Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1891

9 m j y m Vrijdag 20 Maart 1891 IS 448L MEY s oSTOFFWASCHEs is buitengewoon sterk elegant in het dragen ToortreSéiyk en goedkooper dan het wsschloon voor IinneDgoed MEY s STOFFWASCHE wordt na het gebruik eenvondig weggeworpen zoodat men altgd nienwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden si fe Gangbaarste È ÊK modellen g c E r 80HIUJDB GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken aosTHa lniJn S7 HEBZOO pdoiiJnS iS De intending van advertentien ka geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave ALBIOW f jKSf KIP fB K FKAHKUN WAQNBB STEPHAW p iMI l J LlWCOUf B p doitja S S Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W F yam EDE van der PALS Markt A 107 of direct bq HET ft EDLICH Venand CescbUt Leipsig Flagwitz OPENBARE VERKOOPING De Notari H GROEN EN DAAL te Gouda is voornemens in het openbaar bg inzet verhooging en afslag te rerkoopen bp Woensdagen den 1 en 8 April 1891 telkens des voormiddags 11 unr in het koffie hnis van den Heer J Ovduk te Nieuwerkerk aan den IJuel 1 Eeo HUIS EaF en TUIN aan de Westzgde van den g Grarenw nabg den Kortenoord te Nieuwerkerk aan den IJ tel strekkende van den s Gravenweg tot aan het volgende perceel Kadaster Sectie B No 2018 en 2080 samen gproot 7 arè 73 centiaren verhnnrd bfl de week aan J KENNEDY voor 2 50 Een perceel WEILAND gelegen aldaar acbtei het vorige perceel en strekkende totaan Bet kanaal Kadaster Sectie B No 1852 groot 48 aren Een perceel WEILAND gelegen aldaar naast het vorige perceel strekkende van den sGravenweg tot aan het kanaal KadasterSectie B No 2019 en 2016 Kamen groot 39 aren 63 centiaren Een perceel TUINLAND aldaar nabg den KoHienoord binnendgks strekkende van de dgkwatering west op tot den eigendom vanMevr de wedawe P C LANS Kadaster SectieB No 1804 groot 8 aren 60 centiaren Benige perceeltjes DIJK DUKWEILAND en WATERING aan den zoogenaamden Groenendgk nabg Kortenoord ten noordoosten van het Breede stnk met de daarop staande NOTENBOOMEN en KNOTWILGEN Kadaster Sectie C No 1750 1752 1754 1756 1758 en 1760 samen groot 26 ren 48 centiaren Een ZELLING genaamd de Zellingbg Snoek c onder Ouderkerk aan den IJuel belend ten Zniden eigendom van den Heer P vi t HOP STOLK Kada t tr Sectie A No 1729 groot 14 aren 10 centiaren Eene ZELLING onder Gouderak gelegen tegenover de Mallegatslais belend tenoosten eigendom van den Heer MAHLSTEDE en ten westen eigendom van den Heer J J HAVERKAMP Kadaster Sectie C No 679 en 680 samen groot 71 aren 80 centiaren Alles te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen vóór of op 1 Mei 1891 Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Goitda U LOSSING een lading PÜIKB QBOVB Ruhr Kachel Machineen VLAMKOLEN tot concareerende prgzen Aanbevelend A LAMBERT Tnrfsingel Stoomboot Maatschappij BOSKOOP WADDING8VEEN GOUDA DIEi ST vao 25 NAAaT 1891 Uren van Vertrek Van Boikoop naar Waddmgtveen en Gouda ZONDAG en DONDERDAG 8 30 2 en 6 nnr overige dagen 7 10 2 en 6 nnr Van Gouda naar Waddinyneen en Boskoop ZONDAG 11 nnr 4 45 en 9 40 DONDERDAG 12 45 4 45 en 7 45 overige dagen 9 06 4 45 en 7 45 De laatste VRIJDAG van de maand alleen 7 10 van Bctkoop en 7 45 van Gouda Nieuwjaarsdag geen Dienst Ne mens h t Bestnnr C VAN NES Dz Directeur Openbare Verkoopiiig De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op DINSDAG 7 APRIL 1891 des morgens 11 aur in het Hotel oiPaaow aan de Markt te Ovuda in het openbaar te veilen en verkoopen 1 Een goed onderbonden WINKELHUISmet open ERF in den Langen GrosnendaalWgk I No 105 ie Gouda Kadaster SectieB No 947 groot 92 Centiaren strekkendevóór van de straat tot achter aan de ZgL Verhuurd bg de week voor 2 60 2 Een HUIS n ERF aan de Raam ofKoningstraat Wgk O No 75 te Gouda Kadaster Sectie D No 293 groot 45 Centiaren trekkende vóór van de straat tot achter aan den eigendom van de firma G Princi fc Zo iiw Verhnnrd bg de week voor 1 50 Te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uur en op den dag van den verkoop s morgens van 9 tot 11 unr Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Nederlandsdie Bouwvereeniging gevestigd te GOUDA Het BESTUUR brengt teralgemeene kennis dat in de Buitengewone Vergadering van Aiindeelhonders gehouden op 17 MAART 1891 tot Directeur der Veieeniging is gekozen de Heer J TTTJT JK J 5 en dat als zoodanig op zgn gedaan verzoek is afgetreden de Heer J MVLDEB DB DIRECTIE Openbare Verkooping VAH mmm ooedem De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op VRIJDAG 3 APRIL 1891 des morgens 9 unr in een der lokalen vao d Sociëteit Ons Genoegen te Gouda in het openbaar te verkoopen Een netten en zeer goed onderhouden bestaande o a in STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN CANAPÉ s LINNEN NENen andere KASTEN LEDIKANTEN WASCH en NACHTTAFELTJES PENDULES VLOERKLEEDEN KARPETTEN KACHELS FORNUIZEN GA8LAMPEN en BRANDKAST SERVET en TAFELLINNEN PORCELEIN GLAS AARDEN BLIKen KOPERWERK voorts ZILVEREN LEPELS en VORKEN en KRISTAL met ZILVER en GOUDEN H0RL0GIE8 Te bezichtigen daags te voren van des voormiddags 9 tot 12 nnr en des namiddags van 2 tot 5 nnr Nadere informatiën geeft voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda UIT DE HAND TE KOOP Een Gynmastiek toestel zoo goed als nieuw met ringen Te bevragsn bg den uitgever dezer Courant IIHDOOR S Meltknobbels HoomtUea Huideétt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd vonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr per flacon met pensee 50 cta Alléén echt bg B SCHOLTBN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TUIJLL Gouda Snelpersdruk van A Bmxkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1891 Gisterenavond ten 8 ure had in de sociëteit l On Genoogen alhier eena openbare vergadering plaats der Kiesvereeniging Burgerplicht waarin de heer Mr H 8raeeDge Lid der Tweede Kamer de aangekondigde politieke voordracht hield Spr ving aan met zijn leedwezen te betuigen dat andere Loden der Kamer zoo vaak voor eene uitnoodii ing om in eene vergadering als deze nU spreker op te freden bedankten zoodat spr zelfs z i te dikwijls optrad dat hg echter niet wilde weigeren daar het ongetwijfeld zijn nuttige zijde had bijeenkom sten als deze te houden Spr sloeg vervolgen een blik op het verloden het heden en de toekomst onzer politiek Allereerst stond spr stil bg de verkiezingen van het jaar 1888 Wat was de reden dat deze zoo geheel anders waren uitgevallen dan de liberale partg had verwacht P Eensdeels was dat een gevolg van den mantschappelgken toestand anderdeels van het verbond der Anlirevolutionnairen on K Katholieken waarbij zelfs de Volkspartij werd opgenomen Nadat spr in eene ontwikkeling daarvan was getreden betoogde hij hoe de tegenpartg eenmaal aan bet bewind gekomen niet alleen niet was nagekomen de beloften met de stembus in bet vooruitzicht gegeven maar evenmin de zaken tot stand had gebracht die de Kegeering zelf bij de eerste Troonrede bad in het vooruitzicht gesteld Ten slotte gaf spr te kennen wat z i in de naaste toekomst vóór alles moest worden t r hand genomen nl belasting herziening vooral belasting van het roerend vermogen en regeling van het kiesrecht op welke punten intusschen van de tegenwoordige meerderheid in de Kamer niets te verwachten was zooals bleek uit verschillende verklaringen van antirovolutionaire en katholieke sprekers Wat de FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE A flr het Framci VIII 13 Loopen de geraecne misdadigers de gewone dieven dan geen enkel gevaar Hebben die dan niet kans op de guillotine of op de gevangenis Dus zijn de goddelijke wetten eeuwig en rechtvaardig terwijl die door menseben gemaakt slechts verdedigingsmiddelen zijn in het leven geroepen door do zelfzucht der maatschappij Eertijds zou Roland die redeneeringen door anderen hebben weerlegd Daar de maatschappij in werkelijkheid van allo kanten een stol ol heeft saamgestold dat haar bescherming verleent is het beter zich daar niet tegen te verzetten De monsch op zichzelf heeft altijd ongelijk tegenover de menigte Ue maatschappij is slecht ingericht dat valt niet te Ontkennen maar daar raon nu eenmaal niet Duiten haar kan leven moet men haar nemen zoor W J J gi lnkkig is verdraagt ue nadeolen van het stelsel omdat hg ook de voor rteeen geniet Maar waarom zon de mindere het aannemen hij geniet er niets van quaestie der landsverdediging betreft mocht spr gevoeleu bekend worden geacht als zijnde hij vóór de afschaHing der dienstvervanging Toen spr geëindigd had werd hom door den Voorzitter van Burgerplichl den heer Mr J Fortuijn Üroogleover een weord van dank gebracht voor de uitnemende wgze waarop hg gesproken had en daarop word gelegenheid gegeven tot debat Daarvan maakten gebruik twee anlirevolutionnairen de bh H M Derckson uit Gouda en G K Eger uit s Hage Eerstgenoemde was het niet met spr eens dat de togonwoordigo regeering het verwgt verdiende to weinig te hebben gedaan een man als Prof Buijs zelfs had verklaard dat al was aan deze regeering niets anders te danken dan de Bchoolwet zij daarvoor alleen reeds den dank der natie verdiende voorts wees spr op de omstandigheid dat het feit dat de Eerste Kamer nog steeds liberaal was belemmerend werkte waartoe spr wsoi op de verwerping van de bogrooting van iisn minister Keuchenius om redenen buiten die begrooting terwijl ook in zake oplossing dor soetale quaestie ohm alleen de liboralas bet hunne hadden gedaan mnar Dr Kuypor reeds in 1874 als afgevaardigde voor het district Gouda eene regeling van deu arbeid had gewild De hoer Eger hield vervolgens een uitvoerig betoog om ann te tooiien hoezeer do heer Smeenge z i verkeerde gevolgtrekkingen had gemaakt en dat de liberalen in den langen tijd dat zij aan het bewind waren zóó weinig haddon tot stand gebracht dat het onbillijk wa de tegenwoordige Eogeering die skchts sedert enkele jaren het roer in handen had to verwijten dat zij te weinig deed Nadat Mr Smeenge beide sprekers had beantwoord werd do vergadering gesloten Het debat kenmerkte zicli door een humanen toon en zekere waardeering vau het gevoelen van andersdenkenden dat zoouls de heer Smeenge met erkentelijkheid opmerkte gunstig afstak bij de Gedurende de bittere slapeloozo nachten vonden deze booze goilaohton steeds meer ingang bij Soland Indien hij op eens in do gelegenheid kwam ziohzolven rijk te maken zou hij zoo dom niet zijn te aarzelen lu dit onderinaansche is goedheid een lükvogel en deu d bedriegerij Do eerlijke man strijdt zonder dat anderen bet bemerken on sterft in wanhoop over zijn nederlaag terwgl de vermetele metgezel die met opgelie eu hoofd voorwaarts sohrijdt allon die hom hinderen uit den weg ruimt en zich stoutmoedig meester maukt vau hot geluk on de fortuin Sedert twee maanden vervulde Roland zgn mooilijice betrokking Die twee maanden waren voldoende geweest om op zijn gel iiU den stempel te drukken van hardheid Als hij enkele uren aan den slaap ontstal om zich naar de rue Cardiiiet te spoeden en zijne zuster to gaau bezoeken poogde bij zijn geest een eiuig to ontspannen Maar Alice zag wel dat sonibore gedachten hem vervulden Zg durfde er hem niet naar te vragen en een geheime angst kwelde haar Zij vermoedde de verborgen smart waarover bij zich niet beklaagde do geheime vernederingen die hij verdroeg zonder oogenschijnlijk verzet Het onverdiende maatschappelijk verva dat haar broeder trof pijnigde haar e on wreed als hora Enkele uitdrukkmgeu aan Roland ontsnapt joegen haar vrees aan Vroeger beschuldigde hij het noodlot niet de mensohen Thans keerde de toorn van den miskenden man zich tegen de geheole ADVBBTENTIEN worden geplaatrt van 1 6 regels 4 50 Centen ledare ngA meer 10 Centen OROOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTISBLAD t welk des Maandags verschgnc wijze waarop bg gelegenheden als deze elders vaak gedebatteerd wordt In het kerkgebouw der Nederl Harv Gemeente te Krimpen a d Usel zal weldra een orgel met i klavieren en vrij pedaal worden geplaatst door den heer J Proper orgelmaker te Kampen Tot organist is benoemd de heer Gerard van Krieken te Solterdam aan wien tevens de plechtige inwijding v n het nieuwe instrument is opgedragen Het overleg tusschen de regeering en de commissie uit de Tweede Kamer voor do legerwet is afgeloopen Zijn wij wel ingelicht dan zou de regeering vsD geen toenadering in hoofdzaken hebben blijk gegeven Het verslag wordt nu afgedrukt DagHad TwBEOE Kamee Zitting Staten G ener aalvan Woensdag 18 Maart Naarmate do week erder vordert levert do Kamer steeds vlugger werk Vandaar ook dat da postwet is afgehandeld en heden de tweede lezing en eindstemming kan plaats hebbeu De minister gaf een nota van nijzigiug ♦ aarbij bepaald wordl dat bij algomeanen maatregel aangewezen zal worden tol welk gewicht brieven worden aangenomen Bij de pogingen om den Zondagdienst wettelijk te beperken bleek naar de heer Sehaepman het uitdrukte hoe moeilijk het is edelmooilige bedoelingon in wetsbepalingen te formuleereu Allerlei amendementon en denkbeelden werden aan do hand gedaan doch op aandrang der Regeering ingetrokken omdat zij juist het tegenovorgeatelde souden tot stand brengen van hetgeen iedereen wil En aangezien iedereen met den minister beperking wereld Soland kwam op zekeren ochtend dat hij vao Bazel terugkeerde moodeloozer en toorniger dan gewoonlijk in da rue Cardinel aan Alice was naar de kostschool om les te geven de j onge raan was alleen Hij legde zich te bed en viel weldra in diepen slaap Toen zijn zustor togen drie uur thuis kwam verschrikte zij van ziju uiterlijk Wat wa hg veranderd in die enkelo weken In den sUap verraadt de getaatsuitdrukkim van den mensch al de onrust al de kwelliugen van h t geweten De Suland van tegenwoordig geleek ia geenen deele loeer op deu Soland van voorheen Een diepe rimpel doorgroefde ilit voorhoofd dat in de gelukkige dagen slechts schoone en edele gedachten koesterde ecu zenuwachtige glimlach plooide zich om de minachtend saamgoknepeu lippen Als door Alice blik gewekt opende hij de oogen en loosde een diepen zucht alsof het hem leed deed te bemerken dat hij nog in leven was na eeiiige oogenblikken van vergetelheid Heb je good geslapen vroeg Alice vriendelyk Zoor goed Ge ziet er bedroefd uit lieve boe komt dat Gij alleen zijt de oorzaak van die droefheid Is het anders niet Ik begin mg te gow nenaan mijn nieuwe betrekking En dau knjg i ook weder meer verlronwen Jten kan niet altijd ongelukkig zgn Ik zal wel evengoed mijn Ifeurt krijgen aU de anderen en ik zweer je dat ik als de gele I