Goudsche Courant, maandag 23 maart 1891

De Kamer ia tot nadere b jeenroeping uiteengegian ten einde Paacheo te kunnen vieren De nitziohten op een herleven der Hoogduitsche Opera to Botterdam in het volgende winterseizoen staan niet ongunstig De onderhandelingen tusschen het bestunr der vereeniging Botterdamsche Schouwburg en den heer Ignatz PoUak zijn volgens de N S Ct zoover gevorderd dat nog slechts de subsidie te regelen overblijft De heer PoUak namelijk die eene aanzienlijke garderobe en bibliotheek bezit meent aanspraak te mogen ma ken o p de som welke als anbsidie tot instandhouding der V per voor den volgenden winter reeds geteekend was of nog zal geteekend worden Wordt hem deze voorwaarde bewilligd dan is hij bereid de directie en exploitatie der Hoogduitsche Opera gedurunde het volgende peelseizoen op zich te nemen De heer Ignatz Pollak waa in den winter van 1877 78 aU bariton aan de Opera te Rotterdam verbonden Later maakte h met Ole Buil eene concertreis door Amenka en was ook nog iu verscheidene Duitsche theaters werkzaam Laatstelijk stond hg acht jaren aan het hoofd van de Opera te Dortmund welke onderneming hij slechts heeft moeten maken doordien het theater aldaar wegens brandgevaar werd afgekeurd Men kan zeer gemakkelyk een Sesch doorsnijden en hoeft daartoe niet eens een mes noodig Drie touwtjes zijn voldoende Twee der touwtjes bindt men strak om do flesch heen op ongeveer een millimeter afstand van elkaar Daarna legt men de flesoh neer op den rand van de tafel terwijl een persoon do hals en een ander de ziel vasthoudt welke twee personen daarna ieder een eind aanvatten van het derde touwtje hetwelk tusschen de twee andere in eenmaal om de flesch is geslagen Men trekt nu alsof men zaagde het touwtje krachtig heen en weer dat warm wordt en eindelijk een soort van brandlucht begint te verspreiden Nu houdt men op en werpt koud water langs de touwtjes over de flesch waarop deze nauwkeurig netjes afknapt Een eigeniyk authentiek portret van den beroemden Amadeus Wolfgang Mozal bestaat er niet schrijft de Weener correspondent van de N R Ct Iedereen dat Mozarl niettegenstaande al zijn genialiteit door zgne tqdgenooten niet naar waarde geschat is geworden Hij beeft het bij zijn leven niet tot den verdienden roem kunnen brengen en daar niet aanzienIgk nog rqk was is het geen wonder dat het aantal zqner portretten niet zeer gsoot is De belangstelling van Mozart s tijdgenooten voor den grooten toondiohter was zóó genog dat Mozart daar iqo weduwe de onkosten van een eigen graf niet kon betalen in de algemeene begraafplaats naar het volgnummer is bggezet en zijn gebeente zoowel als de juiste plek waar hij op het kerkhof van St Man begraven is verloren is gegaan Eerst lang na zgn dood werd Mozart beroemd toen begon men zich voor zijn uiterlijk te intresseeren en zooala het gewoonlijk gaat het te id ealiseereu Algemeen bekend is bijvoorbeeld de gravure waarop Mozart halfzieltogend met het gelaat waarop het genie zgnen stempel heeft gedrukt zich nog met den compositie vau zijn Bequiem bezig houdt en toch is Mozart verre van een Adonis geweest Hij had o a een zeer langen puntige neus en dat dit lichaamsdeel ook leelijk was wist vroeg zichzalven af of hij zich niet bevond tegenover een krankzinnige Eeu minuut Jang bleef zg ottbewegelgk liggen met gesloten oogeB in volkomen machteloosheid Maar opeens scheen zij te ontwaken langzamerhand alsof zij in diepen slaap was verzonken geweest Dit half doode schepsel was plotseling tot het leven teruggekeerd Zij richtte zich overeind wierp met een kokette beweging het kaar naar achteren en ging rechtop zitten Wat zonderling toch sprak zij glimlachend Ik ben weer beter Wij kannen nu samen praten Mijnheer Salvarta heeft mij uw naam gezegd maar ik tien dien weer vergeten Zoudt ge zoo vriandeIgk willen zijn om Boland Salbert 01 Dank u De jonge man had moeite zijn verbazing te verbergen Die levendige vrouw geleek in het minstniet op haar die hij in het vorige oogenblik zoonauwkeurig had opgenomen De doffe oogen begonnen te glinsteren en de krachtelooze gestalte getuigdenu bgna van geestkracht Mevrouw Beeding nameeu Bussische cigarette uit een zilveren koker endrukte op een zilveren tafelochell Een kamenier trad biunen Vuur Nelly I Zij sprak deze twee woorden op harden toon uit op dien korten bevelenden toon waarop Bassen en Kngalschen tot hun bedienden spreken Na haar cigarette te hebben aangestoken bleef zij met de hq wlf Her ga d getuige de weddenschap welke hij met Vater Hayda aanging om tegelgkertijd mot zgne handen te toetsen aan de bgde uiteinden van het klavier en met den neus de middentonen te bespelen Het beste poreret van Mozart wordt dat van den Franachman Querin geacht daarop heeft de toondichter een vooruitspringenden onderkin een f ila voorhoofd te dicht bij elkander staaud uitpuieode oogan een belachelgk langen neus en dunne spillebeenen De gemeenteraad van Botterdam heeft Donderdag het voorstel van B en W betreffende de grensregeling der gemeente aangenomen met 23 tegen 9 stemmen Vooraf was met 19 tegen 16 stemmen aangenomen een voorstel van den heer s Jacob om da geheels gemeente Charlois on dus ook het laodeIgke gedeelte bg Botterdam te voegen Het grondgebied van Botterdam zal daafdoor jog eene belangrgke grootere uitgestrektheid kf n dan volgens de voorstellen van B en W Daarmede wordt tevens voldaan aan do wenschen vjn de ingezetenen van dat landelijke gedeelte in Charlois die reeds klachten aangeheven hadden dat zg niet in de voordeelen van de anderen zouden deelen Een voorstel van den heer Muller om ook da gemeente Kralingen in haar geheel in te Igven werd met 30 tegen 3 stemmen verworpen Een der argumenten voor dat voorstel wus dat blgkcns de ingekomen berichten hot gemeentebestuur van Capcllo er niet op esteld is om een deel van hel Inndelgke gedeelte van Kraliugen in bozit te nemen Het besluit door den gemeenteraad genomen is voorde gemeente Botterdam van het hoogste belang eu voorspeld een groote toekomst De uitgestrektheid van het grondgebied der gemeente wordt als ook de wetgevende mach do grensverandering goedkeurt meer dan verdubbeld Bestrijding vond bet voorstel alleei wat Kraliugen betreft De heeron Plate en van Baalte ontwikkelden de bezwaren tegen die aanhechting Wegens de posten die deze uitbreiding der grenzen zou na zich slepen oordeelen zg dat men uiet te veel op eene ikluil moest doen De voorzitter bracht daartegen in dat de inlgving van Kralingen vooral gewenscht was om hygiënische redenen De geheele inlgving van Charlois vond ook bij hem bestrgding en wel mede op financieele gronden Bij de stemming verllaarden zich daartegen alle wethouders de burgemeester is geen lid van den raat Het verdient aalitdekening dat da heerlgkheidsrechten van Charlois M van Kralingen reeds Be lert vele jaren iu het bezit M n van da gemeente Botterdam Voor de rechtbank te s Bosch stond Donderdag terecht W 8 promisor in de apotheek des hoeren Zeogcrs firma P J van Oils te Waalwijk een man voh 49 jaar blijkbaar vóór zgn tgd vergrijsd In 1884 gehuwd met de toen 38 J8rige C M 8 heeft hg sedert een zeer ongelukkig leven gehad Uit het strenge verhoor waaraan de president mr J T Boelens beklaiigde onderwierp bleek dat zijne viQuw na het overlgden van een kindje in hot eerste jaar van dat huwelijk geboren dezelfde niet meer was van vrt ager Zij heeft zich dit zeer aangetrokken is aan den drank geraakt en het elleboog op de tafel geleund zitten en vervolgde vrieudelgk Ik herhaal het mgnheer ge bevalt mij best Sta ik u ook uog al aan Zij stond kalm op en kwam vlak voor Bolaud staan met half geopende lippen waarom een uitdagende en spottende glimlach speelde Dat is de zaak niet mevrouw antwoordde dejonge man zooder iets van zijn ijverige kalmte teverliezen 6e hebt zooals men mij gezegd heeft iemand noodig die Engelsch Franscb en Duitscbspreekt Ik geloof u van dienst te kunnen zgn opde moeilijke reis die gij gnat ondernemen Alvorens iets te besluiten wil ik zeker zgn dat wijelkander goed verstaan Een weinig teleurgesteld keerde mevrouw Beeding naar haar zetel terug Ik meende u toch reeds gezegd te hebban mijnheer Dat ge mgne voorwaarden aanneemt wat betreft bet geld Dat is zoo mevrouw Maar erzijn nog Anderen die ik de eer wil hebben aanuwe goedkeuring te onderwerpen Ge zult mg altijdvol of lettendheden vinden omdat go een vrouw zgl on verlangend u aangenaam te zijn omdat ik een welopgevoed man ben Daar tegenover eisch ik dat men mg dezelfde hoffelijkheid zal bewijzen waarmede ik tegenover anderen nooit spaarzaam ben t Was onmogolgk den zin van deze korte woorden niet té begrijpen De oogeu van mevrouw Beeding heaft ook slecht gewerkt op hare geestTermogem zóó dat z j zelfs eenigen tgd wegens hysteriaeh zenuwlgden verpleegd is geweest in het gesticht t Coudewater In Augustus 1889 daaruit zoogenaamd hersteld ontslagen was volgens beklaagde de toestand weldra weder even onhoudbaar als vroeger daar ig zich voortdurend schuldig maakte aau grof drankmisbruik en groote hoeveelheden cognac gebruikte zoodat de verhouding tusschen de echtgsnooten zeer gespannen was Ook bekende bekl dat hij zelf gebruik maakte van cognac morphing en opium naar zijn zeggen om zijn leed te verzitten terwgl hij zelfs tot tweemaal toe beproefd een einde aan zgn leven te maken de tweede maal zoo dat hg bediend moest worden en ook niet anders dacht dan te zullen sterven Later heeft hB het voornemen opgevat zich te verdrinken doch hf zeide dat hij daarvan was terug gehouden door godsdienstige overwegingen waarop de president opmerkte dat die toch ook en zeker nog mer gdden mochten bg moord op een ander dan bg zelfmoord Vervolicns is na weer met zijne vrouw een vsrscbrikkelgken nacht te hebben doorgebracht den U Januari 1890 het denkbeeld bg hem opgekomen haar het leven te benemen waaraan hij uitvoering heeft gegeven duor dien morgen in het sleeneu kruikje waaruit zgne vrouw zich gewoonlgk vaa cognac bediende naar zgne gissing ZOO miliigrjm striobnine te doen die hij zich uit de apotheek heeft toegeëigend of eigenigk uit het magazijn daar de sleutel van de vergiftkas in de apotheek zelf sedert de vroegere gevallen Tan vergiftiging niet meer onder zijn bereik was Toen is hg uitgegaan na zijne vrouw nog gekost te hebben doch spoedig weer naar huis teruggekeerd om naar hij zeide het kruikje weg te nemen dook het bleek reeds te laat zijne vrouw had blgkboar ar van gebruikt want zg zeide dat dit zeker verboeldiog was zelf hopende dat de toegediende hoeveelheid niet voldoende toa zijn Later toen zich da verschijnselen der vergiftiging voordedon door de dochter van Gloudemans bij wien het echtpaar inwoonde uit de apotheek geroepen had beklaagde nog als tegengift chloralhrdraat toegediend doeh zonder vrucht daar zijn vrouw nog dienzelfden dag s middags 1 uur is overleden Opmerkzaam gemaakt op het slechte igner daad merkte beklaagde op dat hg in eene opwelling van radeloosheid ze had begaan Om de leefwijze zgnsr vrouw uit eene goede betrekking te Amsterdam geraakt zag hij daarna eene eigen zaak t n grond gaan en tou hij ook wee uit Waalwgk weg moeten zoodat hij den bedelstaf in het verschiet zag et lang dan ook reeds het denkbeeld zich bg hem had opgedrongen dat op eene of andere wgze een eind er aan moest komen Het O M waargenomen door jhr mr W E Th van der Does de Willebois substituut officier vaijustitie bMoogda dat de moord niet was bewezen doeh wel de poging tot moord Spreker zag in beklaagde een diep ongelukkig man meer ongelukkig dan misdadig en al is hier ook een dor afschuwelijkste misdrijven gepleegd zijne daad is geheel anders dan die van de vrouw welke haren man vergiftigt om een andaren te kunnen huweo geheel anders dan die van de moeder welke hare dochter vermoordt om aan nana erfenis i te komen schitterdqn zg kaak Roland wantrouwend aao Mjf bleef strak en onversohillig on sloeg niet is het minst acht op het ongeduld an de Vnuwachtigheid van dit zonderlinge wazan Herinnerde zij zich plotseling do half verl ouwelijko mededeelingen van Jacques SalverteP Levendig van geest als alle Slavische volken verbeeldde zg zich zeker dat zg I doen had met een tut armoede vervallen edelman Vrees niet mijnheer ik hop van te oed afkomst om uwe kieschheid niet te begrijpen Eentoeval heoft ons bij elkander gebracht ik hoop datgg het nooit zult betreuren Uwe angstige fljngsvoeligheid i heel natuurlgk maar er is een z r eenvoudig middel om tot een overeenkomst te gwraken Ik reken dat mgn reis ongeveer een jastzal duren Mijnheer Salverte beeft mg gevraagd Ildrie maanden vooruit te betalen ik geef u er zei Binnen enkele weken zullen wg over elkaar kunnenoordeelen beiden zullen wij het recht hebben van elkander te gaan indiearf mijn karakter u of uwkarakter mg niej bevalt T Het vertrouwen van vrouw Beeding haar edelmoedigheid troffen Boland Ik ben zeer gevoelig over uwe woorden mevrouw maar ik schat het ai bod dat gij mij gelieftte doen niet garing Dat zou een contract zgn waarbij de voordeelen geheel aan mgn zijde zouden wezen Laten w j big ven bg de voorwaarden door mijnhaer Salverte vastgesteld éjÈÊ Het O M erkende dat de toestand waarin beklaagde tgdens hot leven zgner vrouw verkeerde geheel onhoudbaar was zelfs al ware wat niet bekend is de schuld daarvan geheel te wgten aan beklaagde dan nog was het hier een auder geval als wanneer de moord uit hebzucht was geschied al heeft beklaagde zich ook bediend van het slechtste middel dat er was om uit 7gn ellendigen toestand te geraken Overeenkomstig art 289 in verband met art 239 van liet strafwetboek eiachto bet O M eene gevangenisstraf van 3 jaor Op de vraag van den president of beklaagde hierop iets te antwoorden had beriep doze zich op den onhoudbaren toestand bg het loven zijner vrouw Alsnu werd het woord aan den ambtshalve toe gevoegden verdediger mr J A Louff Pleiter achtte veroordoeling onmogelijk Hij betoogde dat is voor het bewijs van liet misdrgf zelf noodig dat het misdrijf is volvoerd even stellig voor de strafbaarheid der poging wordt gevorderd dat het misdrijf slechts een brgiii van uitvoering heeft gekregen en door omstandigheden oaafhankelgk van s dadors wil in zijne voltooiing is gestuit zoodot het bewijs der poging ten deze niet is te leveren iets anders ware het wanneer de vrouw hier ter terechtzitting hare verklaring kon alleggen Ook wees spreker nog ter loops er op dat beklaagde zelf de gevolgen van het gift heeft trachten te stuiten door het toedienen van cbloralhydraat om daarna te constateeren dat noch de toediening noch het gebruik van vergift volgens de wet bewezen zijn Kan er geen vrgspra ik volgen dan hoople pleiter dat de rechters in aanmerking zouden nemen dat beklaagde reeds in bet verleden zoo zwaar gestraft ia dat de rechtbank hem onmogelijk zwaarder kan straffen Uitspraak a s Uonderdag ADVERTENTIÊN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden tgdens de ziekte en bjj bet orerl jden van den Heer T DKAIJEÜ betuigen de ondergeteekenden door deze ban bartelgken dank J C S PRO BEL dtn Haag i Wed T Urai bb J C DBAIJBB RcaUrdam T DRAIJER Voor de vele blgken van belangstellingbÜ gelegenheid van mjjn verblgf te Utrecht betuig ik myneu bartelgken dank Mej KOEMANS Zg die iets te vorèiren hebben van verschnldigd zgn aan of iets onder hunne b rasting hebben behoorende tot de N lstenscbap Tan den Heer COBNELI8 VEBMEULEN in leven Pottebakker gewoond bebbende te Oouda en den 17 Maart jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 April aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C F O R T ü IJ N DROOGLEEVEB te Oouda ONTVANGEN de nieuwste VOORJA AHS en ZOMEESTOPPEK Aanbevelend Vérzending 4fefi ZATERDAG Een uur Turfmarkt H 113 Openbare Verkooping en VA en Landbouwgereedscliappen ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda op WOENSDAG 1 APRIL 1891 des morgens te 9 ureii aan de Bouwmauswoning Wgk F No 45 ia Bloemendaal bij Gouda gemeente Waddinxveen van 12 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan eene ZEUG met BIGGEN ene breede en eene smalle SCHOUW efen HOOIMACHINE BOüWMANSGEREBDdCHAPPEN enz En op WOENSDAGS APRIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanawoning Wgk D No 291 aan de Gouwekade te Waddinxveen van 19 KOEIEN die gekalld hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEREN 3 SCHAPEN eene ZEUG met BIGGEN een GEIT ö KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partij MEST vier SCHOUWEN BOUW en MELKGERBEDSCHAP en voorts eeiien Waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inliantiugen geeft genoemde Notaris OpenlDarê Verkooping te GOtTDA ten overstaan van de Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 31 MAART 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cVREDEBEST t bewoond door den Heer HARDIJZER aan de Markt van 1 Een goed onderhouden ruim gebouwden op gnnstigen stand gelegen TUIN en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 73 Te aanvaarden 1 Mei 1891 2 Een naast het vorige perceel gelegen Kaaspakhuis en ERF Wgk D No 74 Verhuurd tot 1 Mei 1893 aan den Heer A H 8PRUIJT voor 325 per jaar 3 Een HUIS eu EBP achter het Tochthuis te Gouda Wgk L No 108 verhuurdbg de week voor 1 De perceeleu zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 10 tot des namiddags 2 ureneen op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen 4 Nadere inlichtin n geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Tegen 1 MEI gevraagd te Rotterdam een fatsoenlgke als MEID A LLEEN goed kunnende kokenen netjes werken Brieven franco onder No 2095 aad het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te REEUWIJK afdeeling Slnipwgk ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda op WOENSDAa 25 MAART 1891 des mor l ens te elf ure rm de herberg van K Hoo GENBOBzg te Sluipuiijk van Eeu goed onderhouden ruim ingericht 2 SCHUREN ERVEN en TUIN met den weg daarvoor gelegen Wgk No 1 staande en liggende aan den 3 Gravenbroekschen weg Ie lleeuwijk afdeeling Sluipwijk op den kadastraleii legger voorkomende in Sectie C No 851 852 en 721 te zamen groot 18 aren 49 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van dep Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Aan de Dames Slechts voor korten tijd Bij deze heelt de ondergeteekende de eer aan de Dames van Gouda en Omstreken bekend te maken dat zij alhier van al DINSDAG 24 MAART in het Café ScmiKBOHD op de Bovenzaal Kleiweg eenen Cursus inPiligrainwerk geopend heeft Deze van Italië bg ons ingevoerde knrfst is overal met de grootste belangstelling ontvangen Ik mocht daarvan de bewgzen ontvangen bg mgne Lessen te Maastricht Arnhem Zutfen sHertogenbosch Breda Dordrecht Schiedam Delft Leiden den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionnnten en H B Scholen voor Meisjes ben werkzaam geweest Na enkele lesuren is men reeds in staat te vervaardigen Armbanden Broches Hals en Horlogekettingen Vlin lerg et Vogels voor Haartooi prachtige Takken voor Portretlijstjes Sachets en Toilet spiegels en Bloemen Daar ook bet materieel zeer goedkoop is is een ieder in de gelegenheid zich in het Filigraiueeren te bekwamen De prgzen voor het geheele onderricht zgn gesteld Voor Dames ü Voor Kindei en l SO De Dames knnnen zoolang de Lessen volgen als haar gewenscht voorkomt De Lesseu znllen plaats hebben tusschen 9 en 1 2 en 8 uren Ook worden zg aan huis gegeven Verschillende prachtige voorwerpen zgn te bezichtigen in den Kunsthandel vao A KOK COMP KJeiweg en aan bovengenoemd adres E K PAPE ADVERTEIfTIEN in alle Binnen en Buitet landsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda