Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1891

het hberalume Najaürlgk hebben wij de gtweteosvrgheid te danken aan de hervorming maar wij gemeten nog zoo vele vrijheden bovendien Wij dinkej aan het vrije woord aan de vrgheid van vergadereu 1 a w aan de atmosfeer van vrijheid waarin wg ademen Vergeten wij niet de scheiding van Kerk en Staat de gelijkstelling van alle burgers voor de wet de onpartgdige rechUbedeeling en hoeveel zoudse wij hier kunnen noemen en roemed dat ons geschonken ia dwr IiM vrijzinnige regime waaronder wij sinds 1848 kleine tusschenpoozon mot mede gerekend geleefd bobben Hebben wg als christenen daariegen eenig bezwaar Genieten wg er niot van allo dagen Ongetwijfeld V el hebben do liberalen fouten begaan Wij loochenen nipt dat zg dikwgU illiberaal hobben gehandeld Hun doctrinair optreden ia door ons van moet af veroordeeld Ook hebbon zg vooral onder den invloed an de moderne theologen vooral in zako van het volksonderwgs het volk onthouden wat het recht had te vragou Maar dit noemt niet weg dat de liberate politiek de ware is on dut het oude regeringsstelsel voor gojd is geoordeeld Ia hot dan zoo verkoord een liberaal te kiezen tot onzen volkavertogenwoordiger Neen dat is niot verkeerd Versta ona wei iemand die de liberale politiek eorlgk voorstaat en toepassen wil kan zeer wel ona vertegenwoordigen Is hij bovendien een geloofsverwant dan is bij ons dea to moer welkom Nooit kunnen wij proiestaiiton een roomseli katholiek als zoodanig kiezen Dit volgt reeds uit da vorhouding waarin do roomsch ka holieko staattpartij zich plaatst tegenover den paua Nooit kunnen wij iemand kiezen die vooruit belooft lid te worden dor anti rovolution airo Kamorqlub en daardoor zich do handen bindt Wtj kiezen geen andere dan vrge mannen mannen en geon marionetten 06zo christelijke evangeliache bolijdenia schrijft ona dat voor Omdat wij gelooven zgn wg liberaal Bulteolaodscb Overzicht Zooals to erwaohteu was is graaf Taaffo onmid delijk na den uitslag der verkiezingen voor den Oos tonrijkschen rijkaraad aan het onderhandelen gegaan mot do leiders dor voornaamstn groop n om in den nieuwen rijkaroad een vaste meerdorhoid te oonstitueeren Het waa een moeilijke arbeid Conferentie op conferentie hield de eerste minister mot de laiders der Duitscli liberalen dio tlians hot aanzienlijkst in aantel zijn doch alle beraadslagingen mot do heeren Plener en ChhimEcky voerden totgeenerloi resultaat Zoodra de pogingen over het vormen eener regeeringsmoerderhoid bleken zonder gevolg te zullen blijven ontstonden opnieuw geruohtea over een ministerieele crisis Voor do Duitache partijen dis over het mialukkon der onderhandelingen dubbel teleurgesteld zgn wgl zg zich reeds moester van den politiekeu toestand top toale van de overige nationaliteiten in de Oostem ijkacho monarchie zagen is graaf Taaffa de aatnn in persoon Kondon bun wonschon iets uitwerken dan was de minister president reeds lang tot de zalige rust ingekeerd doch het ia algemeen bekend dat hg in hooge gunat bg keizer Frans Jozef staat eb dat deze niot dan in don uitersten ood de vriend zgner jeugd lal laten gaan In de ilontagtreme laat dan ook de regeering alle geruchten over een ministrieele orisua tegonaproken en verklaren dat graaf Taaffo alleen zal aftreden op den dag waarop hg verzekerd ia niot langer in den rgkaraad een keizerlgk meerilerhoid te vinden die besloten is zich krachtig te verzetten tegen de eischen der uiterste nationale partgen en bereid blgfl de eenheid vau hel keizerrijk te verdedigen De commissie uit de Pransche Kamer aan welkehet onderzoek is opgedragen van het ontwerp totverlenging van het octrooi der Franache Bank isbegonnen met de behandeling van de ingewonnenadviezen der Ka aers van Koophandel In t geheelzgn van vertegenwoordigers van handdl en ngverheid ingekomen 140 adviezen en van deze verklaarden zich 72 voor het ontwerp der Eogeering ter gldo overigen zich in beginsel verklaarden voor deverlenging van het octrooi maar zich toch wol metde vooigostelde wyzigingen konden veraenigen Evenwel stelde de meerderheid het aannemen derwijzigingen niot als voorwaarde voor bet goedkeurvn van de verlenging De verlenging van het Bankoctrooi in hoofdzaak overeenkomstig het voorstel der Regeering kan dus als verzekerd worden beschouwd De Fransche bladen spreken natuurlgk alle over het ovorlgden van prina Napoleon Bonaparte De republikeinsche bladen betooger dat de dood van den priits geen politieke boteokenia heeft en de meeste organen der monaroliislen bepalen zich hoofdzakelg tot ongunstige booordeelingen over print Ntpolaont Heden middag werd ten Budhuiia dezer Gemeente aanbesteed het onderhoud van stukadoorwerken met het schoonmaken en witten der plafonds in verschillende Gemeentegebouwen De uitslag was aldus i Ingeschreven door Clemens Rozestraten Weeshuis ƒ 76 100 SaadhuU 20 60 82 Gasthuis 114 112 Vrouwenhuis 24 76 31 Arti Legi t8 70 65 Gang SUdserf 9 60 10 Bank van Leening 18 60 20 Ie Kost School Patersteeg 79 50 90 ïe Nieuwe Haven 68 76 90 Tasschensohool Keizerstraat 64 25 86 Burgerschool Groeneweg 45 76 82 Bewaarschool Nieuwe Haven 7 60 8 50 Patersteeg 10 76 26 Burger Meisjess v Cittert 44 75 80 Turfmarkt 14 75 31 School Groenendaal 19 25 31 Houtmansgracht 69 75 115 G mnastlekschool 7 50 12 60 Armkamer 19 76 23 Naar wij vernemen zal H M de Konicginregw a met H M de koningin Wilhelmina inApi een bezoek brengen aan Arolsen en waarschijnlek van daar voor een paar dagen naar Zwitserland aan JV R Ct Staten Generaal Twiedk Kim Zitting van Donderdag 19 Maart Behalve een woordenwisseling over de conclusie der eommissie voor de verzoekschriften op het adres van zekeren Mahieu eon gewezen marinier en ziekenoppasser die zich verongelijkt achtte doordien hem geen pensioen was verleend wijdde de Kamer de geheele zitting aan de interpellatie Norman over de passoering van dan zeeofficier Land lid der Kamer door den ministor van Marine De discussie was natuurlijk zeer woelig want dergelijke zaken maken steeds de hartstochten gaand De vraag des heeren Norman was of de ongeschiktheid van den heer Land voor hoogeren rwig was gebleken gedurende zijn lidmaatschap der Kamer vroeger was er niets in zgne conduite staten ongunstig geweest zoodat het vermoeden voor de hand lag dat de min den volksvertegenwoordiger had willen straffen De minister van Marine antwoordde dat de al of niet geschiktheid eerst ter sprake komt als een officier volgens do rangigst an de beurt is en dat h houding als volksvertegenwoordiger daarmede niet had te maken Men wilde echter van verschillende zijden meer weten en de minister scheen vastbesloten niet nicer lot te laten omdat naar zijne meening de benoeming van ambtenaren geheel berust bij het uitvoerend gezag Een paar leden der rechterzijde met den heer Schimmelpenninck van der Oije aan het hoofd steunden den minister in zijne opvatting doch de groote meerderheid der sprekers wenschte meer licht ter beoordeeling ran eene ministerieele daad Zoo de heeren van der Kaay Zsaijer Booseboom Borgesius van Houten enz Zelfs de heeren Schaepman en A van Dedem de hoofden der rechterzijde laakten de wijze van verdediging des ministers Ue heeren Borgesius en Lieflinck zeiden het onbewimpeld genoeg op welke gronden men algemeen gaan opzoeken die van nacht de reis met je zoudoen ik heb hem plechtig aangekondigd dat hetbettttur hem aefat en veertig uren rust toestond enhem bovendien nog een louis als gratificatie verleende De arme drommel kou het maar niet gelooven zoo onvervacht scheen hem d e weldaadtoe Dit afgedaan zgnde stak ik mij in de uniformTan den conducteur en daar bën ik nu De beide vrienden barstten id lachen ujt H t middel om tot een sa menkomst te geraken vermaakte Boland zeer Kn nu bette vriend vertel mij nu eens wie de persnon is die een tolk zoekt wat zal ik bij haar te doen hebben De ophelderingen van Jacques waren kort en duidelijk Mevrouw Beeding had bij haar eerste huwelijk een zeer rijken Amerikaan getrouwd die na vier jaar overleed zijn weduwe met een dochter e achterlatende Niemand twijfelde er aan dat dit bestaan haar verveelde en dat zij op haar manier afleiding zocht Na n kort weduwschap trad zij met een anderen Amerikaan eeu mijnheer Beading in den echt Deze niet minder hoffelijk dan zijn voorganger haastte zich op zgn beurt het tydelgke met het eeuwige te verwisselen en op tweeen dertigjarigen leeftijd werd de jonge vrouw voor de tweede maal weduwe Van haar eersten echtgenoot had zij een zeer groot fortuin geërfd dat gemakkelijk dadelgk kon worden losgemaakt De tweede daarentegen bezat uitgestrekte landerijen in het zegt dat de heer Land gepasseerd is namelgk zgu courantengpschrgf Had de Minister dit openlijk erkend hg had de stelling kunnen verdedigen dat dat geschrijf hom bet recht gaf den heer Land ongeschikt te achten voor bevordering Dan had men grond kunnen vinden voor een discussie in hoeverre die opvatting in verband met geest en bedoeling der wet te rgmen is Maar de Minister ontglipte voortdurend bg eiken aanval en ontweek elk principieel debat Op de gansohe Kamer maakte die houding blijkbaar een nllertreurigsten indeuk Een motie die verklaarde dat s Ministers inlichtingen onvoldoende waren werd zelf onvoldoende geacht omdat de Ministor dien stoot toch niet voelen zou Ten slotte waren er twee moties een van den heer Van Houten waarbij geconstateerd werd dat het passeeren van den heer Land op grond van de wet yan 1861 niet was gerechtvaardigd en een van den heer Viruly die eenvoudig de houding des min bg deze interpellatie betreurde De eerste motie werd mot een kleine meerderheid verworpen misschien omdat velen niet geheel raedegingen met de interpretatie der wet door don heer Van Houten of zich bij gebrek aan gegevens van een oordeel wilden onthouden Maar de tweede werd metovergroote meetdorheid 66 tegen 17 st aangenomen Slechts een gedeelte der antirevolutionairen en een gedeelte der Katholieken met een enkelen liberaal slemdon tegen De Minister ofschoon in parlementaire gebruiken niet zeer ervaren zal de beteeken is van dit votum wel hebben begrepen Voor de arroudissements rechtbank te Haarlem had zich gisteren te verantwoorden Pieter Cornelis Marie Walter oud 25 jaar laatatolgk koopman te Jlaarlem ter zake dat hij tusschen 8 en 21 November 1889 met het doel zich langs bedriegeljjken weg te bcvrgden van de verplichting tot betaling eener som van ƒ 82 20 die hij voor geleverde goederen schuldig was aan de firma Becker en HenBchell te ftemscheid op de keereijde van den ter acceptatie toegezonden wisselbrief van ƒ 82 20 die op de onderteekening na geheel was ingevuld nadat die door hem op de voorzgde van eene acceptatie was voorzien valschelijk daarop heeft gesteld bij wgze van endosseraent de woorden voor ons aan den heer W Grebe en daaronder eene nabootsing van de handteekening van een dor leden van de firma Becke en Henachell eo verder bij wgze van voldaanteekening da handteekening W Örebe alles met het oogmerk dien valseben wisselbrief als betalingsbewijs te gebruiken en verder dat hij van dat stuk werkelgk gebruik heeft gemaakt toen de bovengenoemde firma hem aanmaande om den slechts ter acceptatie toegezonden wisselbrief terug te zenden en zich later bg herhaling op het vervalsehte stuk te beroepen en dat hij op 26 November 1889 dit stuk bij de politie heeft overgelegd tot staving van eene door hem ingebrachte klacht als zou er misbruik zijn gemaakt door derden van den door hem geaccepteerde en aan de firma Becker on Henschell opgezonden wisselbrief Beeds in 1885 was deze beklaagde als militair door den krijgsraad te Arnhem veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden militaire gevangenisstraf in eenzame opsluiting te ondergaan wegens desertie gepaard met ontvreemding van een anders goed uit de kazerne en verduistering van equipeme ntstukken Uit het getuigrnverhoor bleek dat de handteeke Westen van Amerika en een bankkantoor in IndoChina midden tusschen de Duittoli kolonies Amoy en TienTain Ten einde jet door haar 7aakgelastigde bestolen te worden zag zich mevrouw Beeding gedwongen te liquideeren en besloot zg zelve de moeilijke reis daarheen te ondernemen Zij J eti behoefte aai een jongen ontvrikkelden en ijverigen man die Duitacfa en Engelsch sprak Gedurende deze uitlandigbeid van zts maanden zou Boland minstens tienduizend francs krijgen Daar hg voor zichzelven niets bad uit te geven zou bijoe groot deel van deze som mede naar buis brengen Was dat piet beter dan eiken avond opnieuw te beginnen met dat aanhoudend heen en weer trekken van Parijs naar Bazol en van Bazel naar Parijs Nu weet ge alles eindigde Jacques Maak geen haast met je antwoord Je heb nog tijd tot overmorgen met het nemen van een besluit Als ge er niets tegenjiebt ga ik wat liggen slapen ik val om van slaap Nu Jacques nadere verklaringen had gegeven aarzelde Boland niet meer zoozeer Waarom zou hij het aanbod van zgn vriend niet aannemen De reis lokte hem wel aan Hij gevoelde behoefte zich los te rukken uit de armzalige omgeving waaria hij een pUntonleven loidde Da vrge ruimte het onbekende de verrassingen van een verren tocht iaohtan zgne afgespannen verbeelding toe ïn dan is Amerika niet het laatste hulpmidde voor hen die alles hebben verloren ning op den wisselbrief voorkomende in ieder gevt niet was van een der firmanten Becker on Henchetl verder uog dat bekl tgden hg kantoorbediende was bg den makelaar Poortman in het bezit waa rag een vocht door de aanwending waarvan geichrevtt schriit verdween dat hg bij dien makelaar wegeu wangedrag niet voor het in bezit hebben van vooinoemd vocht was ontslagen dat tijdens zijn verblSf op het kantoor een brief bestemd voor Utrecht ei inhoudende een bedrag van 1026 was verdwenen dat beklaagde ook nog is gewikkeld in een valsolibeid in geschrifte waarbg een firma te Bordeaui ii betrokken en waarin men ook den naam van daa heer Poortman heeft genoemd dat de firma Beokw beklaagde heeft voorgesteld de zaak in der miaiH Ie Bohikken doch dat deze heoft geweigerd omdit hij reeds zou betaald hebben en eindelijk nog dd hij die getrouwd is het met een andere vrouw houdt Da beklaagd geeft op den wissel te hebben voldaan aan een hem onbekend persoon Toen hij hea kreeg om het endosseraent te erkennen heoft hij dit gedaan on hom toen teruggezonden Hij verklaiil het in handen komen er van aan een onbekend pe soon hieruit dat de brief door dien onbekende b onderschept De deikundigon geven nu nog verklarinifea m hun onderzoek waarbg zg wel degelijk gelgklind hebbon gevonden tusschen het schrift van beklaagde en het eudossement waarop de officier van justitii jhr mr A J Uethaan Macaré aan het woord komt tot bet nemen van zgn requisitoir In zijn requisitoir begon de officier met op des voorgrond te stellen dat in deze zaak liet boirgi door getuigen niet te leveren was omdat het misdrijf vervalschiug steeds binnenskamers geschiedt en dni het bewgs uit aanwijzingen moest worden geput Alt eerste aanwgzing noemt hij het onwaaraohijnliiki verhaal van beklaagde dio beweert den ter acceptalit toegezonden wissel te hebben teruggezonden en dim wissel ta hebben betaald mat ƒ 66 aan een onb kond Duitscher die geen Uollandsoh verstond doek toch het eudossement In het Nederlandsoh had gesteld Al tweede aanwijzing is de verklaring vai de deskundigen De jongeman hoop dat bij misschien daar dl begeerde betrekking zou vinden die hij in Frankrjjk vruchtelooi had gezocht Zou hg er dan toe kutnen besluiten zich van Alice te scheiden haar niit meer te zien ver van haar t leven Helaas k dacht er met smart aan dat indien mevrouw Betding heel spoedig naar Amerika op reis wilde gaal hg niet eens tegenwoordig kon zgn bij de huwelgkivoltrekking van zgn lief zusje Hij zou haar ten minste twee derden geven vit de drieduizend francs die hij vooruit betaald m krggen Wie was de vl ouw in wier gezelschap b maanden lang zou leven Het verhaal van JacqW stolde de altgd wantrouwige fierheid van Roland gerust Maar hg vroeg zich af of het karakter d onbekende met het zgne zou overeenstemmen of il dit vertrouwelijk utnenzgn dat een tocht over iM onvermgdelgk maakt geen bottingen zouden vooiï komen die hem in een valschen toestand tegenow elkander zouden brengen Boland verwierp sntl al de bezwaren die hij zelf opperde M n redeneat altijd in den zin dien men wensoht en hij verlangde tejvertrekken Vooral wilde hg zich losrukken van de gedachten die hem bezig hielden van de gedachten die zijn verstand benevelden en in strijd waren met zgn geweteTn Hg peinsde den ganachen nacht over het voorstel van Jacques en toen hg een half uur vd irzij te B izel aankwamen zijn vriend wekte zeide hij glimUchend Ik neem het aan Wordt vtrvolgd die van gelgken aard zijn en worden onderzocht terwgl ten slotte reeds vroeger door hem ontvreemding werd gepleegd Om reden van dit alles hield de officier hem schuldig aan het ten laste gelegde en vroeg zijne veroordeeling tot twee jaar gevangenisstrsf en ontzegging voor den tgd van 4 jaren van de rechten genoemd in artikel 28 burgerlijk wetboek De verdediger mr H J D D Enschedé oordeelde echter niets bewezen ook niet door aanwijzingen De vlekken die op den wissel voorkomen zgn daarop niet gemaakt door beklaagde maar door den heer Luyten die aau den wiesel bail geknoeid De instructie in deze zaak was slecht gevoerd anders zou het bewezen zijn dat voor de delgiug van het echrift op deo wissel geen gebruik was gemaakt van het vocht dat bij don makelaar Poortman op het kantoor wordt gebruikt voor scbriftdelging doch van icta anders en wat de overeenkomst betrof van het handschrift van beklaagde en dat van het endossement hij verdediger had het endossement gelegd naast het handschrift van den substituut griffier en hot was hem gebleken dat ook deze beide groote overeenkoraat badden Het was ook bier weiler de oude quaoatie geef mij tien regels schrift van hem en ik zie kans hem aan de galg to helpen Met vertrouwen drong hij op vrijspraak aan Te Nashville Ver 8t is het krankzinnigengesticht afgebrand Kegeii verpleegden kwamen in de vlammen om Vijfhonderd anderen werden onder bowaking naar de groote zaal gebracht maar toen de vlammen ook dat deel van het gebouw aantastten ontsnapten zij Zij kwamen echter weldra terug of werden tcruggobraclt dp vijf en twintig na bgna allen zeer goedaardige krankzinnigen die nog rondzwerven De £ cho te Pari herinnei t naar aanleiding van de ziekte van Prins Napoleon een zonderlinge druifout in den Franschen Maniteur gedurende de ziekte vaneden vader van dci prins koning iétbpia van Westfalen Het bulletin omtrent den goetSndbeidstoestand van den koning luidde namelijk eens Le vieux persiste de oude is taai do zetter had een V in plaats van een M gezet Er moett itaan Le mieux persiste de beterach ap houdt aan Gladstone is tot Eton waar hij school gelegen heoft ipet jreel hartelgkheid ontvangen Hg hield er een lezjng over Homerus Die hiing was zoo schryft Aon eeut schoon en indrukwekkend voorbeeld van meealcepeniie geestdrift en de voorèraoht van den jOrand Old Man wos zoo vol frischheid en vuur dat zgn hoorders haast niet kondon gelooven dat er sedert zgn inschrijving als leerling van het Etoncollege reeds zeventig jaren vorloopen zijn een zetende van het bestaan der school Uit nader bericht blijkt dat de stoomboot Utopia met 800 Italiaanache landverhuizer aan boord bij Gi oraltar in botsing met een pantsersohip zonk binnen 10 minuten De booten van Erigelsohe oorlogacuopen in de nabijheid trachten de schipbrenkeliegen te redden maar dit ging zeer moeilijk daar de wind hevig was Eon stoombarkas sloeg om en eenige matrozen verdronken Do aanvaring vond in den avond plaats Dat nog velen gered werden is vooral te danken aan de eleclriache lampen waardoor het tooneol der ramp geheel kon verlicht worden Men vreest dat 600 personen zijn verdronken 818 personen zijn gered en 90 lijkenioeds gevonden Indien het Fad wel is ingelicht dan is de oorstelling van zaken In de Amk Ct gegeven over de circnlaire van don minister van binnenl zaken aau zgne onderhoorige ambtenaren naar ainleiding dflr brochure van den referendaris de Stuers wel in hoofdzaak maar niet i n alle bgzondorheden juist Bepaald onjuist is al wat gemeld wordt omtrent de interventie van een collega van den hoer Lobman Wat de vennelde circulaire betreft die niet alleen aan de hoofden van afdeelingen maar aan alle ambtenaren tot en met de klerken is medegedeeld zij bevatte geen afkeuring vegens het gebruikmaken van stukken maar wegens het gebruikmaken van de kennis on wetenschap door den heer de Stuers all ambtenaar opgedaan en wegens het bostrgdon en ondermgnen van de plannen de regeering Naar het Centrum verneemt worden dank zij bemoeiingen en de tnsschenkomst van het bestuur an den Ned B K Volksbond zoowol door de regeering als door de leden der Tweede Kamer de gvengate pogingen in Set werk gesteld ton einde een gunetige wending te geven aan het dreigend lot der werklieden van do Koninklijke fabriek van stoomen andere werktuigen te Amsterdam Naar alle waarschynlgkheid zal de nieuwe eomoinatie die de fabriek overneemt daaraan eene ketelmakerij verbinden aardoor wederom een aantal talwerklieden kunnen behouden worden terwijl de schoepmakers zooveel mogelijk op de landawerf worden geplaatst Verder is het zoo goed als zeker dat bg het in dienst nemen van werklieden ia de nieuwe fabriek niet zal worden gelet op ouderdom zoodat ook bejaarde arueulers indien zg bekwaam en g vorig zijn zich niet ongerust behoeven te maken Nog andere gunstige maatregelen zgn in overweging o a om de overbodig wordende werkkrachten zooveel mogelijk op andere rgkswerkinriohtingen te benutten Een en ander is resultaat van do besprekingen welke door de hiieron Pasatoors en Kok voorzitter on vioe voorzittór van den Bond met verschillende autoriteiten zijn gehouden Laatstgenoemde dio zeil 19 jaar op de fabriek heeft gewolkt heoft zoover ooodig allo gewenschte inlichtingen verstrekt Gisteren word te Amsterdam weder de groote voorjaa rspaardenmarkt gehouden zooals zij wordt genoemd t Is eohtet duidelijk gebleken dat die naam wel wat erg grootsoheeps ia Er zullen op de Marktplaats aan het abattoir zoo ongeveer honderdvijftig paarden aau do lijn hebbeu gestaan Maar welke paarden I Meest oude in vooljarigen karrendienst vergrgsdo trekdieren sohonkigo geraamten met een huid overtrokken Het was lang geen opwokkoiid schouwspel en bepaald eonigszin pijnlgk als zulk eon bouwvallig paard op do gobruikelgke manier in beweging werd gebracht Telkens zag men zoo n arm versleten boest dat misschien in geen jaren moor versnelden pas had gemaakt nog oens zgu beste beontjo voorzetten en onder luid getier en zweepgoklap aan den toom loopen Het merkwaardigste op zoo n markt is de woordenvloed waarmede de verkoopcrs do verborgen deugden en talenten hunner dieren weten aan te prgzen terwijl do koopera alleen oog bobben voor de ziclitbaro fouten en nog moer verborgen gebreken vermoeden dan er iudordaad zijn Aan beide zgden schromelijke overdrgving die door het gebruikelijke spraakwater voortdureud wordt versterkt Op alle regela zijn uitzonderingen zoo ook hier Er waren eukele toonbare paardon maar in het landdbr blinden is eenoog koning on te midden vanzulk eene verzameling maakt een oud boeronpaard dat wat dik in zijn vleesch zit werkelgk nog eengoed figuur iV o d Dag In het jongste nommer van do Vaderlander sohrgft dr A W Bronsveld over politiek en godsdienst o a het volgende Op de vraag welk standpunt door dit weekblad wordt ingenomen luidt bet antwoord dikwirf liberaal in de politiek orthodox in don godadienal In t algemeen gesproken hebben wg togen dit signalement geen bezwaar Wat er ons in i antrekt is allereerst de scheiding welke hier gemaakt wordt tuaachen politiek on geloofsovertuiging Niet genoeg kunnen wg het betreuren dat men de vraag is hij een bekwaam man heeft bij kennis van de zaken welke hg geroepen wordt te besturen of te boheeren heeft samengekoppeld met de vraag is hg orthodox Zoo verwisselt on vermengt men twee zaken die elk behooren tut een bgzonder terrein Zoo komt men er toe tot betrekkingen welke speciale kundigheden en gaven vereiachen mensohon te benoemen tot wier aanbeveling men slechts dit eene kan aanvoeren ze ïgn orthodox ze rijn goedkatholiek of bet omgekeerde daarvan Dit kan niet anders dan nadeel strekkon zoowel ttiti den Staat als van don godsdienst De Staat beeft er belang bij dat hg wordt geregeerd door bekwam e mannen Hoe zal koers wor den gehouden hoe zal de haven wordon bereikt hoe zullen gevaarlgke klippen ontzeild worden indien het roer is toevertrouwd aan handen daartoe ten oenemale onbevoegd Ën de godsdienst Igdt schade door dat samrnvoegeu van geloof en politiek allereerst omdat allicht de onpprechtheid or door in de hand wordt gewerkt en vervolgens omdat men do verkesrdhedeu en feilen door geloovigen bedreven sohrgft op de rekekening van tgeloof zelf Wie optreedt omdat hg oen geloovige ia moet wel weten dat men voor zijn doen en laten het geloof zelf annsprakelgk stolt Neen tgeloof als zoodanig m1 et niet streven naar aardaohe macht Cristua Koninkrgk js niet van deze wereld Geen aardsohe macht begeeren wg Die gaat welhaast verloren zong luther en wg zeggen het mot hom Dr B betoogt verder dat de vrgzinnige politiek ifi haar wezenlijke gedaante in haar eigenlgk karakter en streven alleszins is te vereenigen met do beginselen van hst Evangelie Hg wijst er op dat de hede daagscbo vrgheden ons gejchonken zijn door jgjg