Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1891

Staten Qeneraal Twudi Kaxiii Zitting Tan Dinsdag 10 Maart Wie looala wg niet op de hoogte is van de suikerfabrioatie en dan suiker acoqn kan niet veel begrgpeu an de discussien voor de aanhangige suikerwet Wü bepalen ons dan ook tot het mededeelen Tan het resultaat der zitting Met 44 tegen 40 stemmen werd een amendement aangenomen om het stelsel der Hogeering in zoover te wqzigen dat in 1891 geen omslag verlangd werd over de suikerfabrikanten Het tweede artikel werd gewijzigd met 69 tegen 36 stemmen goedgekeurd zoodat de repartitie voor den byslag zal beginnen te werken als de berekende productie is S3 millioen kilo Heden voortzetting Waarschijttlük om aan de Bageering en de Earner de gelegenheid te geven nog eens over het lot van het geheele wetsontwerp na te denken is du eindbeslissing er schoot nog één artikel ter behandeling over tot heden uiigeatehl Was de reserve van 45 millioen goodgeküurd die hst keunelqke doel had een groeten aanval te doen op de 8 5 millioen dan zou de fiegeeriug het voorstel zeker hebben ingetrokken De vrgheid ware dan beter geweest zeide de Minister ten iode de kans te beproeven Toor eene definitieve regeling Nu zal hot wetsontwerp zooals het daar ligt waarschynlqk wel worden aangenomen hoewei daaromtrent niets met zekerheid Talt te zeggen De heer Levyssoho hoeft een iuterpellatie aankangig gemaakt betreffende bet passeeren van den heer Land Naar men verneemt is de schildwacht A K Torwozen ter zake van mishandeling van een burger de verwonding met do bajonet vóór het hoofdgebouw aan bet Buitenhof te s Hags door den krijgsraad niet strafbaar verklaard en van rechtsTervolging ontslagen Het vonnis van den krijgsraad is gegrond op art 41 van het strafwetboek waarbjj bepaald wordt dat niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging indien ig het gevolg is geweest van eene hevige gemoedsbeweging door de aanranding veroorzaakt Het toebrengen van twee hevige vuistaUgen door een burger aan den soldaat werd voor het beslaan Tan dien toestand aangenomen Het is te Amsterdam een slechte tyd voor zenuwachtige en angstige menschen nu men zoo onophoudelijk van nachtelijke inbraak en aanranding hoort Telen maken zich onnoodig ongerust anderen schrikken van alles wat maar ongewoon is de voorzorgsmaatregelen die worden genomen om van een oogewenscht bezoek verschoond te blyven grenzen dikwgis aan het ongeloofelijke en toch sbapt men omtqds niet eens gerust Zoo bad men bij een familie meldt het If v N hoewel de vensters tsd stevige luiken en de deuren Tan solide sloten waren voorzien als voorzorgsmaatregel s nachts voor de slaapkamerdeur twee stoelen geplaatst waaroverheen een plank was gelegd waarop een twaalftal ledige wijnfleaschen standen die dus als men onbekend mot de belemmuring de deur openmaakte met geweldig geraas naar beneden Tallen en de slapenden uit hun zoete nut wekken moesten de wandelaars van I arijs weinig aan Maar voor beo die een treurig leven lyden bestaan die kleine ongemakken niet Als men niet gelukkig is schikt men zich gemakkelijk in iets wat het geluk nabg komt Sprekende van de gouden spijkers die ver Tan elkander stonden dacht Bossuet aan de rqken en machtigen dezer aarde De nooddruftigen zqn KW moeilijk nieti De eersten beklagen zich dat tg slechts een handvol Tan die zoo zeldzame en kostbare gouden spijkers kiggen drie of Tier helaas ign voldoende om de anderen te bevredigen Arthur en zgn vrienden zochten zicb een p aatqe it onder een in bloei ataanden boom in de uitspanning van Booqnencourt En toen het maal was afgeloopen bleven zij Tenals den vorigen avond balgen t d zitten praten onder het heldere licht der sterren Laat ons nu eens over onze zaken spreken Morgen gaat ge er dus op uit niet waar Eoland Ja morgen Ik weet niet hoe het komt maarzoo ontmoedigd als ik gisteren was zoo vol hoopben ik nu Een goed Toor eeken een goed voorteeken I riep Arthur nit Waarom ontmoedigd voegde Alice er Hj Met al de talenten die gij bezit is het onmogelgk dat ge niet iets zondt kunnen vinden Er is geenbankiershuis geen wisselkantoor geen ondernemingook Tan walken aard waarin men geen behoefteheeft aan iemand die vier levende talen spreekt Doch wat gebeurt 1 Qisternacht komt de breekbare waar mot het gewonsobte geweld naar beneden tot niet geringe ontsteltenis van hol slapende echtpaar Ben onderzoek wordt ingesteld maar bevonden dat de stoelen niet verschoven zgn de deur zelfs niet geopend kan zgn geweest De meid die was opgescheld om deel te nemen ajn den ondertoekiugstocht welke echter niet het minste aan licht bracht vertelde dat zij op he oogenblik waarop de flessohen moesten zgn gevallen de brandweer hard voorbg bad hooreu rgUcn Eu daar men niets verdachts kon ontdekken moest dan ook als de eenvoudige oplossing worden aangenomijn dat het gedreun door de voorbgsnellonde brandweer veroorzaakt de flesschen van de eenigzius sohuiuliggecde plank bad doen gigden Wat had men zich dus uit zenuwavhtigen angst een geweldigen schrik op den hals gehaald De barricade wordt thans s avonds niet meer opgesteld Zoolang de sociaal democratische psttg bestaat Vas de zotel van den Ceutralen Baad bet leidend orgaan gevestigd ie s Qraveuhage en was Domela Nieuwenhuis daarvan hot middelpunt Up het jongste congres te Hoereuveau is echter besloten den zetel over te brengen naar Amsterdam Dit besluit werd genomen trots hevig verzet van den leider Overeenkomstig de statuten der psrtg moest het besluit echter nog worden onderworpen aan eene stemming van alle leden en ook deze viel uit in den zin van verplaatsing naar Amsturdam Wg lezen in Brieven uit de Hofstad in de Midd O De kooingsrouw wordt hier in de stad mot de meest teugellooze fantasie gedragon Daar het nu eenmaal aangenomen is dat alles wat zwart is en ook alle soorten van bout als rouw zgn aan te merken ziet mef de zondurliogsie rouwkleeding Zoo is bgv een dame die een langen boutmantel zelb een imitalie bont in loutro peluche draagt een bonte muts opheeft maar zwarte baudachoenen aan volmaakt naar den eisch en zgn heersn die kostumes in allerlei schakceringen van grgs en leverkleur hebben aangetrokken en daarbij een bruin hoedje opzetten in den rouw als om den hoed maar eeu zwartlaken rouwbandje is aangebracht Zoo wandelen tal van voor den Koning rouwende jongelui door Den Haag Dsarbg komt dat na de eerste aaastekelgke rouwrage de aardigheid fr nu af is veel dames begint de rouw te vervelen da zwarte japon is verlept er hangen zulke mouie byna gloednieuwe toiletten in de kast en ziet dat zgn redenen genoeg om den rouw af Ie leggen den volgenden dag verschgnt movrouw als zg door haar betrekking tot het Hof niet verplicht is te blgvon rouwen in vuurrood of hemelsblauw alsof er geen halve en lichte rouw meer bestond Ook rouwen dunkt mg moest men niet of goed doen zulke halfheden zgn eenvou dig beUchIgk vertoon Te Camignone een plaatsje in Iialié ia door de politie de hand gelegd op eeu gewezen militair die achttien jaar geleien wegens iosubordinatie en daarop gevolgd herhaaUlelgk voraet tegen do politie tot ongeveer zeveuen twintig jaar gevangenisstraf werd veroordeeld doch al die jaren de politie wist te Tsr Niet Welnu dan biedt ge u nuar aan in een modemagazijn En ik ata er u TOor in dat ge daar met minder inspanning Tan geest twee of driemaal meer zult verdienen dan bg mgnheer Saéton dien sbehuwelijk inhaligen Tent Juffrauw Alice beeft gelgk Tolkomen gelgk Tiel Arthur hier in Zg keerde zich naar hem toe en zag hem met een allerliefste uitdrukking aan Ge kunt dat juf ouw wel weg laten iknoem u immers ook kortaf Arthur Hij kreeg een hoogroode kleur Hoe ge staat mg toe om ge Teroorlooft mij te Alice schaterde bet uit Welzeker ik sta u toe om ik Terootloof u te Wat zgt ge goed juffrouw Alweer juffrouw De tranen rolden orer de wangen Tan den jongen m n Hg greep de zachte hand die zij hem toereikte en terwgl hij er met den grootsten eerbied een kus op drukte sprak bg eenvoudig en met bevende stem Heb dank Alice Boland keek hen aan ook hg was ontroerd en deelde de aandoening Tan zgn aardig zusje Beste vrienden morgen ga ik den strgd omhet bestaan wederom beginnen struggle for life I Ik voorzie dat de kamp hardnekkig en zwaar zal sobalken daar hg door t landvolk bemind en door de landeigenaars om zgn uitstekend werk gedocht steeds in tgds gewaarschuwd werd eu in zgn vlucht geholpen Waarschgnlgk meeneude dat de straf verjaard was verzuimde hg in den laatsten tgd ds noodige voorzorgen te nemen In de Brieven uit de Hofstad opgenomen in de Middelburgiche Courant leest men het volgende Ouder allerlei paperassen in de vestibule van mgn woning vond ik onlangs kort na elkander een paar circulaires die niet zoozoer bedelbrieven wareo maar op een misschien nog erger vefsöhgnsel wgzen dat men in onzen tgd niet in een stad sis Den Ha g zou vermoeden Het bggeloof en de daarop gegronde bedriegergen en misbruiken zgn hier en daar in eoc achterhoek van het Land nog in vollen groei gelgk nu eu dan bigkt uit verhalen van heksen eu wonderdokters en duivelbezweerders maar dat de Uesidentie een vruchtbaar veld voor dergelgke middeleenwiohe praktgkou zgn zou had ik niet gedacht En toch zouden die circulaires niet herhaaldelijk zelfs ia deftige wyken worden bezorgd indien zg geen doei troffin Ik heb hel oog op aankondigingen van nlaueetlezuressen Op en daarvan leest mee dat de alom gunstig bekende asirologista of plsueetlezsres zich bg dames en heeren aanbeveelt tot het gsvso van inlichtingen in alle omstandigheden des levens zoowel verledene als toekomende en bgzondere zaken Tevens vermeldt do juffrouw dat zij in hel bezit is van het glas van biologie De andere aanbeTeling is nog mooier Deze verklaart dat het der ondergeteekendo na lange studiën en ondtrzoekiugen na ondervindingen bg duizenden gevallen gebleken is dat de duisterste en gel eimziunigste zAen hoe ondoordringbaar zg ook voor den mensch zgn mogen duidelgk goed te verklaren en uit te leggen zgn de toekomst en bgzondere zaken Stijl en spelling zgn door mij eenigszins verbeterd Ka als ware het nu nog uiul genoeg durft de planeetlezeres verder nog deze zinsnede te doeu drukken Daar er echter altgd veel bedrag heeft bestaan en nog bestaat in het raadgeveu of zoogenaamde waaK zeggen zoo vermeent ondergeteekeude hierop t moeten wijzen dat van dergelgke fabelen hier gen sprake is Nu dat er nog altgd veel bedrog in deze bestaat wie zal het ontkennen na de lezing van het boven staande F Maar is het dan geen schande dat de 4 gelgk boerenbedrog nog altgd ongehinderd in dlBesidcntio wordt aan den man gebracht Het ligl Toor de hand dat bgvoorboeld onze dionstmeisjss als zg die circulaires in handen krggen door nieuwsgierigheid worden gedreven om zich op du aangegeven spreekuren in navolging van de geneesheoren bg zulk een juffrouw san te melden en niet zeldei worden haar daar dingen voorspeld die van noodlottigw invloed zgn op haar gemoedsrust en haar gezondheid en haar soms tot zeer verkeerde hsndelingen voeren En dat do planeetlezercsseu niet vergeefs spreekuren houden staat vaat en niet enkel dienstmeisjes bezoeken haar er z jtt jongs dametjoa uit den beschaafden stand die iu hot geheim zich de toekomst laten voorspellen Uit het Westland wordt geschreven zgn Oeef mg ten minste in óén opzicht rust Oe hebt elkander lief Oe aarzelt om een huwelqk met Arthur aan te gaan omdat ge beiden arm zgt lieve Aliee Maar gedeelde ellende is geen ellende meer Heden 31 Mei zgt ge nog hechts verloofden beloof mg dat ge over een jaar getrouwd zult zgn Alice bhxMde O zg wenschte niets liever dsn haar broeder te gehoorzamen Maar innerljjk bekende zg zichzelven dat het verstandiger en voorzichtiger zou geweleat zgn op betere dagen te weckten Arthur begreep wat er in haar omging met een plotaeËnge opwelling van hartatooht riep hg uit O ik bid u antwoord niet ten tweede mal met een weigering I Een jaar M9 henxl er kan zooTeel gsbeoran in een jaarl Maar ge zgt rgk bg mg Tergeleken beil Arthur 6g doet den sleohtatan koop I Dwaas kind I Mijn toekomst is begrensd dsuwe niet Ik lal het nooit verder brengen dan I ambtenaar gg zult een beroemde kunstenares worden O een beroemde kunstenares I Eindelgk na veel tegenstribbelen stemde het jonge meisje er in toe de door haar broeder Terlangdi belofte te stamelen Warit vnolgd pe middelen ter bestrgding van de scbadelgke gaston zgn ele doch maar weinige bigken doeltreffend Een Duitsch tuinman verhaalt daarvan het volgende Eoulge jaren geleden was hg oppertuinman op een grafelijk londgoeJ waar veel kool werd verbouwd die natuurlijk door de rupwn werd geplaagd Alle bekende middelen werden aangewend doch niets hielp De rupsen laten afzoeken hennep tusschen de kool zaaien beg eteu mjt phosphorkalk in water opgelost bestrooien met asch niets mocht baten al worJeu ook duizenden rupsen en eieren vernietigd io September was er geen gaaf blad te zien en de interprovisie was slecht In de winteravonden lus hg in oen tuinbouwblad dat men om de rupsen van de kool te weren gezwavelde lappen tusschen de kool moest leggen en s zomen nam hg er proef mee Omstreeks het midden va i Juli vóór er een vlinder to zien was nam bg een tou aan de eene zijde open stopte die voor driekwart vol oude wollen en linnen lompen welke massa mot e ikele stokjes erover werd vastgezet om het uitvallen bg het omkeeren te voorkomen Daarna stak hij op een vlakken iJMren schotel wat zwavel aan zette de ton er gedurende eeu uur of 12 over heen nnm toen de lappen er uit on verdoolde ze op 6 schreden van elkaar tusschen de koolplanten Den 15den Augustus werden de lappen nog eens beroekt Een zgner bekenden in eeu ander dorp nam dezelfde proef en bg beiden liet zich op de koolvelden geen enkele vlindgr zien zoodat do kool in October geheel vrg van rupseuschade was Zou men dit middel ook niet eens kunnen beproeven ter verdrijving van de vlinders uit de boomgaarden Bleek het ook daar doeltreffend te weien dan zoudon de tuinders er ongetwgfeld veel voordeel van kunuen hebben Een particuliere Atjeh corresppndentie van de DeliCourant dato den 26u Januari bevestigt hel bericht omtrent het overlijden van Tengkoe di Tikoe De fanatieke priester Teukoe di Tikoo is niet moer Een zware slag heeft de oorlogspartij door zgn dood getroffen want hij de Oulama de geestdrijver do raadsman in den strgd tegen de kefirs die met de Koran en de klewang steeds bet vuur onder de ontevredenen wist te stoken en te onderhouden heeft zgn verraderlgk loven ook door verraad verloren Een bloedspuwing ontstaan door vergiftiging hoeft een einde gemaakt aan zijn nietpriesterlgk leven Te Anagaloeng blies hg den laatslen adem uit in tegenwoordigheid van hen wier bezittingen en levensonderhoud door zyn priesterlijk bedrag en fanatiek verzot zijn verloren geraakt Na de gewone reiniging werd zgn stoffelijk overschot te Djerir in de missigit begravsn Het Nederlandsoh Indische Gouvernement telt thans een groeten en onverzoenlgken vgand minder Zgn zonen als bendehoofden genieten niet dat ontzag onder de ontevredene en oorlogszuchtige hoeloobalangs en panglima s als wglen hun vader en zullen dus niet wagen zioh tan het hoofd dsr oorlogspartg te stellen Een ander invloedrijk schrander doch oud man de Iman van Lengbatta die ons bestuur evenzeer haat als de doode Oelama heeft zioh opgeworpen als hoofd der oorlogspartg Een door hem uitgevaardigde circulaire is reeds door verscheidene hoeloebalongs en panglima s ontvangen om hem si zoodanig te erkennen Nagver onder de boeloebalangs zal hem en z n prestige echter niet weinig in den weg staan Ook kwamen er berichten van Kamala dat Panglima Polin een der rgksgrooten OTerleden moet zgn Men schrgft uit Vlissingen Met belangstelling zal zeker het voor Vlissingen heugelgk bericht warden vernomen dat er een nieuwe stoomvaartmaatsohappg tot stand gekomen u ten doel hebbende de scheepvaart van Vlissingen mt te breideu en door geleidelgke ontwikkeling de havenwerken alhier dienstbaar te maken aan de scheepvaart onder Nederlandsche vlag Deze Maatsohappg die nauw verbonden zal zijn met de stoomvaart maatschsppij Zoeland stelt zich namelijk tot taak het goederen vervoer van Vlissingen naar buitenlandsohe havens in de eerste plaats naar Engelsohe havens te ontwikkelen Do eerste Ign waarvoor nieuwe stoomschepen gebouwd worden zal zgn een dienst tweemaal per week naar en van Huil Ds Maatsehap die den naam zal voeren van do Zeeuwsche Stoomvaart Maatsobappg zal staan onder directie van de heeren Mr C Bakker Czn j Weelderen De scheepvaart op Engeland is met slechts enkele uitzonderingen in handen van de Engelsohe handelsvloot des te meer enoegen moet het doen dat een deel van de voor deelen die uit deze scheepvaart getrokken worden aan de Nederlandsche vlag te beurt zal vallen Te Amsterdam werd eergisteren de tweede jaarlijksche algemeeue vergadering gehouden van de Northwestern and Pacific Hypotheekbank Bekent men het bestaan der vennootschap van den datum der oprichting van de Northwestern and Pacific MortgageCompany in Spokane Palls Washington ü S A af waarvan de tegenwoordigo vennoctschap de voortzetting is dan is het thons uitgebrachte jaarverslag het vgfde üit genoemd verslag over 1890 blgkt d t het maximum der uit to geven pandbrieveu bereikt zijnde den 1 Augustus de 2 serie aandeelen ten bedrage van ƒ 1 200 000 werd jjitgegeven met eene verplichte storting van 30 pot en 3 pet bgstorting in het rtservefouds en dat allo houders van aandeelen der 1 serie van hun recht van voorkeur bobben gebruik gemaakt Bepaald word hierliij dat deze aandeelen voor j zouden deelen in de winst over het loopcude jaar Doordat ook thans verschwidoue aandeelen dadelijk werden volgestort is het totaal gefouruuerde kapitaal geklommen tot ƒ 941 340 Op 1 Januari 1890 waren uitstaande 617 hypothecaire leeniugen bedragende 1769110 20 dollars Sedert kwamen in 386 aanvragen bedragende 276 000 dollars zoodat werden aangenomen 319 leeningen bodrageude 2 368 421 60 dollars Daarentegen werden afgelost 68 leeningen bedragende 106 389 26 dollars zoodai het totaal der op 31 December 1890 uitstaande 898 loeuingen bedrjeg 4 031 142 66 a ƒ 2 50 S ƒ 10 077 866 37 Deze 898 leeniugen bestaan uit 483 lerningeu op boerderijen geschat op eene waarde van 1 488 000 dollors waorop verstrekt 602 842 55 doUora en uit 415 stadsleoningen geschat op eene waarde van 9 738 000 dollars waorop verstrekt ƒ 3 528 000 dollars zoodat op het totaal uitgeleende bedrag van 4 031 142 66 dollars eeno overwaarde is van plus minus 7 192 867 46 dollars Op 1 Januari 1890 bedroeg hot aantal 6 pets pandbrioven in omloop ƒ 3 950 600 Gedurende den loop van het jaar werd geplaatst f 6 520 600 daarentegen werd uitgeloot ƒ 219 900 waarvan kasteloos tegen nieuwe stukken werd ingewisseld ƒ 197 000 zoodat totaal op 31 December in omloop was voor een bedrag van t 9 449 000 riet reservefonds dat op 1 Jonuari 1890 80 000 bedroeg bedraagt thans f 91 000 De winst en verliesrekening toont eene nettowinst aan van f S1O6O800 waardoor het mogelijk is aan aandeelhouders over hunue verplichte storting een winst aandeel uit te kceren van 44 pot op de aandeelen serie A en van daarvan of 18 pCt op de aandeelen serie B na afschrgving van het geheele bedrag der inventaris rekening en na storting van ƒ 29 000 in de reservekas Buitenlandscb Overzlcbt In de bgeeukomst der centrale sectie heeft de Belgische minister Beenaert gisteren medegedeeld boe de regeering denkt over de herzieoing der grondwet Wat art 47 der grtfndwet betreft stelt de regoering voor een onderling acooord te zoeken tusschen de linker eii de rechterzgde over den weg om te bereiken bet cgfer van 600 000 kiezers hierbij tot grondslag voor het kiesrecht stellende het bezit van een onroerend goed De regeering stelt voor het stelsel der proportioneele vertegenwoordiging der partijen bg de verkiezingen voor de Kamers de provinciale en gemeentelgke raden Ook sjelt zg voor de betaling van een ogns te behouden voor bet verkiesbaar zijn in den senaat behoudens de verkiesbaarheid van personen die buitengemeene bakwaamheden bezitten De senaat zou voortaan gekozen worden door do provinciale raden het zoogenaamd kiesstelsel iu don tweeden graad De koning zou het recht van referendum hebben voor de geheele wet als zg aangenomen zon zijn In de Frausche Kamer werd de Begeering weer geïnterpelleerd over haar houding tegenover de liefhebbers van wedden bg de wedrennen De minister Conitans antwoordde dat h j zgn ambtsvoorgangers en het parket geraadpleegd had welke eenparig van govoeleu waren dat het toelaten van do weddenschappen niet behoorlgk was Een door Fichoo voorgestelde orde van den dag w arbg de Kamer verklaarde akte te nemen van de verklaringen der Begoering werd met groote meerderheid aangenomen Intusschen gsat veel van de aardigheid van de wedrennen af Maar de liefhebbers van het spel zullen waarschgnlgk wel een middel vinden om aan hun hartstocht te voldoen zonder dat da wet er bg kan Dat begrijpen de heeren van de wet te weinig en hoe verborgener hét spel wordt hoe ge meener Te Auteuil regende t dat bet goot reden to meer om de menschen kalm te houden Terwgl gewoonlgk 36 000 bezoekers en 150 rgtuigen bg deze rennen geteld werden waren nu 4000 personen eu 8 rijtuigen aanwezig Do ontvangsten waren natuurlijk luttel Volgens do Figaro werd nu aan 1 toegangsgelden geïnd 33 000 fr terwgl den vorigen Zondag te Auteuil 91 000 fr werd ontvangen Met inbegrip van de verliezen welke veroorzaakt werden door het verbieden van het wedden werd nu 93 000 fr minder ontvangen Oj dezen grondslag komt de Figaro tot de slotsom dat gedurende de 78 dagen waarop to Longchamps ChontUly Auteuil eu Fontainebleau elk juar wedrennen worden gehouden een verlies zal worden g leden van 7 000 000 fr indien het verbod wordt gehandhaafd Volgens eeno beschrijving in de Luxemburger Zeitung gaat het in den gemeunteraad dier hoofdstad zouderiing toe Gelijk reeds onlangs is gemeld hobbeu negen leden een protest ingediend tegen de benoeming van het nieuwe coUegie van schepenen welke benoeming ingevolge de bestaande bepalingen is geschied door den Groothertog De protesteerende leden verklaarden dat het nieuwe collegia bestond uit personen wier zienswgze en richting niet in overeenstemming was met die van de meerderheid in den gemeenteraad en dat zij derhalve met dat collegio niet kondon samenwerken Tevens verlieten zij de vergaderzoal In de volgende zitting kwamen zij echter terug ouder verklaring dat zg in hun protest volhardden maar zouden deelnemen Ifer afdoening vou dringende zaken Men meende dal daarmede hot conflict wel von zelf zou ofloopen Dit bluek echter niet het geval te zullen zijn Voor de daarop volgende zitting was hel aantal protesteerondon tot op zes verminderd deze bloven toon weg en de gemeenteraad zotte zonder hen de behandeling van zaken voort Evenwel laatstleden Zoterdag versohenen zij weder ter vergadering maar weigerden aau da beraadslaging en stemmingen deel te nemen Zg hadden ieder eenigo couranten medegebracht eu bloven tijdens da goheela vergadering ijverig daarin zitten lezen Na de sluiting begonnen zij bg bet uiteengaan op do trap van het raadhuis over het verhandelde druk te discussieeren en wel in zoodanigou trant dot het weinig scheelde of het was tot een vechtpartgtje gekomen Gelukkig stelde men zich ten slotte over en weer tevreden met elkaar eens flink de tanden te laten zien De Deensche Begeering is het eens geworden met de liberale oppositie in het Folkething welke in du lichoam do meerderheid bezit en gewoonlijk alle rogeeringsbesluiten verwerpt over bat vestigen van een vrghoven te Kopenhagen Biide partgen hebben zich met dit plau vereenigd en besloten tot de afschaffing van de havenrechten en de vermindering van den occgns op petroleum en suiker Pornell werd te Lewry met groote opgewondenheid toegejuicht Eeu stoet met fakkels geleidde hem naar zgn hotel Daarentegen zgn de Paruellisten O Connor O Cully Eedmond en Harrison te Queenstowu aangekomen om zich naar Amerika in ta schepen alles behalve vriendelijk ontvangen en moest de politie tusschenbeide komen om botsingen te verhinderen Te New ïork gaf de Federal club dezer dagou eeu feestmaal waarbg ook de nieuwe minister van Financien Forater was genoodigd De Minister was verhinderd het feest bg te wonen maar zond een brief waarin hij verklaarde voorstander te zgn der beschermende handelsstaatkunde Door de bescherming der Amerikaansche nijverheid en een vermeerderde aaumunting van zilver mits onder behoorlijke beperking geloofde de Minister het best de welvaart van het Amerikuansche volk te kuuuen bevorderen De heer Chauncey Depew leidde ala voorzitter het feestmaal waarbg ook de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de heer Beed een der voornaamste leiders der repubUkeinsohe partg aanwezig was Naar aanleiding van de weigering van den Amerikaanscheu Senaat om de besluiten der Brusselsoha antislavenhaudel conferentie ce bekrachtigen weïd dezer dagen herinnerd dat de Engelsohe regeering heeft verklaard alleen de besluiten der conferentie te zuUeu uitvoeren indien deze door alle andere staten zouden worden geteekend De Berlijnsche correspondent van de Xölnücie Zeitung wgst er echter op dat LoM Vivian in zgn verklaring van 2 Juli 1890 heeft gesproken van alle staten die de Conga akte onderteekenden De regeering der Vereenigde Staten heeft naar men weet de Gongo akte niet onderteekend en daarom behoeft de Engelsche regeering indien zg zicb aan Lord Vivians verklaring houdt de weigering der Vereenigde Staten niet als een aanleiding te beschouwen om ook zelve terug te gaan Overigens ontbreken nog uitvoeriger bijzonderbedon over het besluit van den Senaat Zoo o a is het niet bekend of de Sonsat tevens het a onderlgk handels en scheepvaarttractaat heeft verworpeu hetwelk te Brussel na afloop dw conferentie tusschen de regeering der Vereenigde Staten en do Cougoregeering werd gesloten dan wel of het ge