Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1891

Stedelijke Gmfabriek Gouda 1891 Maandag 23 Naart N9 4488 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor GoiMa en Omstreken Met 21 MAART zijn de prijzen der COKE Het gemeten H L kopmaat wegende van 40 tot 42 KG af Gasfabriek 60 Cts Bezorg loon 5 Cts per H L bij minstens 2 H L Kloploon 5 Cts per H L De geklopte Coke jvordt machinaal gebroken gesorteerd en gezift en met gestrekeir maat gemeten De Directeur J J PRINS Oe inseadlng van advertentlön kao geschladen tot eea aar des nsmlddags van den dag der uitgave De Bonapartiatisohe bladen verklaren zicb nu over het algemeen voor het herstel der eendracht in de partij door s prinsen ondateo toon prins Victor als het hoofd der geheels Bonapartistisehe partij te erkennen Ëen der Bonapartistische afgevaardigden de heer Dugué de la Fauconnorie schrgft eohter in de Figaro een si uk waarin hij bt toogtr dat hij prina Victor niet kan erkennen Toen prins Victor zich door een handvol aanhangers tot hoofd dor part liet benoemen maakte hy inbreuk op de bepalingtin betreffende de regeling van de opvolging van het Hnis Bonaparte en deze ongehoorzaamheid was voldoende om hem zijn recht eenmaal keizer te worden te doen verbeuren Van de Frusische ministers die aan het bewind waren toen keizer Wilhelm II voor iwee jaren den trooi besteeg zijn er nu reeds vier ontslagen nl prins Bismarck en de ministers van financiën landbouw onderwijs en oorlog de hcercn Von Schollz Lucius Von Gossler en Bronsart von Schellondorff Van de toenmalige ministers zijn nu nog alleen aan het bewind de ministers van openbare werken van justitie en binnenlandsche zaken de heeron Maybach Friedberg en Herrfurt De graanjrageri in de haven van Duisburg hadden onlangs eene loonverhooging vran 25 percent geéischt en daar zij dm niet dadelijk komlon krijgen den arbeid gestaakt Paarna hadden de graanhandelaars de verhooging toegestaan maar verleden Zondag avond bekend gemaakt dat dit zoo niet kon blijven en dus te beginnen Maandag 16 drzcr het vroegere loon weder zou worden betaald De dragers die inmiddels eene onderlingo vereeniging tot ondersteuning in werkstaking hadden opgericht weigerden die voorwaarde aan te nemen en lieten den arbeid weder rusten Doch inmiddels hadden ook de graankeepers zich voreenigd e verklaarden thans werklieden van elders in dienst te zullen nemen De dragers hebben nu aan oenige patroons te kennen gegeven dat zij vermindering van werktijd verlangen ten einde door minder arbeid lang genoeg te kunnen leven om genot te hebben van de uitkeering waarop z j volgen de nieuwe wet met hun TOste jaar aanspraak hebbeu Uit Hagen wordt gemald dat de mijnwerkers in do mijn Trappe achte eenvolgen terugkomen om op de oude toorwaarden het ftcrk te hervatton Te Bochum is bekend gemaakt dat ingeval er onder de mijnwerkers wedar eene arbcidslaking plaats heeft er op last der regeering bij elke mijn gendarmes te paard zullen wordon geposteerd om degenen te beschermen die hot werk wil willen voortzetten In het dialrict Essen heeft de politie afgekondigd dat voortaan in lergadoringen van mijnwerkers alleen het Voord mag worden gevoerd door leden van het erkpersoneel dor mijn of mijnen naaruit de vergadering i bijeengeroepen ï e maairegel is reeds verleden Z jndag toegepast Daar verscheidene sprekers van elders zich toen niet naar dat beïel wilden schikken is de vergadering op last der politie gesloten De erklieden in de glasfabrieken te Bergedorf die gedurende 36 weken den arbaid hadden gestaakt hebben thans hel werk hervat op de voorwa irden hun door de fabrikanten vóór het begin der werkstaking waren gestold De hcnr Gladstone is wenr op ruis Te Hastings hield de leider der liberale Home rulers weer een lange rede waarin hij o a verklaarde dat wat de Icrscho quaeslio betrof zgu p irtij nu neg op hetiselfde standpunt staat ah in 1886 Volgens Gladstone blijven de liberale p irtijou verlangen dafden Ieren het recht worde lerleend om hun p aatselijfce aangelegenheden Ie roijelen terwijl het Viirlemont te Londen toezicht blyfl oefenen op alle bolan on welke het gelieele Rijk rdken De heer Gladstone blijft dus met zijn aanliangers ook bij de aanstaande verkio mj en den eiscli om llorae rolu voor de Ieren op het pr gram handhaven uurkerlDke Sttfnd Moordrecht j GEBOREN Goierdini oude a S de Rrujl en k W de rnyn Dirkjp tinders ü an Jcvjren fn f Oufife oni U Tnjntjf ouders W Vrrhoom en 1 Dekker Dirk ondera i Coïterora ttn A Vujk OVhBIBDEN J loeodenlwt 65 j IJ GroeDCndiik 78 J W Verstoep ii j ABVERTENTIÊX Heden overleed onze Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA LOUIZE ELISABETH JOLLES Weduwe JoifisN Frieduich Jaegbr in den ouderdom van bijna 89 jaar Uit aller naam F W JAEGER Cot rfa 19 Maart 1891 Eenige leenniegevinp J Zg die iets te vordoreu hebben van ver schuldigd zjjn aan nf iets onder hunne barnsting hebben behoorende tot de Nalatenschap Tan den Heer COBNELIS VEBMEUIiEN in leven Pottebakker gewoond hebbende te Gouda en den 17 Maart jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 April aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Aan de Dames Slechts voor korten tijd B j deze heelt de ondergeteekeude de eer aan de Dames van Gouda en Omstreken bekend te maken dat zy alhier van ai DINSDAG 24 MAART in liet Café öchaakboed op de Bovenzaal Kleiweg eenen Cursus inFiligraiawerk geopend heeft Deze van Italië bg ons ingevoerde kunst is overal met de grootste belangstelling ontvangen Ik mocht daarvan de bewjjzen ontvangen bij n ne Lessen te Maastricht Arnhem Zntfen s Hertogenbosch Breda Dordrecht Schiedam Delft Iieiden den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionniiten en H B Scholen voor Meisjes ben werkzaam geweest Na enkele lesuren is men reeds in staat te vervaardigen Armbanden Brocliea Haitien Ilorloaekettingen VUnlera en Vogels voor Haartooi prachtige Takken voor PortretHjutJen Sachetn en Toiletspibgélit en Bliemen Daar ook het materieel zeer goedkoop is is een ieder in de gelegenheid zich in het Filigraineeren te bekwamen De prijzen vhor het geheele o iderricht zgn gesteld éttL Voor Dpmeis ƒ 2 Voor Kinderen S0 De Datnes knnnen zoolang de Lessen volgen als haar gewenscht voorkomt De Lessen zullen plaats hebben tnsschen 9 en 1 2 en 8 uren Ook worden zg aan huis gegeven Verschillende prachtige voorwerpen zijn te bezichtigen in den Kunsthandel van A KOK COMP Kleiweg en aan bovengenoemd adres E K PAPE A D V E R T E N ï I E N in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van dou Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 6 APRIL 1891 des morgens na elf uren onmiddelgk na de veiling der tegen dien dag aangekondigde Veiling van Huizen in het Koffiehuis HaBMOitiE aan ds Markt van Een in goeden staat van onderhond zgnde ELEEBEIIBLEESEEIJ WASSCIIERIJ en DROOGERIJ genaamd 0K Obanjeboouc met WOONHUIS een in 1884 gebouwd WASCH en SPOELBUIS ERF BLEEKVELD eneenen SCHUUR daarachter de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbg behoorende en een looden BUIS of PIJP uitkomende in den Bleekerssiogelgracht tot het oppompen van water alles staande en liggende ia de Robaarsleeg dicht bij de Houtmandgracht te Gouda Wjjk M No 135 en 136 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op I Mei a s of zooveel vroeger als zal worden overeengekomen Te bezichtigen 2 3 en 4 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot IIuren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Bloempotten Gevraagd een DRAAIER geheel op de hoo e met het fabriceeren van Bloempotten enz Zonder goede informatiën onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder No 2096 aan het Bureau dezer Courant gefabriceerd nk voorschrift vaa den kon Üniversileits Prof Gehm 5ofrad Dr Harless Botm hebben seötórt 60 jaren als verzacjiteud middel tegen hoesten 1 heeschheid on aandoening dor ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 on koude lucht is t bijzonder aanbevelengwardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 4 25 cent Alom verkrijgbaar Gouda j Snelpersdmk vun A Beixkmak iSooN i De nitgare dezer Gobrant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Noniman VIJF CENTSN BU deze Courant behoort een Byvoef sel BINNENLAND GOUDA Zl Maart 1891 Bq Kon bealuit ia benoemd tot ambtenaar van het opaobaar ministerie bij de kantongerecliten in het aiTondiasement Botterdam ter standplaats Botterdam a voor de kantons Eotterdam No 1 en Schoonhoven mr J de Vries van Doetburgh advocaat en procureur te Dordrecht h voor de kantons Botterdam No i en Gouda mr P van der Crab advocaat en procureur te Botterdam Qp last van don minister van oorlog is door den luit E A Umiand van de normaal aohietschool t è s Hage een ondenoek ingesteld naar de veiligeid van de sohietbaan te Gouds Voor iret Kantongerecht te Schoonhoven tond terecht een inwoner van Ammerstol wegens overtreding van de arbeidswet Togen hem werden twee geldboeten geéiaoht van ƒ 25 wegens hef in diontt hebben van een jongen beneden den leeftijd van 16 jaren zonder dat er aangifte van was gedaan by den Burgemeester en bij alzoo geen arbeidskaart of Igtt voor die jongen voorhanden had H M de Koningin Eegentes is voornemens met H M Koningin een der eerste dagen fan April zich te begeven naar öeroan aan het Vierwaldilattermeer H H M M zullen de reis nemen over Arolsen en aldaar een of enkele dagen verblijven In hot hotel Muller te Geroan heeft H M apartementon afgehuurd FEUILLETOIM EEN J NGELUKKIGE JVoar iet Framo i IX 15 Best Laat ons da naar het hotel gaan als je het goed vindt Toen je mij op den schoudertikte had ik een beerlpen droom dien ik welgaarne zou hervatten Dat komt mij zeer te stade want ik moet ook tot twaalf uur wat rust nemen Uitstekend I Dan ontbijten wij samen iu een hotel aan den Eyn Do kreeften zyn er overheerlijk I X Door de betrekking van couducteur bij de wa gon lita aan te nemen voelde Boland zich diep gekrenkt Zijn trots leed er onder en de trots heeft j lu ® oozele kinderachtigheden die de IJdelheid niet kont Toen had Boland ton einde niet horkend te worden zijn bruin baardje laten afscheren de man blyft op sommige punten altijd een beetje kind Dien dag liet hi alvorens zich naar mevrouw Beeding te begeven zgn snor afsche Het verblijf aldaar zal onutreekt 4 a 6 weken dnren De dag van vertrek is nog niet vastgesteld Hoewol het gouden priesterfeest van den heer Suioketa B K aartsbisschop te Utreoht eis eulqk op 27 Maart valt zal het om den Goeden Vrijdag die daarmee samenvalt versohoven worden tot Vrijdag na Faschen 3 April Naar men verneemt is er sprake van om met 1 Mei de bureaaliaten aan do plaatskaartjesbnreau s van het station van don Holl Spoorwog te s Hage te vervangen door vrouwelijke beambten De tegenwoordige beambten sullen mat dion ditum naar elders wordon overgeplaatst De kapitein plaatselp adjudant te Amsterdam Keyser heeft bg de justitie eene aanklacht ingediend tegen den oud kapitgincatendaat M do Bas burgemeester van Pannerden wegens laster in een openbaar gesohrift Uit Botterdam schrijft men aan het Vtr M Het heeft in de kringen der Eoomsch Katholieken zeer de aandacht gelrokken dat dr Sohaepman b j zijn leziug alhier met geen woord heeft melding gemaakt van liet vergelijk op het tot stand komen waarvan hü elders uitzicht gaf j Men maakt daaniit op dat dit vergelijk reeds als mislukt kan besolionwd worden omdat anders juist hior ter atedo waar de poUtiofc door dr Sohaepman gevolgd zooveel tegenstandera telt on van waar eigenlijk de bewexing tegen de Legerwet is uitgegaan het den redenaar van pas gekomen zou zgn om de mogelijkheid van een voor alle partijon bevredigend vergelijk op den voorgrond te stellen ren Een bittero glimlach plooide zich om zijn lippen toen hij in den spiegel van don kapper zijn gladgeschoren gelaat beschouwde dat deed denken aan een zoeman of aan een lakei Uit zijn blauwe oogen blonk een sombere wilskracht een breode rimpel doorgrüefde zijn voorhoofd zijn wangen waren ingevallen en oen zenuwachtige trek kneep de eertijds glimlachende lippen samen De uitdrukking van zijn gelaat was verwilderd Zijn bUk in de dagen van strijd onrustig en weemoedig was langzamerhand hard geworden De sohoonhaid vaa Boland was mannelijk als voorheen maar op dit hoogmoedige gelaat las men een vasten wil en een snijdende scherpte Toen Boland werd binnengelaten in het salon waar mevrouw Seeding hem wachtte was hij vast besloten zijn nederige kloeren weder aan te trekken indien de vrefmdelinge zich onaangenaam of onbeleefd tegenover hein betoonde Maar de wijzo waarop zij hem ontving verbaasde hem te zoor da dat hü niet dadelijk op de hoogte was van de werkelijken toestand Aan het andere einde de kamer lag op een chaise longue een jonge vrouw tussohen de dertig en rijf en dertig jaar ouA Mevrouw Beeding was zeor schoon geweest ondanks haar nog jeugdigen lenftijd scheen haar gezicht van nabij gezien ouwelgk waut niQuigfuldige fijne rinipels doorgroefden slapsn on h ils De lichtu grijze oogen waren wazig dof en kleurloos alleen de dichte blonde lokken en de witte tanden haddon den glans ADVBRTENTIEN worden gepUatrt van 1 5 regel 4 50 Centen iedere ngd meer 10 Centen 6 BOO TB LSTTSS8 worden berekend naar plaataroimt Bovendien worden alle Advertentien ffratii opgenomen in het ADVERTENTIKBLAD t welk de Maandags rerschgnt ten einde al dadslyk zg n gehoor gunstig ta stem Staten Generaal TwmdiKaxib ziuing van Vrijdag 20 Maart In de kamer heerschte kalmte na den storm Tol komen windstilte Ëer t werd over ds postwet gestemd of umq niet gestemd want ze werd zander verzat aangeoomeo nadat er eeniga rsdactiewijzigingen in waren uagebracht Under de verder behandelde wetsontwerpen gaf dat tot vaststelling van bepalingen tot voorkoming van aanvaring of aandrijving op da openbare wateren in het Egk nig al tot een uitvoerig debat asn eiJing dat ons eohter voor onze lezers weinig interessant voorkomt Ten aanzien van de voorziening in het gemis vaa de dubbelen der registers van den burgeriyicen stand te Alkmaar deed zich een groot verschil van msening voor tussohen hei die t opmaken vaa de aiaiui registers aan de rechterlijke smbteuaren wilden zien toerertrouwd gelijk de Minister van Justitie en degenen die met de commissie van rapporteurs daarvoor de ambtenaren van den Burgerljjkea Stand wensehten te zien aangewezen Door een amendement der commissie werd de stryd beslist in t voordeel van den Ministar die er bijna een portefeuille qnaestie van maakte Gelukkig voor kwam de heer Farncombe Sanders een staking der stemmen en deed hij de schaal naar de zijde van het ontwerp der Begeering overhellen Op voorstel van den heer Tak heeft de Kamer de door den minister van buitenlandsche zaken overlegde stukken omtrent de Congo zaak gesteld in handen eoner commissie Ijoden der commissie zijn ds hoeren Mees Tak Beekers van Bylandt en Brantsen van de Zijp dor jeugd behouden De sierlijke handen deden het ras ondencbeideu O zijt gij daar mijnheer begon tij op slee n toon toen Beland werd aangediend Vergeef mij als ik niet opsta om u te ontvangen Ik ben zoo ziek zoo ziekl De jonge man antwoordde met een beleefden groet hg nam een stoel en zette zich kalm neder Vervolgens keek hij mevrouw Beeding aan en wachtte tot zij hem iets zou vragen De strakke en harde oogopslag van Baland bracht de jonge vrouw in verwarring Een lichts blo kleurde haar wangen en zij begon met de klagende stem van een kind dat om iets vraagt Hebt ge met mijnheer Snlverte gesproken mijnheerP Ge neemt zoo ik hoop genoegen met de voorwaarden die hijzelf heeft gesteld f Ja mevrouw Zoo dat is goed daar ben ik blij oi wil niet ontkennen dat ge mij dadelijk zeer goed zijt beMuen Zij niim uit oen rood étui dat naast haar op tafel ïönd oen klein spuitje 1 Ik moet mij met morphine inspuiten zooveel lijd ik Ik ben zoo ziek zoo ziek Vlug en handig gaf zij zichzelve een onderhuidsohe inspuiting ter hoogte van don linker schouder Bijna oogenblikkelijk viel het hoofd zwaar achterover op het zachte zijden kussen van den gomakstoel Boland sloeg haar ol verbazing gade en kg