanmerkelijk vergroote ilesschen voor 60 cent 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POfft Tandpoeder of Tandpagt steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kmiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk roor baden l Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP S Gekristalliseerde en Transparant ilycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatiierin Nondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Wt Dr J G POPP Weenen De uitgave deier Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Msouderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Maart UDl De HoogEd Gestr Heer Baron O J E van Wasseneer Lid van de Tweede Kamer der StatenOeneraal zal Maandag 18 Maart e k uitsluitend voor de antirevolutionaire kiezers optreden te Gouda in d bovenzaal Harmonie des avonds ten 8 ure Jk lergOMUêcke De Stol no S9 bevat de statuten van de vereenigiog tot oprichting en instandhouding van antirerolntionairs bladen couranten nieuwsbladen en gesohriften te Oouda In de zitting der Botterdsmsohe Arr Bechtbank van gisteren werd o a veroordeeld E de J wed van P K werkster te Gonda wegons het begraven van het Ijj kje van een kind om de geboorte te verbergm tot 4 maanden gevangenisstraf Gisterenavond vierde de Ciondsche debatingelub op huiselijke wqze baar 26 jarig bestaan Bij afwezigheid van den voorzitter Mr J Portuijn Droogleever die om familieredenen afwezig was schetste de heer H W F Bonte onder voorzitter in een inleidend woord de lotgevallen der Vereeniging waarna de leden go ellig bijeen bleven Menige dronk werd uitgebracht op den bloei der Club en de verdiensten herdacht van onderscheiden bestuursleden uit dat tijdperk Vermelding verdient dat gedurende de laatste 21 jaar het presidentschap afwisselde tusschen de heeren Dr W Julius en Mr J Portuijn Droogleever de eerste was 12 de tweede 9 jaar president FEVILLETODl EEN ONGELUKKIGE Naar iet Frantch lil 6 Ik liet het rustig liggen om het met u te kunnen deelen Ik heb nu vijf en dertig francs bij elkaar I Vijf en dertig francs riep do lieve Alice uit Hebt ge dan de kas van het stadhuis bestolen P Ik durfde het n niet te bekennen I Maar nuik die misdaad toch eenmaal begaan heb moetenwij er ook maar genot van hebben Ziehier het doormij vastgestelde programma om tien uur vertrekken wij naar Viroflay daar ontbijten wij vervolgens een flinke wandoling in het bosch van Louvioiennesen van Marly Het middag iaal wordt gebruikt ineen uitspanning van Kocquenoourt vlak bij Versailles Eindelijk terugtocht naar Parijs na een dagvan frissche lucht en zonneschijn Eu ik verzekeru dat wij goed zullen slapen Alice ried de bedoeling De goede jongen dacht er alleen aan Bolnnd wat op to wekken Zij was getroifon over dit fijngevoeldo plan on in do duistsinis zocht haar hand dio van Arthur In stilte dacht zij Wat heett bij mij lief Hoe gaarne Wy wenschen die nuttige instelling nog veel succes toe op baar arbeid Bij kon besluit van 9 Maart is aan S Lagerwey op zijn daartoe gedaan verzoek met ingang van 1 April a oervol ontslag verieeiid ats notaris te Woerden Bij kon besluit van 10 Maart is aan J Nolen Wz notaris in het arrondissement Botterdam op zgn daartoe gedaan verzoek vergund zijne standplaats van Kapelle a d IJsel over te brengen naar de gemeente Botterdam De officier van gez Ie kl arts B J Koppenol zal niet met den staf der koloniale reserve naar Nijmegen vertrekken doch te Zutfen bij de reconvalesoenten oompagnie wordea belast met de geneesk dienst Onder hen die door den laatsten buitengewoonstrengen winter groote geldtlyke schade hebben geleden bchooren ook de boolakwee Kers Dezer dagen kregen wfj inzage van een brief van een vakman uit Boskoop waarin gemeld werd dat sommige boomkweekers 10 20 en meer luizend gulden benadeeldzijn geworden alleen onder de boomkweekers teBoskoop wordt de schade begroot op niet minder dan 2 s i f Hel bestuur van den Algemeonen Boud van B K kiesveieenigingen in Nederland heeft gisteren aan de E K kiesveroeniging te Delft in antwoord op hot aan dat bestuur gericht adres de volgende circulaire verzonden Het bestuur van den Algemoenen Bond van E K kiesvereenigingen in Nederland heeft ernstig de aan den bond gerichte circulaire overwogen Hot is echter tot de slotsom gekoraon dat het zou ik wenschon hem gelukkig te maken Er zijn oogenblikken waarin ik meer tevreden ben dan toen ik rijk was IV Gedurende dien geheelen dag was Arthur Dutac buitengewoon opgewekt Dat kwam omdat hij een plannetje koesterde dat in alle stilte in zijn brein was gerijpt Toen de zoon van den griffier van Meaux eenigen tijd geleden in hot bezit kwam van de spiarpen ningen zijns vaders had hij aioh wel gewacht de tienduizend francs die hij erfde uit te geven Hij was begonnen er de som van vijfenzeyoctig louis af te nemen voor zijn jaar van dienstplicht Het opzetten van zijn huishouden te Parjjs en de kosten voor kleederen en linnengoed beperkten het kapitaal tot zesduizend francs waarvoor hü staatsi ffecten kocht Arthur ontzegde zich nadrukkelijk te raken aan dit kleiiio inkomen van tweehonderddertig francs De ambtenaar liet do elf on een halve louis oploopen om zoodra het halfjaar voorbij was een nieuw effect to koopen De mieren zijn vindingrijk Toen Eoland zijn ontslag kroeg aan bet instituut SaintMaunoe vormden deze geleidelijk bijeengogaarde penningen ongeveer een som van zestien honderd francs Den vorigeo avond in zijn kamer teruggekeerd was hij plotseling op een zeer slim denkbeeld gekomen Maar hij Jiehield zijn geheim ADVERTENTISN worden geplaatat van 1 5 regeU ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTJ Bi worden berekend naar ploatsmimta Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch ni in de gegeven omstandigheden een weinig vruchtbaar werk zou zgn nu reeds een bond van bonden op te richten Het bestuur betuigt u zijnen dank voor uwe lofwaardige pogingen en zal kalmer tijden afwachten om daarop nader in te gaan N Srai Men seint uit Paramaribo aan het Vaderland De Engelsohe consul heeft eene oflicieele klacht ingediend bij den gouverneur over de mishandelingen van gestrafte koelies door eenige districtscommis sarisaen Bij hot afloopen der ebbe zag men iets vreemdr in het Hol andBoh Diep i66t Willemstad Wi zou dl veur zwart gerij zijn vroeg de eene visscher aan den anderen die de donkere maasa boven het water zagen uitsteken Ik weet tnie maar lH we mar is gaan kijken De daad hij het woord voegende gingen zij op de riemen en bemerkten dat eeu hoo steenkolen in het water lag Spoedig was de ontdekking der kolenmijn bekend en scheepte menigeen zich in om met een roeiboot vol gruis terug te keeren ongeveer ISO hectoliter werd opgeviscbt Hoe die steenkolen in het water terechtgekomen zijn Men vermoedt dat bü het mistige weer een schip omhoog is gevaren dat zonder dat men van den wal daar iets van bemerkt heeft door het overboord gooien van een gedeelte der lading vlot is gekomen en de reis heeft kunnen voortzetten De vondst was voor veel beboeftigen een aardig buitenkansje omdat de prijs der steenkolen in da pakhuizen alhier van ƒ l tot ƒ 1 30 per hectoliter bedraagt J iuui zorgvuldig voor zich alleen Vandaar zijn vroolijke stemming op dien lentedag God heeft van tijd tot tijd medelijden met de armen Hij schenkt hun dan een mooien dag verhelderd door blijde zonnestralen Opgewekt door de blauwe lucht on de zachte en koesterende warmte deelde Alice in de goede stemming en do opgeruimdheid van haar vriend Beiden zouden volmaakt tevreden zijn geweest zonder de gedruktheid van Roland die peinzend en somber voor zich uit bleef staren Langzamerhand oefenden echter het gelach en gescherts van Alice on Vrthur hun invloed ook op den jongen man uit Men is zoo veerkrachtig op vijfentwintigjarigen leeftijd en er is soms zoo weinig noodig om iemand weder in een vroolijko stemming te brengen Langzamerhand gaf hij zich aan die stemming over vergat zijn bittere zorgen en begon te deelen in het genoegen van zijn metgezellen Terwijl Alice Montfranc en haar verloofde zacht pratende naast elkander voortwandelden liep Eoland door de hoaschen als een losgelaten schooljongen Eindelijk vermoeid en opgefriacht door deze sezondo beweging ging hij onder de schaduw der boomen liggen en strekte zich op het mos uit Tegen 6 uur begaven zij zich gezamenlijk naar Eocquencourt Do wog van Versailles naar SaintGermain is nu juist niet aantrekkelijk te noemen Hij is stoffig als het droog weer is modderig bij nat weer zeer slecht bestraat en lokt dus gewoonlijk