Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1891

Voorspoedig berallen ran een Zoon P TAN EIJK TAN WiNOIBDEN Gouda 15 Maart 1891 Woensdag tS Maart 180L N 4479 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Na wne korte ongesteldheid orerleed in den afgeloopen nacht mgne geliefde Zuster ANNA MARIA gehuwd met den Heer Willem van Wanino Burgemeester te Ouderkerk a d IJtel W HOOGENDIJK Wz Gouda 16 Maart 1891 Tegen 1 MEI gevraagd te Rotterdam een fatsoenlgke als MEID ALLEEN goed kunnende kokenen netjes vrerken Brieven franco onder No 2095 aan het Bureau dezer Coorant Er worden GEVRAAGD een paar BEKWAME flinke l aaisters tegen hoog loon Adres Peperstraat K 89 De InBending van advertentien kan geschieden tot edn nor des namidd gs van den dag der uitgave Mejufvrouw WERNINK Bleekerssingel VRAAGT tegen MEI een DIENSTBODE voor MEID ALLEEN OPNIEUW OMTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Borloges ran af ƒ lo Zilveren Heeren 10 Gouden Dames XI Gouden Heeren 26 Eene van do beste Inricbtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Bekroond met Zilveren en Gooden üedallleg ttxievolen door HU Geneeë en Bcheikundtgen Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrijgbaar in bussen a j V s 8 KRAEPELIEN HOLM ZEIST Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazifl te Leipzig Neumarkt 34 fran tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PËTROLEUM NOTEEKINGEN ran de Malcelaart Caotzlaar Schalkwljki te RoUerdam De markt was heden flauv Looo Tankfuat ƒ 7 B0 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 7B5 September October November en Beoemborlevering ƒ 7 70 aae Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Maandag 16 Maart No 3122 ƒ 20 000 No 11051 ƒ 2000 No 10197 ƒ 1500 4 No 19289 ƒ 1000 No 4056 4738 12967 ƒ 400 No 11631 ƒ 200 No 3901 7071 9358 15562 2061B ƒ 100 Prgteu van ƒ 20 7 2846 5475 8081 10655 13578 16142 18501 38 2863 5494 8095 10664 13659 16280 18605 53 2993 5512 8119 10668 136S3 16302 18526 128 3003 5526 8216 10693 13708 16308 18571 163 3028 6136 8218 10707 13833 16468 18588 172 3042 6598 8295 10716 13844 16488 18622 188 3105 5623 8335 10769 13858 16496 18693 224 3196 6707 8343 10809 13S76 16501 18698 3326 5736 8413 10829 13944 16517 18710320 3334 6761 8439 1103S 14120 16627 18723332 3386 5754 8467 11105 14194 16684 18758407 3396 5864 8661 11107 14213 16607 18785657 3444 6876 8670 11116 14227 16633 18801 3460 6016 8714 11219 14289 16665 18811 886 3524 6017 8743 113H 14318 16667 18826 902 3525 6066 8749 11476 14319 16670 18888 1039 3568 6169 8784 11502 14347 16682 19053 1046 3636 6256 8790 11520 14356 16696 19069 1073 3609 6263 8798 11684 14370 16924 19079 1195 3702 6271 8846 11592 14392 16970 19089 1233 3731 6328 8879 11593 14414 16984 19093 1246 3795 6372 8935 11603 14426 17010 19122 1262 3838 6391 8952 11626 14477 17035 19124 1271 3915 6496 8993 11744 14499 17097 19162 1283 4031 6546 9040 11793 14653 17103 19188 1367 4117 6550 9077 11845 14556 17116 19200 1372 4131 6605 9088 11861 14643 17182 19338 4176 6606 9114 11882 14676 17197 19347 4206 6619 9175 12082 14707 17231 19S6S 1415 4248 6713 9186 12252 14729 17274 19393 1457 4293 6726 9242 12298 14820 17309 19528 1530 4313 6837 9314 12328 14898 17313 195371533 4416 6888 9371 12337 14926 17327 195841583 4496 6918 9435 12406 14927 17443 196611641 4507 6930 9449 12493 15006 17464 196911870 4509 6947 9611 12511 15046 17513 197371879 4530 7076 9624 12550 15055 17521 198221950 4548 7080 9632 12556 1B09S 17563 198332002 4577 7120 9670 12566 15127 17574 199072050 4585 7134 9676 12600 15158 17685 19969 2074 4667 7170 9695 12612 15175 17620 19993 2106 4669 7187 9702 12882 15264 17701 200022139 4675 7256 9772 12917 15336 17793 200462151 4789 7273 9828 12923 15507 17825 200942173 4809 7287 9881 12963 15512 17860 204662229 4812 7291 9920 12992 15587 17941 204772243 4885 7363 9923 13041 15587 17958 205332334 4956 7425 9927 13158 1B596 17962 20560 2387 4958 7455 10006 13178 16616 17965 20560 2377 6043 749010041 13213 15623 17982 20664 2437 5112 7518 10118 13320 16626 18026 206952477 5162 7519 10190 13349 15644 18030 207142501 5190 7640 10207 13358 15777 18037 207532590 6201 7547 10213 13374 15821 18079 20811 2623 5222 7590 10217 13378 15914 18093 20816 2626 5329 7679 10221 13444 16045 18102 20822 2650 5371 7736 10230 13479 16055 18105 209072735 5381 7789 10388 13526 16090 18310 20958 2779 5406 7916 10442 13538 16107 18332 20973 2794 5438 8040 10459 13651 16124 18348 20979 2808 6463 8070 10590 13559 16134 18464 ADVERTENTI We HB S m V üetrouwd if H Dr W C EERSBERGEN g Arts Wt Officier van Gezondheid 2 klam iS M C VAN DEN ADEL ilalang 6 Februari 1891 1 Volstrekt eenige kenmsgeuing i Goed werkend prachtig helder TAFELBIER steads op heele en halve flesschen verkrjjgbaar in het UepÖt bg A I OBTIER Gouwe C 34 35 FRMSCHE STOOMVEEVERIj Cbeiiiisch eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenbeimer Rotterdam Gedurende FEBRUARI en MAART tegen veel verminderde prgzen Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trjjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitoren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen SE mum Mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude beuevens de geschiedenis der Bt Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glaeschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOIl CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academievan Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMA Algemeen erkend als hel beste mondwater der wereld 40jarige roem ilopden Tandziekien zooals hot los orden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleescU onaangename reuk uit don mond kalkvorming worden zekervoorkomen en genezen door bet dagelijks gebruikvan het echte K K Uof Tandarts 5 Dr POPP S Mondwater in aanmerkelijk vergrooto flesschen voor 60 cent ƒ 1 20 on ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr l OPP f Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr P0ï1 s Tandplomheersel Dr FOPP s Kruidèn Zoep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeen en Zounebloenien zeep POPP s ehrlstafllseerde en Transparant tilycerinezeepen zijn de fijnsto Toilet un gozondbeidszoopen wolke ook een verwonderlijken witten tint to weeg brengen fff Do namaaksols van AnatlierinMoildw a te r verwoesten do tanden binnon korten tijd TW Dr J G POPP Weenen Depots te ÖOÜDA J C ZELDENRIJK Drog ist Vorder in allo Drogist en Parfumoriewinkol van Nederland Gouda Snolpersdruk van A Bbinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ilioaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1891 De verkiezing van Hoofd Ingelanden en Hoofd IngelandenPIaatsfervangera in het Hoogheemraadsobap Schioland zal plaats hebben in de gemeenten Overschie Bleiswp Nieuwerkerk a d IJsol en Moordreoht op Donderdag 2 April a at De vergadering van moderne theologon zal dit jaar te Amsterdam gehouden worden in het Gebouw van den Werkenden Stand op Dinsdag 7 April des avonds te zeven en op Woensdag 8 April des voormiddags te tien uur In de avondvergadering zal de voorzitter prof Dr A Kuenen eene gedacbtenisrede houden naar aanleiding van het 25 jarig bestaan der Moderne Vergaderingen waarna die avond verder gewyd zal zjjn aan gezellige samenspreking Voor den tweeden dag zijn de volgende vraagpaataa aaa de otda gestald Het fatalisme in onze jongste letterkunde In te leiden door den heer J van Loenen Martinet Het ideaal van het Socialisme beoordeelduit bet oogpunt van godsdienst en zedelijkheid Inte leiden door den heer P van der Veen IIL De mystiek van sommige radioalen een be langrijk teeken des t jds voor ons modernen In te leidon door den heer P H Hngonholtz Jr Het Centrum meldt Tot heden hebben de geruchten zich nog niet bevestigd omtrent het bevorderen van den tegenwoordigen gouverneur der K M A tot hoogeren rang Vele ondergeschikten aan de Academie werkzaam zullen trouwens geeo spijt van dat vertrek hebben daar de gonrerneur een man is van strengen plicht on onver FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE Naar iet Fnuuci VI 11 Wat ben je toch goedl Het is zoo heerlijk je vriondelijko stem te hooren in je trouwo oogon te kijkeu Een oogenblik zweeg hij het geluk overstelpte hem Jacques bleef eveneens zwggen innig bewogen over deze oprechte aandoening Ik zal dan ook een groote opoffering voor je doen Bolaud ik zal vrede maken met papa Hij zal je zeker wel in een of ander prettig baantje stoppen En tot zoolang Jacques haalde zgn beurs uit zijn zak Ik heb niet veel maar ik kan je toch wel wat leenen Het is vandaag do 2de ik moot nog vgf of zes louis hebben AU ik je eens eerst overmorgen had ontmoet wat zou het er dan treurig hebben uitgezien Roland die zoo trotsch en zoo hooghartig was zou van een ander niets hebben aangenomen van Jacques deed dit aanbod hem genoegen moeiden dieustijver Hoewel dit natunrigk deugden zqn schijnen zg toch voor sommigen oorzaak te zijn dat zij mot pensioen dan dienst verlaten wat in het laatste jaar nogal is voorgekomen Ook voor de cadetten handhaaft de gouverneur zijne bekende mUitaire eigenschappen zoo o a komon die heeren di evenals studenten in academie steden zioh nogal wat laten voorstaan niet zonder straf eraf zoo zij buiten hun schreeQo gaan Zoo moeten tgdens het laatste carnaval er zeven ge nord zqn geworden die niet deden wat des cadets is terwijl éen tegenover een officier m er toonde te zjjn dan zijn rang aanwees die dan ook voor den krijgsraad moest terecht staan Zeer zeker zt llen krijgstucht en orde onder dezen gouverneur aan do K M Academie er niet minder op geworden z D In eene vergadering van leden van het dagolijksch bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijderebond in Zuid HoUaml woonachtig leden van het algemeen bestuur nit die provincie consuls en afgevaardigden van toegetredw wielrijderskringen in ZuidHolland in den Haag g honf en is besloten een provinciaal bestour op te richten ten doel hebbende uitsluitend do provinciale belangen te behartigen Ambtshalve ia Voorzitter de afdoeliugs oonsul Ij J C L Boogaard De correspondent van de N Rolt Cl o Batavia seint dat do ontlusten in het landschap Endeh eiland Floras onderdrukt zijn en het hoofd der onruststokers Baranneri gevangen genomen is Deze Baranoeri hield verblijf in de kampongManoe Ngooh oen uur gaans van de baai van Ipi wolke kampong de landingsdivisie van Hr Ms stoomschip Java onder bevel van dan luitenant ter zee Hennequin versterkt door hulptroepen onder den posthouder Brugman den 9den Januari jl vruchteloos getracht heeft to bereiken Met verlies van vijf gewonden Dat is nog niet alles ging de Parijzenearvoort De bank van leoning zal wel eenige honderden francs geven voor mijn horioge en de dasspeld Je weigert Dwaasi Denkt je dat hetde eerste maal ia Neen Jacques ik weiger niet Ik zou slechtdoen als ik mijn dommen trots liet sproken terwijljij je zoo hartelijk en fijngevoelig betoont Je ben een beste jongen 1 Het was reeds laat op den dag toen zij van elkander gingen Boland gevoelde behoefte op do boulevards te gaan wandelen en overal rond te dwalen Hij voelde zich gelukkig volmaakt gelukkig Na al de ondergane vernederingen na al do teleurstellingen die hij had ondervonden redde deze onverwachte ontmoeting hem van een wanhopige daad De toekomst zich plotseling weder voor onze oogen zien openen terwijl men alle geloof er op hoeft verloren Wat loet toch het toeval I ï 8 van nood was de hennnenng aan Jacques Salverte nooit bij Roland opgekomen En juist doze veronachtzaamde vriend was de eenige die hem do behulpzame hand bood Montfranc herinnerde zich nu de kleihste bijzonderheden van hun vroegere vriendschap Voor zijn geest verrees weder de groote sp elplnats van de school te Bordeaux met de zuilengalerij die langs de schooUokalen en de werkkamers liep Jacques was een uitmuntende schoolkameraad geweest Zijn medescholieren hiolden allen AOVEnTENTlEN worden geplastrt van 1 regelt ii 50 Centen leden reg I meer 10 C nten QBOOTE LBTTKBB worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien gr tit opgenomen in het ADVBRTENTIBBLAD t welk des Maandags rerschgai waaronder de divisie commandant moesten de onis terugtrekken Daarna is de Jam met den resident van Tioot aan boord in de baai van Ipi gestationeerd geblevaa en versterkt door Hr Ma stoomschip van Speyi dat den 8sten Februari jl van Soerabaya vertrokken is Aan do vereenigde scheepsmaoht schynt het na ge lukt te zjjn Baranoeri en de kamponghoofdeo Si zgne zijde hielden ten onder te brengen Dat de jeugdige Koningin alleen bij het eériSi f oSicieel diner aanzat vindt volgens de Haagietn kroniek der N Gr Ct zijne verklaring hierin dat H M na het gastmaal onrustig sliep en geagiteerd was De jonge vorstin schijnt van een zenuwachtig en teeder gestel te zijn en daarom is het hoogst prijzenswaardig dat de koningin regentes in de eerste plaats aan haar plichten als moeder denkende het lieve kind alle aanleiding tot opwinding bespaart De Duitsche Rijksdag heeft de vorige week twee verzoeksohriflten behaniteld waarin om toelating nm vrouwen tot de universiteiten en bepaaldelijk tot de geneeskundige faculteit werd verzocht Ongeveer de helft der nationaal liberalen stemden mot de vrijzinnigen en sociaal democraten voor hei in overn eging nemen van het verzoek maar de meerderheid vooial centrum en couservatieven verklaarden zich ten gunste van het voorstel der commissie voor do verzoekschriften om tot de orde van den dag over te gaan In bet Alhamhra te Londen is een groote aantrekkely kbeid een jonge dame die als Aerolith op de affiches vermeld wordt Zij plaatst zich op het tooneel eenige voeten vóór een groot zwart gordgn dat den achtergrond vormt stggt dan onmiddelgk de veel van hem om zijn helderen lach on zgn vroolgk gelaat hij was altijd do eersie bij het verstoppor eof haasjeover spelen maar altijd de laatste aan het werk Hoe dikwijls had Roland de vermakolgke fouten uit zijn opstellen gehaald Eerst togen den tijd dat hij hoopte Alice thuis te zullen vinden ging Roland naar de rue Cardinet Gewoonlijk kwam zij omstreeks drie uur van haar school terug Zg stond versteld op het zien van do kalme en bijna glimlachende uitdrukking op Roland s gelaat Je bent geheel veranderd sedert van ochtend I riep zij uit Als ja eens wist En op vroolijken toon verhaalde de jonge man van zijn romantische en onverwachte ontmoeting die misschien een gehoele omkeer in hun bestaan zou teweeg brengen Toen Arthur van zgn bureau thuis kwam doelde hij natuurlijk in do vreugde en de gelukkige vooruitzichten zijner vrienden Evenals voorheen op den armen Giroux vormden zij nu naar willekeur de meest onwaarschijnlijke plannen voor de toekomst Zonder hot karakter van Jacques vader te kennen verklaarde Arthur dat hg do redder zou zijn die den ongolukkigen Roland van den rand des afgronds zou wegrukken Deze droombeelden en luchtkastoelcn veraangenaamden voor een goed deel den avond en voor de eerste maal sedert langen tijd sliepen Roland