Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1891

TUI den Zondagdienst wenaoht zonder schade Toor den dienst of het publiek besloot men wgsel k de aak aan de welwillende regeling der Begeering OTer te laten Ten opzichte der aanteekening werd het bestaande recht in het ontwerp ongoeer gehandhaafd 10 cents gewoon aanteekengeld en ï i n per 100 bg aangegeven geldswaarde met een minimum van 12 Vi s pl i le Tergoeding van ƒ 26 b j gewone aanteekening en de gansche som bq aangegeven geldswaarde doch in dit geval mede slechts ten hoogste 25 by overmacht üie laatste uitzondering werd op aandrang der commissie gewgzigd m dien zin dat bg overmacht ook de staat voor het geheelo bedrag aansprakelgk is Ten opzichte van postwissels is een kleine wijziging aangenomen waarvan de heer Van Velsen de geestelijke vader was doch die eerst werd aangenomen nadat ze door dien vader was verstooten en door den heer Van Houten geadopteerd Aan de Begeering is en blqft overgelaten het recht te bepalen op hoogstens 6 cents per 12 50 doch met de beperking tot 2 t cents bij een bedrag van ƒ 5 Toor postquitlantiea is een goedkooper tarief ingevoerd nl 5 cents plus bij uitbetaling tot bedrag dat voor dezelfde som per postwissel zou verschuldigd gn ïen verbetering is ook dat men tegen vooruitbetaling van 6 cents bg postwissels een bewgs van uitbetaling kab krijgen Behalve op quittantiëtt zullen ock gelden op wissels assignatien en ander handelspapier geïnd kunnen worden Id den Haag is door Het Nederlandêch Toonetl een nieuw stuk opgevoerd getiteld De Niemce Dag Als een staaltje hoeieer de oritiek kan nit eeoloopen laten wij bieronder vulgen wat het Dagblad en wat de Haafsckt Courant daarvan zegt Laatstgenoemd blad zegt o a De aandacht van het publiek werd ternauwernood gedurende drie uren gaauda gehouden door een leeks van zes los aaneengeregen tooueelen zonder behoorlgken samenhang zonder voldoende dramatische intrigue zonder Doemeaswaardige karakterontwikkeling £ r is een kun8t product ten tooneele geToerd de krachten Tan de Kon Vereeniging onwaardig Waar zooveel moeile en kosten werden besteed verzuimde men zelfs nog de meest voor de hand liggende eifectei de voorstelling werd gekenmerkt door eeo slaperigheid en matheid die zelfs het meest gewillige deel van het publiek inflnenceerde Uit een dramatisch en aesthetisch oogpunt besehonwd is er dit seizoen nog geen grooter onbednidendbeid ten tooneele gevoerd Zelfs ab gelegenheidsvoorstelling kan het kwalijk door den bengel Ën welke aanleiding was er om thans aan t einde van een zeuriic seizoen met dit stuk voor den dag te komen Was het nog op een nationaleu feestdag geweest bij een kindervoorstelling bgv in tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmiua l m nieuwe dag t Leek meer op een zonsondergang der kunst Waarlijk ware vaderlandsliefde heeft ten huldigen dage andere plichten jegens Torst en volk dau zulk een knnsteloos borduren op het stramien van een roemrijk tijdperk onzer vaderlandscue historie Ëa waarom moest die dankbare stof eenmaal door den schrijver gekozen zóó kinderachtig worden genheid zich voordoet Kr volgde een oogenbllk van stilzwijgen Alice wendde de oogen af en antwoordde O daar ben ik gerust op Indien de gelegenheid waarvan ge spreokt bij toeval eens mochtkomen zult ge slechts doen wat uw plicht is Wie weet iet ge zq die zich al te veelplagen met gewetensbezwaren zijn domooren Omin het leven vooruit te komen moet men zich doorniela laten abchrikken Maar laten wij over ietsanders praten Weet ge wel dat bet vandaag de8de Mei is Alice bloosde hg hernam glimlachend Over acht n twintig dagen zult ge getroui zgn mejuffrouw Ik heb uitgerekend dat ik denSisten in Parijs ben ik heb dan mijn vrijen dag Dan zal ten minste een van ons beiden gelukkigzijn Ik denk er niet meer aan mij te beklagen DU gij zulk een goed en edel mensch als Arthur hebt leeren kennen Hij aanbidt je en hg zal de kunstverstaan je gelnkkig te maken Kijk in de oogenblikken van moedeloosheid schep ik kraobt bij degedachte dat gg bemint en bemind wordt Ik dienooit de hemelsche vreugde zal deelachtig worden die gij in het vooruitzicht hebt Waarom niet Je bent jong Hij barstte in lachen uit een zenuwachtig gelach waaruit al de bitterheid van een gekwelde ziel sprak Een prachtige vertooning Ik zie in mijn edachte het schoone jonge meisje al dat verliefd bewerkt Er zou tooh inderdaad wel iets schoons te maken zqu van tjaar 1813 Wil m en onze Koningin Regentes en de jeugdige erfgename van Neerlands koningskroon overtuigen van het goed recbt van bestaan der Koninkigke Vereeniging hot Nederlandsoh Tooneel dan is er maar ééa weg te toonen dat die vereeniging is opgewassen togen de eischen der hedendaagsohe kunst in al haar waarheid en veelzgdigheid dat zg gerechtigd is tot het dragen dor offioieele merkteekens als beschermster dier kunst vertolkster van het waarachtige artistieke leven der tegenwoordige maatschappg P n nieuwe dag I welk eeu ironie iu dien titel Sic transit gloria I zou men eerder geneigd zgn uit te roepen bq het vallen der gordgn over de toovorlantaaruvertooning aarmede dete raphsodie besluit Het Dagblad daarentegen schrqft De tfieutce Dag dat is de dag der verlossing van hel Fransche juk werd gister avond met een buitengewoon succes in den Schouwburg te s Hage opgevoerd Door deu svhrgver den dichter Schimmel bescheidenlijk een dramatische schets genoemd is De NieuKe Dag een stuk van zeer groote afmetingen wat figuratie en mue ea iciiie betreft en men staat verbaasd over den geregelden gang en orde welke de opvoering kenmrrkteo Daar de handeling plaats beeft in de laatste dagen der Fransohe Overheerachicg zagen wy het edele drietal ten tooneele verschijnen dat met zooveel moed en volharding de gelegenheid aangreep om Neerlands onafhankelgkheid te verzekeren Ken Van Uogendorp een Van Limburg Stirum een Van der Duyn van Maasdam nameu die sympathie bg alle ware Nederlanders verdienen wg zagen hen voor ons die helden toegrgpendo waar anderen aarzelden en weifelden Wg zagen voor ons opdoemen dat vreeselyk verleden van bloed eu tranen maar tevens bespeurden wij aan deu horizon de eerste glinstering der rgheidszon welke onder de Oraige s weldra schitteren zou om door haar koealerende stralen welvaart en voorspoed in het laud te bevorderen Met veel kracht hoeft de schrijver deze tegenstelling doen uitkomen en het is niet te veel gezegd dat het slot tafereel oen blgvenden indruk op den toeschouwer maakt Aan den eenen k at de Prins toegejuicht door de duizenden die aan dooilsgevaar en ellende ontkomen waren en van Hem redding verwachtten aan de andere zgde de reeds door eiken Nederbinder geliefde Vorstin onze welbeminde Kouingiu Begentes die naast God wakende is over Haaf van Wia wg hopen dat Zg eenmaal de Kroon zal dragen in een land dat sedert 1813 een eereplaata inneemt onder de Ëuropeeache Staten en in het Buitenland nog steeds om zgn Vaderlandslievende deugden met eere genoemd wordt Schaamt u niet gij die Dinsdagavond een traan weggeplukt hebt toen in uw boezem het hart sneller klopte bij de op nieuw verlevendigde berioaering aan zooveel doorgestaan lijden eindelijk gelenigd door eeu heerlijke verlossing Het was dan ook onder dien indruk da elk goed VaderUuder huiswaarts gekeerd moet zgn en welke indruk te dieper tal geweest zijn door het meesterIgk spel der vertooners De namen zgn te veel om te noemeu maar wel zou raken op mgnhoer Boland Montfranc hoofdconducteur van do Compagnie intematiouale des wa gonsliu Het zou voor mg zoo gemakkelijk zijn haar te schaken daar ik alle nachten op reis ben Ëa dan ik draag een livrei dat is een voordeel I £ r zijn immers wel Tan die zottiouen die op haar bediende Terliefd geraken Ën andermaal begon hij te lachen maar zgn lach eindigde in snikken en hg barstte in tranen uit Hij liet bet hoofd op Alice s schouder rusten en vervdigde O lief lief zusje als je eens wist hoe ongelukkig ik beu Ik herken mij niet meer ik ben bang Toor mij zelven Ik word vervolgd dqor gedachten lie mij angst aanjagen door gedachten die eenige maanden geleden niet in mij zouden zijn opgekomen Bed mq van do verzoekingen die mg onophoudelijk bezig houden red mij van die waanzinnige voorstellingen gij die rein braaf en edel zijt I En hij weende weende steeds door alsof mot zgn deugd zijn edel karakter en zijn eigenwaarde hem ontvloden De trein van Bazel stoomde in volle vaart en Bolaud was bezig de slaapwagens na to zien toen hij togtfn den conducteur aanliep die direct onder hem stond De man nam zijn pet af en sprak op willen wg verzekeren dat elke tooneelspeler dea zijnen waardig droeg Het ssmenspel bq zulk een dramatisch gevaarte zeer moeielgk liet niets te wenschon over de oot lumos waren historisch getrouw en de nieuwe deco raiies van deu heer J Van der Kilst verdienen allen lof Eere komt toe aan de Koninkigke Vereeniging Het Nederlandsoh Tooneel voor deze vaderlaudi lievende betooging welke nu zoovele politieke wanbegrippen voor goede munt ouder het goedgeloovig volk verspreid worden slechts aan hot kwee ken en onderhouden van een goeden geest beverderlgk kan zgn In de Indücte Mercuur van 21 Februari en U Maart jl is een uitgebreid artikel opgenomen over de taal in Zuid A frika van do hand van den heer W J Viljoen B A docent in het Nederlandsoh aan het normaal college te Kaapstad thans student in de nieuwe letteren aan de universiteit teAmst dam De schr geeft een overzicht van den toestanj van zaken op het gebied der taal en van de in ZnidAfrika beerschende taalbeweging en de daarmede is verband staande maatregelen Hg schetst vervolgau de geschiedenis van het ontitaan van de Zuid Afrikaanschen taalbond die is voortgekomen uit het op 31 October 1890 gehouden eerste taalcongres in ZuidA ika en waarvan het doel isr de taal ran ZuidAfrika te beschaven te beoefenen en te bevorderen door in overleg met reeds bestaande vereenigingen zooals de Afrikaner Bond de christelgte Jodgelingsvereenigingen en de Nederlaudsch ÜuidAfri kaansche vereeniging te zorgen voor de verspreiding van duidelgk in echt grammaticaal Hollandsch geschreven boeken het houden van vergaderingen to voorlezingen in het Hollandsch het oprichten vaa leeaen zauggezelscbappeu hel oprichten van takken iu de buitendistricten Omirejt de onmiddellijke gevolgen van den taal bond en de verwachtingen die van den bond gekoesterd kunnen worden vit de lehr igne denk beelden aldus samen Als onmiddellijke gevolgen noemen wg Het gevoel van dankbaarheid en tevredenheid over hot succes waarmee het congres bekroond weid en over den gematigden geest die de verrichtingea kenmerkte eu waarin de besluiten werden geuomen do lange brieven en artikels die in de Kngelsche kranten verschenen een uiterst bemoedigend engunstig teeken en duidelgk liewgs dat men it terdege op onze gangen lette de debatten die er op do verschillende dehatingclubs over dit onderworp gevoerd werden b v de Studentendebatingclub de Wesleyan DebatingSociety de Victoria College debatTereeuiging j dt Paarldebatvereeniglng enz Van het debat op eerstvermetde vereeniging heit het One of the latest debates on the equal rights of the Dutch and English Lanquages in ihe Colony of which an accurate accent appeared in the Cape Times and Ihe Zuid Afrikaau was of exlraordinaiy interest Van de overige weten wg dat zg met erenved belangstelling door jong Zuid Afrika gevoerd worden 4 de debatten die de week later iu de Synodegevoerd werden en de treAende overeenstemmingtusschen de besluiten door de Synode en het Taalcongres genomen vroolijken toon Wat zondt ge een slechte politieagent zqii Ik ben hier reeds een half uur zonder dat ge miherkend heb Jacques I Juist Je vraagt je zelveu af wat ik hi doe Ik zal het je straks vertellen Laten wg meerst in allerijl de bedden voor de reizigers gereed maken gelukkig zijn er maar twee Dan zqn fvrij en kunnen wij rustig praten Het kwam Montfranc als een droom voor Wat was de reden dat hg Jacques wederzag in M nederig cos uum van een conducteur De belde vrienden maakten haastig hun erk af Toen trofc ken zij zich terug in een vrij gebleven wagon Stel je voor mijn beste Boland dat ik eei sedert een week weet wat er van je geworden k Op den dag dat wg elkander voor bet eerst wtdet ontmoetten begaf ik mij na afscheid van je genomen te hebben naar mgn vader met het dedvrede met hem te sluiten Zoo gezegd zoo gedaan Ik vertelde papa alles wat ik omtrent je wist hoegoed je gestudeerd hebt welk een eenvoudig enwerkzaam leven je leidde ondanks het groote fortuin dat je in het vooruitzicht hadt gehad jebelangeloos en edel gedrag na het vernemen vande ramp Wordt vervolgd B do deputatie van hot hoofdbestuur aan den mir ister miu onderwijs en den Universiteitsraad de oprichting van takken alsmede de opwekkfUiiü toespraken op verschillende plaatsen bg zulke gelegenheden gehouden 7 Eeeils is eene commissie voor het onderwgs Tan wego de regeering aangestehl die op 19 Pebr jl voor de eerste maal zou vergaderen in eene comitézaal van het pariementsgeboiiw ie Kaapstad Deze oommissie bestaat uit zeven leden on wij koesteren alle hoop dat zg met vool goeds voor den dag koracn zal Tot deze commisau behooreii o a de namen van ds ds Moorreos en ds Coetsee den weled hoer T P Theron M L A en den weled heer Kowan inspecteur van onderwijs terwgl ile overige leden eveneens volkomen thuis zgn in t onderwgs Voeg hierbg hot feit dat do invloedrijkste mannen op godsdienstig staatkundig en wetenschappelijk gebied Afrikaners in Wior hart de liefde voor de taal nog gloeit aanwezig zijn geweest op de vergaderingen en ich aangesloten hebben bij den Taalbond eu de gevolgtrekking waartoe men komt is dut de oprichting van den Zuid Afrikaanschon Taalbond eene groote beleokeiiis heeft eu iets misschien veel uitwerker zal Dit rerwacht men van den Taalbond en de Bond verwacht van zijnen kant dot zijne leden dool woord en daad hunnen plicht doen zullen Daartoe heeft men hulp noodig hulp ook uit Holland Wg hebben de verwachting dat die hulp niet zal uitblijven Wat de Zuid Afrikaansche taalbond bedoelt dat heeft de Nederl Zuid Afrikaansche vereeniging voor zooverre zulks in Nederla id mogelgk was sedert eenige jaren gedaan Zg orgde voor een bruikbare bibliographie van Nederlandfche boeken die voor Zuid Vfrika geschikt zijn Zg beloofde aan verschillende schalen pr zeu uit voor leerlingen die zich mot gver en goed gevolg toelegden o fet Hollandsch Zij voorzag enkele schoolbibliotlSIren van goede boeken Haar bestuur was steeds bereid de inlichtingen te geven die door de vrienden dor Hollandsohe taal in Zuid Afrika verlangd werden en verschafte bgv aan het Taalcongres belangrijke gegevens voor het onderwgs in de tweetalige gedeelten van Bolgic en Zwitserland Haar correspondent prof N Mansvelt te Stellenbosch was een der mannen die het grootste aandeel hadden in de oprichting van den Zuid Afrikaansohen Taalbond Geen wonder dat het hoofdbestuur van den Taalbond in zijn eerste vergadering een schrijven richtte tot het Bestuur dor Nederl Zuid Afrikaansche vereeniging om zijn dank te betuigen voor den tot dusverre gedane arbeid en aan te dringen op eendrachtige samenwerking tot bet bereiken van bet gemeenschappelgk doel Blijven de Noderianders de Vereeniging die hier te lande de belangen der Afrikaners zoo ijverig behartigt op voldoende wgze ondersteunen dan zal het den Zuid Afrikaansohen Taalbond niet ontbreken aan de medewerking op volerlei gebied die hg in Nederland kan noodig hebben Ook in Oost Afrika sohgnt de lepra verschrikkelijk voor te komen doch zij kiest hare slachtoffers voorzooverre men weet alleen onder de inboorlingen Ora de zieken uit de sleden te verWgderen is men te Bagamoyo bezig met het stichten vau een dorp van melaalschen waaraan men don naam van St Lazairu zal geven Volgons het daartoe ontworpen plan wordt op een afgelegen vlakte een terein vau ongeveer 200 vierkante meters omgeven door scherp gepunt ijzerdraad en struikgewas Om het toezicht gemakkelijk te maken zal er slechts één ingang zijn Op dit terrein woideo langs drie zijden van het vierkant telkens acht dus in het geheel vier en twintig huisjes gebouwd op de manier der negere maar goed geventileerd en alle van een binneplaats voorzien De vierde zijde vnn hel quadraat die naar seekant gekeerd is blijft open om aan den frisschen zeewind vrijen toegang te verseliaffen Iu het midden zal eeu groot open doch overdekt gebouw verrijzen waar de zieken gedurende de dag bij elkander kunnen komen eu zich verder moeten bezighouden De paters en zusters der Fransohe missie nemen de verpleging der zieken op zich terwgl de geneeskundige behandeling aan Fransohe officieren van gezondheid is opgedragen Tot eeu grappige discussie gaf vóór eenige dagen in hot engolsche Hoogerbuis een voorstel van lord Hersohell aanleiding waarbg alle lieden welke minderjarigen jryranasiasteu en studenten een groot krediet openen of ze tot lichtzinnige weddenschappen verleiden met drie maanden gevangnisstrnf en 100 pond steriing boete bedreigd worden Uit de discussie bleek dat in Engeland niet minder dan 20 000 oplichters van de studenten leven Lord Aberdeen zeide dat zijn negenjorig zoontje elke week 10 IB circulaires ontving waarin hem tegen den kleine inleg van twee shilling de schoonste uitzichten op rijke winst werden voorgespiegeld Ëen andere volksvertegenwoordiger toonde twee pakjes brieven en regels voor weddenschappen voor de rijpere jeugd elke brief bevat een postscriptum Spreekt niet met uwen vader over onze zaken De aartsbisschop van Canterbury vond naar hij zeide vóór eenige dagen onder zgn correspondertie ein circulaire van iemand die hem aauried zijn geld in de Grand Müitarg SteepleChaae van de Sandown Bank te steken en op ülgtm in te zetten die meer kans had dan Bankatead en HolUngton De verontwaardiging van den kerkvorst word nog grooter toen hij don volgenden dag iu zijn blad onder do sportberichten natuurlijk heel toevnlligl las dat de Sandown Bank failliet was en HolUngton met drie neuslengten vóór gewonnen had terwgl Ulysses later een mytisch dier bleek te zijn dat evenmin bestaan had als de Pegasus Na het aanhooren dezer schandelijke feiten waren do pairs zoo ontsteld dat zij spoedig moesten uiteengaan Het dorado voor vrouwen Madame la Comtessede Bremot heeft te Londen een lezing gehouden waarvan het ondejwerp was De goudvelden vau ZuidAfrika en Transvaal met een vrouwenoog gezieu In den aanvaug harer rede zeide de gravin dat hethaar een genoegen zou zijn haar gehoor op devleugelen van den geest naar het land te voeren waar de mystieke schoonheid van het verre zuiden gevonden werd Zij zouden de onbekende binnenlanden van het uitgestrekte werelddeel aan de nasporingon van den onderzoeker overlaten en hun weg nemen langs de druk begaande paden naar het zonnige land van den gouddelvor naor de ZuidAfrikaansche goudvelden De spreekster beschreef de reis van Engeland naar Johannesburg en meende do Transvaal oiiiegeuzeggeIgk ihot dorado voor vrouwen waar deze overvloedige gelegenheid zouden vinden een boroep uit te oefenen haar artistieke neigingen te volgen of wel haar bestemming als huisvrouw konden verwezenlijken Was zij een bekwame teekenares modiste of handwerkster dan kon de vrouw volop werk vinden om in do behoeften van de hoogste kringen aan den Baad te voorzien voor artistiekon arbeid lag een broed veld voor baar open en wat haar geschiktheid voor het huishouden betrof wel zij zou kunnen huwen en spreekster meende dot de huishoudelijke talenten der vrouw op geen tetere wijze aan deu dag konden treden Zij herhaalde dat de Transvaal het dorado voor de vroui was waar zij alles kon verkrijgen wat haar hart begeerde een tehuis onafhankelijkheid rijkdom en geluk Tot de vrouwen wier gevoS en geestkracht verstompt werden in hopelooze pogingen om te Londenhaar brood te verdienen zeide zij Ga naar deTransvaal Daar was ruimte in overvloed voor debeschaafde vrouw en hoe beschaafder zij was boebeter Het zou verkeerd ziju de hopeloos gedemoraliseerde of de zedelqk gevallen vrouw naarZuidAfrika te zenden dut zou een vloek zijn voorhet land maar tot ernstige moedige eerzuchtigevrouwen die hier met armoede te kampen hadden zeide zij met volle overtuiging Ga naar de Transvaal ge zult er uw weg vinden schudt het stof van het zwarte Engeland van uw voeten en richt uwschreden naar de bron van voorspoed eu geluk iuhet vroolijke Afrika Met betrekking tot denheer Bhodes zeide de gravin dat hg een manwas met een warm hart voor ZuidAfrikaanschebelangen die alles zou doen wat in zijn macht was om de spoorweg gemeenschap tusschen de Transvaalen de Kaap lot stand te breugen De lezing werd met de grootste aandacht gevolgd en herhaaldelijk afgebroken door luide toejuichingen Myncourant Buiteolandscb Overzlcbt Ondanks het heftig verzet van den liberalen leider FrèreOrban heeft de centrale sectie der Belgische Kamer besloten de drie voorstellen betrefl ende de herziening der grondwet welke lot dusver zijn ingediend te onderzoeken De oommissie is voornemens een keuze te doen welk ontwerp zij aan dó rogeering zal aanbevelen De hoeren Buis en Janson de liberale en radicale afgevaardigden die iet voorstel tot herziening der grondwet aan de orde hebben gebracht stomden met ilo reoliterzijde voor het plan om alvorens tot herzieuiug over te gaan een overeenkomst tot stand te b engen tusschen de partgon betreffende de regeling van het kiesrecht Do heer Sainctelette stemde mot den heor Frère Orban tegen het voorstel dat met vijf tegen tweo stemmen werd aangenomen Do volgende bijeenkomst dsr commissie is bepaald op 8 April De heor Janson verklaarde dat in dien men de herziening wilde tegenhouden krachtige pogingen zouden aangewend worden om do toestemming des konings to verkrijgen tot het ontbinden der Kamer daar de koning door het indienen zijner voorstellen reeds de noodzakelijkheid der herziening heeft erkend Het stoffelijk overschot van den heer Windthorst den leider van het Duitsohe Centrum is van Beriijn vervoerd naar Hanover ten einde te worden bggezet in de Maria Kerk welke haar ontstaan aan Windthorst te dankeu heeft De Igkdienst in de Hedwigskerk te Berlijn is zoo plechtig geweest dat men bijna den indruk kre vnn een feest De dienst werd o a bijgewoond door den Rijkskanselier Caprivi en bijna al de Ministers Zeer werd opgemerkt de tegenwoordigheid van den afjietreden Minister Gossler den man die steeds door Windthorst werd vervolgd in zijn betrekking Intueschen is de Duilache Bijksdag eindelijk gereed gekomen met do begrooliug welke nu ook in derde lezing is aangenomen Nog is het onzeker of de regeering der Vereenigde Staten in staat zal zgn de belofte welke zij aan da Italiaanschen regeering heeft gegeven na te komen President Harrison beloofde markies Di Biduui dat hij maatregelen zou nemen om de moordenaars der Italianen te New Orleans te doen stralftn maar de regeering kan niets doen dan wat zij heeft gedaan nl de regeoring van den staat Louisiana verzoeken de schuldigen te straffen Dat nu aan dit verzoek zal worden voldaan is niet waarschijnlijk want men gelooft niet dat bij de opgewondenheid welke daar nog heerscht een jury kan gevonden worden welke den heer Parkerson en zijne lynchers zou durven veroordeelen Zelfs de burgemeester der stad de heer Shakespeare vertelde iu he openbaar dat hij zich in de sociëteit bevond toen de moorden werden gepleogd Hg deed niets om ile daad te verhinderen en zeide dat hij hierover volstrekt geen berouw gevoelde De Italianen zei de burgemeester waren moordenaars en verdienden don dood Zij hadden de uitvoering der wet in eigen handen genomen en daarom moesten wij hetzelfde doen Kr is geeu twijfel aan of de aangeklaagden waren schuldig en de jury was omgekocht New Orleans is een groote handelsstad met een bevolking van omstreeks 300 000 riolen De inwoners bestaan uit allerlei rassen zoodat met eenige overdrijving wol eens beweerd wordt dat er geen volk ter aarde bestaat waarvan niet vertegenwoordigers te NowOrloans te vindon ziju Ook wonen er ongeveer 12000 Italianen van wie nu reeds 700 uit vreesde stad hebbon verlaten Ook in de andere staten zijn duizenden Italianen gevestigd en dezo blijven ten heftigste tegen den moord protesteeren De Italiaansche bladen die in de Unie verschijnen spoten telfs de landgenoolen der vermoorde Italianen aan hen te wreken Te NewOrleans is reeds aan deze aansporing gevolg gegeven Ëen Italiaan viel op straat s nachts een politie pfficier san wierp hem tegen den grond en zrtte hem eon revolver togen het hoofdDo officier wist den man do revolver uit de hand te slaan en inmiddels kwom een tweede officier te hulp die den Italiaan met zijn stok neersloeg De moordenaar werd toon spoedig overmand en geboeid Ook ontving de advocaat Parkerson de leider der Lynchbeweging een schrijven geteekend Mafia e i van den volgendon inhoud Gij zgt een verloren man zelfs God kan u niet redden Wy hebben het gezworen Gij hebt onze makkers vermoord en nu zullen wij u vermoorden Lfw gezin zal vergiftigd worden De dolk zal het overige verrichten Ue Italianen te Chicago hebben een monsterbijeenkomst aldaar belegd en zullen de regeering opeischen om de leiders der Lynchbeweging naar Washington te laten brengen en daar te vonnissen een schadevergoeding in geld te geven aan do gezinnen der vermoorde Italianen en de ambtenaars te straffen die den moord hebben toegelaten Te New York en te Washington wordt beweerd dat president Harrisson niet meer kan doen maar dat de Italiaanscho regeering indien zij niet tevreden is maar moet zion dat zij genoegdoening verkrijgt van de rogeering vau den slaat Louisiana Vandaar dat er reeds over wordt gesproken dat de Italiaan ohe regeoring haar pantservloot naar de Amerikaansche kust zal zenden Uit Pittsburg is een deputatie van Italianen naar Washington gezonden om bg president Harrison bestraffing der schuldigen te vragen Als een staaltje vnn de opgewondenheid welke onder du Italianen heerscht kan de verklaring dienen van den leidel dezer deputatie dat indien bun geen voldoening vi rit gegeven alle Italianen in de Vereenigdo Staten zullen bijeenkomen om New Orleans te belegeren en hun i ndgencoten te wreken V Kantongerecht te Gouda Zitting van 18 Maart 1891 l Veroordeeld wegens Jaohtovertreding U A S H te Gouderak tot 3 of 2 dageafcèBhteaU C W B te Moercapello tot ƒ 1 of 2 dajéf hechtenis