Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1891

Ik heb de eer mijne geachte clientèle mede te deelen de nog tot 18 MAART a s zal voortduren Hoogachtend Uw Dienaar D SAMSOM Zaterdag 14 Maart 4476 1891 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseading van advertentiön kan gescliieden toi edn uur des namiddags van den dag der uitgave ook mogen komen terw l ook ggvoonlijk gelegenheid wordt gegeven tot debat De hh ï r Knijper Fkbiua Theod Heemskerk e a garen herhaaidelyk ia deie een goed roorbeeid Zelfa de heer Van Velien toonde ieh zoo flink niet op te rien tegen Twdediging iqner beginselen tegen anderedenkenden EUie e waarom moet alleen de heer Baron ran Waeeenaer hierop een uitaondering makon f Waarom wil h j alleen optreden te midden ran geestverwanten Ëen enkel woordje in Je Tergoimtche in antwoord op deae Traag lou zeker velen aangenaam iqn Gen Kieisr advertenthën Beden overleed plotseling te Voortokoten onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder JANNIGJE VEENENDAAL Weduwe T n den Heer Mabinus Geraedus Emeis W A EMEIS A C EMEIS D JoNO 1 I E VEENENDAAL Emkis n L VEENENDAAL j o I E EMEIS Leiden A L EMEIS KoETEE K A EMEIS Gouda H G EMEIS Jr D BMBIS Kedijt D J EMEIS U A EMEIS Voorichoten Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder JOHANNA MABIA KUNING Wed van J J Gewaltio in den onderdom van 76 jaren H J GEWALTIG F J GEWALTIG Gouda 11 Maart 1891 Beden overleed na een iangdarig Ijden in den onderdom van rnim 46 jaren mgne hartelijk geliefde Ecbtgeaoote MAUIA ADBIANA THEODOHA PEBË B O HOEFHAMEE Gouda 12 Maart 1891 Met dezen betuigen wg onzen harteIgken dank voor de vele blgken van belangstelling dezer dagen ondervonden B NIEUWENHDIZEN en ECHTOEMOOTB Gouda 12 Maart 1891 Voor de Tele bewgzen van deelneming ondervondpn bg het overladen van mjjn geliefden Echtgenoot den Beer COBNELIS tas DEB TOEREN Kz betuig ik ook namens mgne Aanbehawddochter zgn Ouders en verdere betrekkingen mgn oprechten dank Mevr de Wed B J t d TOBBEN Begt Waddinxveen 10 Maart 1891 Bg vonnis der Arrondissements Bechtbank te êOravenhage van 10 Maart 1891 is het Bnwelgk van Jhr WILLEM JAN van der OOMS Gepensioneerd Majoor van het O I Leger wonende te t Gravenhage en Mejonkvrouwe LUDOVICA ABBAHAMIÜA SABA dLEIDA TJABUA van 8TABKENBOBOH zonder beroep verblgfhondende te Arnhem gesloten 9 Augustus 1877 te i Gravenhage op verzoek van beide partgen ontbonden De Procureur der Verzoekere Mr J J BEBGSMA Adv en Proc i Gravenhage 12 Maart 1891 556 Staatsloterij De TBEKKING begint MAANDAG 16 MAABT a s LOTEN en gedeelten van LOTEN zgn te bekomen bjj de coUectrice Wed A C COSIJN GODWB C 9 bfl de Vischmarkt Snelpersdruk van A BBINKMAN au Zn Goüda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notaris G C FOBTUIJN DBOOGLEEVEE op DINSDAG 31 MAABT 1891 des morgens ie elf nren in het Koffiebnis VEEDEBEST bewoond door den Heer HABDIJZEB aan de Markt van 1 Een goed onderhonden rnim geboawden op gunstigen stand gelegen f TDIN en EBF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D N S 73 Te aanvaarden 1 Mei 1891 2 Een naast het vorige perceel gelegen Kdaspakhuis en EBF Wgk D No 74 Verhuurd tot 1 Mei 1893 aan den Beer A H SPBUUT voor 325 per jaar 3 Een HUIS en EBF achter het Tuchthuis te Gouda Wgk L No 108 verhuurdbg de week voor 1 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 10 tot des namiddags 2 uren en op dien dag des morgens van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTOIJN DBOOGLEEVEE voorgenoemd Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTOIJN DBOOGLEEVEE op MAANDAG 6 APBIL 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haehonie aan de Markt van Nr 1 Een goed onderhonden WINRELHIJIS en EBF in de Korten Groeneudaal te Gouda Wgk I No 197 Verhuurd bg de week voor 3 50 Nr 2 Een rnim W00NB0I8 en EBF in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I Nrs 44 en 45 In drieën verhuurd bg de week voor 3 30 Nrs 3 en 4 Twee ruime WOONHUIZEN len EBVEN in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nrs 113 en 114 Bg de week verhuurd voor 2 25 en 2 40 En Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en EBVEN in de Komgnsteeg t Gouda Wgk K Nrs 38 en 56 K Nr 38 is te aanvaarden 1 Meia s en K Nr 56 is bg de week verhuurd voor De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen vóór den d der veiling des morgens van 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜUN DBOOGLEEVEE te Gouda LEERLINGEN GEVEAAGD op hel Atelier van D SAMSOM Gouda OPENBARE TERKOOPINe OP Dinsdagr2l April 1891 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhnize van den Beer C S van VLIET aan den Korten Tiende weg wgk D No 73 te Q OT7TD A van den geheelen door gezegden heer vas VLIET nagelaten netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder veel gewerkt GOUD en ZILVER Te zien daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTÜUN DBOOGLEEVEE te Gouda TAILLE va Rokkenwerksters kannen tegen flink salaris geplaatst worden op het Atelier van D SAMSOM Firma T UITER WIJK ZÜTPHEN Opgericht 1850 I LONDEN 1880 BBKBOOND AMSTEBDAM 1884 I Voedingstentoonst 1887 Dageljjks VEB8CHE FIJNE BOOMBOTEB voorhanden heden per 20 Kilo 25 50 per 10 Kilo 13 50 Alsook potten van verschillende grootte en postpakketten van 4 Kilo Alles franco huis en qualiteit g arandeerd zuiver Bestetlelingenhuis voos OUDELEDM AT ÏÏTTIE GEVBAAQD tegen l Mei eeiie Assistente om behulpzaam te zgn met de verpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de huisbouding ter zgde te staan LOON 125 met Kost Inwoning en Geneeskundige verpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden bg den Secretaris F HEEMAN Fz Gouwe C No 157 EEN FLINK kan geplaats worden Loon 1 50 per week b ialve verval Zich te vervoegen aan het bureaoj van dit Blad EEN FATSOENLIJKE TOiNr a E3i r gevraagd voor LOOP en MA6AZIJNWEEK Adres Blaauwstraat 5 0 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 Maart 1891 Van de hand van onzen stadgenoot Dr B A U Starenisu de Branw leeraar aan het gymnaaium is b j Joh IJkema te s Oravenhage een leerboekje verschenen OTor de GescLiedonis der Oudheid inzonderheid bestemd voor do laagste klasse Tan het gymnasium Wij willen de aandacht onzer lezers vestigen op eene a rdige en aangename bezigheid roor hunne kinderen Iedereen weet dat op eene photographie de kleur ontbreekt en het beeld alleen gevormd wordt door wit en zwart benevens een groot aantal tinten doartusschen Dit gebrek kan men eenigszins herstellen door het portret aan den achterkant te kleuren met olieverf Daartoe dient men het eerst van het karton af te weeken en met de beeldzyde op glas te plakken Daarna wordt het dnn en doorschynend gemankt en is het gereed beschilderd te worden De olieverf schjjnt dan genoegzaam door bet portret heen en de uitkomst is inderdaad verrassend Vooral fantasietjes en landschapjes leveren achoone resultaten Moeielqk is deze bezigheid niet zoodat men zich met weinig kennis van teekenen of schilderen hieraan wagen kan Het opplakken alleen vordert eenige zorg Wy behoeven verder niet tot bijzondorhedon af te dalen door byv mede te deelen dat bolle glazen beter voldoen dan platte daar bij de heeren O B van Goor Zonen alhier een werkje over het Chrystolenm schilderen is uitgegeven dat iedereen genoegzaam op de hoogte stolt Het gerechtshof te a Hage bevestigde gisteren het FEVILLETOX EEN ONGELUKKIGE JVoar Aet Tratuci V 8 De man beweeiUe dat men met dit soort van werk gemakkelijk zijn brood kon verdienen Eon bladzijde vsn een tooneelstuk werd betaald met 6 of 8 centimes een bladzyde Tan een roman 3 stuivers voor rechterlijke stukken werd de prijs verdubbeld Eoland voelde de hoop weder herleven Acht dagen lang week hü niet van zijn zolderkamer Tan den ochtend tot den aTond oefende hij zich in het schriJTen Helaas zijn stiJTe vingers waren weer spannig Na de eerste week wildo hij zich niet laten ontmoedigen en zette hy den hardnekkigen stryd tegen de natuur Toort Na Teertien dagen met Truchtelooze pogingen te hebben verspild moest hij zich overwonnen verklaren Komaan verlies den moed moar niet sprak Alioe vroolyk Je zult wol iets anders vinden Voor het oogenblik zijn wij verzekerd nu wij nog zevenhonderd francs hebbon Ongerekend nog dat ik een louis moer verdien dan verleden jaar Tonnis der rechtbank aldaar waarbij een boer uit Sassenheim tot 3 maanden gevangenis werd veroordeeld wegens het afleveren vau drinkwaren melk wetende dat zij vervaischt zyu en die vervalsehing verzwijgende Het Hof gelastte tevens dat vonnis en arrest in het Leidache Dagblad zullen worden opgenomen Voorts is ook bevestigd het vonnis der Haagsche rechtbank waarb twee personen tot 8 en 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld warden wegens diefstal Tan een handwagen terwijl de door dezelfde rechtbank aan een bakker te Zoetormeer ter zake Tan mishandeling van een veldwachter opgelegde gevangenisstraf van één dag veranderd werd in ƒ 10 boete De minister van Marine brengt ter kennis Tan belanghebbenden dat in de maand Mei a s bij de directie der marine te Hellevoeteluis een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen die als machinistleerling der 2de klasse wensohen to worden aangenomen Het getal der als zoodanig te plaatsen jongelingon zal zich tot twint bepalen Zich aan te melden véór 15 April a s aan het Departement van Marine Gisteren is in den koninklijken grafkelder te Delft op de lijkkist van wylen koning Willem III de krans geplaatst welke tot dat doel door de bewoners Tan BataTia herwaarts was gezonden In den namiddag bracht H M de Koninginregentes Tergezeld van eene hofdame een bezoek aan het graf van H D gemaal H M vertoefde lang bij de vorstelijke lijkkist en legde daarop een bouquet van palmen neder Sedert eenigen t d wordt de gemeente Haarlem onveilig gemaakt door eene bende jeugdige dieven die alles wat zij kunnen grijpen voor goeden buit Eoland hoopte er nog steeds op in een der magazijnen van hot Louvre de Bon Morché of een dergelijke inrichting te worden geplaatst Weldra kwam hg tot de ontdekking dat de intrede in die groote huizen belemmerd wordt door bedienden die onder elkander een Tast aaneengesloten kring vorm den Onmogelijk daar in te komen als men niet wil beginnen met de ruwste bezigheden De chef kon natuurlijk aannemen wien hij verkoos maar Roland slaagde er nooit in te worden toegelaten tot die pachas onder de hedendaagacho kooplieden En dan hier evenals overal elders moest men beginnen met te leeren dat wil zeggen men moest eerst gediend hebben in een kleinen winkel waar men anderhalf of twee jaar in de leer was zonder een cent te verdienen Toen wilde de jonge Montfranc zich in de journalistiek werpen De rampzalige Hij stiet hier weder op die zonderlinge wereld waar de vreemdeling de onbekende wordt beschouwt als een vyand de vgand die de anderen het brood uit den mond komt nemen Een groot ochtendblad Troeg van hem een kroniek en hij leverde haar op dat bureau in in de hoop op een antwoord Dat antwoord kwam nooit Hij schreef een tweede een derde een vierde artikel altijd tovergeefs Op zekeren dag dat Boland in de gang van een dagblad op en neer liep in afwachting tot de diiecteur hem zou kunnen ontvangen word hij aangesproken door iemand die hijgend en blazend kwam ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regela 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LSTTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVEBTBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgni verklaren De bende heeft een paar hoofdlieden die nog geen 17 jaor oud zijn die zelf niet meestelen maar wel meêdeelen en het werk oTerlaten aan jongens Tan 8 tot 10 jaar die met groote onbeschaamdheid optreden Dit bleek den 22en Januari j l Op dien dag stond voor het raam van de woning bewoond door mevrouw de weduwe A M Sypestein V Lennep een sleutelnuindje waarin eene portemonnaie met muntbiljettcn en geld De lOjarige Willem T Duin zag dit staan en wachtte eene gunstige gelegenheid af om er zich Tan meester te maken Eenmaal in het bezit van het geld zijnde ging hy naar de vrienden er werden sigaren en ook jenever gekocht en verder goede sier gemaakt ook het geld werd gedeeld en wol Jan Hartman ƒ 7 en Piet Meijs ƒ 8 Deze laatsten zijn de bedoelde hoofdlieden Met da grootste onbeschaamdheid erkende v Duin zeer goed te weten dat hy diefstal pleegde en dit niet geoorloofd was verder dnt hij te veel geld had om alleen te houden en daarom uitdeeling had gedaan terwijl bleek dat hij eerstdaags voor nog eenige andere diefstallen zal moeten tereehtataan evenals MeqSj die nu als getuige optrad Daar de officier van justitie oordeelde dat T Duin met oordeel des onderscheids had gehandeld ejschte hij tegen dezen beklaagde 2 maanden gevangenisstraf Een tweede dezer bende Wessel IJlatra genaamd was toen aan de beurt om zich voor dietstal van zakdoeken te verantwoorden Ook deze beklaagde was met groote brutaliteit opgetreden en zal z jn misdrijf et 10 weken geTangenisstraf moeten boeten In het asyl Toor mannelijke drankzuchtigen HooghuUen te Èelde zijn thans acht patiënten geplaatst De directeur geneesheer de heer Westerhoff doet alles om bet den verpleegden zoo aangenaam mogelijk e maken Er staat een orgel voor liefhebbers van muziek eene bibliotheek met degelijke lectuur aanloopen een groote dikke man mot oen vuurrood gelaat en een goedigen oogopslag die op ruwen toon tegen hem zeido Komt ge om Levrault te spreken Denk maar niet dat hq zyn tyd mot u zal verbeuzelen Ik bg Toorbeeld die nog wel zaken met hem heb te behandelen laat bg wachten net als de anderen Wat wildet ge hem vragen Een kroniek te mogen leveren P Al wat men wil Een kroniek berichten verslagen Ik wil iets hebben om van televen Staat het zóó mat u Welnu kom dan morgen eens bij mij me des Jeuneurs No 7 Mgn naam is Giroui Wie en wat was die mijnheer Giroux Roland wist er niets van s Avonds Tortelde hij het Toorgevallene aan zijn zuster Zg klapte van blijdschap in do handen Maar die mijnheer Giroux is onze goede genius in de gedaante van een dikken man fie zultzien hij wordt de bron van ons fortuin Ge moet vooral naar hem toe gaan Na zooveel teleurstellingen stelde Roland nergens vertrouwen meer i i Arthur was onveranderd van dezelfde meening als zijn lieve Alice Sedert het voorjaar was zijn liefde steeds toegenomen Toor hem was het begin en het einde van