Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1891

ME Y s STOFFWASCHE buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffelijk en goedkooper d t wasohloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE irdt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe nitstekei ssende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE uit eene met linnen overtrokken en s Gangbaarste tf L Vrijdag ia Maart N 4 p GOUDSGHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof ia van echt linnen niet te onderscheiden modellen j BDOBT JMgsnkftaa p doiijna 49 SOHIIiI IIB OOSTAilA f Un p dD n I y j p do iJn 1 De iniending van advertentlto kan gesoUeden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave ALBION Ütl P == Vm I M FBAiraXW pdoi puri Jt V p d ii pMri 7i UKOOUH B p doiijn 1 it Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FALS Harkt A 107 of direct bij HEY EDLICH Vemad GegchUt Leipsig Flagwltz nomen b sluit alleen de bealuiteiT der oonferentie betreft De Italiaaqaoha regeerin beeft een oommisaie benoemd bestaande uit een rechter een generaal en een lid der Kamer ten einde een ondenrek in te stellen naar de moorden welke te Maeaowah door den chef der politie luitenant Lirraghi gepleegd Eouden rijn De oppositie is hierorer nietterreden en verlangt dat do eommiasie uitsluiteHd ut Kamerleden ui bestaan Intusschen is luitenant Livraghi dio gefluehl was opgespoord Hg werd ge onden te Lugano waar hy zich in uen kelder had verborgen Natuurlgk werd I ivraghi terstond in hechtenis genomen PETROLKUMMOTEEKIIVGEN van de Makelaars Cantzisar Schalkwijk te Rotterdam Da markt was heden onveranderd Loog Tankfiist 7 56 Geïmporteerd fnst 7 65 a ƒ 7 60 Maart levering 7 60 Augustuslevering ƒ 7 70 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 ADVERTENTIÊN Heden overleed plotseliag te VoorichoUn ODze geliefde Moeder en B bawdmoeder JANNIGJE VEENENDAAL Weduwe tu den Heer Marikus Gbrasdds Eheis W A EMEIS A C EMEIS Di JoKo J I E VEENENDAAL EuHs L VEENENDAAL o l K EMEIS Leiden A L EMEIS KoRVBï K A EMEIS Gouda M G EMEIS Jb D EMEIS KEinJT D J EMEIS H A EMEIS Voortchottn Voor de vele beiryzen van deelneming ondervondfm bg het orerlyden van mgn geliefden Echtgenoot den Heer C0RNELI8 va DER TORREN Kz betnig ik ook namens mgne Aanbehnwddochter zgn Oaders en eerdere betrekkingen mgn oprechten dank Mevr de Wed H J r d TORREN Rkot Waddituveen 10 Maart 1@91 De ondergeteekende heett als gemachtigde van Mejuffrouw ENGBLINA WILHELMINA BBA8SELAAB Weduwe van Adam Robert Seibert onder de Firma L J FLORIJN dietillatrice stookster van fijne likenren binnenlandsche koopvronw in gedisteleerd en minerale wateren wonende te Gouda den 6 Maart 1891 ter Griffie van de Arrondisaementsrechtbank te Rotterdam ingezonden het volgend handels en fabrieksmerk Een bronskleurige leeuw op een vierkant azuren veld De leeuw zit op de achterpooten op een gelen grond en omknelt met de voorpooten een gekurkte fleach waarop een etiket Dooi den geopenden bek ziet men de witte iandeu en den rooden tong de oogenzgnwgd geopend de aUart met afhangende pluim is pgefaeven De gedachte der voorstelling is dat de leeuw het merk verdedigt Aan het boveneind staat nog op het veld A R SEIBERT firma L J FLORIJN Liken rfabriek de Leeuw Gouda Het merk wordt als etiket geplaatst op de Vaten Fleaschen Kruiken waarin de gedisteleerde gestookte of aangekochte dranken worden verkocht M J FORTüIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Zg die ieti te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer CORNELIS SIMON van VLIET gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 22 Februari 1891 overleden worden verzocht daarvan vóór den April a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G G FORTDUN DBOQdJ BEVER te Gouda OpenlDare Verkooping te REEUWIJK afdeeling Sloipwgk ten overstaan van den Notaris G C POBTDIJN DROOGLBEVBB te Gouda op WOENSDAG 25 MAART 1891 des morgens te elf uren in de herberg van K HooGEKBotzsH te Sluipéijk van Een goed onderhoaden ruim ingericht 2 SCHUREN ERVEN en TUIN met den weg daarvoor gel en Wgk F No 1 staande en liggende aan den s Gravenbroekschen weg Ie Reeuayk afdeeling Slnipwgk op den kadastralen legger voorkomende in Sectie C No 851 852 en 721 te zamen groot 18 aren 49 centiaren Te aanvaarden I Mei 1891 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER fe Gouda JACOB S TANDPOBDER staat onder voortdurende controle van Geneeskundigen Te Gouda verkrijgbaar bg de firma J O ZELDENRLJK r Co Markt 91 P C W BEGEER Oo8lhaven43 J n C HÜINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 i 10 20 25 en 40 ets En gros bg JACOB Co Amfterdam COMMISSIEKOOFEE GEVRAAGD tegen 1 MEI of eerder Aanbiedingen in persoon F MIDDELBEEK Eaashandel Openbare Verkoopingren VAK TT B E en Landbouwgereedschappen ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER te Oouda op WOENSDAG 1 APRIL 1891 dei morgens te 9 uren aan de Bonwmanswoniag Wgk F No 45 in Bloemendaal bg Oouét gemeente Waddmxveen van 12 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan eene ZEUG met BIGGEN eene breede en eene smalle SCHOUW een HOOIMACHINE BOÜWMANSQBREEDSCHAPPEN enz En op WOENSDAGS APRIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Bonwmanswoning Wgk D No 291 aan de Gouwekade ts Waddinxveen van 20 KOEIEN die gekalfd hebben of o t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEREN 3 SCHAPEN eene ZEUG met BIGGEN een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partg MEST vier SCHOUWEN BOUW en MBLKGEREEDSCHAP en voorts eenen I Waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaril Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Goüda Da nitgave dezei Coarant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Alzoaderlgke Nomman VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA i Maart 1891 Wg Tornemerï dat Mr H Smeenge lid der Tweede Kamer Woensdag 18 deser in eene openbaro vergadering van da Kiosr Bargerplicht alhier zal optreden De Staattet berst zooala ry gisteren meldden de statuten ran eene Vereeniging tot opriohtingen instandhouding van anti revolutionaire bladen couranten nieuwsbladen en gesohriften te Gouda Zij bedoelt de oprichting en instandhouding van bladen en gesohriften Haar grondslag is het program den len Januari 1878 door hat centraal comité van antirerolntionaire kiesrereenigingen in het licht gezonden Uitgangspunt is de orertuiging dat in den staat gelden moeten deeeowige beginselen vervat in de Heilige Schriftuur en dat deze beginselen door alle geoorloofde middelen moeten worden voorgestaan en verbreid tegenover het verderfelijk streven naar den rorolntionnaireu staat dat zich bg velen openbaart fjid der VereenigiDg kan zgn al wie instemt met haar doel en haren grondslag en de door de Vereeniging bg reglement ast te stellen contributie aan het lidmaatschap verbonden betaalt Aangenomen bet beroep bg de Herv gem te Opheusden door ds i fCok te Gouderak Uit Vlist schrijft meo aan do Sehoonh Ct In onise polders ordt nu het gs verdwenen ia veel doode visch aangetroffen In een bij een boerenwoning gelegen sloot veroorzaakte de rottende visch zulk een ondrngelgken stank dat men de doode dieren in een schouw laadde en naar de mestvaalt FEVILLETOX EEN ONGELUKKIGE Aoar het Frantdi IT 7 Was het wel werkelgk een groole opoffering O zeker de genegenheid die zij voor Arthur gevoelde geleek weinig op dat wat men in de romans liefde noemt Zg zou rich voor haar verloofde niet in de bruisende golven hebben geworpen noch voor hom door het vuur geloopen of het schavot getrotseerd hebben maar zg gevoelde voor hem een zeer groote genegenheid en achting n dan trof haar vooral de goedhartigheid die nj elke gelegenheid aan den dag legde Goedhartigheid is het zekerste middel om het hart eenor vrouw te veroveren Men kan van een mensch met vergen dat hg schoon en verstandig is maar wel dat hij goed is De terugtocht was zeer vroolijk alleen Arthur nae zich zenuwachtig en gejaagd Alice en aoiaml waren daarover niet heel verwonderd Beidon enden dat bun vriend de terugwerking onder E 8 hartstochtelijke liefde naen zg hem evenwel opmerkzamer gadegeslagen bracht De schouw die met ongeveer 2000 halve kilo s kan worden bevracht werd tot rinkons toe geladen en wat toen nog overbleef werd met kruiwagens vervoord Uit Botterdam schrgft mon Dinsdag namiddagte half ééa uur hield vóór deo ingang der Passageop de Korte Hoogstraat de stoet stil die liet Igk van den heer J C van Wijk bouwmeester der Passage en directeur der Maatsobappg tot exploitatie doarvan grafwaart bracht De Passage was atgesToteu en da brandende lichtdragers waren met floers omhuld Namens de bewoners der Passage werdeen fraaie krans met het opsqjirift Aan onzen directeur de bewoners van da Passage aan den Igkwagen bevestigd on volgden de hoofdbewoners zestien in getal in koetsen h t Igk naar dealgemeeoe begraafplaats Daar werden ein tweetal redevoeringen uitgesproken waaronder één die den overledene als lid der rrgmetselarij herdacht Deoudste broeder van den overledene dankte namensde milie Staten Oeneraal Tweede Kaheb zitting van Woensdag Jl Maart De suikerwet werd vóór de pjnze aangenomen niet onder een paar wijzigingen waarvan de tweede zeer zeker van beteekcnis was De eerste betrof een eerst bg memorie van antwoord aangebrachte bijvoeging door de Kegeering noodig geacht om rich zekerheid te verschaffen voor de in i ordering van den omslag Belangrijker en zeer zeker in t belang der schatkist is de overgangsbepaling waarmex de Begeering te elfder ure de Kamer verraste Door die overgangsbepaling toch werd tegemoet gekomen aan het bezwaar dat de beeren Sanders en Gleichman hadden doen golden tegen het uitstellen van de werking der wet tot 1892 Bepaald werd namelijk daann I dan zouden zij tamelijk zonderlinge verschijnselen hebbon opgemerkt Zoo zocht de ambtenaar verscheidene voorwendsels om het thuiskomen in de rue Cardinot nog wat uit te stellen Hij greep de schoonheid van den avond als reden aan om bij alle banken op den boulevard Malesherbes en de avenue de Villiors stil te houden t Is zoo heerlijk om de frissche lucht zoo met volle teugen in te ademen I Een lichts suizing ging door de takken der boomen die schraal opschoten nan weerszijden van den straatweg Wandelaars kwamen van den eenen on van den anderen kant de lichten In de huizen doefden het een na het ander uit in de verte stierf de schrille fluit van de tramwagens in de duisternis weg Toen werd bet tijd om naar huis te gaan Verjongd door dezen uitgaansdag liep Roland met luohtigen tred de vijf trappen op die naar hun zolderkamer voerden Een brief I riep hij toon hij een wit papier bemerkte dat onder de deur was geschoven Als had hij mets gehoord sprak Arthur haastig Goeden avond vrienden Slaapt wel ik ganaar bed Wat is datP Komt ge nog niet een oogenblikje binnen Alice zal wel vermoeid zgn hot is beter datzij maar gaat rusten En haastig als iemand die het druk heeft draaide hij den sleutel in zgn deur om en ver ADVSQTENTIEN worden geplaaM van 1 6 regelg it 60 Centen iedere legol meer 10 Centen GBOO TE LBTTXlg worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Ad verten tien gralM opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni dat als de laatste drie maanden van 1891 minder opbrengen dan de laatste drie van 1890 en dat verschil in de volgende 9 maanden niet gecompenseerd wordt het te bereiken bedrag over 1892 met het verschil wordt verhoogd De eindstemming over de wet kon niet anders dan onzairer zgn Radicalen die met het bestaande stelsel breken willen reikten de hand aan de protectionisten die voor fabrikanten en landbouwers i de vrge hand verlangden Zoo kwam het dat met de meeste katholieken ook vrij wat liberalen temden tegen de wet van de antirevolutionairen voegdea rior eioh hierbg Toch was de meerderheid er voor en naar het sobgnt terecht Zooals de wet thans luidt zal men wel voor het eind van 1893 met een nieuw stelsel gereed moeten zijn Ware zij verworpen do kans om or vroeger medo te komen zou al zeer gering zijn geiveest en inmiddels zouden de fabrikanten en landbouwers zich veel belangrijker voordeelen hebben kunnen verzekeren Bü een volgend wetsontwerp bleef de Kamer Jf gunste van den landbouw werkzaam doch op eea meer te billijken wgze dan bg de suikerwet werd beproefd Aan den landbouw werd namelijk een vermindering van druk der personeele belasting bezorgd voor wat den grondslag paarden betreft Het Begeeringsvoorstel werd inderhaast nog wat geamendeerd zoodat oen uitstel der eindstemming tot heden iraarom verzocht werd alleszins gerechtvaardigd was Het classioaal bestuur van Amsterdam beeft een schrijven gericht aan de kerkeraden waarin pradikon ten en ouderlingen worden uitgenoodigd tot het bgwonen oener ver adering uitgeschreven tegen deo len April a a Op die vergadering zal beraadslaagd worden over allerlei onderwerpen welke de belangen betreffen van het godsdienstig en kerkelijk leven der gemeenten volgons art 40 4i van het Algemeen Reglement voor wier behandeling op de olassioale dween Boland was ten hoogste verbaasd over den brief die zoo geheel onverwacht kwam Sedert zg rich in Pargs gevestigd badden had de brievenbesteller voor hen niet veel te doen Wie kon hnnschrgvenP Mijnheer Saeton misschien Het hart van den jongen man klopte als men hem eens terugriep op bat instituut Geef hier ik zal hem lozen zeide Alice Zg brak de enveloppe open en Us Mijnheer I Tien jaar geleden zat ik in groote zorg Vt was toen bediende bg een koopman ea woonde ia Bordeaux Op een dag van diepe verslagenheid een van die dagen waarop men geen uitkomst meer ziet en aan zelfmoord denkt kwam de gedachte in mg op mg tot mijnheer Montfranoa te wenden Tegenover u behoef ik de altijd gereed zijnde liefdadigheid niet te roemen van den braven man die nu niet meer onder de levenden i Zonder mij te kennen leende hg mij vijftienhonderd francs En ik was gered Nu is mgnheer Mont fiano dood en zgn kinderen zijn arm maar mgn dankbaarheid is levendig gebleven Morgen zult ge in een aangeteekenden brief de kleine som ontvangen dio uw vader rag eertijds geleend heeft En terwijl Alice en Boland elkander in verbazing aanstaardea barstte Arthur Dulac op zgn kamer gezeten in tranen uit Hg bad ign spsarpenningen goed belegd