Goudsche Courant, zaterdag 14 maart 1891

£ L S IH DE VOLHARDK Te beginnen met DONDERDAG 12 MAART is de dienstAMSTERDAM GOUDA weder hervat Vertrekt voorloopignog1 ure nm van GOUDA DE DIRECTIE 1891 4 aandag 16 Maarta X 4471 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad fioor Gouda en Omstreken nnirw j De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt MdoH 10 ima dMT Profeusrea praatlMntad OmoMliMrm en Aeor hat FnUlak t WBiwvolMi au voaAoop Mwanuua nkn w k a4 OBMhMeujk Genees en HalaniddeL Baproefd doori Pnil Dr V Frerlehs Bartijn ti T SoanZOnl WOriburg C WItt OoponiMgan Zdekauer st Potanburg Soederstadt Kaaan Lambl W racl au FOrSter Birmingham Onderbuiks organen kwklaa d r Imr Uat vu ua t ÊIÊÊSS W b U ti na stoclcuc vaartdarwM Taretonlur da d LKKt S eau ToorïToni Dile Tiï ieU i IvU dals ujuu UfhcM baunwdlMld koïrUdam Srï i rtlMt au DlaZwll abaFin and nAiK ll k r Slahard Brandt worden om hare laebta wnrklnf dear Tronwan faana Inaenonian en alja M varkleiea bann I aakarp werkende Zoaten Bltterwatar Droppela UenfHli ena B Om Eich by den aankoop te beaehemipn IK £ eMaakta preparalen ran men In de apolheken awwde naar da alleen echte ZiritMiraelie ruien vmu den Apetheker llirhard Brandt Prj per doo met gebruil au lj UiK i Cmt en IcWe nauwki uri r er op drit bet hlcrbowtn afffdruLi do jr de wtt he r benini liniKlrl mrrk of etlhat liet Witte krnla ap het raade veld en de handicrkeninc Krhd Uraaidt lob op luier dowje b md ttr Heafddepat F K van Hanten Halff te ni ttrrdam a MOr R Vlrohow atriun T Oletl MOnehan f a Reclam toipsig ti T Nussbaum MOfKhen n fl Hertz Amatardam n T KorcZf nskl Krakau Brandt Kiunwibura b Storingen in de De Insendiag van advertentiön kan gescUeden tot eta anr des namiddags van den dag der nltgave li iiiPiM i S MM ilM iMIIMiM WMSMW SSm MWmi WM M i L 1 Schapen weinig aaoToer zeer min soort Nuohteren kalreren goede aanroer handel traag 4 a 7 Aangeroerd 10 partyen kaas handel matig 1ste qualiteit a 2de qualiteit Ï8 s Ï6 Boter veel aanroer handel gewoon Goeboter I IB a 1 80 Weiboter 0 95 a ƒ 1 10 PETROLEUM NOTFllUNGÉlV van de Makelaars Cantilaar SebaikwUlii te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust 7 56 Geïmporteerd fust 7 65 April Mei Juni Juli en Augustus levering 7 50 September October Korember en Decemberler ring 7 76 uurtrorlUk Stand g ëBOREN 10 Hurt Klaii oaderi K iii dir Hm ea A Verlrarg R nier oodert H tio OiUea a y Jgage Orel 11 Mrija ooderi W VefiBfoltfO en i bchooteo J8 Marit JowphloB oudfrs 1 NieuweDhoizen rn P vae Vliet OVERLEDKN 9 Uaarl A C de Koaiog 7 d 10 an Ham wed J J Aakeaa 9 j 11 J M KoDtDg ad J J Ca aUij 7 1 j GEHUWD II Maart C Nieawtrld es E C Asdera Haastrecht OEBORKN Krun oodera Streng ea O C aai Vliet Cornelia JohaoBa onder C Hooge cen en O Varkleg PietcrDella Maria oadera M ran Haren to J P Boakoeljon OVERLEDEN H Ooslerlakra 81 j L io Boaa Stolwijk GEBOREN Hillera oud ra W both an 1 Verkaik Piitertje oad ra J van Buren co J Koot ONDEHTROUAD A Baa en E Molenaar GEHUWU P R nn Dyk en A Oooia ZeveDhuizen REBOHhN Antje Adriana ondera J vin Vliet en I T Pont iacjbus Marinua ojdera C Meger ea O M Bikaart GKHUWD P Klapsyk en 8 Faal Onde rtroawd WILLEMNIC0LAA3 vak GAKDERENI Wedawnaar van B H Leièbre Commissaris van Politie ES HENBIETTfi G VERSCHDÜE Gouda ADVERTENTÏËN Amsterdam 12 Maart 1891 Bevallen Stolwijkersluit van 12 een Zoon N M Maart 91 8LEGT VAH VbBB Heden overleed na een langdarig Igden in den oaderdom van raim 46 jaren mgne bartelgk geliefde Ecbtgenoote MARIA ADEIANA THEODORA PEEK H 6 HOEFHAMËB GouSa 12 Maart 1891 STËIMÏLÖLË Voortdnrend in loiisiog de lading Cfrove Kulir EACHEliiOLEN waaruit wjj elke hoeveelheid kannen afleveren tot f I per Heet vr in huis bezorgd eontant zonder korting mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PR1 CE Cie Kantoor TÜBKMARKT H 101 Gouda 13 Maart 1891 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUetUandtiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Firma Ta UITERWIJK ZÜTPHEN Opgericht 1850 LONDEN 1880 BEKBOOyD AMÖTBRDAM 1884 I Voedingatentoonst 1887 Dageiyk VERSCHE FIJNE ROOMBOTBR voorhanden beden per 20 Kilo 25 50 per 10 Kilo 13 50 Alsook potten van verschillende grootte en postpakketten van 4 Kilo Alles franco hnJB en qualiteit gegarandeerd zuiver HOLLAND8CHE Uaatschappij van Landbouw Afd R U rdaiD SebietiaiD en OoKtrekeD Rundvee Schapen Varkens en Piuimgedierle te Krotter DAM D o E Z X N OP laandag en Dinsdag 16 en 17 Maart 1891 van 10 3 ure Toegang 25 Cfnts LEDEN der H Mfl van Landbouw hebben op vertoon van be ijs van lidmaatschap vrgen toegang met éene vrouw of een kind beneden 18 jaar LOTEN voor zoover de voorraad strekt alleen nog op het terrein der Tentoonstelling a ƒ 1 verkrggbaar HET BESTUUR Groote nieuwe sorteering ID AkSSEluT A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 EEN FLINK kan geplaatst worden Loon 1 50 per week behalve verval Zich te vervoegen aan het bnreau van dit Blad H st MWtl MmH v rir ff ll fc HbI Hoesten en Heesohheid Tolgeni vooncïrift van dan Accadamie Piobssor Dr H a rio a i Bonn bareidd StoUwerok sche Borstbonbois Wjnkt in gel pakjes en voonUn met dta naam en stempel in rood lak van den iUirikant Frut Sullwcrok ayn alom vertzQcbaar ia GO VDA by J H BOERS en C va VLIET Firma ZkldenbijK Co Apoth Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 Alom te bekomen DE mmi SLAZEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Uroote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk dér Glazeu der cartonteekeningen eni waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dtrk en Wouter Crabetb DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academievan Boa wknnde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommert VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een Byvoetrsel BINNENLAND GOUDA U Msarl 1891 Door belanghebbende eigenaars in de kom der gemeente Oouderak is een verzoelcKhrift ingcediend nan het d jkbestuur om in plasta van 60 cM l jkTerhooging daarvoor in garal van hoogen waterstand ta mogen plaatsen kistingen op den diglc daar vele buiten nu reeds zeer laag staan en by rerbooging bet ongerief nog grooter zou worden Dinsdagavond hield de heer Mees van Haarlem in het Nut Haastrecht oena lezing over hot treurspel Madame de Maintenon van Franfois Coppée Xa de pauze droeg spr eenige komiaohe stukjes voor Onder vooniiteracfaap van den beer W H M Doorman had Dinsdag 11 in het Koffiehuis de Boos te Oudewater eene vergadering plaats van Ue leden der larddraverg vereeniging Voorwaarts aldaar Besloten werd de in Augustus te houden harddraverq evenals het vorige jaar door eene ringrqderg te doen voorafgaan Nog kon door het besttttr worden medegedeeld dat de beer Matzen een rMger aldaar door hem gewonnen prijs van ƒ 66 weer ter beschikking van do vereeniging gesteld heeft aangezien sedert gebleken is dat het paard door hem bij die gelegenheid bereden reeds meer dan é Sn prgs gewonnen had en daardoor buiten de termen viel mee te mogen dingen Door deze teruggave hoeft genoemde hoer zich don toegang weer ontsloten tot de banou van al de reroenigingen die lid z n van den Harddraversboud of zooals de term luidt onder bet reglement rijden De vereeniging telt thans 18 leden FEVitLETOX EEN ONGELUKKIGE iVoar ket I ransci V 9 Het was in het begin van Maart De winter had zich tamelijk barmhartig betoond en enkele fraaie zonnige middagen vervroolykten nu en dan de treurigheid der gure dagen Alice en haar verloofde zaten te wachten op Roland die na het middagmaal nog Yoor een half uurtje was uitgegaan Mijn beste Arthur sprak zij wat zou er zonder u in deze bittere en lange dagen van ons geworden zijn Uw vroolykheid wekt ons op en uwgeestkracht houdt ons staande Ge hadt wel gelijk toen ga mijn broeder en mij vergeloekt bij vogeltjes die van een boomtak op een hoop sneeuw zijn gevallen Er steekt waarlyk al bitter weinig verdienstein hetgeen ik deed Heb ik u dan niet lief Zijt gi niet de meest volmaakte vrouw net ideaal mijner droomen Neen het is niet onze toekomst die mij verontrust Gy on ik zullen altijd moedig genoegzijn om hot noodlot to trotïeeren en het ongeluk tedragen Maar Roland maakt mij bezorgd In aansluiting met het naar wjj reeds vroeger mededeelden aan dun Minister van Waterstaat Handel on Nijverheid H H Ged Staten van Z Holinnd en de Directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegeu verzonden nieuwe plan voor den lokaalspoorweg van Schoonhoven naar Gouda werden nu ook de heaohrijving en de begrooting daarvan aan genoemde autoriteiten overgemaaict Eene door den ingenieur Kringer bg de begrooting gevoegde Memorie van Toeliohtiog dient om verschil van inzicht omtrent de aanlegkosten van dien weg zooveel mogelijk te vermijden Laat ons hopen dat men by deze tweede campagne die nu is voorbereid er in slagen moge delaatste fioanciéele bezwaren te overwinnen opdat deze voor ons hoogst belangrijice verbinding welker richting door de aanliggende welvarende plaatsenzeer productief kan worden genoemd spoedig totstand kome Scioonk Ct De Bederigkerskamer Hildebrand Ie BergAmbaoht zal op WMnsdsg ti Maart a s hare 2e openbare uitvoering geven voor dezen winter en tevens haar tienjarig bestaan feestelgk herdenken Na de feestrede van den voorzitter zullen twee blijspelen en een kluchtspel worden opgevoerd afgewisseld door muziek en voordrachten terwijl een bal de feestviering zal besluiten Het Dagblad van Zuid Holland en Qravenhage schrijft uaar aanleiding van den in ons vorig Nr medegedeelden brief het volgende De leider der sociaal democraten in Nederland Domela Niouwenhuis heeft in antwoord op de uitnoodiging van don VuorzittiT der Tweede Kamer om deel te namen aan een diner ten Hove een zeer onbslamolijken brief aan de Koningin Regentes geschreven Wij zullen over deze nieuwe reclame van het Mij ook zeide zij zacht Hy is in den laatstee tijd veel veranderd Hebt ge niet opgemerkt hoe gejaagd hij in zijnbewegingen is hij ziet er ook slecht uit en zijnoogen heDben ongewonen glans Ja dat heb ik ook opgemerkt helaas Ge vreest dat hij ziek zal worden Ik voorzieeen nog grootere ramp Misschien deed ik beter myn angstige bezorgdheid voor u te verborgen on voor mij te houden maar ik vrees dal myn voorzichtigheid bijna misdadig zou kunnen zijn Sederteen jaar levert uw broeder oen ontzettenden strijdtegen bot bestaan Overal mislukten zijn pogingen overal heeft men hem teruggestooten overal zag hij zyn verdienste miskenif zijn waardigheid bezoedeld zijn talenten veracht Ik verbeeld mij nu en dan dat hij de gedachte van zelfmoord met zich omdraagt Alice boog zacht snikkende het hoofd Ik breek u het hart ging hij voort Maargij alloen kunt ook met vrucht over hem wakenRoland weet dat ik er nog ben om u te beschermen dat ik u zal huwen u zal liefhebben als hijer niet meer zijn znl Stil fluisterde zij haastig Ik boor zijn stapop de trap De jonge man was nog somberder dan gewoonlijk Zoodra hij de zolderkamer bi nnon was getreden liet hij zich zwijgend op een itool neder allen Waar kowt ge vandaan Roland vroeg Alice torwql zij zorgelooze opgewektheid voorwendde ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBRB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschync hoofd der socialisten niet veel zeggen slechts enkels opmerkingen Domela Nieuwenhuis wilde niet aanzitten aan een Koninklijken weelderigen disch omdat er nog zooveel ellende heersoht onder het volk zonder dat er iets gedaan wordt om ia dien volktnood te voorzien Schapdelijker miskenning der barmhartigheid nog in de afgeloopen winter zoo ruim en zoo algemeen betoond en ook van den edelen liefdadigheidszin door welken onze geliefde Koningin Eegeutes bezield wordt dan in de door ons gecursiveerde regelen vervat is kunnen wij ons scbier niet denken Verder vragen wij kan Haar Majesteit de KoninginRegentes aansprakelijk gesteld worden voor t verschil in lolsbedeeling door de Hoogste Wijsheid verordend t Is onze grootste grief tegen do socialistische volksmisleiders dat zij de onkundige menigte willen diets maken dat bedoeld verschil ooit geheel zal kunnen ophouden te bestaan Ook nog dit Domela Nieuwenhuis is tegen de Monarchie gekant en voor ds Republiek Zou hy soms meenen dat een Presidiale disóh niet weelderig zou zyn P Eindelijk Alphonsa Karr eischte by het bespreken ven de afschaffing van de doodstraf dat de hoeren moordenaars daarmede zouden beginnen Zoo vragen wy ook van de bezittende socialisten dat zij zullen beginnen met een lafelmenu waarop niets and rs staat dan aardappelen met een sausje van apaard Domela Nieuwenhuis voere dit op zich zelf overigens zeker beklagenswaardig menu t eerst bij de gegoede socialisten in 8taten G ener aal Tweede Kamee Zitting van Vrijdag 13 Maart De Kamer zette de behandeling der postwet voort Het gold art 1 waarin definities voorkomen wat Waar ik vandaan kom riep hij heftig uitDaar waar ik mijn laatste hoop verloor I Tot wanhoop gebracht omdat alles mij tegenloopt wildeik allen verlaten en onder dienst gaan Toen herinnerde ik mij dat do militaire dokter mij vroegerhad afgekeurd Ik heb my door den eersten geneesheer van het farijsehe leger laten onderzoeken enhem gezegd dat ik wenschte soldaat te orden Hij gaf my hetzelfde antwoord als zijn collega teBordeaux hartkloppingen En daar ik rook zyodie nog toegenomen zoo zelfs dat de benauwdheden waaraan ik van tyd tot tyd lijd aanvallenvan hartkramp zyn Ik ben nu dus niet eens meerin staat een stuiver daags te verdieni o zooals deeerste de beste soldaat Myn laatste moed mijnlaatste wilskracht is nu uitgeput Ik zie nog slechts én uitkomst en dat is mij s nachts met een steen aan mijn hals gebonden in do Seine to werpen Alice heeft mij niet meer uoodig omdat gij by haar zijt Arthur en ge binnen eukelo weken getrouwd zult zijn De beide verloofden wisselden met elkander een blik van VOTstandhouding Arme vader ge hebt wel gelijk gehad datge maar zijt heengegaan Vroeger toen wy ryk waren en ik de Natural Selection van Darwin bestudeerde schudde ik dikwijls gjiuilachend hethoofd De struggle fjr life wat eeo afgrijselykheid Da dierlijke strijd dio de schepselen dezeraarde met elkander voeren kwam mn als iets of