Goudsche Courant, maandag 16 maart 1891

lUr I MOLENAAB Notaris te Waddinxveen zal bg veiling en afslag op mmmm i8 eo 25 maart im ten 11 nre des morgens in het Café van d 1 BÜITEB a d Brug te Waddinmieen poWél verkoopen f De Stoom Papierfa riekj met HANQSCHUUB benevens een petveel uitstekend Voorts 2 ABBEIDEBSWONINGBN door 5 huisgezinnen te bewonen alles aan een enbg elkander gelegen aan de Noordkade vlakbg en met vrgen uitweg naar de Bi vierde Gouwe binnen j WADDINXVEEN De STOOMMACHINE on KEIML zgn uit de fabriek van BEGEMAN te HeU i mond ea even als alles in goeden staat De veiling geschiedt in 4 perceelen cQmbi1 natiën en massa Breeder in billetten J die te verkrggen zgn zoolang de voorraad 1 strekt ten kantore van genoemden NötariiMOLENAAR die ook alle verdere infom atiëageven zal Ontvangen de mm voor het a s seizoen J HOOGEIVBOOM maandag 16 Maart 1891 Stroohoedenfabrikant ACHTER DB KERK A J beveelt zich aan tot het Wasschen Verv en Vermaken van 8TB 00 HO EDEN piM de nieuwste Modellen Nog slechU enkele KISTJES van het Merk SPORT BLIK 3 Ct Sia A A I5 F GBEI DEll ONTVANGEN ITieuwe Hoeren Dassen H C TRIJSBURGJ Korte Tieadeweg Tailleur Ondergeteekende bericht hiermede dat 4 zflne Zaak heeft GEOPEND f@4¥iii lit met eene raime kenze in STOFFEN tot in de fijnste gknres JOo üjXLSt © a £ Y7 ©3 si3 i g en COUPE welke geheel Toldoet aan de verlangde eischen Mg door een uiterstaoliede bediening in UEd gonst aanbevelend Hoogachtend Cw Dw Dienaar A vAiï BOCHOVE Tailleur JÊ SCMEN if mMMM Korte Groenehdaal h N 6 beeft de eer aan xgn geacht pabliek kennis te geven dat hg zgn Toorjaarscommissiën heeft ontvangen en ia voorzien van het fijnste SAMES ÏÏEESES EN HSJiEBSCROmEL en tevens een groote keuze in Meisjes en Jongens Schoollaarzen N B Aangemeten werk of BEPABATIE wordt spoedig en net afgeleverd Uw Dw Dienaar B VAN TONGERLOO Bor J pTeDERBAC z n n OCTOBEE 1890 van t var v wyv w v i iim Na aankomst te AnuUrdam heb ik de Heeten v HAMEL ROOS en HABMEN8 verzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week het onderstaand rapport ontving Op grond der Chemische expertise verklaren ondergeteekende dat geeUerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zgn en dat de COGNAC voldoet aan de eischen welke aan het onvervalscbte handelsprodnct gesteld kannen worden Dr VA HAMEL BOOS AmiUrdam 15 November 1890 A HABMEN8 Hzn Het groote sncces verkregen door het in defi handel brengen van Zuivere OnvervcUëchte COGNAC welke werkelgk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deze partg opnieuw te laten onderzoeken Importeur variZÜIVBEE COGNAC Wijdstraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA Mejuffrouw JORINK Firma ed BOSMAN Tiendeweg D 84 vraagt tegen Mei een Dienstbode Openbare Verkooping WAPDINXVEEN a contant Openbare VrUwilllge Verkooping REE UW IJ K in de Herberg van P BLONK a h dorp aldaar op WdENSDAG 1 APRIL 1891 ten 11 ure s morgens van W van den g ebeelen Inventaris STEEN KOLEii Voortdurend in loHsing de lading Cfrove Eiilir EACHELSOLm waaruit wg elke hoeveelheid kunnen afleveren tot f I per Heet vrg In huis bezorgd contant zonder kort ng mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRI CE Cie Kantoor TURFMARKT H Gouda ia Maart 1891 ran de PAPIER FABfiiEK é liNEBVA op Vrijdag den 3 April 1891 te beginnen s morgens 9 ure ten verzoeke van de beneficiaire Erven van den Heer C van dee TOBBEN Kz in of bij gemelde fabriek Bet t verkoopene is vooral wat beta den voorraad GBONüSTOFPEN en GEMAAKT PAPIEB circa 20 000 Kilo in het breede van ZES WOONHUIZEN gemerkt B 18 en vlc met groot BF WEBP en verderen GROND gelegen nafg den Foreester dijk in Middelborg te Reeumjk ter grootte van 26 Aren 6 Centiaren NiÏÏ eTSSr omschreven in billetten die op franco aanvrage ifratis te verkregen zijn ten kantore van den otaris M I MOLENAAB te Waddinxveen 01 die ook nlle verlangde informatiën zal geven Bezichtiging der afgenummerdekoopen op 1 en 2 April 1891 j Snelpehdrnk van A BRINKMAN bn Zn GÖudI Biiitenlandscti Overzicht De beraadalagingon der centrale sectie uit de Belfiiche Kamer over de grondnretaherzieniDg zyn tegen verwaohting gunstig afgeloopen De heer De Smet de Naeyer de clericale afgetaanligde voor Oent die tot rapporteur der oommissie ia benoemfl heeft Tourgesteld hei kiesrecht behoudens aan hen die een zekeren census betalen ook te verleenen aan alle gehuwde burgers die ton minste twee kamers bewonen Tevens stelde hij voor dit stelsel onmiddelijk in toepassing te brengen bij de verkiezingen voor den gemeenteraad en de Provinciale Staten terwijl hij zich voorts aansloot bij het plan dat door den heer Pière Orban is ontwikkeld Behoudens den radicalen afgevaardigde Janson vereenigde de liberale partq zich met dit plan waarmede ook de regeering geuoegen nam Derhalve werd afgesproken dat in de aanstaande zitting welke Woensdag zal worden gehouden een wetsontvierp in dezen ter tafel worden gebracht De Pranjche mi ii ter van landbouw de heer Dovelle heeft bjj de Kamer zqn ontwerp betreffende de wedrennen ingediend Geen renvereenigingen mogen opgericht worden zonder toestemming der regeering en deze toestemming wordt alleen gegeven aan vereenigingen die zich verbinden de opbrengsten uitsluitend tot veredeling van het paardenras te besteden Indien de vereenigingen poUfe noodig hebbon om de verbodabepalingeii tegen het wedden te handhaven dan zal de regoering een voldoende macht te harer beschikking stellen Op voorstel van den heer Devetle verklaarde de Kamer het ontwerp voor dringend zoodat het terstond in behandeling zal worden genomen Wmiltborst loestand blijft gevaafHJ ftïi r alle hoop is niet verlbron en t d gewonnen n veel gewonnen by longontsteking Het maakt een aangenamen indruk dat alle partijen zoodot onderscheid sympathie toonen met den merkwaardigen mau De wijilloopige bersadslagingen in de Ilalinansche Kamer over de oubehoorlijkbeden welke door den commandant der politie Livraghi te Massowah zijn gepleegd hebben tot geen beslissenden uitslag geleid De oppositie verlaagde dat een parlementaire commissie zou benoemd wonlen om de zaak te onderzoeken maar de regeering achtte dit niet wenschel jk De minister president markies Di Budini zeide dat de regeering reeds een oemmissie had benoemd van 7 leden waartoo 6 leden der Kamer behooren Het onderzoek dat deze commissie zal instellen zou geen betrekking hebben op de vervolging der schuldigen maar moet uitsluitend dienen om der Kamer de meest volledige inlichtingen te verschaffen over hetgeen te Maasowah wea gebeurd De heer Crispi verklaarde dat beide eommiasioa hem oven welkom waren mita de zaak slechts grondig onderzocht werd en ten slotte trokken ook de leiders der oppositie het voorstel in Eon der andere leden hierover niet tevreden nam het toen over maar de meerderheid weigerde het voorstel tot benoeming eener parlementaire cummistie in behandeling te nemen Men zal dua nu eerst het onderzoek afwachten Het Ëngelsohe Lagerhuis heeft ia tweede lezing aangenomen het wetsontwerp van Jisse Collings door de Regeering gesteund waarbij de gemeentebeeturen worden gemachtigd gronden in de nabijheid hunner gemeenten aan te koopen om die als boerderijen te verkoopen hoogatens BO acres groot of de gronden te verpachten in perceelen van 10 acres De schatkist zal de gemeenten bij den aankoop der gronden te hulp komen Het geaohil tussohen Engeland en de Vereenigde Staten over de viescherij in de Behring zee zal geen aanleiding meer geven tot moeilgkfeeden Aan de Daily News wordt gemeld dat reeds ds overeenkomst is geteekend waarbq beide Kegeeringen zioh verbinden het geschil door een scheidsrechter te laten uitmaken Wie hiervoor zal worden aangewezen is nog niet uitgemaakt maar wel is besloten dat de tegenwoordige toestand zal worden gehandhaafd totdat de uitspraak is gedaan De Amerikaansche Minister Blaine beveatigde dit bericht en zeide tol een medewerker van de Mail and Express die aen onderhoud bad met den Minister over dit geschil Het geschil betreffende de visaoherij in de Behringzeo ia nu uit Feitelijk ia de quaestie reeda geregeld Wij zullen de beslissing overlaten aan een scheidsrechter I OSTBR XCTEilsr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ze helft der maand Pebroar 1891 en door tuasohenkomst van het postkantoor te Gouda terug te verkrijgen H Helwig Amsterdam Mevr v d Werken Gameren j E Brandes Cleef Van Moerkapelle N Bezem Bergsohenhoek Van Moordrecht Van Dibten P Van Waddinxveen C Jongeneel Kralingen Van Zevenhuizen G C Smit Eozendaal GoTOA 13 Maart 1891 Da Directeur van het postkantoor VORSTER uurgerMjke Stand GEBOREN 12 Msiirt Wilhtlmin Cornelia mien A M Smit en A Zoidua 13 André Hirie ouden K P Backen en 3 1 M Vermeulen Willem ouden W N Dineni en J r v u BMlen OVKRLEpbN 12 Ueart M A T Perk huiavr van H G Hoefh mer 46 j P Ö Schouten 28 i 13 L F lan der Klein 13 m J H lan Catz 91 j Advertentiën Mej CKEIAS Wgdstraat VRAAGT tegen 1 MEI a s een Dienstbode Mejufvrouw SOOS vraagt wegens hnwelgk van de tegenwoordige tegen MEI eene DIENSTBODE Bestedelingenhuis VOOB OUDE LIEDEN ALHIEE GEVRAAGD tegen 1 Mei eene Assistente om behulpzaam te zgn met de verpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de huishouding ter zgde te staan LOON 125 met Kost Inwoning en Geneeskundige verpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden bg den Secretaris F HERMAN Fz Gouwe C No 157 Tegen MEI biedt zich aan eene van buiten 3 jaren in betrekking geweest en van goede getuigen voorzien Adres fr brieven onder No 2094 aan het Bureau dezer Courant Groote nieuwe sorteering A V OS Aza Kleiweg E 73 en 73 Keukenmeid Mevr IJSSEL de S HEPPER VRAAGT tegen 1 Mei eene telswame Keukenmeid De Chr Jongeli gs Vereeniging Daniël te Gouda maakt bekend dat de UITSLAG der VERLOTING is ala volgt No 1 Stoof 148 Groote Koof 207 Twee Platen 335 Kleine Kooi 344 Plaat HET BESTUUR F DIAMAI T is T7 erl L a isd van de Markt naar de G0UV7E C 58 en blgft aich beleefd aanbevelen voor het Verven en Stoomen van alle AMEÜBLEMENTSTOFFEN OPENBARE AAlTBESTEIimG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 20 MAART 1891 AANBESTEDEN Het ooderboud der slukadoorwerken met het schoonmaken en witten der plafonds in rerschlileode Gemeente geboDwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester TAILLE IN Rokkenwerksters kunnen tegen flink salaris geplaatst worden op het Atelier vao O SAMSOM pöïk¥ 1 üd1s SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AI9 bewijs van echtheid is cachet en kark steeds voorsien van dan naam der Firma F HOFFE