Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1891

Zaterdag 21 Naart 1891 w Mw XStt GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De liuending van advertentien kan gescUeden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave AU tapper niet sluiten van zgne tapperij op het dnarroor bepaalde uur A P te Goudorak tot 1 of 2 dagen hechtenis Het beioeken van eone tapperg na het uur van sluiting J van F te Gouderak tot ƒ 1 of 2 drjfen hechtenis Openbare dronkenschap J K te Gouda tot ƒ l of 2 dagen hechtenis J van B te Zevenhuiaen tot 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap en nachtel jk burengerucht G V te Gouda tot 2 geldboeten elk van 2 of Th gen hcchteni3 voor elke boete Allen zijn levens veroordeeld io do kost n verhaalbaar by hjfsdivang van één dag KEMMlSGEnXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen luspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 16den Maart 1891 is executoir verklaard het Kohier van de belasting op het PERSONEEL No 10 dienst 1890 91 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet to voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 18 Maart 1891 Dg Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJ ZEN DOORN 336 Staats loterij van Donderdag 19 Maart Ie Klasse Trekking No 134B0 100 van ƒ 20 10715 13576 10791 13582 10900 14178 10956 14340 11274 14400 11504 14669 11781 15079 124S1 15454 12945 15588 13154 15631 13229 15889 13442 16104 19649 19719 19735 19796 19922 19934 19955 20211 20300 20350 20390 20982 16247 16348 16578 16956 17368 17937 18790 18976 19028 19062 19447 19599 91S5 9401 9459 9469 9561 9606 1497 5448 8098 9755 1B94 5847 82 J5 9968 1645 5956 8434 10024 1894 6690 8621 10476 2061 6816 8827 10541 2557 7179 9017 Prijzen 286 3797 7186 9029 396 2801 7381 iU 3024 7618 457 3698 7691 517 4516 7815 744 5017 7903 1167 5255 7922 PETROLKÜM i OTKEKIi GE van de Makelaars Caolziaar Schalkwijki te Kotterdam De markt was heden onveranderd l ofo Tankfust 7 50 Geïmporteerd fn8t 7 50 April Mei Juni en Juli levering 735 Augus tuslevering ƒ 7 40 September October November beren December levering ƒ 7 50 MARE TBEEICHTBN Gouda 19 Maart 1891 Granen heden met gooden aanvoer De puike kwaliteiten werden iets hooger verkocht dan de vorige week Mindere soorten onveranderd Tarwo Zeeuwsohe ƒ 9 70 a f 10 20 Mindere dito 9 a ƒ 9 25 Polder ƒ 8 25 a 8 60 Afwijkende 7 50 a ƒ 7 75 Roodü ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Angel ƒ 8 60 a ƒ 9 25 Rogge Zieuwsche ƒ 6 75 a ƒ 7 Polder ƒ 5 75 a ƒ 6 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ G OO a ƒ 6 30 Gerst winter 5 25 a ƒ 5 60 zomor ƒ 4 75 ii ƒ 5 25 Chevalier ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 a ƒ 4 75 per 100 kilo ƒ 9 00 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 9 00 a ƒ 9 50 Uuitralandsch ƒ 8 i ƒ 8 25 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Bruine boonen ƒ 13 a ƒ 15 Witte boonc n ƒ 12 ü ƒ 13 üuivenbooncu ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Paardenboonon ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Erwten Kookorwten ƒ 10 50 a ƒ 11 Mme per 100 kilo Amerikaansche Mixed bijna niet voorhanden tot ƒ 9 Cinqantine ƒ 8 25 a ƒ 8 50 Veomarjct Melkvee goode aanvoer Handel en prijzen goed stationair Vetto varkens tamel aanvoer handel gewoon 18 a 20 et per half KG Biggen voor Engeland goedo aanvoer handel gewoon I5V3 a 16 gct por half KG Magere Biggen rodelijk aanvoerv handel gewoon ƒ 0 05 a ƒ 0 90 per woek Votte Schapen weinig aanvoer zeer min soort ƒ 12 a ƒ 18 Nuchteren kalveren goede aanvoer handel beter als geweest ƒ 4 a ƒ 7 Aangevoerd 18 partijen kaas handel matig Isto qualiteit ƒ 25 a 27 2de qualitoit ƒ 22 i ƒ 24 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 15 a ƒ 1 30 VVeiboter ƒ 0 95 a f I IO uarirsrlijke Stand REBOREN 16 Matrt Cwmlis ouden C Mn der ToiJB en K in der Hillik M ri Antoni ouden C Verhart en M in der Kleij 17 Johinni Ulizabetb oiden V M de Jong en M de Gruil Willeroiua Johinni ooders C Heerkens co C Tsn Oaeecl OVERLEDEN 17 Mutt A ü van Lieshout 2 d M van VUnen wed D an der Weydeo 78 j A H van der Zwilin 37 j 18 H MoUreld 17 J M den Edel 8 w GEHUWD 13 Maart F Anker en i t de Vroom StolwUk Leentje ooders T Kapteijn en L Hol GEBOREN OVERLEDEN F vin Bureo 8 i GEHUWD K lerbiirg en M Dogtoreo ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon B BIK ROOKHUWBN Gouda 19 Maart 1891 Heden overleed onze Moeder en Be huwdmoederJOHANNALÜÜIZEELISABETH JOLLES Weduwe Johjsn Fbiedrich Jaboïr in den onderdom van bjjna 89 jaar Uit aller naam F W JAEGER Gouda 19 Maart 1891 Eenige kennitgeving Bloempotten Gevraagd een DRAAIER geheel op de hoogte met het fabriceeren van Bloempotten enz Zonder goede inforinatiën onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder No 2096 aan het Bureau dezer Courant Door het voortdurend gebruik van Prof Pergrer d Alion HAAE EZTEACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen rt eil N Sander Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Rerkel Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Cents Verkrjjghaar bg Wed Bosman fion a A Prina Zevenhuizen Wed G Wilhelmu Woerd l Groote nieuwe sorteering A V OS Azs Kleiweg £ 73 en 73 Algemeene Hypotheekbank te AMSTERDAM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal 1 000 000 Deze Bank geeft uit 3 pet pandbrie ven met extra uitkeering op den Januari coupon jtot den koers van W pet en 4 pet pand brieven tot den koers van 100 pot beide in stukken van ƒ 1000 en ƒ 500 Verkrijgbaar ten kantore van HH M J OOI EB en Co te Gouda i Bekroond met Gouden Medailles is de meest Krachtige en Veraterkende ïCina Wijn Aan bevelen door tal an tinnen en bnitenisndsche Geneesbeeren Verkrijgbaar In fiesscben a 1 90 en 1 KRAEPELIEN ft HOLM Ayotbeksrs ii Depot voor Oondn bü den Heer A H TEEPB Apotheker voorheen C THIM Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaria JAN JACOB LOUIS MEES resideerende te Rotterdam op DONDERDAG den 2 APRIL 1891 bü opbod en op DONDERDAG den 9 APRIL 1891 bg afslag beide dagen des voormiddagsten II ure in het Logement dk Zalm aan de Groote Markt te Gouda van Eene IBouwmanswöning met onderscheidene perceelei uitmuntend WEI of BOOILAND in den Znidplaspolder aan de oostzgde van den Zuidelijken Dwarsweg onder de Gemeente Moordrecht ter grootte van 32 Hectaren 11 Aren 50 Centiaren Verhuurd voor ƒ 2250 sjanrs Breeder beschreven by advertentie in de Nieuwe liotterdamtche Courant van Zondag 15 Maart 1891 De voorschreven LANDERIJEN zgn zeer gnnstig gelegen en ook door de solide verhuring bgzonder geschikt voor geldbelegging Betaling der kooppenningen op den 1 Juni 1891 Nadere inlichtingen ziJn ie bekomen ten kantore van voornoemden Notaris san de Geldersche Kade No 21 te Rotterdam GEVRAAGD met MEI a s eene P G BLEEKER8SINGEL 207 Alom te bekomen SB OOÜBSDHE OLASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de üebrooder Dirk en Wouter Crjibcth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem ülonden Tandziekten zoonla het los orden der tanden tandpijn ODt stoking zweren bioodoiid tandvleesch oiiftangename reuk uit den mond kalkvorraiug ivorden leker voorkomen en ftenezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s ntSLer in aanmerkelijk orgrooto flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 on ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr I OPP I Tandpoeder of Tandpasta steeds do tanden gezond en schoon houdt Dr l OPP s Tandplomheersel Dr POPP s Ki iüden Zoep tegen eiken huiduitslag en voortroffelijk voor hadon I Venu s zee i en Zonnebloemen zeep POPP Si ie r a Usi t de en Transpnvant illyeerlnezécpen ijn de fijnste Toilot iin gezoiidheidszeepen welks ook een verwonderlijken witten tint to weeg brengen g0r De namaaksels van Anatherill Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Itr T G POPP Weenen Depots te OOÜDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriowinkels van Nederland Gouda Snelper6druk van A Bbikkman ZooN De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GODDA 20 Maan 1691 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Hoef hamer Lotsy on van der Post da laatste met kennisgeving kwam een voorstel in van B en W tot het aangaan eener geldleoning van ƒ 30 000 ter voorziening in oen tijdelijk gebrek aan kasgeld Is in den regel in don aanvang van hot jaar het aanwezige kasgeld weinig de langdurige strenge vorst van dit jaar was ook op d gemeontefinancien van ongunstigen iuvlood jloodat buitengewone maatregelen noodig zijn om in het gebrek aan kasgeld te voorzien Op het einde van deze en het begin der volgende maand is door de gemeente te betalen ƒ 87900 terwijl in kas slechts is f 3900 en binnen kort wordt ontvangen ƒ 4500 zoodat een tekort in het vooruitzicht is van ± 29000 De firma wed Knox enDortland is bereid op zekere voorwaarden hot genoemde bedrag van ƒ 30000 te verstrekken zoodat aan rente en kosten voor de leening van gonoemfi bedrag voor den tgd van 6 maanden hoogstens ƒ 630 door do gemeente zal moeten worden betaald Waarschijnlijk zal echter reeds na 3 maanden hot ge leende bedrag geheel of ijedoeltolgk kunnen worden teruggegeven Voordat dat voorstel in stemming word gebracht vroeg do hoer van Vreumingen of zich ook vroeger wel eens het geval bad voorgedaan van dergelijk tijdelijk grbrek aan knsgelrl waarop de Voorzitter te kennen gaf dat zoolang hij burgemeester was zulks nimmer was voorgekomen Van vodr dien tijd meendo liy zich een derïelijk geval te herinneren doch toen gold het con kleiner bedrag en dit was toen door eenige led in van het gemeentebestuur voorgeschoten FEVILLE rOIM EEN ONGELUKKIGE Aaar het Framch IX 14 Vervolgens hob ik hom je hardnokkigen strijd beschreven en hoe je er niet toe koiidt geraken oen passonde betrekking machtig te worden Ik heb papa zelfs bekend dat ik dood eenvoudig oen vriendonplicht meende te vervullen met je wat gold to laenen en mijne juwoolon to verpanden De meester over mijn toekomst scheen mij tamelijk tovreden toe en hij beloofde mij jo ergens in te stoppen Toen ik hem den volgenden dag bescheiden er naar vroeg ontwoorddo hij goodig Woes gerust ik heb mijnheer Montfranc eeno betrekking van drieduizend francs bezorgd aan eon spoorweg in bpanjo Jisteren is hij naar Burgos vertrokken en grappenmaker U die papa Koland glimlachte Hij drukte m t hartelijkheid 9 hand zijns vriends en sprak Beate Jacques ik vermoedde wel dat er zoo iets achter zat ilijn vader beeft getracht mij in u te verne ioren tKon niet hatelijker Toen ik achter do waarheid kwam meende ik eerst papa een scène to Het voorstel werd vervolgens met algemeeno stemmen aangenomen De Baad stelde vervolgens eene nieuwe verordening vast ter voldoening aan art 9 al 1 der wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten en eene verordening ter instAnd houding van do goede orde op het buitenplein van en de toegangen tot hot station van den Staatsspourweg Bij de behandeling van laatstgenoemde verordening stolde de heer van dor Garden voor te verbieden om rij on voertuigen op het Stationsplein in eouo andera dan zuidolijke richting te plaatsen met het achtereinde naar het front van het Station en op 4 Meter minstens daarvan verwijderd De bedoeling daarvan was te voorkomen dat voetgangers dio uit het station komen moeilijk kunnen passeeren doordat do rijtuigen te dicht bij het Station staan zooals thans volgeus den heer v d Garden vaak voorkomt Oit voorstel werd niet ondersteund en alzoo niet in behandeling genomen doch de Voorzitter gaf de toezegging de politie daarop attent te zulleu maken Bij den Baad kwamen de volgeudo stukken in 1 Verslagen van hh Ilogenten vau het Weesen Imoeseniershuis van de Commissie van toezicht op het Midil Onderwijs en van die over hetSted Museum van Oudheden over 1890 Worden gestold iu handen van B en W om to dienen bij het opmaken van het ge meenteverslag waarna zij zullen circuleeren bij de raadsleden 2 Een voorstel van het Burgerlijk Armbestuur tot wijziging van zijne begrooting dienst 1890 Ter visie De rekening en vorontwoording van de Commissie van toc icht over het Museum van Oudhedenover 1890 Tor visie Eune inissievo van de Commisie van de Bankvan Leening kenuidgevendo dat met l Mei aan de gnan maken maar ik bedacht mij dat hot toch slimmer Wiis tot list mijn toevlucht te uemeu Eu zie eens aan hoo fartuinhjk ik ben Kolaiid voeUlo zich diep geroerd door deze ijverige en altijd hulpvaardige vrioudscbap Je bent een beste bravo jongen antwoorddehij met bewogen stem maar het is mij onmogelijk dit aan te nemen Waarom Ora twee redenen Mevrouw Reeding zal mij niet langer dan enkele maanden in haar dionst houden zoodat ik dan op een goeden dag wedor buiten betrekking zou zijn en Een oogenblik alvorens je verder gaat wilik het eerste bezwaar uit den weg ruimen Debetrekking die ik je aanbied is winstgevend mijn ADVEETENTIEN worden geplasttt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des beurt van aftreding is als Lid dier Commissie deheer C C H Prince Ter visie Eene missive van de Commissie voor de Volksgaarkeuken indienende een suppletoire staat der begrooting dienst 1890 Ter visie Een voorstel van B en W tot afkoop vanrente van een perceel in de Nieuwsteeg De eigenaar daarvan de hoer A Dam heeft daartoe hetverzoek gedaan waartegen B en W geei bezwaarhebben waarom zij voorstellen dit af te koopentegen betaling van het 15 voud van do jaarlijks tebetalen som zijnde ƒ 90 Ter visie Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te worden tot keurmeester van hetvleesoh en de visch als C G Dekker P Hornes P Jansen B Niouwenhulzon A H Sparnaay T Spoor H van Willigen allen te Gouda ea A Visser to s Gravenhage Bovendien was een adres ingekomen van iemanduit Botterdam dat als ongezegeld ter zijde werdgflagd Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering Door den Voorzitter werd nog med g deahl dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd hol raadsbesluit van 3 Maart 11 tot wijziging dergomeentoj begrooling dienst 1890 Tot leden van de Openbare GezondheidsCom missie werden vervolgens benoemd de hh H J de Voogt met algemeene steramen en J D Kijk met 8 St terwijl 6 st werden uitgebracht op ilen heer II Enno van Gelder Douderdagavond werd door de Rederijkerskamer H IC Poot te Bodegraven eeno uitvoering gogev i Opgevoerd werd l e Kiesvereeniging van Stellendijk Het stuk werd verdienstelijk afgespeeld Een geanimeerd bal dat zeer laug duurde besloot deze tweede on laatste openbare vergadering voorwaarden werden alle aangenomen Je zult in alles worden rij gehouden en mou zal je duizond francs per maand uitkeeren Zjs maanden wtik zijn je verzekerd en drie termijnen vooruitbetaald vóór het vertrek Ik zal dus op reis gaau Ja Dat zdl ik je dadelijk vertellen Eerstwil ik je twoedo tegenwerping weten Luister eens toen ik ür in toestemde conducteurdrO worden nam ik een ondergeschikte maaroerlijke etrokking aan Door bij do vrouw vanwion gij spreekt in dienst te gaan zou ik eensoort knecht worden Volstrekt niet Je zult als een heer behandeldworden Mevrouw lleediag noemt een koerier mede die oveuzeer ouder uwe bevelou staat als onder die van zijne meesteres Wat hierop te antw oorden Roland zwoeg Ovorwounen nietwaar golukkig riep Jacques zegevierend uit Alvorens ju nu te vertellen uiodio mevrouw Reeding is en welke de diensten zijn die zij van je verlangt moet ik jo eerst eens verklarijn hoo het komt dat je me hier zi it onderdeze vermomming Ik moest je noodzakelijk spreken Daarom vroeg ik aan papa drie dagou verlof omtante Eugenie te Lyon te gaan bezoeken Je weet tante Eugenie is heilig voor papa Deuk ook eensaan Een brave vrouw van twee en zcvontig jaar van wie ik de oenige erfgenaam ben Zoodra ikmijn verlof had bekomen ben ik den conduc teur m