Goudsche Courant, maandag 23 maart 1891

maandag 25 Ifiaart 1891 RAAGD tegen Mei ene Dienstbode = KV Gouila Snolpersdrak 4n A Bbikkman Zoon Onovertro ffep KWA LITEIT Alom verkrUgbaar in buseen van ƒ leo ƒ 0 85 en 046 Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 GAGAQ fiROOTES SGSOE N EN mmumm Korte Groten endaal L 1 6 heeft de eer aan zgn geacht publiek kennis te geven dat hg zgn Voorjaargcommiasiën heeft ontvangen en is voorzien van het fijnste DAMES EEEBEN EU EIHDEBSCEOEISEL en tievens een groote keuze in Meisjes en Jongens Schoollaarzen N B Aangemeten werk of BEPABATIE wordt spoedig en net afgeleverd üw Dw Dienaar B VAN TOiNGEKLOO MEY s STOFFWASCHE 18 buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffelUk en goedkooper dan het watehloon voor linnengoed MEY s $ TOFFWASCHE 7ordt na hêt gebruik eenvondita weggeworpen zoodat men altgd nieawe nitatekend passende boorden manchetten en voorhemdjea draagt MEY s STQFFWASCHE vervaardigd ait e ne met linni a i ertrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden 6 fe Gangbaarste modellen a T f m y r p d ü i7 HJSBZOO J l CKJSTAUA M F ao lJiil YJ pdorijn JMgAi lilSu I JAS r 8CHU I BB OroottePJOroottoli L ïiils irA dos afl tt frdorij WAOiraa J STBPKAl P ioi iii t j dovp vim fMt ih UXOOLir B p dozijn i so Verkrijgbaar to Qouda bij den Heer C A B BANTZINGEH Korte Tiéndeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of Jirect bij MEY EDLICH JfenmA üesehMV Leipzlg Plagwltz lOü Dépdts IN EUROPA 50 dega s 1 OVEK de l crcld Daar onze SPAANSCBB d n PORTLKiKESCHB WIJNEN in de meeste hospitalen van Enrppa als versterkend middel gebruikt worden zoo knnnen wfl met gerustheid op ihnnne zuiverheid wijzen Voor zieken en herstellenden zim onze Wjjnen dan ook ten zeerste aan te bevelen Verkiijgbaar te Ooudn bii de Pirma T CREBA8 l WADDINXVEEN pee 1 op slechts 2 3 4 ƒ 3600 490 675 440 Afslag Woensdag 25 Maart 1891 ten 11 ure bfl d RUITER te Waddinxveen Verhooging tegen 10 j teo Kantore van Notaris MOLENAAK Waddinxveen 18 Maart 1891 De Notaris H J F H BIJMAN te Ilaiutreck zal aldaar ten Herberge van de Wed L Blanken op VRIJDAG 3 APRIL 1891 voorm 11 nre in het openbaar veilen en verkoopen Een HOFSTEDE ca met rmm 21 Hectaren BOOMGAARD BODVÏ WEI en HOOILAND en BOÖCHHAKHOUT alles staande en liggende op de polders Beneden Haastrecht en Bilwgk In perceelen en combinatiën Betaling der kooppenningen I Jali 1891 DadelQk te aanvaarden Informatiën zgn te bekomen zoo ten kantore van voorn Notans als van den Notaris J 6 BROUWER NIJHOFP te Utrecht De Nqtaris B J F HEIJMAN te Haaitreeht zal aldaar op WOEI SDAG 29 APRIL 1891 voorm 9 nre ten sterfhnize van J Kohfixi aan den Beneden Haastrechtschen dgk in hei openbaar verkoopen om gereed geld 1 aftands Paard 16 kalfdragende of gekalfd hebbende Eoegen 2 gniste Vaansen vier Kalveren 1 Stier 1 Zeng 5 Varkens Tentwagen Boerenwagen Kar een partg Hooi Mestvaalt Bonw en Melkgoreedschappen Horden Hoornen Brandhoat enz Informatiën zgn te bekomeo zoo ten kantore van voorn Notaris als van den Notaris J G BROUWER NIJHÜFF te Utrecht i i I i ii iii I I Sociëteit On8 Genoegen Gouda ZONDAG ö APRIL 1891 des namiddags te 2 uren te honden door den WelEd fleer EDO BEBOSMA Ie Voorz Alg Ned Wielriydersbond Oüderwerp De Wielersport en bet streven van den Afg Ned Wielr dersbond TOEGANG VRÏJ GÜV P 6 als Meid alleen Adres GOUWE 195 i BoiteDlandscli Overzicbt Alle werklieden in dienst bij de Belgische firma Cookerill te Serninfi hebben bealoten terstond den arbdd te staken Aanleiding tot deze werkstaking gaf hut besluit der directie om de werklieden die zich leiders dor sooisHstische beweging hadden doen kenien te ontslaan Het aantal der werklieden die den arbeid zullen slaken bedraagt 12 000 S e gefuchten orer het aanstaande ontslag van den sische minister Von Botticher blijven aanhouden De meeste bladen blyren gelooven dat de 360 000 Hark welke de minister roor zes jaren van den keizer heeft outrangen ten behoeve van een zgner bloedverwanten uit het Welfunfonda zijn genomen Se pers stelt prins Bi marok en den vorigen minister rani financiën den heer Von Schol tz hiervoor verantwoordelijk maar verlangt toch volkomen opheldering over het gebeurde De Fauuche en de Freinnnige Ztg keuren dit onwettige gebruikmaken van geheime staatsgelden die kraoktens de wettelyke bestemming alleen gebruikt mogen worden om de aanvallen der Welfisohe partij tegen den Pruisischen staat tegen te n scherp af en verlangen de opheffing van dit geheime fonds Men heeft meermalen de opmerking gemaakt dat Farneli zoo veel van Gladstone heeft overgenomen in de behaadeUng van politieke zaken zooals b v politieke reizen bet maken van reclames enz Dit gaat zal 20over dat Pamell nu ook evenals Gladstone ea de Gladatoneanen gaat ooquetteeren met de arbeiders om bij de groote verkiezingen van die tyde stemmen te winnen In dien geest hield hg een rede voor de leraoha werklieden die veel opgang maakte waiit Farneli is in het spreken een even handig man als hu in t haodelni brutaal ia Ongelukkig was er dieu dag een vergadering op dezelfde plaats van Farneli tegenstanders Daar vertelde Michaell Daritt de oude Fenian welk een huichelaar en diep bedorlren wezen Farneli eigenlijk was nooit had hq iets om de arbeiden in Ierland ge evea ja ze zelfi genliaaoht maar nu wilde hg zich aan hun hoofd stellen om zoodoende zyo aanhang te vermeerderen Healy braoht in een sarcaatistsbe rede het echtacbei dingsprooea yShes in herinnering tien jarea geleden had het overleden Parlementilid Joseph Briggar den heer Farneli reeds gewaarschuwd dat hij ongeluk over Ierland zou brengen ala hg msviouw O Shea niet verkoos te laten varen Maurice Healy de anti Parnellistisohe afgevaardigde van Cork heeft Parnells uitdaging aangenomen en deelt mede dat hg bereid is zga mandaat neer te leggen indien Farneli hetzelfde doet de kiezers kunnen dan beslissen of zg Farneli dan wel Maocarthy ala leider der nationalisten verkiezen De inwoners van Cork zgn zegt men alles behalve ingenoiüen met dit besluit daar hun uu mot hst oog op den aAistaandej verkiezingastrgd een zeer woelige tijd te wachten staat Ais de kiezers nu lltiar h D banden thuis houden en niet met kalk gaan gooien De Ieren te Cincinnati hebben in een openbare samenkomst het zonden van de Pamellittische gedelegeerden naar de Veroenigde Staten afgekeurd en besloten eendrachtig zoowel Fnrnell als Maccarthy tegen te werken alle gedelegeerd sn aanradende om naar Ierland terug te keeren en een uitpraak van het volk uit te lokken daarna zullen zg de bg meerderheid verkozenon ondersteunen Pe Italiaansobe gezant te Washington baron Fava heeft van den Italiaanache consul te New Orleans een uitvoerig rapport ontvangen over de moorden die daar onlangs werden gepleegd Dit rapport heeft goeu wijziging gebracht in do heuding der Italiaansche régeering utegendeel de gezant vond in de ontvangen inlichtingou f pnieuw aanleiding zijn klachten over het gedrag der autoriteiten te New Orleans bg den minister van buitenland ohe zaken den heer Blaine met nadrul te herhalen Baron Fava beriep zich weer op het traotaat tussoheir de Voreenigdo Staten en Italië waarbg de Italianen m Amerika volkomen veiligheid in alle opzichten wordt gewaarborgd President Harrison heeft verder niets in deze laak godaan V rmoedelgk zal de president ook niet meer Ifunnen doen indien de regeeriog van Louisiana ds toepassing der lynohwet bl ft goedkeuren PETROLKUM NOTEERINGEX van de Makelaars Cantzlatr SehalkwUk te loUerdam De markt was heden vast Loco Tankfuet 7 60 Geïmporteerd fust 7 B0 Maart levering ƒ 7 40 April Mei Juni en Julilevering 735 Augustus levering ƒ 7 40 Septem ber October November en December levenng 7 60 uurtrerlljke Stand GEROBEN 19 Maart Baitel ouden F C Bik ea B Rookbuizen Hendrik Willem oudera H w ScliDeider en A M Boach 30 Cathariaa oadera J di Joag ca C van Ea 21 Jan Daniel ondera S Mulder en A i Maaaland OVERLEDEN 1 Maart L A Erber cld 13 d J I E JoUea wad J 1 Jaeger SI J 10 m Sa L B Oortmna 81 j ONDERTROUWD iO Haart A Heg 80 j en M aD Dagvendijk te Oouderak 17 j L C i da Groot 42 j en O Forlogn te Rgoaburg 82 j Beeuw k GEBOREN Gernt oudera J Boogevwn en C Tamae Dirk Jan oudera F Kraan en J Staal Aria oadora Ij Schouten en J Hofland Kryna oudere O van der Wolf en M Ooaterom Ogabert oeders A Stoathart eu J van Douaelaar OVERI tDEN W Verbree 2 j GEHUWD A van den Berg en A Ferdgk Advertentiën DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vab RIJNL O brengen bg deze tei openbare kennis lo dat de Igsten der stemgerechtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1891 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zyn vastgesteld van Maandag 9 Maart 1891 ttf voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Igsten van van al de ze tien dittrieten ter Secretarie van R nland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 are alwaar zg tevei tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verkrggbaar zgn die van het derde dülrict aan de Onqitiuê die van het vierde dittriet aan de Lynden die vad het zevende dittriet aan de Leeghwater die van elk der overige diatriJen ter Ge meenteSecretarie van de bbofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 9 Maart 1891 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraaen van Rgoïand Van DgB BREGGEN Opgraaf Mr EGBERT d VRIES Secretaris TIIICOT ONIEESOECEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Nieuwe voordeellge Kwaliteiten Schenken Zn Chr JongeL Vereeniging DANIËL te OrOTJlD iu Bovengenoemde Vereenging wenscht D V 30 MAART 1891 2de Paaschdag baar 27jarig bestaan te herdenken in het lokaal iiToT Hbil d£8 Volks aan de Peperstraat alhier Het Openbaar Verslag wordt gehouden datnamiddags ten 3 are alwaar een opwekkendwoord zal gesproken wprdeu door den Vei£erf Heer Ds L teo 60SGII aier TOEOANQ VBIJ Hkx Bmiob Alom te bekomen BE mim BLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote fit St Janskerk ta Ter Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 Oents A BRINEMAN 500 Gulden betalen wg aan hem die bg gebruik van Goldmanu s Keiser Tand water ooit weder Tandpga krggt S aOLDMANK Co Dresden 50 Centf de flacon verkrijgbaar bg den Drog J C ZELDENRIJK Aigeffleen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Ilondem Tandziekten ooah het los irorden der taodea taadpqa oiftsteking zweren bloedend taudfleeaok onaangename reuk uit den mond kalkrorming irorden 2eker voorkomen en genezen door het dagely ks gebruik ran het echte K K Hof Tandart Dt POPP s l tW in aanmerkelijk rargroota fleuchsa voor 60 cents 1 20 ea 1 76 hetwelk gelptgdig aangewend met Dt W PP Tandpoeder of T n4i sU steeds de tanden gezond en sokoon hoadt Dr POPF s TaBd iloB heersel Ur POPP a Kruxden Zeen tegen alken huiduitslag en voortreffel k roor baden 1 Venu8 zeep ea Zonnebloemeii zeep PQPP s fiekrlstitlllseerde en Transpanuit GlywTbteietftn p a de fijnste Toilet im getondtieidszeepen welke ook een rerwonderlüken witten tint te weeg brengen g De namaakselt van Aaatherin MMdmtCr verwoesten de tended binnen korten tgd W JOr J a POJPf WeenMk U