Goudsche Courant, maandag 16 maart 1891

brieven gediuirte stakken nieuwsbladen bqroogeU monsters enz lijn ia den zin ran den postdienst Deie omschr ringen jgn noodig omdat het port daarvan afbankelgk is Öo strgd iep vooruamelgk over twee amendementen lo van de C v B om onder nieuwsbladen 14daagsche eu maandelgksohe periodieken te verstaan 2o van den heer Smidt om nieuwsbladen byvoegels gelgk te stellen met gedrukte stukken Dat van de commissie weid spoedig ingetrokken na bestriding door den minister De groote moeiIgkheid lag om in de praktgk te onderscheiden vat eigenlijk couranten en wat tgdschriften zijn al komen zg om denzelfden tgd uit De post dmiuistratis bevind zich het er best bg wanneer zg de tijd van verschguing als criterium aanneemt De heer Smidt vond bg 1 1 leden steun 64 tegen Be minister verklaarde er zich tegen in het belang van de dagbladpers die eenige voordeelen behoort te hebben boven do boeknerken en in het lang der schatkist waaraan het amendement op 2 ton zou komen te staan De reden voor het onderscheiden van nieuwsbladen en gedrukte stukkeu is gelegen iu het belang van de algemeene ontwikkeling des vulks dat bg een ruime verspreiding der dagbladlectuur zeer veel nut heeft Die uitgave zou belemmerd worden door verhooging van het port van dagbladen Toch maakt deze wet het port voor boeken en maandwerken betrekkelgk billijker dao voor couranten daar d e aan port wel 10 pCl van bet abonnement betalen Bg verhoogd port zou het abonnement moeten stijgen en het getal lezers noodwendig verminderen Dat mag deze wet niet bewerken Daarenboven het publiek heeft er geen belang bg ign boeken en tgdschriften even snel te krggen als tgn dagbladen de verzending per spoor en als postpakket gaat toch gaanw gonoeg De wet wordt veel stelselmatiger dan de thans beslaande Gelijk art 1 de definities van verschillende in de wet voorkomende uitdrukkingen behelst omvat art 2 de thans hier en daar verspreide voorschriften die den omvang van het Staatsmonopolie aanwgzen Het brjevenvervoer behoort uitsluitend aan den Staat behoudens vier uitzonderingen bij welke de heer Smidt de uitzonderingen wonscht te voegen van brieven die het gewicht van een half kilo te boven gaan De tweede uitzondering noemt de brieven onmiddelijk betrekking hebbende op de voorwerpen waarmetle zg vervoord worden waardoor dus de vrijheid wordt gebiten bg pakketten en daarop betrekking hebbende schriften te voegen De Minister gaf toe aa6 de meerderheid der rapporteurs die het voord oomiddelgk wenschten te schrappen als te bindend Verbazing bij de minderheid der rapporteurs die juitt omdat de Bageering verklaard had misbruiken te vreezen bij gemis van dat woord zich met het amendement niet rereenigd had Een conclusie van den heer Booseboom ia strgd met het gevoelen der rapporteurs dat verzending van correspondentie met postpakketten niet is verboden omdat de staat zelf postpakketten vervoert en hier dus van inbreuk op het monopolio geen sprake is De kamer wenscfate over deze quaestie tijd van beraad en verdaagde op voorstel van deu heer Tak de vergadering tot Dinsdag Door den heer Hees is een amendement voorgesteld op art 5 strekkende om de mogelijkheid te openen gedurende niet langer dan 14 dagen in het schuwelgks voor Bn toch zijn alle wijsgeeren alle physiologen het met elkaar eens Darwin Candolle Bentham Charles Bichet allen hebbeu deselCde droevige klacht geuit Al die kinderen der natuur vallen vol verbittering op elkander aan Duizenden geheime smarten schuilen onder het gras der weilanden en onder den steengrond langs het strand Hg die slecbu tgdelgk iu een groote stad vertoeft hoort niets omdat de kreten van ellende smart en vertwgfeling niet tot zijn oor doo dringen Boland barstte in tranen uit hg kon niet meer zijn hart was gebroken en bij was buiten slaat zijn mismoedigheid en zgn wanhoop langer te verbergen Alice was diep terneergeslagen Tot nog toe was luar onveranderlijke opgewektheid voldoende geweest om haar broeder het verloren vertrouwen terug te geven Nu moest zij zichzelven bekennen dat gewone troostwoorden hier ijdel zouden zgn Zóó staat het dus met onsl ging Bolaod in koortsachtige opgewondenheid voort Zoo staat het met ons aan het einde van de verlichte en vrije negentiende eeuw Ik ben zesentwintig jaar bekwaam voor alles en geschikt tot niets Men heeft mijn denkvermogen geoefend mgn geest en verstand ontwikkeld ongelukkig kunnen dat denkvermogen en dat verstand mij niet voeden I Mijc spieren daarentegen zijn bijna gebleven zooals ik za van de natuur gekregen heb een weinig gymnastiek en wat schermen dat ia wat er aan gedaan ie om ze te versterken zoodat die een uitstekend Icerasr een zelfde kalenderjaar het port voor visitekaartjes te verhoogon tot ten J hoogste driemaal het normale port Blgkbaar is de bedoeling den stortvloed van Nieuwjaarskaartjes te keereu In de zitting van 6 Maart van het kanfongereeht te Schoonhoven werden veroordeeld A V B te Haastrecht tot eene geldboete van 5 bij wanbetaling drie dagen hechtenis i erbeurdverklaring van den vervoerden haas bevel tot uitlevering of betaling van 1 bg nietvoldoe ning ééo lag hechtenis Ier zake van het in open jaohttijd vervoeren van wild in het veld buiten openbare wegen es voetpaden londer voorzien te zgn van eene jachtakte of koetelooze machtiging afgegeven door het hoofd van het bestuur der Gemeente waar de vervoerder woont J S en G D te Ouderkerk aan den IJsel ieder tot eene geldboete van ƒ 16 bg wanbetaling tien dagen hechtenis bevel tot teruggave van de als stuk van overtuiging gediend hebbende flusch met brandewijn aan den veroordeelde na verloop van acht dagen nadat bet vonnis in kracht van gewgsde zal iija gegaan ter zako van bet in eene voor het publiek toegankelijke localiteit de gsboan waarvoor geene vergunning is verleend sterken drank in het klein toedienen J V te Bergambacht veroordeeld tot twee geldboeten een van ƒ 16 00 bij wanbetaling tien dagen hechtenis een van ƒ S flO 1 ij wanbetoling twee dogen hechtenis bevel tot teruggave van de als stuk van overtuiging gediend hebbeude flesch mot brandewiju aan den veroordeelde nu verloop van acht dagen nadat het vonnis in kracht van gewgsde zal zijn gegaan ter zake van vhet in eene voor het publiek toegankelijke localiteit de ijsbaan waarvoor geene vergunning is verleend sterken drank in het klein toedienen en bet te Bergambacht zonder vergunning va i den Burgemeester op bet gs eene tent opslaan J K wed F D te Bergambacht veroordeeld tot eeno hechtenis van eenentwintig dagen ter zake van het zander de vereischte vergunning verknopen van sterken drank in het klein terwgl tijdens het plegen van het feit nog geene twee jaren zgn verloopen sedert de soholdige wegens gelgke overtreding onherroepelgk is veroordeeld L U te Gouda veroordeeld tot eene geldboete van 1 bij wanbetaling cn dag hechtenis ter zilke van het op den openbaren weg laten staan van een trekdier zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen bet aaoriahten van schade te hebben genomen Da sneeuwstorm die Maandag over Zuid üngeland gewoed heeft rn waarvoor wg reeds kort gesproken hebben heeft meer sehade aangericht dan men oanvankelgk dacht Dinsdag was de telegrafische gemeenschap nog zoo zeer afgebroken dat juiste bgzonderheden moeilgk te bekomen waren Thans zgn van versohillonde zgden berichten ingekomen Uit Dover meldt men dat men nog nooit een zoo hevig orkaan heeft bggewoond De wind aan de zee was zoo herig dat men het strand niet kon bereiken De sneeuw werd in wolken opgejaagd zoodat men op de straat onmogelijk vooruit kon Treinen karten en wagens tijo in de sneeuw big vm I steken In den omtrek van Dover moesten op ver beroemd werktuigkundige en een veelgelezen schrijver zou kunnen zgn niet eens bij machte beu als soldaat of als pakjesdrager mijn brood te verdienen Boland Ge wilt mg weer praten over de toekomst nietwaar Ge gaat mg zeker weder dat eeuwigeliedje voorzingen dat ik altijd heb moeten hooren van het oogenblik of dat wq aan ons zelven zijnovergelaten Welnu neen ik wil niet ik wil hetniet langer Mgn geestkracht is dood elke nieuwepoging walgt mij Het i beter van honger om tekomen dan te leven ala een leeglooper of aU eenIs ard VL Den volgenden ochtend dwaalde Boland door hetPare Monceau met starenden blik en gebroken naarlichaam en ziel j Na de uitbarsting van den vorigen avond hadden Alice en Arthur de verstandigste partg gekozen namelijk om alles wat de jonge man zou zeggen of j besluiten goed to keuren Voortaan zou Boland wat er ook gebeuren mocljj altijd gelgk hebben j De beide verloofden begrepen den zielstoestand van den ongelukkige Reeds zoo diep vernederd door I het herhaalde mislukken zijner pogingen moest hij 1 nu nog een andere vernedering verduren die wreeder was dan alle voorgaande Sedert tien maonden leefde t hij en lief zijn zuster leven van het geld dot een scheidene plaatsen de bewoners zich uit hunne huizen door de twaalf voet hoog opgehoopte sneeuwmassaa eenen weg banen Toen de trein van Londen aankwam met de reizlgers voor Pargs was de hertogin van Edinburgmet haar gevolg benevens Lady Bothsohild onder de reizigers Zg weigerden met de kleine boot de Petrei den overtoolit naar Calais te ondoruemen Men besloot daarop de Victoria te nemen en toen deze na ontzaggelgke moeite twee uren later aan ds kaai vastgesmeerd lag was de siorin zoozeer toegenomen dat de hertogin besloot den overtocht niet te wogen en in het Dorp Warden hotel bleef Bgna ol de reizigers volgden baar voorbeeld Da Victoria vertrok eindelijk met een twintigtal possogiers Ten B uur kwam de boot Calals Dover in t gezicht van de pier en t was ooht uur eer zg kon aanleggen De eene kabel na de andere brak in stukkou toon men de boot poogde vast te loggen en meer dan eens meende men dat zij togen bet strand zou geworpen worden D dienst der booten over het Kanaal werd geheel gesohorat De boot von Ostende die van daar ten 8 ure s avonds vertrekt en tegen middernacht Dover moet bereiken kwam slechts ten 10 ure deu volgenden morgen aan De officieren van de boot verklaarden dat zg nooit een zoo vreeselijken nacht iu het Kouool liadden doorgebracht De posiagiers er waren er maar vijf verklaarden dot g niet meer hoopten nog ooit het strand te bereiken Aau alle kanten is groote schade uuugericfat Men heeft in bet kanaal verscheidene schepen bemerkt die iu nood verkeerden Do boot naar Calais de Victoria is daar gelukkig aangekomen maar heeft een vreeselgkeu storm Ie doorworstelen gehad De sneeuw was zoo verblindend dat men in t geheel niets zien kon Met schip hield zioh echter goed De Theems tussohén Hammersmith en Teddington Ijock is buitei hare oevers getreden en heeft bonderde keiden landen en weiden overstroomd Uit Dungeness wordt gemeld dat drie schepen door den storm op de kusten geworpen zgn waarbij lieu man het leven verloren De kudden in verscheidene districtrn hebben zeer veel geleden Vele schapen liggen onder de sneeuw begraven Langs alle kanten zgn treinen ingesneeuwd Al de huizen in Bhonda Valley Wales zgn ingesneeuwd Het verkeer is onmogelgk 20 000 ragnwerkers hebben deu arbeid moeten laten staan De berichten uit de andere distrioten door den storm getroffen zijn nagenoeg gelgklnidend Thee van honderd zeven en twintig en een halven gulden het pond In de Land insohe Theebeurs Commercial Tea Sale Beoms in Minoing lane werd eergisteren iu publieke auctie bg opbod een partgtje zeldzame thee van Ceylon verkocht tegen den ongehoorden prgs vau 10 pond sterling 18 shillings en een sixpence het Engelsche pond ongeveer een half kilo Hoeveel ponden het partg e groot was wordt niet vermeld maar de thee zon bestaan uit de 6 ae uitspniitsela van planten die met veel zorg gekweekt en uitgezocht er goudkleurig uitzien De Duitsche regeering heeft bg verordening van 1 Febr jl de fabriekmatige bereiding het verkoopen en in voorraad hebben van machines die dienen moeten Kunstkoffieboocen te maken verboden onbekende hem had teruggezonden Voor de overige dagelgksoha onkosten zorgde gedeeltelgk Alice Haar arbieid bracht wdinig op maar zg werkte ten minster terwgl hg in de volle kraobt zgns levens tot nietsdoen was gedoemd toen hg het park verliet om de rae Buysdael in te slaan keerde een heer die op het trottoir aan de overzijde wandelde haastig het hoofd om met den uitroep HiS Montfrancl Deze keek om en herkende een van zgn vroeger schoolkameraden Jacques Salverte In het eeista oogenblik was Boland van plan te groeten en zgn weg voort te zetten maar Jacques stak de straat over en kwom hem mot uitgestrekte handen t gemoet Ik ben blij dat ik je zie sprak hij met eengoedhartigen vroolijken glimlach op het gelaat Denkeene aan wg hebben elkander niet meer gezien sedert wg de school te Bordeaux verlaten hebben Wij waren onafscheidelijk weet je nog wel Hoedikwijls hebt ge mijn Grieksche thema vertaald ofmijn Fransohe taal nagezien Kr waren geen betervrienden dan wij Als het leven niet heel onrechtvaardig is moet fij de gelukkigste zijn onder degelukkigen dezer aarde Zg liepen langzaam noost elkander voort in de ruo de Messine Op hot eerste oogenblik hadden de hartelijk woorden von Salverte Boland diep getroffen ffordt venolgi Het Phnrmaceutisoh Weekblad von 7 Maart dat deze verordening vermeldt voegt hieraan het volgende toe Ten onzent slikt men gewillig en verkoopt menongestraft de waardelooze producten die donk zijde geleerdheid von schoamtelooze buitenlondere ons na over de grenzen worden toegezonden Kunstkoflie kunstsuiker kunst kaas kUnst eieren kunstbeter ons ontbijt is te slecht om de menu von het middagmaal te copieeren De maatregel von deDuilsche regeeriug is doeltreffend eu prnctischecono misch Een verbod kost niets en bespaart ambtenarenvoor bet toezicht en de controle noodeloozen arbeidaan do rechterlijke colleges geeft ruimte in degevangeniseen en bevordert de gezondheid von deburgers Op hot diner jl Maondog door H M de Ko ninginRegentes de helft der leden on de Tweede Kamer aangeboden trok het volgens Het Vod de andaoht der leden met wellc een gemak H M zioh in liet Hollandaoh wist uit te drukken Zg bleek volkomen op de hoogte te zgn van de woonplaats van ieder der leden en van de door hem bekleede betrekkingen II M verklaarde o u dot zg van plan WH8 met de Koningin tcbtereenvolgens de verschillende doelen des Lands Xe bezoeken om haar dochter met hnor volk bekend te maken en liaar sympathie voor da onderscheiden gewesten in te boezemen Een van de leelgkste eigenschappen van rook en smook is dat i ie dampen de zon verduisteren Hoe erg men daar last van heeft te Londen bigkt uit een zorgvuldige statistiek door den liortulanos van de Boyal Botanie Society op gemaakt van de dogen van holderen zonuesoügn waormede do tuinen in Begent s Park verleden jaar begunstigd werden Van de 4466 uren was de zonnige blauwe lucht gedurende 1092 uren te zien Als een opmerkelijke bijzondereid wordt er bg medegedeeld dat het helderste zonlicht in den namiddag over de velden glansde De koesterende ochtendstralen konden zich geen weg banen door hot dikke gordijn von rook en mist van het Eastend December was volkomen zonneloos Een besluit van Jooobus I van 1646 bepaalt dat tot bevordering der goede zeden in Cambridge en Oxford geen vrouw of meisje alleen of door een student vergezeld onder de muren der hoogescholen mag komou Oulanga waagde zich des avonds een jong onbesproken meisje von goeden huize op weg naar een partijtje vergezeld door een student nabg de hoogesehool te Cambridge Een dor overheden van de hoogesehool zag dit vergrijp liet de jonge dame vatten en overeenkomstig do wet in hot spinhuis opsluiten De jonge dame vluchtte maar werd toen voor den politierechter gebracht on wegens verzet tegen de wet tot 3 weken gevangenisstraf veroordeeld In het Lagerhuis over deze geschiedenis geïnterpelleerd verklaarde de Minister van Binnenlandsche Zaken dat er geen misbruik was gepleegd De bnrgerg van Cambridge krggt nu echter meer dau genoog van deze middoleouwsche toestanden en de Baad is druk aan het overleggen hoe hg de ingezetenen van do voogdg der hoogeachool raachten zot verlossen Man zie in de onnoncen CrandsMagwlns du Prlntempg te Pw s INGEZONDEN Geachte Stadg enooten Aan het einde van bare taak gekomen acht de IJsclub tot mderiteuning vm minvermoffmden alhier hot zioh tot plicht een kort verslag vau hare bedeeling uit te brengen In hèt gehasl werd door haar gedureudo don afgeloopen winter aan 766 gezinnen het volgende verstrekt 491 H L Steenkolen 2446 V KG Brood 798 V gerookt Spek 808 kop Erwten 2046 II bruine Boenen 2070 V KG Bgst 120 Vs KG Goudsche Kaas 60 Wollen en Molton Dekens 120 Petten en Mutsen 60 paar Kousen Beholvo bovenstaande gewone bodeeling heeft zij gedurende 42 dagen voor ieder de gelegenheid opengesteld eiken morgen Brood Koffie en Melk w gebruiken Hiervan profiteerden 8238 Volwassenen 12208 Kfnderen Totaal 20446 Aan wien in t geheel is ten goede gekomen 8953 KG Brood 119 l s Koffis 380 Vj Boter 1191 L Melk Bovendien heeft zij aan een 1 20 tal kinderen een warmen maaltijd verschoft en ook verschillende gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen gesteund met bijdragen in geld kleedingstukken en andere huiBboudelijke benoodigdheden De rekening en verantwoording zal wat betreft da gewone bedoeling ter inzage liggen tot Zaterdag 21 Maart 1891 bgj den Penningmeester den Heer A J IJsselstijn Czn kantoor Vest en wat betreft dia van de kïffie en brood uitdeeling bg den VicePonningraeester don HeerC J A Kerkhof Turfmarkt Zekor ware hot haar niet mogelijk geweest in zoo ruime mate de ormoede in onze gemeente te helpen lenigen indien zij niet door uwe milddadigheid zoo krachtig gesteund was Hartelijk brengt zg u daarom nogmaals haren weigemeenden dank In t bizonder gevoelt zg zich gedrongen haren dank te brengen nan het Bestuur der Werkinrichtin die door het beschikbaar stellen barer lokolen haar in de gelegenheid stelde de brood en koffie uitdeeling te kunnen doen plaats hebben Aon de onderofficieren vereeniging Eensgezindheid en de IJsclub Goudo welke beide vereenigingen kosten noch moeiten sporende door hunne welgeslaagde pogingen zooveel hebben bijgedragen om de IJadub tot onderatemung van minvermogenden in staat te stellen te kunnen doen wat zij gedaan beeft Namens het Bestuur J L VAN EIJK Secretaris ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon J J M BAGKERS Veemeolen Oouda 13 Maart 1891 A Bevallen van een Meisje H M ELABë Ëchtgenoote van M J OOSTEKLING Oouda 13 Maart 1891 Tot onze diepe droefheid overleed heden voorzien van de laatste H H Sacramenten onze geliefde Vader Behntvd eti Grootvader de Öeer J B viu CATZ in den üaderdom van raim 91 jaren Uit aller naam MEINAEDA M va CATZ Gmda 13 Maart 1891 Voor de vele bewgzen van deelneming ons betoond bg het overlgden van onzen Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer GERBIT FRANgOIS van db VELDE betuigen w hierbg onzen dank Wed G F va de VELDE VAK CaPPBLLBN HENRI TAN DE VELDE P S A VAN DB VELDE HlIBaECHT COEN WITTE TA DB VELDE J P VAN DB VELDE Smits 14 Maart 1891 Ondergeteekende betnigt ook namens Vrouw en Kinderen hartelgk dank voor de vele bewijzen van belangstelling en deelneming tgdens de ziekte en bjj bet overlgden van onze innig geliefde Dochter en Zuster JOSINA ondervonden T C DE MOOR Gouda 14 Maart 1891 LEERLINGEN GEVRAAGD op het Atelier van D 8AMS0M Gouda EINDEXAMEN fiiïllSEBATONBSCHOOL De Commissie voor het Eindexamen aan de Bnrgeravondschool maakt bekend dat genoemd Examen in het openbaar zal gebonden worden op MAANDAG 23 MAART s s en de twee volgende dagen in het Schoolgebonw op de Hontmansgracht iederen avond aanvangende te 7 uren Zij die aan dat Examen wenschen deel te nemen hebben zich daartoe vóór ZATERDAG 21 MAART aan te melden by deu Directeur der School Namens de Examen Commissie De Voorzitter Dr F H G VAN ITERSON Jf Jf De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het MAKEN van Costumes Mantels etc en tot het Garneeren van DAMES en KIN DERHOEDEN S FRAIKII Achter de Kerk A 20 Er worden GEVRAAGD een paar BEKWA ME flinke H aaisters tegen hoog loon Adres Peperstraat K 89 Bij de hooge Koffijprgzen wordt byzonder aanbevolen de van 16 18 20 25 Cent per Ons uit het Magazijn van M RAVENSWAAY Zonen fïorinc em Uitsluitend verkrijgbaar bg J BREEBAART Lz Markt te Gouda WERKEN geschikt voor Cadeau bg het doen van BELICriDBliTIS zgn voorhanden bg de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda Vraag Tö normaAl ondergoederen het beste voorbe1 hoedmiddel tegen verkoudheden eo 1 tegen onvoldoende I huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaandwaarborgmerk ge lstempeld met hetiopschrift I W BengerSöhne en onder de Iiandteckening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Ooogenboom Cz Wgdstraat te Gouda