Goudsche Courant, zaterdag 14 maart 1891

ogk wordt et een Tolledixe timmerwinkel aaugetrof j ba en binnenkort wordt er nog eene kegelbaan aan gelegd Het inwendige van het gebouw is o comfortabel mogelijk ingericht en da omgeTing wordt met bloemperken venierd loodat het geheel een zeer gnnstigen indruk maakt Staten GaneraaL Twb de Hnutk Zitting Tan Donderdag IS Maart De kamer bracht een geruimen t d loek met eeae theoreusohe rnag namelqk of in de tegenwoordige onhandigheden in bet formulier der wetten ome Minister moet reranderd worden in de Minister Interessant rqor juristen misschieo maar roorgewone sterreliogea weinig eantrekkelgk Het tractaat omtrent de beperking tan dnnkrerkoop op xee werd goedgekeurd Geen rerset telfs geen diaoussie lokte het wetaontwerp uit tot bekrachtiging rao een krediet door den Ctoot Generaal geopend boren de Indische begrooting waarb sooals men weet de schulden der dellijke families op Madura worden afbetaald De Kamer was blijkbaar algemeen ran oordeel dat t wqa beleid is door dergelijke mildheid de rust te renekeren in een Uuid waarorer wg onder medewerking der adellgke familiea tot tegen der beiolkiag ona geiag hebben gerestigd De reraekering des Ministers dat doze meerdere uitgaren door andere Terminderingen worden opgewogen en dat er groote kaas was de too scholten terug te krjjgen nam ook de minder prinoipieele beswaren weg ifet algemeen debat over de postwet bewoog zich givotendeels op het gebied der details die by de artikelen terug tullen keeren Het sohook den heer Okma een aanleiding tot een uitral tegen de Eerste Kamer rao mw dat alleen dea sprekers eigenaard e intonatie die hem onverstaanbaar maakte roor dea Tooixitter voorkwam dat hg tot de orde werd gero n De rraag der Zondagabestelling was het meest prioeipieele pont dat bij het algemeen debat ter spnke kwam Van anti rerolationaire igde werd het meermalen geopperde denkbeeld weer aangepreien OB de Zondagsrust der ambtenaren te berorderen door dubbel port te eiachen van op Zondag bestelde brieven en stukke De minister bleef daarin bezwaren tien gesteund door den heer Van Kerkwqk die dea letsrs van de Standaard vooral den kleinen Inyden hun gewone Zondagsportie geestalgk voedsel niet dnor wilde maken De Kamer bleef steken in artikel 1 waarop twee amendementen aanhangig tgn nl van de rspponeuis om onder nieuwsbladen ook te verslaan maandaohriften die niet tot kuakter ras tgdaehriflea dragen en van de heer Smidt om nieuwsbladen aan t gewone port van gednikte rtnkken naar het gewiehU te onderwerpen met mogalgkheid echter tooals uit een verder amendement blijkt van abonnement Het paardenbelastingwetje werd na eenige redaetiewqziging eenparig goedgekeurd De heer Domela Nienwenknia heeft in aatwoord op de uitnoodiging hem door den voorzitter der KanwT namsos da Koaingia Bagantes gedaan om hat diaer ten hove bq te wonen dan volgendea hticf aan da Koningin varzondaB Mavieuw I VaiiadMi week ontving ik door bemiddeling van den muatter der Twaade Kaaer oamao u eaa aÜM juffinnw Moirf ane Hq taakands op ifa ka laaéer da dagea aan dia haat oog van daa vaatgestelden datum scheidden Wat damde hat lai eer da Siste Mei daar was Vier maandao Ze iqn loo laag als men wacht ea too kort als men galakkig ia Miat alleen was hg het met Alioa volmaakt eens maar hq tnehlte zelfs te bewqzan dat tq nog h neden de waarheid bleef De slechte kansen b jvso niat altijd voortduren er komt een oogenUik waarin hat aoodiot het opgeeft zeker het was hard acht maanden te hebben verspild aan vrucfatelooie pogingeo ledea te meer waarom de laaUta op iets gaada zou utloopaa Vervolgens trachtten alle drie te ladan wie die möahaer Giidux wel kon zgo Terwijl Arthur en zgn verloofda laag en braad over dit onderwerp uitwnddeo om Bolaod die van dag tot dag neerslachtiger werd wat op te wekkeo gaven zij rich beiden over aan de gnlien hunner verbeelding en ontddcten zg daardoor plotaaling in daten vreemdging de meeet oowaanohgnlijke eigaaaahappea Roland schudde hat hoofd want hg begreep wel dat iemand die in de roe des Jetlneurs woont millionnair noch toovenaar is Den volgenden dag op het afgaaproken unr bevond hg rich op de aangeweun plaats Hst huis no 7 was een zwaar somber en slecht onderhouden gebouw met een groote binnenplaats die vol stond met bemodderde handwagens groote pakken eo hoo uitnoodiging om wg dea KoDioklgkea diich te komen Ik hob daarvoor bedankt gelgk u misschien ter ooie is gekomen Bn de reden daarvan lag aiat alleen in Ce voorwaarde om ia koaluum te verschgnan o ohoon ik niet ontvsinien kan dat waar een kostuum wordt voorgescbrsKen alsof men anders niet in gepast kostuum sou komen I dat misschien goed ia voor hoAdwian maar niet voor volksvertegenwoonligers dit op zichzelf voldoende lou geweest zgn om te bedauken Neen de reden is deze dat ik niet gaarne sou aanzitten aan een weelderigen disoh terwgl ik weet dat duizenden het allemoodzakelgktte missen om den mond open te houden ran vrouw en kinderen apndor dat er iets gedaan wordt om in dien nood te voonien terwgl ik weet dat velen van H Ma ondeidaaen zich zouden verheugen als z j raoohten deelen in de zooveel grootere lorg die besteed wordt aan H Ms paarden honden en herten Ik die weet wat het volk Igdt en nog maar bg benadering ik sou het van mgtelven een laagheid geacht hebben aan een weelderigen disch ta versohgnen terwgl zulke ellende wordl geleden eo een laagheid zoudt gg naar ik hoop van mg niet verlangen Indien het 17 Mevrouw behagen mocht om op de hoogte te worden gesteld van de ellende dea volk dan zult gg mg bereid vinden om als zulks door o verlangd wordt ten uwent te verschijnen opdat ook gg weet wat er onder t volk leeft en omgaat wat nu niet het geval is waar uw omgeving wel zorgt dat dit voor u verborgen blqft Niet dus om bg u te eten ben ik bereid maar wel en ten allen tgde om met u te spreken over hetgeen gedaan kon en moest worden om de ellende des volks ta lenigen t Welk doende F Domela KinrwENHOis LU der Tieetdt Kamer aas Slatm OtiuraiU Een Enssissh officier De Winter heeft zooals men zich herinneren zal de reis van St Petersburg naar Pargs ta voet afgelegd Ben Franschman Sylvain Domoo uit Areachon wil nu geheel wat anders ondernemen namelgk de rein van Parijs naar Moacou op stelten doec Hij zal margen uit Pargs gaan en dankt den 25 of 26sten April te Moscou t koman Hg zelf heeft zgne stelten vervaardigd waaraan hg twee kleine riemen verbonden haaft om die aan zgne voeten en beenan vast te maken Voor alle zekerheid neemt hg nog een paar stelten np reis mede Sylvain Dornoo was te Areachon sinds geruimen tgd bekend als een voorbaeidalooza slaltenlooper De algemeene iadmk dia hat ontwerp Stedenwet in de afdasliagan der Kaïsta Kamer gemaakt haaft is als volgt Onderscheiden leden beschouwden het als een gemis aan politiek inzicht bij de fiegeering dat zg ta midden van zooveel belangrgke onderwerpen die op afdoening wachten een wgziging der Kieswet heeft aanhangig gemaakt dia verdeeldheid en ontstemming moet veroorzaken Stond hiertegenover het gevoelen van sommigen dat deze voordracht slechts een consequente uitwerking is van het in 1887 aangenomen stelsel der enkelvoudige districten dit laatste werd emsiig bestreden selfs enkele leden die viJor enkelvoudige districten in de steden waren keurden bet af dat op de eigenl ke kiesrechtregeling op deze pan op elkaar geatapald papiar Boven de daar las mao met vette letters P a b 1 i e i t é De sprookjaiaohtigo persoonlgkhaid uit de droaaaan der tohoona Alioe bleek eenvoudig de aigaoaar van een adtartentiebursau te lijn Hal zgt gg daar joagaMaseh begon hg toaohq Belaad zag binneakomen Hoe heet ge waarkoot ge raadaan eo wat ws uw laatste betrekking P Ia weinige woorden deed Bolaad hem bet verhaal dat hg ta voren had opgeauakt Dfommaltl bromde mgeheer Oiroux 6a zqtleeraar en wel gediploneeid I Dat is tamelgk onnaodig voor het werk dot ik u zal opdragen Ik spreek verscheidene talen waagde da jonge mao er verlegen bq te voe n Hebt ge een goede hand van sebrgvenP Halaas naanl Dat is erger Haar ik wil u niet in daa staaklatao Ga kunt hier alle oehtaadea koman om adrea8M op enveloppen te schreven Daarvoor geef iku het ontbijt en vgf en twintig stuivers per dog Hat spgt mq dat ik niet meer kan doen Ik konhet niat halpen Het is tegenwoordig zoo moeielgkzgn kost te verdienen I Bolaod gevoelde een waim sympathie voor mijnheer Girottx De arme jongen was niet gewoon aan dat wat men belaogstelling noemt Ik ben u ten hoogste dankbaar mgnhear Qebetaalt mg beter dan ik had durven hopen t Iswaar in het instituut Saiat Maurioe kreeg ik zestig wgze werd vooruitgeloopen en dat definitieva rei elior op den achtergrond nordt gedrongen ondanks de bepaalde toezegging in hetregeerings progiammavab 1888 en in strqd vooral ook met de bedoeling van den grondwetgever die gewild heeft dat de voor loopige regeling van 1887 onveranderd zou blgrea totdat de gewone wetgever op het daartoe geschikt oogenblik de definitieve regeling bedoeld in artiket 81 zou tot stoiid brengen Niet krachtens art 81 wordt hier geregeld maar een beweerde fout der grondwetgevers wordt heratsld Daartoe is de gewone wetgever niet geroepen oa gergmd is het hem te willen opdragen het voorloopir kiesrecht te amsndeeren En bestaat er nu een rechtstreeksohe aanleiding voor zulk een partieele wgziging P De noodzakelgkheid wordt lelfs door de Begeeringniet erkend Zg voert slechts du wenschelgkke aan en dat nog wel op zuiver theoretische gronden Het eigenlgke stelsel der kiesdistricten zal eerst later definitief moeten worden beslist de grondwetgever heeft enkelvoudige districten alleen gekozen iiit waar dit geschieden kon zonder splitsing der gemeenten de uitzonderingen voor de groote gemsentea waren als vanzelf aangewezen en onaannemelijk is het beweren dat door een hittorisoha nitzondering op een regeling onrecht zou worden gepleegd In elk geval door de thana geheel op zichzelven voorgestelde splitsing der groote gemrenten wordt op een latere mogelgke regeling in dien tin onigdig en op hoogst voorbarige wgze vooruitgeloopen Hoezeer dit het recht der minderheid kan pr ju dioieeren bigkt o a hieruit dat alle pUnnen vta evenredige vertegen oordiging der minderheden de enkelvoudige districten vragen Het stelsel van proportionneele vertegenwoordiging heeft dan ook met een regeling als deze niets te maken Daarbq komt nu nog dat terwgl in 1887 mat bet stelsel der periodieke verknippiag van de districten werd gebrokea thans door de Begeering d schaar opnieuw wordt ter hand genomen en als het ware het de wetgever wordt uitgelokt om in i toekomst haar voorbeeld te vplgen Aldus spelen de vroeger zoo zeer afgekeurde pt tgbedoeliogon opnieuw een rol Uit een moreel oogpunt vond het ook afkeuring dat de party die onder de gebrekkige voorloopiga regeling van het kiesrecht een meerderheid heeft gevonden de herziening van het geheel en daarmede de gelegenheid om andere bezwaren weg te nemea en aUar wenschen Ie doen galden aehtetwags houdt en ttUaluileod op ééa puat terugkomt waarop metk vroeger zgn tin niet heeft kunnen krg en Dit doelde op het toog compromis in de Twoedt Kamer vsn Juni 1887 Kn al werd nu aan de voorstanders toegegeven dat van een politiek compromis eigenlijk geen sprake kan zijn de eenzijdigheid van het wetsvoorstel wordt daormsda niet we SenoBMn en de voorstelling dat en waarom tvi e bezworen voa andere zijde tegen de voorloopig regeling van 1887 geen rekening zoa zijn gehouden mist allen grond Vooral van eeo man aU do ministar Lohnun moest het verbaiing wekkeo dal hij in plaats vaa een duurzame organisatie voor t dtogaa sleobi kleingeestig reageert tegen het besluit van 1887 Waarom bij het liefelijk gezang van den bf pssim der pacificatie een al te schrille wanklank f Waarom den weggeworpen twistappel weer uit zgn vergeten francs ia da maand en bij n lal ik maar vgf en veertig hebben ouur Eiken dag om rior nar djt ge vrg Op die manier zult ga daa gdlagaakaM hebbsa naat eeo meer geschikte betrekking om t zien Oen volgenden dag reeds aanvaardde BoUod met moed zg o betrekking als adrossensofarijver Drie weken lang werkte de jonge man met voorbeeldigqi ijver ea nauwgezetheid Hij trachtte goed leesbaar te schrijven en met groote moeite bracht hij het er toa savoobondard adrassaa par dag af te krijgen s Oehtaads kwam hij op zijn kantoor ia bat middag oor ontbaat hq in viJf niaatao ea ging dan wsdëf aaa het wark Tot op hat door mijahaar Giiaui vaatgeateUe nur vermorsta bü gaea saoonda Maar ondanks de voorzeggingen van Arthur gafhetnoo lot het nog niet op Op zekeren oehtand venehoen mijnheer Oinai niet op zijn kantoor ereiimin den volgenden dei daaroprolganden dag en veraebeidena dagen aohta een Toen hoorde men opeens dal hij overledaa was aan typhense koortsen De erenamen slote de zaak en Boland verviel weder in zijn vorig nielodoen Dat wat te veel Een onverschillige lusteloosheid maakte zich van hem meester En ditmaal leden alle pogingen van Alioe en Arthur sobipbreok op de moedeloosheid van den armen jongen ffarM vtrvolfil hoek ofgunft en andermaal in het middal gewor De veorataoders hoewel da lask hen tamelijk koud liet wierpen echter de gedachte van partgbalang verre van zich af Zich daarbij beroepende op hot oordeel van mr Veegons in de Tweede Kamer en op bel feit dat de ontworpen regeling die van dan minittw Heemskerk was toeffiten zij het ontwerp aan het algemeen belang en de rechtvaardigheid waarbij de bekende gronden werden ontwikkeld voor de noodzakelijkheid om in groote districten als Amsterdam de minderheden tot hun recht te brengen en naar het stelsel dor engelsohe liberalen aan iederen man een stem te geven Manr hierop werd geantwoord dat ware gelijkheid geen dorre eenvormigheid is Wie met velen kiest voor 9 heeft geen voorrecht boven hem die met enkelen kiest voor n de minister zelf geeft dit toe Aan de andere zijde werd nog gewezen op de wanverhondingen die da splitsing der gemeenten noodzakelijkerwijze in het leven roept terivijl door velen sterk werd betwijfeld of enkelvoudige districten inderdaad voor de minderheden wenschelgk zijn Clrkendon enkele voorstanders dat de splitsing de groote steden wellicht aanleiding zou geven tot een klasse vertegenwoordiging deze achtten zij nochtans niet volstrekt verwerpelijk zij meenden daarin zelfs een geschikt middel te zien om den aandrang tot algemeen stemrecht te keeren Voor het overige werd dezerzijds betoogd dat het wetsontwerp de eenheid der gemeenten onaangetast laat het gemeentelijke leven en de gemeentelijke administratie blijven ongedeerd Tegen de onderdeelen werden nog talrijke bedenkingen van verschillenden aard gemaakt Hierbij werd vooropgesteld de haastige gebrekkige on stelsellooze redactie yan het ntwerp De voorstandera echter beschouwden dit als een betrekkelijke kleinigheid die aan het geheel der zaak niets afdoet Eene zeldzame redding wordt uit het mijndistrict Hazleton in Pennsylvanié gemeld Den 4en Februari had daar eene waterbrsuk in eene kolenmijn plaats en kwamen do in de mijn aanwezige achttien arbeiders naar men meende alle om bet leven Negentien dagen na het ongeluk hoordo echter de werklieden die bezig waren aan het herstellen der toegebrachte schade heel in de verte een zwak hulpgeroep afgewisseld door kloppen Zij konden hnnne ooren niat geloovea dosh taan hat geluid zich herhaalde gingen zij met onstaimigo drift in de aangaf even richting aan het werk De arbeid ondanks groote gevaren en moailijkhedan voortgezet duurde aeht uren In dien tussohentyd baalde men geneesknuJige hulp en eenig voedsel Eindelijk warden er in oenen hoek op elkander gedrongon vier uitgeteerde maanen te voorsohija gabraabt van welke er drie bewusteloos wacea dooh eau die om zijn hsrculischen liebaamsboaw vrosgw dan bijnaam iiff Joe gedrsgea had da kraeht nog gehad had on zich ta doen booren Het waren alle vier Hongaren Zg haddan ruim negentien etmalen in dikke dnlalernis zonder voedsel en met niets den verpesl water om te drinken in eene kleine schijnbaar voor lucht ontoegankelgka ruimte doorgebracht Het noodige werd terstond aangewend om de als door een wonder in het leven gebleveneu te verkwikken en te verplegen Wij ontvingen maldt de N d Sport van den heer Donoghue eenige raededeelingen omtrent zijne ontvangt bij aankomst in Amerika alsmede aana omsehnJTtng van de hem bij die gelegenheid geschonken herionoriugsmedailles De burgers van Newburghïijn niet achter geblazen in het huldigen van den wereldkampioen op schaatsen Op zijn geboorte 1ag ontving de beer Donoghue eene invitatie om de voorstelling van JV wr Better in de Academy bij te wonen in eene voor die gelegenheid fraai gedecoreerde loge en tysschen de tweede en derde aoto van hel stuk werd hem met een hartelijke toesj oak een prachtig eereteeken overhandigd namens vale ingezetenen van de stad zijner inwoning Dit eereteeken geheel van 5 karaats goud vervaardigd bestaat uit een adelaar metgeapreido vleugels dragende in zijn bek een stoomschip Voorts zijn aangebracht ean schild en een cam e waarin Donoghue s portret gesneden is terwgl gedeeltelijk op iet schild d woorden zijn gegrift Presented by the Citizens of Nawburgh N T State to the ohsmpion of the world J P Danoghue 1891 De naam J P Donoghue wordt gevormd door 65 diamaatjes en maakt een schitterend effect Het in igne is meer dan 175 Dollars 487 50 waard Aan hot vierde jaarverslag van het Instituut of tioht voor Eoomsch Kntholieke Blinden te Grate ootleenen wij het volgende tin Httuy die in 1874 te Parijs het eerste ohndeninitituut deed verrijzen en daardoor den stoot gïf voor het wataatchappel onderwijs eo de practisohs opleiding der blinden liet ten gebraike zijner leerlingen boskan drukken met gewone maar groote en duidelijke letters Inkt werd er natuurlijk niet voor gebezigd doch in plaats daarvan werden de letter sterk in het papier geperst zoodat bun vorm onder het bereik viel van den tastzin der blinden Deze proef gelukte boren verwachting Zijn blinde leerlingen konden in korten tijd goed lezen Dit relief schrift beantwoordde inlusschen slechts ten deele aan zgn doel want bleek het geschikt voor het lezen voor het schrijven kou het onmogelijk dienen Correspondentie onder elkander en bot op papier brengen hunner eigene gedachten bleef den blinden dan ook vooreerst nog ontzegd En toch zij begeerden zoo vurig ook dit te kunnen dat het verlengen naar een soort relief schrift hetwelk zij niet Heen konden lezen maar ook op de eene of andere wijze zelven voor correspondentie of het vervaardigen van boeken konden aanwenden met den dag levendiger werd Dit betere nu werd hun geschonken door Charles Barbier de Laserre oen oud offioier dor fransche artillerie Het bestond ia een relief alphabet waarvan de letters uit punten waren gevormd Bon jeugdigen leeraar van bet Parijschs instituut zelf blind dankt mon de practischo toepassing dezor vinding Hij is de schepper van het alphabet dht tham alle andere bgna heeft verdrongen en naar zijn genialen vinder in dar blinden wereld den naam draagt van Braille ulphabet Zoo vernuftig is de combinatie vnn dit alphabet uitgedacht dat het niet alleen in een zestal punten allo letters met inb rip de van punctuatie maar ook alle teekens voor hot schrijven van muziek en rekenkundige vraagstukken bevat In het Blinden Instituut te Grave werken de blinde letterzettors zonder de duro in t buitenland gebruikelijke machines op zeer practischo wijze met een voor hen ingerichte letterkast en een handpers die de Braille letteis of puntjes drukinkt is vanzelf niet noodig in het met gomelastiak onderlegde papier drukt Het loolmatige en eenvoudige dezer Braille drnkkerij moge blijken uit de omstandigheid dat zetten corrigeeren en distribueeren door blinden wordt verricht Fien en ander doen tij met zooveel vaardigheid en vlugheid dat het iemand die over een paar goede oogen beschikt moeilijk beter van de band zal gaan Zoo noodig zouden zelfs alle werkzaamheden met drukken incluis door blinden kunnea geschieden Boiteolandseb Overzicbt In de centrale sectie der Belgische Kamer werd bet gesprek over de grondwetsherziening voortgezet De radicale afgevaardigde Janson nas daarbij heel breed van stof Zijns inziens was het niet noodig dat voor da harzioning eerst overeenstemming werd verkregen tusschen de partgen Ook zonder dit zou men zeer goed kunnen besluiten dat bepaald aangewezen arlikels der grondwet hsrziening vereischen De constituante die daartoe trouwens aUeon goreohtigd is zou wel een voldoenden vorm voor de nieuwe artikels vinden De heer Frère Orban en de andere liberalen die leden zijn der commissie schenen me t don vroeger geneigd om eerst een schikking ta treffen en waren zelfs bereid met de voorgestelde hervorming een proef to nemen bij Je verkiezingen voor de provinciale staten en de gemeenteraden Jansen erkende dat indien de herziening door het Gouvernement bedoeld eerlijk word uitgevoerd daarmede een groote stap voorwaarts zou zgn gedaan Desnoods zou hij zich tevreden stellen met een herziening welke niet zoover ging als het algemaan stemrecht Do heer Sainctelette gematigd liberaal en tegenstander van het algemeen stemrecht meende dat een herziening noodig was ten eirde de monarchie op breeder grondslag te vestigen dooh dat de regeenag beter haat meaniag moaet ta kannen geven dan reeds was geschied Frère Orban sloot zioh hierbij aan Terugkomende op zg n vroeger geuit gevoelen erkende hg do noodzakelgkheid van een voon fgaande overeenstemmin r Laat ons de zaak vereenvoudigen zeide hg Laat ons overgaan tot de hervorming van het kiezersoorps voor c e provincie en de gemeenten in een geest overeenkomende met de aanwijzingen der regeering dan zal men kunnen zien of er overeenstemming mogelijk is Vervolgens na de herziening zal men dacelfde hervorming kunnen uitstrekken tot het kiezarseorps voor alle vergaderingen Frère Orban en Buis verwierpen de vertegenwoordiging der minderheden Vrijdog zal de discussie worden voortg t Men aeht nu een verstandhouding mogelijk maar het blijft de vraag welke handing de railisalan en socialisten zullen aannemen Do heer Windhorst de 80 jarige leider van bat centrum is ernstig ziafc Beads stdartesoige dagaa leed de kleine exoellentie aan bronchitis maar de toestand is plotseling zoo verergerd dat de bejaarde staatsman die nog dezer dagen met zgn gewone luim in den Rijksdag de opmerking maakte dat hij de voltooiing van het Noord Oostzeekanaal wel niet meer zou beleden reeds het laatste oliesel moest ontvangen Evenwel luidden de laatste berichten iets gunstiger zoodat de hoop om den patiënt te redden nog niet is opgegeven Een groote voldoening smaakt de leider van het centrum nog door de aftreding van den minister Von Gossler Wel pogen de nationaal liberalen en vrgzinnigen het ontslag van den ministor van onderwg s toe schrijven aan zijn houding ton opzichte van Sperrgelderwet zoodat daaraan geen bijzondere politieke beteekcnis behoeft te worden gegeven maar de anderen schgnen dichter bij de waarheid die de aftreding van den heer Von Gossler als een nieuwe Concessie aan het centrum beschouwen Sedert 1881 was de heer Von Gossler lid vno het ministorieBismarck Hij behoorde dus nog tot de oude ministers die een verleden hebben en dit zoo maar niet op htt eerste bevel des keizers kunnen verloochenen Toen de minister dit deed bij het indienen van het tweede ontwerp betreffende da Sperrgelder waarbij alle eischen van het centrum worden ingewilligd was zijn val reeds beslist want daarna kwam de schoolwet welke weer nieuwe concessies eisohte waaraan de heer Von Gossler niet kon voldoen Niet ton onrechte noemt de Kalnvscke Zt hmg het de grootste fout van den heer Von Gossler dat hij zich moer als soldaat dan aU minister heeft beschouwd en daarom begonnen is met aan het bevel des keizers gehoor te geven Indien de minister terstond ware heengegaan tou hij zich het verwijt dat hij een gedeelte van zijn overtniginij heeft opgeofferd bespaard hebben terwijl hij toch zg n zetel niet had kunnen behouden Immers het zoo beveel ik 200 wil ik des teizers moest bü de vele en gewichtige hervormingen welke de keizer in het onderwijs wil invoeren toch eenmaal tot een dergelijke botsing tusschen keizer en minister leiden Met den heer Von Gossler valt de laatste politieke minister uit den tyd van keizer Wilhelm I en aan het hoofd van het departement van onderwijs en eeredienst treedt nu ook een nieuw man op Dit is graaf Von Zodlitz Trutschler de gouverneur van Posen Van den nieuwen minister weet men alleen ilat hij oud officier conservatief en een bekwaam aojbtenaar is die reeds meermalen ernstig voor een miuisterieelen zetel in aanmerking is gekomen Op het gebied van het onderwijs heeft graaf Zedlitz zich tot dusver nimmer onderscheiden maar wellicht is de nieuwe minister juist daarom den keizer meer welkom dan de heer Von Gossler die nog het laatste gedeelte van den Culturkampf meemaakte en zioh tq dens zijn tienjarig ministerschap als een bekwame onderwijsspecialiteit deed kennen De Oostënrijksche verkiezingen zg n nog niet gaëindigd Toch zijn er reeds 102 Duitsch liberalm gekozen en naar allo waarschijnlijkheid komen daar nog 8 leden bg De partij ï dan 110 leden tellen een minder dan in den vorigen Rijksraad De leider der oud Czoohan de heet Biager schrijft uit Bome dat hij zioh uit hel politieke leven terugtrekt zoo wegens zgn hoogen looftgd als omdat het Boheemsche volk hem zijn vertrouwen heeft ontnomen Graaf Taaffe is ongesteld maar toch niet zoo erg of de minister president kan eiken dag sen of meer leiders van de verschillende partgen ontvangen met wis hij over den politieken toestand beraadslaagt MARKTBER ICHTBN Qoada 12 Maart 1891 Tarwe heden bO et hooger en bijna alle overige artikelen ook meer of minder hooger met teer vlunjan handel ea vael vraag firwa Zeenwsohe 9 56 a I0 Min dito ƒ 8 76 a f 9 2B Polder 8 25 a 8 60 Afwijkende 7 25 a 7 50 Roodo 7 26 i 7 60 Angal 8JMS a 8 75 Boggp Zeeuwseba 6 76 a 7 Poldar 5 75 a 8 Buitanlandsobe per 70 kilo ƒ 6 00 a ƒ 6 25 Gerst winter 6 10 a 5 60 zomer 4 75a 5 2B ChevaUer 6 ii 6 75 Haver per Haat 4 26 a ƒ 4 75 per 100 kilo 9 00 a 9 26 Hennepzaad Inlandsch 9 00 9 25 Bi tsnlandaab 8 a 8 85 Kanarieaaod 8 6d a 9 59 Bruine booaaa 14 ü ƒ 16 Witte boonen ƒ 12 50 a 14 Duivenbooneu 7 25 ü 7 50 Paardenboonen 6 60 a ƒ 6 75 Erwten Koohorwten 10 25 a 10 75 niet kokende ƒ 8 ü 8 60 Maïs per 100 kilo AmerikaanacheMixed 8 15 a 8 25 Oinqantine ƒ 8 8 26 Veemarkt Melkvee goede aanroer Handel traag prijzen even hoog Vette varkens goede aanvoer handel tnug 19 it 21 et per half KG Biggen voor Engeland tamel aanvoer handel gewoon 15i s a 16 et per balf KG Magere Biggen tamelijke aanvoer handel gewoon ƒ 0 55 è 0 90 per week Velia