Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1891

Donderdag 19 Naart 4480 1891 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniendinK van advertentiön kan gescbleden tot eön Qnr des namiddags van den dag der uitgave Bij deze heb ik de eer aan het geëerde publiek kennis te geren ik mgne aan de ZEUGSTRAAT sints jaren gerestigde VleeschhouweriJi heb OVERGEDAAN aao den Heer T VAN VLIET welke dezelve van af heden voor zgne rekening zal voortzetten Voor het genoten rertronwen D dankend heb ik de eer te zgn U£d Dw Dienaar A VAN LIESHOUT Zengstraat Aan bovenstaande advertentie mg refereerende heb ik de eer U kennis te geven ik mgne VLEESCHHOÜWEUIJ tot heden gevestigd aan de Stolwijhriluie zal voortzetten in het pand des Hoeren LIESHOUT Zengstraat alhier alwaar ik hoop hetzelfde vertrouwen te znllen geüeten waarin mgii voorganger zich mocht verhengen Belovende door eene accorate bediening mg dit vertrouwen waardig te znllen maken heb ik de eer te zgn UEd Dw Dienaar T VAN VLIET Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 14 APRIL 1891 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van Goed onderhouded Heulieleii en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren op de gewone nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBR te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR op MAANDAG G APRIL 1891 des morgens te eli uren in het Koffiehuis Habho iik aan de Markt van Nr 1 Een goed onderbonden WIINREJLHIJIS en ERF in de Korten Groeneudaal te Gouda Wgk I No 197 Verhuurd bg de week voor ƒ 3 50 Nr 2 Een ruim WOONHUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I Mrs 44 en 45 In drieën verhuurd bg de week voor 3 30 Nrs 3 en 4 Twee ruime WOONHUIZEN en ERVEN in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nrs 113 en 114 Bg de week verhuurd voor 2 25 en 2 40 Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Komgnsteeg te Gouda Wgk K Nrs 33 en 56 K Nr 38 is te aanvaarden 1 Meia s en K Nr 56 is bg de week verhuurd voor 2 En No 7 tot 11 Vier HUIZEN een PAKHUIS en ERVEN staande in een Poort of Gang tusschen de Wachtelstraat en betMoordrechtsche verlaat te Gouda Wijk P p 197 tot 201 P 197 is dadelgk te aanvaarden de overigen zgn bij de week verhuurd en wel t Pakhuis P 198 voor ƒ 0 80 P 199 voor ƒ 0 90 en 200 en 201 ieder voor ƒ 1 10 De perccelen zijn de 3 laat8t e werkdagen vóór den dag der veiling des morgens van 10 tot des namiddags 3 aren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOOLBEVER te Gouda Gouda Snelporsdruk van A Bxixkman fc Zoon Kiesvereeniging Burgerplicht OpenlDare Vergadering WOENSDAG 18 MAART des avonds ten ê ure in het Lokaal KUNSTMIN Spreker de WelEd Gestr Heer Mr H SMEENGE Lid van de 2 Kamer der Staten Generaal Er zal kunnen worden gedebatteerd Namens het Bestuur H ENNO VAN GELDER Seeretarü Openljare Verkooping te REEUWIJK afdeeling Sluipwgk ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVBR te Gouda op WOENSDAG 25 MAART 1891 des morgens te elf uren in de herberg van K HoooiNBotZBH te Stuipwijk van Een goed onderhouden rnim ingericht 2 SCHUREN ERVEN en TUIN met den weg daarvoor gelwen Wgk F No 1 staande en liggende aan den s Gravenbroeksebeo weg te Reeuwijk afdeeling Sluipwgk op den kadastralen legger voorkomende in Sectie C No 851 852 en 721 te zamen groot 18 aren 49 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1801 Nadere inlichtiftgen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEBVEB te Gouda Openbare Verkoopingpen vin en Landbouwgereedschappen ten overstaan van den Notaris G C FOBTUUN DBOOGLBEVEB te Gouda op WOENSDAG 1 APBIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Boawmanswoning Wgk F No 45 in Bloemendaal bg Gouda gemeente Waddinxveen van 12 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan eene ZEUG met BIGGEN eene breede en eene smalle SCHOUW een HOOIIIACHINE B0ÜWMAN8GEREEDÖCHAPPBN enz En op WOENSDAGS APBIL1891 des morgens te 9 nren aan de Boawmanswoning Wgk D No 291 aan ds Gonwekade te Waddinxveen van 19 KOEIEN die gekalld hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEREN 3 SCHAPEN eene ZEUG met BIGGEN een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partij MEST vier SCHOUWEN BOUW en MBLK GEREEDSCHAP en voorts eenen Waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris VERMIST een met lichte veeren die dezelve terug bezorgt zal goed beloond worden Adres aan het tiurean dezer Courant OPENBARE TBRKOOPffle OP Dins lagr2l April 1891 des voormiddags ten 9 nre ten sterfbnize van den Heer C S vak VLIET aan den Korten Tiendeweg wgk D No 73 te a OTTlD A van den geheelen door gezegden heer vax VLIET nagelaten netten goed onderhouden INBOEDEL waèronder veel gewerkt GOUD en ZILVER Te zien daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR op DINSDAG 31 MAART 1891 dea morgens te elf nren in het Koffiehuis VR£DEBEST bewoond door den Heer HARDIJZER aan de Markt van I Een goed onderhouden rnim gebouwd en op gunstigen stand gelegen TUIN en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 73 Te aanvaarden 1 Mei 1891 2 Ben naast het vorig perceel gelegen Kaaspakhuis en ERF Wgk D No 74 Verhuurd tot 1 Mei 1898 aan den Heer A H 8PRUIJT voor 325 per jaar 3 Een HUIS eu ERF achter het Tuchtbais te Gouda Wgk L No 108 verhnnidbg de week voor 1 De perceeleu zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 10 tot des namiddags 2 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVBR voorgenoemd TAILLE E f Uokkenwerksters kunnen tegen flink salaris geplaatst worden op bet Atelier van D SAMSOM Mevrouw JULIUS Markt 144 VRAAGT tegen 1 M E I e he Zij die niet voorzien zgn van zeer goede ge tuigen behoeven zich niet aan te melden EEN FLINKE EILLABDMAEEB of MEUBELMAKER Adres bg HOFLAND WIJMER eerste Lombardstraat No 40 Rotterdam LEERLINGEN GEVRAAGD op het Atelier van D SAMSOM Gouda De nitgave dezer Coara t geschiedt dsgelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post L70 Aizonderlgke Nomuera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Mauri 1891 VBRfiADERING VAN DEN GEMEENTBEAAD Vrijdag den 20 Maart 1891 det namiddags ten een ure Aan de orde Een voorstel tot het aan aan eener geldleening van ƒ 30000 er voorziening in een tgdelgk gebrek aan kaageld De ontwerp Verordeninif ter voldooning aan art 9 al 1 der Wet tot voorziening tegen besmettelijka ziekten De ontwerp Verordening ter fnstandhouding van de goede orde op het baitenplein van en de toegangen tot het station van den Staatsspoonreg De benoeming van tivee leden in de Openbare OezondheidsCommissie Te Amsterdam ia hat oaDdlAsttt eXamen hl de reohten met goed gevolg afgelegd door den heer P D van Kluyve In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank van gisteren werden veroordeeld P 8 zonder beroep wonende te Gouda wegens verduistering tot 2 maanden gev E V B oud 16 jaar zonder beroep te Gonda wegene oplichting tot 3 weken gev De militaire wielrgders zullen binnenkort eene vergadering beleggen ter bespreking hunner belangen Eon der punten van bespreking zal zyn langs welken weg zy eene uniform znllen krijgen Zaterdag middag vervoegde zich eene juffrouw in FEViLLETOK EEN ONGELUKKIGE Haar het Fratuei vn 12 Reizigers orders Wat beteekende dat alles Boland begreep er nog niets van Hebt ge wel eens hooren spreken over de Compagnie internationale des wagons lits In eiken trein bevindt zich een hoofd conducteur een conducteur twee hofmeesters een opzichter een kok en een koksmaat De hoofdconducteur heeft honderdtwintig francs in de maand honderdvgftig indien het iemand is zooals gg Bovendien zorgt de onderneming voor de uniform dat wil zeggen voor een bruinen dolman met acht knoopen en e6n Amerikaansohen pet Om de vreemdelingen te laten zien dat zg zioh tot u te wenden hebben om inlichtingen zult go een gouden ster op uw kraag dragen Tusschen elke reis zult go twaalf uur rust genieten lie ziet dat ik de zaken ruim behandel Achttienhonderd francs in t jaar dat is mooi betaald Ge zgt een vnend van mijn zoon en daarom heb ik mg voorgenomen u te helpen Over drie dagen treedt ge in dienst dn bank van leening te Botterdam om een pakje te beleenen Bg haar heengaan vergat zij oen ander pakje mede te nemen Een andere vrouw maakte er een der ambtenaren opmerkzaam op die het pak op zgde legde en zeide straks zal zij het wel komen halen De zaak kwam later echter verdaoht voor men opende het pak en na kwam er een levend kind voor den dag In Oudewater bedraagt het aantal kiezers voorde 2de Kamer 276 en voor de Prov Staten on den gemeenteraad 276 Naar wij vernemen heeft de Bond der Beetwortelfabriekanten in Nederland na de aanneming van de wet op de suiker accgns in ds Tweede Kamer besloten den inkoopprijs der bieten dit jaar te bepalen op 9 i per 1000 kilo s in plaats van ƒ 11 in 1890 ofsolioon de suikermarkt to dit oogenbliknog zooveel hooger staat dan het vorlgjaar om dezen tijd dat er in verhdnding wel ruim ƒ 1 meer dus ƒ 12 zou kunnen besteed worden Viior vele landboowen vertegenwoordigt dit veracliil in ontvangst de volle paoht Uit s Gravenhage wordt aan de Arnh Cl o a het volgende geschreven over de oiroalaire van den minister van binnenlsndsche zaken aan zgne onderhoorige hoofdambtenaren over de brochure van don referendaris De Stuers Toen de referendaris van kunsten en wetenschappen zgne brochure over de geschiedenis der bouwplannen van het Binnenhof gereed had bood hij een exemplaar daarvan aan den minister aan De hooggeplaatste blgkt om de eene of andere voor het bloote oog niet waarneembare reden ann inhoud of toon van het geschrift aanstoot te hebben genomen zoodat de schrijver in plaats van eene dankbetuiging een verbod tot openbaarmaking ont Terwijl de bankier sprak beet Roland zich op de lippen van ingehowlen toom Hoal Dat was het dus wat men hem aanbood Een liverei I Toch had hij kracht genoeg zichzelven meester te bigven Als de ellende eenmaal zijn klauwen in den nek van een mensch heeft geslagen dan wordt het gemakkelijker voor een slachtoffer om zgn oproerigon geest te bedwingen Honderdvijftig francs maandelijks uitbetaald het was meer dan Roland had verdiend sedert hj den laatsten wanhopigen strgd om hel bestaan had aanvaard Vermoedde mijnheer Salverte misschien waarom de ongelukkige een oogenblik aarzelde Hij hernam ten minste op harden toon Neemt ge het aan Ja mijnheer Schrijf dan uw naam eu uw adres op dit blad papier Binnen twee of drie dagen zal men u waarschuwen Nu verzoek ik u heen te gaan ik moet weer aan het werk Alice wachtte in angstige spanning haar broeder af Welken uilslag zou zijn gesprek met mijnheer Salverte hebben gehad Toen hg binnentrad en zij zijn bleeke wangen zag en de verontwaardiging die uit zijn oogen sprak beving het meisje een nieuwe teleurstelling Alweer mislukt Maar toen zij de waarheid kende toen zij wist welke ondergeschikte betrekking Roland had aangenomen voelde ook zij den toorn in haar opbruisen ADVERTENTISN worden geplaairt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETT1B8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gr tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ving met eene bedreiging met ontslag ingeval vaa ongehoorzaamheid Nu behoort De Stuers niet tot de zoodanigsn die zich gemakkelgk laten intimideeren s ministers dreigement miste dus de gewenschte uitwerking eu de brochure kwam uit Doch daar iemand al is hü nog zoo onafhankelijk van karakter en positie zich niel gaarne als een schoolknaap door een onbillijk schoolmeester laat behandelen deelde de schrijver het gebeurde mede aan een der ambtgenoaten van den heer Lohman met wien hg in ouds betrekkingen van huisvriendscbap staat Deze begaf zich onmiddellijk naar den vergramden collega met de vriendelgka boodschap zoo gg De Stuen ontslaat neem ik terstond mijn ontslag als minister van Bij de toch al gespannen verhouding die er onder de ministers van een en hetzelfde christelijk bewuatzgn bestaat gevoelde de chef van den heer De Stuers dat hij bakzeil zou moeten halen Toch wilde hij niet geheel wijken en verzond nu deze malle circulaire als een zeer kleingeestig middel om den verwaten rsfneodaris die over de hem toevertrouwde quaestien een oordeel durfde hebben en dat openbaar uiten onmogelijk te maken en tot een vrijwillig ontslag te dwingen De heer De Stuers is echter naar ik boor volstrekt niet voornemens aan dien zachten dwang te voldoen hij vindt zich in de verste verte niet onmogelijk gemaakt nooh zedelijk of onzedelijk gedwongen zijn betrekking neder te leggen Gerhardus Jacobus Teuben die door het gerechts hof te Leeuwarden tot 3 jaren gevangenisstraf was veroordeeld werd Maandag middag met den trein van Leeuwarden naar Groningen getransporteerd om in laatstgenoemde plaats zijne strafte ondergaan Toen de trein te ongeveer 3 uur 40 min nabü Groningen halt had gehouden voor het controlestation en zich langzaam weder in beweging zette Die ellendeling I riep zg uit Ge zijt een vriend van mijn zoon En aan u een gestudeerde durft hij een baantje aan te bieden dat de eerste de beste winkelbediende zou kunnen vervullen I Ik wil niet dat ge zoo laag zult zinken schrijf dadelijk dat ge weigert Laten wg wachten nog eens zoeken Wat is er vroeg Arthur binnentredende De ambtenaar luisterde naar Alice s verhaal zonder haar in de rede te vallen Zij sprak driftig beschuldigde Salverte beschuldigde alle menschen en ook het noodlot dat hen vervolgde Ik beu het met u eens lieve Alice mijnheer Salverte heeft een zeer slechte daad gedaan Hij sou gemakkelijk voor uw broeder een andere betrekking hebben kunnen vinden Ik verbeeld mij dat het dien kerel niet onwelkom is geweest den schoolkameraad van zijn zoon ta vernederen Maar in de omstandigheden waarin wg met ons drieën verkeeren moet men niet al te veel met zijn trots te rade gaan Iemand verlaagt zich niet als hij zich eerlgk vaneen eerlijk werk kwijt Ik beken gaarne dat het zwaar valt zich in liverei te steken als men gedroomd heeft van een zetel bg de Sorbonne het is hard bevelen te moeten aanhooren van onbeleefde reizigers als men misschien een beroemd schrgver hadkunnen worden En toch keur ik goed wat Roland gedaan heeft Arthur I Word niet boos Niet alleen keur ik bet it êm