Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1891

Jk 1891 Dinsdag 17 Maart 4478 JP OlX US GOUDSCHE COURANT JNieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insendlng van advertentiön kan gescbleden tot edn aur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdrok T n A Bbimkmah fcZooM Mm VRAAG Oflovef foffeft KW ALITEIT CHOCOLAAD LET OP DEN N AAM ROOTES Falriek te Westzaan Opgrericht 1825 Fieuwste STOF FEIT voor het a s Seizoen GRENIET dat niet glanzig wordt in het dragen K M DE BHUJJlX ZEUGSTRAAT G 12 L S IH DE VOLHARDING Te beginnen met DONDERDAG 12 MAART is de dienst AMSTERDAM GOUDA weder hervat Vertrekt voorloopig nog 1 ure nm van GOUDA DE DIBBCTIB Depots IN Et OPA Bodega s OVER Dasr onze SPAAMSCBIO en POUTlUiKESCdE WIJNEN in de meeita hoipitslea van Ëorops als renterkend middel gebrnikt wordeo too kanaen wg met garostbeid op honne zoi etbeid wflzen Voor zieken en hentellenden xgn onze Wgnen don ook ten zeerste tan te berelen VerkrggbMi te Oouda bg de Firms T CREBA8 MEY s STOFFWASCHE bnitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffiïlljk en goedkooper i i waschloon Toor linnengoed MEY s kSTOFFWASCHEs irdt na het gebruik eenvoadig weggeworpen zoodat men altgd nienwe aitetekei issende boorden manchettm en Toorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE Terraardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof if ran echt linnen niet te onderscheiden I uit eene met linnen o ten OOETHB p ddijnll s HEBZOa pd IJDl H ei Ga ngbaarste rSANiCUN p aoxtjnfl fte AI BION v do lJ l 44 WAONEB 1 STEPKAN p doa iMjS l p dMt j rl 7 LDfCOLN B p liozijn i SV Verkrijgbaar te Gtouda bjj den Heer C A B BANTZINGEB Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALB Markt A 107 of direct bij HBT BDLICH Vcntnd ClegchUt I olpaig Plagwitz TE PARIJS Zenden gratis en franco liet prachtig geïllustreerd MK ILIH met hoUandachen orrranschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor beeren dames on kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JALüZOr C PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor do soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Üit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benooaigd zUn BeHellingen van 35 ranci en hooger worden met ecni vorhooging van 5 0 0 franeo oracM in oHJ aan Inkommdt ncMin in all ptunlttn va MederlanU aan hult bizorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rétt dltithuli t Htunitaat Noord Biuhant i aArm do belast is COMHISSIEHIOOPEE GEVRAAGD tegen 1 MEf of eerder Aanbiedingen in persoon F NIDDELBEEK Eaashandel 100 w belooning aan ieder die na gebmik Tan Prof LEFBIE8 LlKDOOBy TimCTVVa nog last ran Likdoorns Eeltknobbelsof Wrat ten heefi Alleen rerkrjjgbaar bg den Depdthonder L A Dl VLETTEB i 60 Cent per flacon mei penseel 556 8taat8lotcrij Do TREKKING begint MAANDAG 16 MAART a s LOTEN en gedeelten va LOTEN zgn te bekomen bg de collectrice Wed A C COSIJN GODWE C 9 bg de Vischmarkt Wettig gedeponeerd HliE mi gebruik DBOPmtde BLIKKEN TB O JUME L van TMmeA RATER Co GEONINOSN Elk stukje DBOP heeft de vorm ran een zittende KAT Alom verkrijgbaar De uitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Maart 18 1 Beeds is door ons medegedeeld dat het Kamerlid Smeenge a g Woensdagavond in eene openbare vergadering der Kiesverceniging BurgerplieM in Ons Genoegen zal spreken Tot ons genoegen kunnen wij er bijvoegen dat er gelegenheid tot debat zal zgn zoödat aan aUe eisehen die voor dergelijke samenknmsten van afgevaardigden en vertegeawoordigden gesteld moeten worden voldaan wordt Hot getal kiezers volgens de op 14 Maart 1891 vastgestelde lijsten bedraagt voor de Tweede Kamer 1175 voor de Provinciale Staten 1171 en voorden Gemeenteraad 1169 Bijgekomen zijn rospoctievolijk 108 106 en 105 geschrapt van elke l st 66 Beroepaa bjj de remonstr gem ta Boskoop tot predikant da heer C D Sac Jr prop bij de Broederschap De afdeelingstooht door leden van de Alg Ned Wielrijdersbond ins fd UI Zuid Holland van Gouda over Bodegraven naar Woerden en van daar over Oudewater naar Gouda terug een afstand van 45 K M zal plaats hebben op Zondag 21 Juni a s Het is te verwachten dat als het weer mooi is een groot aantal wielrijders aan dezen tocht zal deelnemen te meer nog omdat deze plaats zal hebben in aansluiting met afd II Utrecht Vrijdagavond is te Nieuwerkerk a d IJsel in de rivier den IJsel gezonken de boeieraak van schipper F Uijmons komende van Sottetdam en geladen mot erwten bestemd oor Nieuwerkerk en Moordrecht Het schip was door den sterken stroom tegen een hoofd gsloopon FEVtLLETOIM EEN ONGELUKKIGE tiaar het Fran ck VI 10 Zijn hart door het leed verdord bad zooveel behoefte aan vriendschap en belangstelling Bij de laatste woorden sidderde hij echter zoo hevig dat Jacques plotseling ophield Ik ben een lomperd hernam hy op dieptreurigen toon Ik vergat hot wreade leed dat u getroffen heeft den verschrikkolijken dood uws vaders en zijn onverwacht bankroet Vergeeft mij lloland Je vergeven O wat doen die woorden mijgoed Toen ik van de ramp hoorde had ik je willenschrijven Maar je weet men stelt dikwijls uit vooral in Parys Men aa rzeU om een velletje postpapier te gaan krijgen uit luiheid niet uit onverschilligheid Men zegt togen zichzelven ik zalmorgen schrijven do volgende dag gaat voorbij zonder dat men tot schrijven komt Zoo gaat er eenweek om dan twee en men denkt dat het nu telaat is Zoo zelfs dat oen oude vriend zooals gij recht heeft te meenon dat ik hem rergeten heb De opvarenden vader en zoos zijn beiden gered Men verneemt dat de naar aanleiding van het voorgevallene in de Tweede Kamer benoemde commissie van generaals tol het instellen van een onderzoek naar den toestand aan de Kon Mil Academie te Breda in haar rapport aan den minister van oorlog omtrent de huishoudelijke aangelegenheden en de sanitaire behandeling aan de Academie eenen indruk heeft neergelegd tegenovergesteld aan de mededeelingen die tot de enquête aanleiding gaven N R a Uit Botterdam wordt gemeld Er schijnt werkelijk eenige kans te zijn dat men tegen den winter de Duitsche opera weder rfet herleven Onder de warmste voorstanders dezer kunststelling zi a er die opnieuw pogingen willen aanwenden om eene directie die het zou willen ondernemen den heer Saalborn op te volgen geldelijk te steunen en er hij B ok enkelen te zijn bereid om nieuwe offers te brengen n eéu jaai wiil ik da Ook aan personen genegen om de directie te aanvaarden schijnt hot niette ontbreken Er moeten zelfs reeds verscheiden aanbiedingen gedaan zijn evenwel niet alle van dien aard dat zij met vertrouwen kunnen aanvaard worden Menschen die het er maar op wagen willen vindt men altijd Naar men verneemt heeft ook de heer Von Bongardt die den heer Saalborn in de directie voorafging zich bereid verklaard oro op zekere voorwaarden de directie opnieuw te aanvaarden De heer Van Bongardt is thans directeur van een operette gezelschap te Munohen gevestigd Als helden bariton heeft hij hier jaren ang groote achting ge oten en ook zijne directie is niet ongelukkig geweest Het zal alleen maar de vraag wezen of men er in slagen zal eene zóó voldoende subsidie voor langer dan 6éa jaar byeen te brongen dat de zaak opnieuw terwijl ik daarentegen altijd met genoegen terugdenk aan onze vroegere vriendschap Een zachte aandoening vervulde Roland tranen rolden hem over de wangen tranen die het hart opluchten en de zenuwen tot bedaren brengen Wat scheelt er aan riep Jacques verbaasd uit Ik zal het je aanstonds zeggen Maar stel jegerust Men weent evengoed van vreugde en devreugde overstelpt mij op het oogcnblik l Ge zijt zoo geheimzinnig als oen sphinx antwoordde de Parijzenaar lachend Maar ik zal welachter je geheimen komen Daar valt mij iets m t is elf uur ge kunt dus onmogelijk hebben ontbeten Ge gaat met raij naar het Cafe Anglais endaar kunnen wij op ons gemak wat praten Jacques zorgde er voor een afzonderlijke kamerte vragen ondanks zijn luchthartigheid ontbrakhot den goeden jongen niet aan scherpzinnigheid De zonderlinge handelwij e tan Roland en zijn plotselinge zenuwachtigheid wekten een onbestemd vermoeden bij hem op Hij begreep dat zijn vriendhom vertrouwelijke raodedeehngen had te doen Hetwas dus beter dat zij alloen waren on door niemand gestoord koudon worden Voor de eerste maal voelde Alice s broeder zich weder eens vri en helder van geest De vnend schappelijke ontmoeting met Salverte diens opgewektheid on vroolijkheid oefenden hun weldadigen invloed uit op dezen levensmoede Het was een waar geiot voor hem toon hij aan een tafeltje in ADVËRTENTISN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GBOOTE LETTSBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt ondernomen kan worden zonder gevaar te loopen de oude lijdensgeschiedenis weder te zien aanvangen Ih deze richting nu worden er pogingen asn Intussehen is het laatstelijk bestaande gezelschap geheel uit elkander gestoven Daaraan verliest men echter niet veel want voor het meerendeel waren deze artisten van zeer middelmatig allooi en geen enkele was er onder die bij bet publiek in hooge gunst stond Er zal dus als er van de zaak iets tot stand komt een geheel nieuwe troep moeten worden bijeengebracht eu dat gaat zeer moeilijk als de tijd van voorbereiding kort is Alleen het orkest is bijeengebleven en tracht door Zondagsconcerten aan te vullen het geldelijk verlies door het ophouden der Opera geleden Het Handehhlad schrijft hel volgende Het Remonstrantsch Zangkoor te Amsterdam gaf Woensdagavond ia het kerkgebouw der Remonstranten eene uitvoering oude leiding van den heer 3 van Milligen met welwillende medewerking van eenige dames mej G A Lutkemann sopraan en de heoren T B M Sltackolhausen tenor en F H van Duinen bas Op het programme kwamen voor i Geistliches Lied van Brahms 2 Aria uit yder Messias sopraan van Handel 3 Psalm 75 van Sweelinck 4 Recitatief en aria uit Elias tenor van Mendelssohn 5 Lofzang uit Psalm 103 van 8 van Milligen 6 Basaria uit Josua van Handel en 7 Godsdienstige Caotaie van Dan do Lange De klank van het koor was zeer voldoende hot inzetten geschiedde met zekerheid de uitspraak van den tekst was correct en duidelijk en er werd zuiver gezongen Uit alles bleek dat een bekwaam musicus de oefeningen had voorbereid en dien naam verdient onze stadgenoot Van Milligen de talentvolle componist der opera Brinio zeker ten volle Uit den het Café Anglais plaats nam De spijzen smaakten hem uitstekend en bij die vroeger al de aangenaamheden van het leven kende ondervond plotseling het heerlijke gevoel van een vagebond en een bedelaar die door den staf van een toovenaar in oen millionair is veranderd Jacques sloeg hem nieuwsgierig gade en langzamerhand begon hij te begrypen Roland moest arm zijn meer dan arm zelfs Evenwel verrieden de fraaie snit zijner kleederen en de fijnheid van zijn linnengoed geen ellende Toen het maal was afgeloopon bood Jacques zijn vriend een sigaar aan Rookt ge niet moer Roland O ja een cigarette hé zooals op school Dat herinner ik mij nu weder Welnu steek een cigarette op en vertel dan eens wat er vari je geworden is sedert deii dood van je vader Toen verhaalde Roland zijn droevige geschiedenis Hij vertelde hoe zijn zuster en hij alle schulden van den bankier hadden afgedaan om vervolgens aan de willekeur van het toeval te zflii overgeleverd Hij sprak zonder bitterheid maar vurig en welsprekend Naarmate hij do rarapzaljgo dagon zich weder voor den geest riep naarmate hij zich de geleden folteringen stuk voor stuk herinnerde steeg hem het bloed naar de wangen Salverte s hart kromp ineen Hoe had iemand die zulk een uitstekemle opvoeding had gekregen en zoo behaald was als zijn vriend met zulk een reeks van ongelukken te kampen kunnen hobboD