Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1891

lucht in en bljjft londar eenigen liehtbaren stean tifm o rai delen en dansen in de ledige ruimte Kadalijk keert zy hare roeten naar boren en wandelt met erenreel gemak ali eene vlieg tegen de zoldering Toert allerlei buitelingen en sprongen uit en accompagneert zich op do tambour n Zelfs degenen die aan tooneeltrucs gewend zgn hebben moeite om zich Tan het wonderlijke geiichtsbedrog los te makan Men sohryft uit Trier aan de ¥ r mkfwfier Zeibing In de buurt van Saarburg ligt een dorpje Borg welks bewoners allen eenlgtzins aan do helden uit Daudet s Tarascanades doen denken I e burgerg Tan Borg rerkeert tegenwoordig in een vreeselgke opgewondenheid En met recht Is het Saarburger Kreizblatt werd namelijk gisteren reeds voor de tweede maal afgekondigd dat van 1 April af het dragen van puntmutsen met kwasten verboden zal ign Ëa de oorzaak van deze draconische maatregel P Natuurlgk ligt di weder ÏB dw afscbnwelijke polit uié ulnüdn en buiten Borg reeds zooveel onheil heeft gesticht In Borg staan de liberalen en de clericalen ondenkbaar fel tegenover elkander Om hun partijgeest ook uitwendig te toonen zijn de Bergers op eeu genialen inval gekomen De liberalen de liokerzgde dragen de kwast van hun puntmuts naar links de clericalen naar rechts Helaas men zou van dezen genialeu inval wrange vruchten plukken Wanneer kier of daar een linksmutsige een rechtsmutsige tegenl wam dan vlogen zy elkaar geducht in het haar Het moet zelfs gebeurd zgn dat een linksmutsige bg loo n vechtpartij twee builen en een recUtsmutaige en verstuikte hand opliep Hoewel wij nu vast overtuigd zijn dat het niet tot zulke vreeselgke scènes ia gekomen kan men onder de tegenwoordige omstandigheden den koudwaterstraai dien het irBaarbr Kieizbl reeds tweemaal naar Borg heeft gericht zeer wel aangebracht vinden Helaas heeft hij zijne werking geheel gemist De partijen in Borg hebben bealoteu zich tegen den vijand hunner puntmutsen te verbinden en zich het recht de puntmutsen naar believen te dragon onder geen omstandigheid te laten ontnemen Zij die het warme bloed der Bergers kennen zullen met ons op het ergst voorbereid zijn oigeos bericht uit de Britisch medical hebben de genaesheereo Morton Moiré en Fearse aan de Ho elsche Vereeniging voor matigheid een verslag aangeboden over het gebruik van alcoholica in da Engelsche gasthuizen waaruit blijkt dat dit in de laatste 85 jarou zeer belangrijk ia afgenomen Daar itegen is het melkgebruik zeer en algemeen toegenomen Terwijl het gebruik van alcohol verminderde met 47 pet nam dat van melk met 300 pet toe In 73 ziekenhuizen vermeerderde het aantal liedden met 25 pet en verminderden de kosten voor aankoop van alcoholische dranken daarentegen met 47 pet en in sommige ziekenhuizen zelfs met 83 pet Daarentegen verhoogt de melk de kosten van den verplsegdag belangrgk zoo bedroeg die in het hospitaal voor koortslijders in 1863 slechts ongeveer ƒ 1803 en in 1888 ruim ƒ 8000 Zoo ook in Bartho lomenshospitaal nam bet melkgebrnik belangrijk toe tttwgl bet gebruik van alcohol tot een minimum veid teroggebraeht Den I7den October werden aan het station van Cfl Alice ilh met een rerlicht hart en met vertrouwen 1 d toeumtt VIL Den volgenden ochtend bg het ontwaken ontring tioUnd een telegram ran Jacquet Waarde rriendi Ik heb met papa gesproken Ik heb behoorlgk ia lofbompet orer je geblazen en papa beeft de taak goed opgenomen Intusschen ben ik niet gekeel gerust papa is een wonderlijk man Hg beeft alleen geantwoord Laat je triend maar eens bg mg komen Laat je dus heden oog om rgf uur in de rue Kurillo No 8 aanmelden Goed succes Mguheer Paul Salrerle liep tegen de zestig jaar Hg was lang met breede esnigszins ingedrongen I i u4ers en rertoonde geheel eu ai de type ran een an die met reel moeite zgn eigen weg door Iwt leren heeft gebaand Het was roldoende zijn laat te bettudeeren om ia die trekken het krachtige maar ongeroelige eu jjnïatiache karakter te lezen Hg was rolmaakt onrerachillig roor den geest der bascbaring ran zgn tgd Kunstenaars landloopers dichters onnutte wezens gesduedtchrg▼ers ▼ zwetsen De bank de industrie de koopbandel dal waren de eeoige voorden die bij begreep en die hg duldde Ivry bg Pargs de koifers enz verkocht die op de Ign Pargs Orleans in de treinen werden gevonden en waarvan de eigenaars zich niet hadden aangemeld Een dier koifers bleek het lijk te bevatten van een kind dat met een schelkoord geworgd was Op den koffer waren een aantal biljetten geplakt die bewezen dat het menige reis met den spoortrein had gemaakt i Keom Aurillac Cette Romorautiu Nizza Hyères Mentone Orleans enz Door een nauwkeurig onderzoek ontdekte de politie dat hg toebehoorde aan een dienstbode Jeanne Buchct die in Mei IS87 bevallen was eii steeds het Igk van het kind had medegenomen op hare omzwervingen Het laatst bad zg het to Bordeaux achtergelaten toon zg naar Amerika was vertrokken Bg hare terugkomst vandaar werd tg in hechtenis genomen De jury sprak het niet schuldig uit daar het bewijs niet meer was te leveren dat bet kind bij zgne geboorte geleefd had Uit Belgrado wordt gemeld dat de strenge winter daar de wolven tot voor de poorten der stad gebracht beeft en zg zoo hongerig en brutaal zgn dat zg voortdurend aanvallen op huisdieren wagen In zekeren naoht baJdeu twee wolven relfs een militaire schildwacht aangevallen die geposteerd stond bg de koninkigko stallen welke zich in de onmiddellgko uabgheid der stad berinden De schildwacht zag eerst de dieren aan voor groote honden eu meende dat zij hem wel voorbg zouden loopeii toen de beecten dan ook op hem aanvielen had hg nauwelgks nog tgd om zich met de bajonet te verdedigen waarbg hij een hunner verwondde Eerst toen hg gelegenheid had gehad een schot te lossen vluchtten de wolven voor de toeschietende militairen die door het schot uit bet wachthuis te voorschgn kwamen In don koninklijken dierentuin bij Topschider niet ver van Belgrado breken de wolven dagelgks in vallen daar herten en reeën aan eu maken uit de zich daar bevindende kudden merinosschapen menig exemplaar buit Het gelakte tot dusver nog niet de brutale roovers te rerdrgren De wolven zgn andera in Servië zeldzaam wgl de boeren daar reed sedert lang eeu vernietigings jacht op ben gemaakt hebben Maar in de laatste jaren waren de Donau en de Sau dichtgevroren De geraarlgke gasten kwamen in ulrgke scharen uit Hongarqs en Slarouie orer het gs eu ronden in het Aiala gebergte bij Belgrado goede schuil boaken waaruit zy eerst na herbaalde en ge raarlgke jachten te rerJrijren zgn De groote rermeerdering der wolven in Hongarije en Slavonic is een gerolg an de d r bestaande jacbt bepalingen die de boeren tegendrer de meest gevreesde vgauden van bun reeatapel 24o goed als weerloos maken Ër zijn nu in Hongarije rrg wat meer wolren dan een tiental jaren geleden en daaronder lijden niet weinig de greosplaatsen in Serrie In het Vereeoigd Amaterdamach Schaakgeoootschap te Amsterdam werd Zaterdagsvond door den heer J D Tresling eene hoogstbelangwekkende blindséauce gegeven De heer Tresling had te doen met eene tegenpartij van zes niet te versmaden schaakspelers eq met den rug naar die borden gekeerd wist hg met evenveel zekerheid als zelfbewustzijn de stukken zóó te leiden dal ran de geringste fout de onbeduidendste zwakheid van een dier zes heeren partij werd getrokken om de partners te slaan Op Toen Roland bg bjm binnenkwam zat hg orer een groote scbrgftafel heeugebogen te scbrij rea De bankier sloeg de oogen zelfs niet op toen hg den jongen man hoorde aandieBen bg zeide alleen op onrerscbilligen toou Ga zitten Orer r jf minuten zullen wg metelkaar praten Die onbeleefde ontraogat hinderde Roland Maar ran tevoren had bij bedoten zich alles te laten welgeuUeo De vijf minuten duurden een half uur de bankier nam de moeite niet zieh met den vriend van zgg zoon meer bezig te houden dan met een hond of eenig ander huisdier Toeo bg zgn correspoodientie geëindigd icheen te hebben drukte b op een elektrische schel een bediende veraebeen eo nam de brieven mede die mgcheer Salverte geteekend had Sent nu keerde deze zich tot Roland en begon op ruwen toon Koo wat dbhterbg zitten Jacques heeft mg9Ter u gesproken en uw rerdientten geroemd Jebegigpt wel dat ik er geen woord van geloofd heb Mgo zoou it een deugniel Maar daar hij tocheigenlgk niet liegen kas beb ik voor ditmaal eensbüloteo uw taleuteo zdf te onderzoeken Blijkt bet dat ge er geschikt voor zg dan sal ik u een plaatsing op een mijner ktntoreo geven Ik daok u mgoh Val mg iiooit in de ia4e Ik zal o eenige alle zes de borden hield hg met bewonderenswaardige geheugeuvastheid de spellen uit elkaar geen plan ontging zgne aandacht en toeti de séance half negen begonnen te half een eindigde en de beer Tresling nadat er ééa partij remise was verklaard vijf had gewonnen brak in de taal die gevuld was met belangstellende toeschouwers een luid gejuich voor den kloeken speler los De Oder is in Opparailezié mglon ver buiten hare oevers getreden en heeft bet landschap in een see herschapeu bruggen wegen en afsluiüngen vernield Hadat het ater op het station Tivorkau den dgk weggespoeld bad bedreigde bet Donderdag den spoorweg tusschen Ratibor en Uderberg Men heeft militairen gezonden om hulp te vorleenen Te Schonicbel moestan de menseben hun heil op ds daken toeken Het Paulinenklooster bij Ober Glogau staat geheel in het water De Leschnitzdijk bn Loslau is vernield en 500 morgen pas gedraineerd land staan geheel onder water Alle kleine rivier es zijn zoodanig gezwollen dat zij op groote bergstroomen gelgken J7it Iforld deelt het volgende mede De Orde van den Kouseband vau nu wglen Koning Willem III zal eerlang aan den Britschen lord Chamberlain worden trruïgezondeii Dit geschiedt langs een langen diplomatieken weg De heraut van de orde bericht s Konings overlgdeu aan en lord Chamberlain en herinnert hem aan de omstandigheid dat Z M ridder was ran de hoog edele oude en eerbiedwaardige orde ran den Kouseband De lord Chamberlain stelt zich in rerbinding met den minister van Buitenlandsche Zaken die ran de zaak mededeeling doet aan den Britschen gezant in den Haag Deze geeft aan den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Kaken kennis van het geval welke daarop den opperhofmaarachalk verzoekt het waardigheidstecken onmiadelgk 6f naar de Britsche legatie of naar den Nederlandschen gezant te Londen te zenden ter overhandiging aan den lord Chamberlain in S James Palace Alleen het insigne wordt teruggezonden niet de mantels en verdere uitzet die een waarde hebben van omstreeks 1000 p st De dood van Koning Willem doet geen vacature ontstaan evenals alle andere gekroonde hoofden was bg buiteogewoen ridder Er zgn uu 25 eztra knigbuo tegen 4 in 1837 1 I I II W J M Bultenianilscli Overzicht Omtrent Wiudthorst s opvolger ala aanvoerder ran bet Duitsche centrum loopen de meeningeu uiteen Het is zelf twgfelachtig of er roorioopig in h geheel wel iemand als aanroerder der gansche partij mogelijk is zelfs indien het zich mocht bevestigen dat de tot dusver tiekelgke vrgheer Schorlemer Alst na Windthorsi s dood opeens weder springlevend is geworden De door verscheidene blailen ali opvolger aangeduide afgevaardigde Felix advocaat te Bresbiu werd wel is waar door Windtborst zeer voorgetrokken maar geniet toch niet het noodige onvoorwaardelijke gezag Voor bet oogenblik staan de Silcsische grai Bsllestrem en de Westfaalsche vrijbeor Heeremann aan de spils der partij Misschien vormt er zich voorloopig een driemanschap van leiders Ballettrem Hoeremaoa en Boisch Er wordt vermoedt dat Windtborst in tgn testament ook eenig vragen doen vergenoeg u er mad my t iptwoor den Hoe oud zgt ge j Ze en twintig jaar f Welken graad hebt ge op de Condidaat in de letteren Caodidaat in de letteren Waartoe dient dat vraag ik u Het scbgnt dat ge ook verschillendetalen spreekt Duitsch en Engelsch geloof ik P Datis van meer beteekenia lic zal u een ambt geren dat Toor u leer geschikt is Als doctor in de 1 teren zoudt ge mg van geanerlei nut kunnen zgn met uw kennis van vreemde talen kunt ge mg dienen Ik hoop ten minste dat het maar niet zoo n liet hebberijstudie van u is geweest De gebiedende en grove toon van dien man deed Roland teer onaangenaam aan Maar hg ondei drukte zgn trots omdat hg begreep dat tX m verloren zou zgn als de bankier hem terugstiet Het it geen liefhebberq studie van m j ga weeet antwoordde hg koel Ik heb het Engelschen het Duitsch grondig bestudeerd ik ben dezebeide talen genoegzaam machtig om Shakespeare en Goethe goed te kunnen lezen en verstaan Salrerte baalde minachtend de sehouden op Dichters I sprak hg als tot zichzelreo Teveel wetenschap Ik rerlang zoo reel niet van u Het is voldoende als ge maar zonder moeite kuntpraleu met de reizigers en de orders kunt orerbrengao die zg u zullea geren Wordt ttnolfi wenken omtrent zgnen opvolger heeft gegeven j de opening ran dit document moet heden plaats hebben Gelijk thans bekend wordt heeft Windtborst zoo goed als niets nagelaten Hg bezat zoo einig dat hij door juristiiche praotgk in zijn lereusonderhoud moest voorzien De legaten en schenkingen welke hom in den loop der jaren doorpartijgenooten werden aangeboden beeft hg steeds afgewezen of tot vrome doeleinden bestemd Hij stierf arm Tot het overbrengen van zgn stoffelijk overschot naar Hannover waar Woensdag in de Mariakerk da plechtige bgzetting plaats viudeii zal heeft de minister Maybacb eonen extra trein aangeboden Het ganscho centrum zal die plechtigheid gaan bijwonen evenals vele Katholieke orboidurs voreenigingen uit verscbillenile stroken dos lands De Duilschvrijzinnige partg zond voor Windthorst s daar oenen krans De heer Richter namelijk koesterde de hoop de democratische elomontcu in het centrum allengs naar zijnen hook to zien overloopen Do Bóneiueihing bigft volhoudco dat er tusschen den Keizer en Bismarck persoonlijk in do laatste weken weder vriendsohappolgke betrekkingen zijn attiigoknoopt Volgens ditzelfde blad zouden er ook vorandoriugen in het ministerie ophanden zijn De staatssecretaris Boett cher zou aftreden en de minister van finnuoiën Miqiiel zou tot Pruisisch ministerpresident welk ambt tot dusver Caprivi met dat van Rijkskanselier vereeuigt benoemd worden De verkiezing voor een lid van don Duitscheu Rijksdag in het district Qeestemunde is bspaald op 15 April Of prins Bismarck dan zul gekozen worden is nog zeer onzeker maar wel wordt I algemeen aangenomen dat de gowozeu kanselier iijn verkiezing zeer gaarne zoude zien Da hoofdleiders dor nationaal liberale partg steunen prins Bismarck s candidatuur niet on zelfs de heer Miquel de minister van financiën heeft Bismarck s verkiezing zeer ontraden Daardoor zijn natuurlgk de kansen voor den gewezen kanselier niet gunstiger geworden Evenwel doen de nationaalliberalen in het district die Bismarck op eigen gezag eandidaat stelden hun uiterste best om hom de overwinning te verzekeren Al wordt er over bet vertrek van den Pruisischen Minister Gossler io de Duitsche bladen niet veel eo dan nog mat kennelgke voorzichtigheid gesproken kan men toch tusschen de regels zeer goed lezen dat er meer achter steekt dan de benoeming van een hoofdambteiiaar van het departement Is het niet vreemd dat de heer Gossler die bleef in weerwil van de schoolconferentie die zieh Jiet bewogen een tweede Sperrwet te maken geheel in sirgd met de eerste om de benoeming van een hoofdambtenaar op eeps wegging Het verzoek om ontslag was zoo plotseling dat Gossler den vorigen dag nog uilnoodigingen had gedaan voor een olSoieel diner Do ontwerp onderwgswet de vrucht van jaren langen arbeid werd door Gossler in den steek gelaten Ër moet een andere reden zgn die zgn houding verklaren en deze scbgnt te liggen in de ver kan anderde houding der Regeeiing Vroeger heette t dat de Regeering aide hortormingswettou d w de financieelo ontwerpen de wet op de plattelandsgemeentebc sturon de onderwgt wet als ééa geheel beschouwde en op afdoening van al deze ontwerpen was gesteld Welnu van de gemeentewet komt evenmiu iets als van de onderwgswet terwijl van de linancieele ontwerpen de suocassiewot ook in de doos bigkt te warden gestopt Laat men de gemeentewet rusten om de oppositie Tan de conservalieren de lang begeerde onderwgswet is zeer zeker teruggenomen om den Ultramontanen te beheren Dit is de hoofdreden ran Gosilen vertrek en die reden kreeg bij de quaesiie orer de beaaeming ran den ambtenaar aan het Departement slechts oen meer concreeten rorm Windtborst liet zeggen dal hg de benoeming Tan den door Gossler rerlangden persoon zou beschouwen alt een casut belli Ën loen besliste de Ministerraad of de Keizer dat de benoeming niet zou geschieden En toen ging Gossler Hg waa zeer rekbaar geweest dit was te reel Den ISden Maart werd het proces tegen de Italianen te New Orleans die baaehuldigd werden van den moord op den commandant der politie Hennessey geploegd afgesloten Naar men meende was de heer Hennessey op het spoor gekomen van een uitgebreide samenzwering onder de Italiaaasche landverhuizers te New Orleani en derhalve bestond bat verouMden dat de politiecommaodaot uit wraak door een der Italianen was vermoord Het geheele proces werd met groote belangstelling gerijgd en eindigde met de vrgspraak van zes der beschuldigden terwijl le siihuld dor overigen in het midden word gelaten De jury kwan betreffende deee zee tot geen bealiasing en fatihiot hen btter toot een tweede jury tereeht te laMn staan Deze uitspraak bracht groote beweging ondar de bevolking teweeg Reeds lang hadden er aUeriei gefuohlea geloopen otot de Itoliaansche Mojia de vereeniging welke allerlei misdaden pleegde en zoo werd den volgenden dag een openbare bijeenkomst belegd waarin logen do uitspraak der jury werd geprotesteerd Na afloop der bgeenkomst trok de menigte naar de gerangenis waar de Italianen in hechtenis werden gebonden De traliepoort werd verbrgzeld en weldra drong het volk tot in de cellen der gevangenen door Negen der Italianen werden in liun cellen doodgesohoteu en drie naar buiten gesleept en aan lantaarnpalen opgehangen De moordennurs waron niet gemaskerd Hun wapens hadden zij zich mot geweld verschaf door een paar goweerwinkels te plunderen Aan de voorzijde Vas do gevangenis bewaakt eu daarom richtto de bende zich naar den achterkant waar zij zieh zonder moeite toegang verschafte In elke cel werden eonige salvo s gelost zoodat sommigen der Italianen letterlijk met kogels doorboord waren Na deze moordon gepleegd te hebben trok de troep door de straten terwijl een zekere Parkenson die in de bijeenkomst van den vorigen avond zich het meest had onderschoidon in zegepraal door een paar mannen op de schouders voorop werd gedragen In de geheele stad heerscht natuurlijk groote ontsteltenis maar verder werden geen ongeregeldheden gepleegd Hot volk beweert dat do chef der geheime politie Melley die de instructie tegen de Italianen heeft geleid door de beschuldigden is omgekocht en zelfs werd hetzelfde beweerd van eonige leden der jury Uit geld hiervoor zou door te NowOrleaiis wonende Italionon verstrekt zijn Naar men vermoedt hebben do vrienden van den vermoorden politiocommandaut Hennessey den vorigen avond het plan tot het vermoorden der Italianen ontworpen De chef der geheime politie Molly wiens leren ook bedreigd werd is onmiddellijk uit de stad gevlucht De Italianen zijn zeer verbitterd en willen zieh wapenen ten einde den moord hunner landgenooten te wreken De politie elke Vrijdag niets deed zal nu oohter wel voor de handhaving der orde waken Reeds heeft de Italiaaasche gezant te Washington kUcbten over den moord ingediend De Amerikaansohe regeering betuigt haar jeedwezon over het gebeurde en belooft spoedige bestraffing der schuldigen In antwoord op vragen omtrent bet gebeurde te NieuwOrleans deelde Rudini in do Kamer Ie Romemede dat er luideos verzekeringen van presidont Harrison maatregelen genomen zijn om de rechtender Italianen aldaar ie beschermen Hij vertrouwdedat de gouvernour van Louisiana de moordenaarsaan het geroclit zal overleveren 1 r ifi 336 Staats loterij Ie Klasse Trokking van Dinsdag 17 Maart No 19130 I600 No 7657 16368 20345 1000 No 7242 400 No 8453 19228 ƒ 200 No 453 12253 14198 ƒ 100 Prgzen ran ƒ 20 80 2365 4921 7705 10842 14283 16286 18399 84 2369 5005 7743 10893 14297 16326 18404 89 2469 5121 7778 11046 14317 16363 18418 91 2478 5122 7880 11083 14326 16408 18557 153 2483 5263 7935 11119 14344 16429 18670 220 2488 5307 8049 11130 14396 16430 18627 236 2530 6324 8078 11260 14448 16538 18657 242 2584 6356 8088 11273 14511 16586 18663 278 2593 5360 8096 11304 14516 16587 18669 293 2595 6361 8183 11313 14519 16691 18674 2620 5365 8831 11384 14528 16630 18338 2629 5392 8360 11414 14680 16656 18892375 2663 5406 8882 11653 14649 16663 18913635 2697 6421 8418 11830 14699 16756 18952578 2707 6483 8444 11887 14744 16807 18990621 2763 5467 8478 11844 14766 16813 18993696 2833 5602 8511 11949 14761 16828 19004716 2968 6548 8604 11965 14876 16865 19025 766 2998 5570 8626 12021 14906 16928 19035 769 3188 6792 8806 12025 14930 16941 19101793 3203 6863 8818 12030 14934 17157 19116821 3265 5911 8860 12125 14980 17206 19189833 3260 6007 8914 12204 14988 17276 19196801 3805 6022 8983 12606 14996 17278 19202898 3823 6088 8957 12636 15037 17821 19229909 3353 6120 8981 12538 16076 17367 19248963 3366 6196 8997 12546 16085 17390 19368 1033 3422 6828 9042 12666 16096 17891 19383 1107 3594 6381 9170 12572 15138 17440 19411 1156 3663 6108 9208 12588 15188 17463 19430 1223 3887 6493 9220 12615 15191 17509 19463 1280 3762 6634 9424 12620 15243 17683 19469 1341 3822 6664 9473 12621 15286 17621 19503 ISiS 3905 6665 9497 12647 15311 17623 19679 1428 3 64 6868 9686 12727 16843 17826 19806 1448 8988 6662 9576 12863 16394 17628 19917 1489 4015 6698 9629 12922 15406 17818 19928 1603 4101 6787 9648 12942 15414 17859 20025 1504 4121 6929 9701 12964 15696 17863 Ï0078 1622 4132 6986J 9718 12966 16609 1789S 20096 1663 4134 6995 9721 12978 16628 17901 20114 1675 4163 7050 9816 13017 15656 17981 20163 1735 4169 7070 9820 13022 15732 17995 20808 1799 4190 7083 9871 13044 16734 18010 20312 1837 4214 7180 9994 13086 15751 18039 20410 1886 4235 7178 10060 13162 15767 18071 20417 1948 4323 7246 10229 13328 15768 18084 20420 1986 4332 7248 10282 13439 16854 18098 20447 1989 4384 7272 10244 13463 15863 18160 20473 2000 4392 7296 10267 18470 15873 18189 20527 2082 4393 7313 10275 13546 15875 18193 2U578 2084 4432 7357 10298 13 t70 15973 18204 20680 2098 4571 7402 10416 13575 15985 18232 20611 2117 4679 7447 10422 13620 15986 18245 20616 2146 4697 7488 10428 13721 16003 18266 20688 2202 4783 7601 10451 13837 16084 18268 20707 2208 4745 7622 10464 13968 16067 18315 20742 2271 4757 7627 10506 14037 16196 18355 20868 2275 4768 7641 10516 14098 16208 18378 20928 2299 4782 7658 10660 14203 16245 18384 20933 2304 4870 7677 10831 14267 16263 18387 20961 2356 4898 PETR0LBUM 0TEEKI1NIGEN ran de Makelaars Cantzlaar Schalkwüki te Rotterdam De markt was heden rast Lóoo Tankfbst 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 Maartlorering 7 10 Augustus ƒ 7 40 September October November en December levering ƒ 7 50 Uureen ij ke Stand EBORE V 13 Maart Dorsthra Maria oodera M J Ootlerliug n H M A Klare U SimoD Petrgi oudera G Stmver eo J E au leeoweo Klara Sophia Fieternella ouders C J Reel een ca A van Hoon IS Helena oudeis F an deu Berg en K Uoom igatha Maria ouder A eau Lieshout en A Bijkelykhuiieu Cornelia ouderj i l van Eijk en P van Wingerden 16 H dnka Johanna ouders R C de Hrain en D 3 Feonet OVBHLEDEN U Maart C Sehoondemoerd 81 j 10 m M Koemaos wed J Kooien 76 j G Janmaat S8 j J Hoger orit 65 j 15 H tan Dillen 88 j e Soet wed J tan der Wolf 93 j L Broekhaiatl 12 w D M Oosterling 2d 16 H Hoef 64 j J van den End 23 m Zevenbuizea GEBOREN Willigen OVERLEDEN Volkert ouders C Grisnigt en H vso der W Unllaart 70 j ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eene Dochter DIDEBICA JOHANNA dk BBÜIJN Fbnnet Gouda 16 Maart 1891 Na eene korte ongesteldheid OTerleed in den ofgeloopen nacht mgne geliefde Zuster ANNA MARIA gehuwd met den Heer WiilBM VAN Wa ning Burgemeester te Ouderkerk a d IJsél W HOOGENDIJK W Gouda 16 Maart 1891 De Meisjes Vereeniging cDorcas laat bekend maken het overlgdeu ran een baret Leden KAATJE SCHOONDERWOERD in deu ouderdom ran 21 jaar Na een langdurig en smartel k Igden is zg ontslapen in Baar Heer en Heiland Namens hit Bistddb GEVRAAGD met HEI eene DIENSTBODE kunnende koken bg Mevrouw CüMFÜRIÜS Turfmarkt 79 wlm JSiê EZG tfJST 5 oude gebruikte BIJBELS uitgegeven volgens besluit der Synode Nationad genomen in de jaren 1618 en 1619 Oude druk Te zien bg P ELSHOUT Gemeente Secretaris te Zevgnhttütn Z B Il I I I I II H I I I l i l Groote nieuwe sorteerinff A V os Aza Zleiweg £ 73 en 73