Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1891

Dinsdag 24 mart 1801 N 4484 P A X1US GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gotuia en Omstrekeué De iiuendlng van adTertentifin kan gesolileden tot Mi aur dea namiddag van den dag der uitgave Neemt éénmaal de proef met JACOB S TANDPOBDER en g gebmikt geen ander Tandpueder meer Te Gouda verkrijgbaar bg de firma J C ZELDENRIJK Co Markt 91 P C W BBGEEK Oosthaven43 J H C HDINCK P Hz Hoogstraat A 122 123 10 20 25 en 40 ets En gros bj JACOB li Co Amtterdam SU DIE EOEST gebruik DBOP uitde BLIKKEN TB OMMUL van fiandekmerk l KATER CO GRONINGEN Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkriggbaar ïïortliwesterii Faci£c Hypotheekbank Gevestigd te Amsterdam llAATSCmPELUK LfITAAL lil UILLIOEN SULSEN waarvan geplaatst 2 400 000 Gestort Kapitaal 942 600 Reservefonds f 93 000 DIRËCTEURKN H A VAN VALKENBUHÖ PretUmt IHrecteur in Jmtrika Mr M F DE MONCHY j 1 P COMMISSARISSEN CommutarUte m Nederland Commmarimen M Ai enka M 1 WALLEB lid der firma Testas 8c Walleb te Amsterdam W EEBEL Jr Wed Gerbebt Bebel G J ENGELBERTS E C Enoelbeets Co Arnhem A M CANNON Oud Bargemeester der stad Spokane Falls en Presidentvan de Bank of Spokane Falls te Spokane Falls Stateo Washington U S A J R PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden te New Tork De Nortbwestern and Pacific Hypotheekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit in stokken van 1000 en 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Zij ziJB te GOUDA i pari vericrijgbaar bij de firma Wed KNOX D0RTL 4ND WnrST EN VEELIESEEEENING 1890 DEBET CREDIT Onkosten Rekening 87 178 81 Saldo A po 89 85 Afsohrijring Inventaris Rekening 6 101 80 Inlrest Eekening 316 703 72 Winst te rerdeelen als Tolgt Koers Bekening 66 198 92 44 pCt Dividend Wiswilkoets Rekening 21 845 92 OTer verplichte storting Aandeelen Serie A 158 400 18V pCt Di d t w over 6 maanden over rerplichte storting Aandeel Serie B 66 000 Sto ting Bes kas 29 000 r S 6 pCt par jaar over i k j onverplichte storting tantièmes patentbe r lasting en Saldo op s nieuwe rekening 67 108 00Vt y Sv 310 508 001 N 408 787 91 408 787 l i BAL I S 31 DECEMBER 1890 DEBET CREDIT Aandeelho der 1 458 660 Kapitaal Rekening 2 400 000 Hypo th eek Rekening Reserve Rekening 86 000 doll 4 031 142 66 a 2 60 10 077 866 S7 i Pandbrief Rekening 9 449 000 Ktssajen Kassiers 637 062 67 Intrest Rekening Fandbrieven 167 483 83 Intrest Rekening Hypotheken 264 332 60 Belegd Reservefonds 62 633 12 Coupon Rekening 1 Sept 1889 112 60 ff 1 Maart 1890 625 IKverse Debiteuren 2 309 09 1 Sept 1890 4 100 Uitgelote Pandbrieven 16 000 Diverse Crediteuren 114 82 Winst en Verlies Rekesing 810 608 001 ƒ 12 402 843 86 12 402 843 651 aiXTVA GEI B L VAN VEEI Blanwstraat H No ö 4 Bloempotten Wettig gedeponeerd Gerraagd een Dit A AI ER geheel op de hoogte met het fabriceeren van Bloempotten enz Zonder goede informatiën onnoodig zich san te melden Franco brieven onder No 2096 aaiif liet Barean dezer Courant Groote nieuwe sorteering A 7 0SAz KfeiwegE73en73 Snelpersdmk van A BRINKMAN u Zif aovoA D B ÜUAWaS MAOASirfB DV Frinteips TE PARIJS Zenden gratis en franco liet praclitig geillustieord RODE tLBUI met liollandschen of franschen t k3t bevattende lie afbeeldingen der laAst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen ran kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag san M JULES JALUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stolTen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Beilelhngen van 35 francs en hooger vroTden met eene verhoojjing van 5 0 0 fnnot oncM m trU oan Inkomtndi reehtin in allt plaalien van Nederland aan huil tszifgd De klanten hebben geene formakteiten voor de inklaring of andersints te verviullen daar ons réexpédltlBliuls t HoZMdaal Noord fi u innf ildarmedp belast IS Van SCHAIK s BORSTHONIG BXTRAGT geneest de strengste levensgevaarlgke HOEST SLIJMAANDOENINüEN HEESCHHBIDvaii Kinderen KINKHOEST onmiddellgke afwending van het gevaar bevordert de stoelgang en daardoor ook de eetlust Alleen echt verkrggbsar In flacon l welke voorzien zjn van nevenstaand Fabrieksmerk F DIAMAINT is T7 e3 li CLisd van de I i ÉIJÈk de GOfwl C 6Q en blgft zich beleefd aanbevelen voor het Verven en Stoomen van alle AMEÜBLEMENTSTOFPEN ir flÖÖ bèlooning aan ieder die na gebruik van Prof LEPRIE8 LlKDOOBN TiyCTUÜB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar by den Depdthouder L A Dl VLETTER ik 60 Cent per flacon met MnieeL D uitgave decer Coannt geichiedt dsgelgki m t uitcoBdering van Zon n Feestdagen D prjji per drie Buumden U 1 25 fnmoo per poit 1 70 AiMadarljjke Nonumn VIJF CENTXN BINinBNLAND OOUDA 23 Maart 1891 Reeds is gemeld dat de kapitein plaatselgkadju dact te Amsterdam d heer Keyser by de justitie ene aanklacht ingediend heeft tegen den oud kapi teinintendant M de Ras burgemeester van Paunerden wegens laater in een openbaar gesohrift Tot deze vervolging heeft het volgende aanleiding gegeven Onlangs trad de kapitein adjudant Keyser in fUnitas te Amsterdam op voor de legerwet en liet zich by die gelegenheid zeer onganstig uit over den kapitein Van Vlqmen lid der Tweede Kamer dien hij voor een tirakzalver uitmaakte een man die met den dolk en niet met den degen vecht enz De heer De Ras qmk in De Tijd zqne afkeuring over die beoonMeling uit en zeide dat zg niet paste in den mond van kapitein Keyser Aoht bij zoo vroeg de beer De Ras na 21 jaar zwjjgens het oogeablik ter rehabilitatie gekomen dan is de mg daartoe aiet kat door het slgk steofeB en ntt schelden van mannen in wier schaduw de heer Keyser niet kan staan Hy begoochele de leden tJp zooveel hy wil maar hjj zy voorzichtig in lyne uitdrukkingen Hy spreke vooral niet over kwalyk riekende zaken gedachtig aan het Fransehe spreekwoord On na parle pas de oorde dans la maison d un pendn Daarop verzocht de keer Keyser de redactie van de Tijd den heer M de Ras te willen uitnoodigen op de Ie pagina der courant binnen vier dagen na 4 gteekening dezes mededealing te doen van de feiten wAarvoor ik rshabUatie zou behoeven daar ik by gebreke van dien den achryver openlijk als een laffe en vuige lasteraar en verdachtmaker zou moeten aanduiden De heer Da a berichte hierop dat hy slsvorens den heer Keyser te antwoorden hem twee vragen FEVILLETOX EEN ONGELUKKIGE Aaor M Tnuuti Het ia billijk dat ik vóót het vertrek een vierde van niyn tractement ontvang want om u te vergezellen verlaat ik de betrekking waarin ik nu ben vr agtaea Mevrouw Reeding haalde even de echoudei op en antwoordde afgemeten Zooab ge verkiest mynheer I Er volgUe een korte pauze vervolgens stak zij baar bezoeker met een gracieuse beweging dp hand toe Zyn wy het nu eens Volkomen Over drie dagen vertrek ik Wees zoo goed m uw adres op te geven ik zal u morgen een Mtj enden van Parijs op New York Wicht mycan Donderdag ochtend tegen negen uur bij het het station voor H4vre wy reizeb samen itoland boog voor mevrouw Reeding en nam afsoaeid Ren uur daarna ontmoette hij Jacquee op de afgesproken plasU Wel hos u het bezoek afgeloopen f stelde 1 Hoe komt het dat de heer Keyser tot 1872 la luitenant by het Ie regiment infanterie in den loop van dat jaar wetd overgeplaatst by den plaatselijken staf By hem Was noch sprake van minder intellectueele ontwikkeling of ongeschiktheid voor don actieven dienst Op teer hooge uitzonderingen na nu geschiedt de overplaatsing alleen om die roden wannoor de officieren aan de beurt van bevordering zjjn 2 Op 1 Januari 1879 mm de heer Keyser de eerste op de ranglyat om iot kapitein te wolten bevorderd en 37 officieren jonger dan hij lyn hem in bevordering voorbygogaan Sedert zijne overpIas ing heeft hy ook nooit een officier ouder iqne bev en gehad Tilt bet antwoord van den heer Keyser op dia vnwa zou het afhangen of de heer De Raa het noMtig achtte verder diens geheugen te hulp te komen Hy behield zieh voor dit niet binnen een door den heer K te eUen tfirraynte doen Oo t ldwoordea vuige en laffe lasteraar latmi vericlaardè hj t tt totte pq volkomen kond vau d K binp Keyser verwachtte ik niets andera De aanklacht by ds j uslitie is nu bet otwoord van den heer Keyser De riuter ZeUmff die elke week te Weenen versch nt en ook aan het spaarwezen in andere landen voortdurend hare aandacht wijdt spreekt in haar nummer van ïl Febr jl met veel lof van het uitvoerig jaarverslag dat door den directeur van de Nederiandsche Rykspostspaarbank den heer A Sassen alhier over 1889 haar is toegezonden In hettelfde nummer vinden wij een overzicht van de postspaarbank in Zweden over betzelfde jaar Zweden heeft een ongeveer gelijk bevolkingscijfer als Nederland j een vergelijking is daaroiU als aangewezen Wjj vinden dan dal in Zweden 1888 kantoren Beat MontfhiDC wa weder levendig en opgewekt als voorheen Hij beachroef op vroolyken toon zyn bezoek in het Bristol hótol Ik ken mevrouw Reeding slechts zeer weinig antwoordde Salverte lachende maar tocffgenoegtaam om te begrijpeD dat je buiten je weten zonder het te willen een meesterstuk hebt volbracht je bent fier en ongenaakbaar tegenover haar geweest Zy is een Russische en Russen willen op diemanier behandeld werden evenals het konijn wilgevUd worden Alleen heb je één groote dwaasheidbegaan Welke dan i Men bood je zesduisend tranoi aan die hadje moeten aannemen Dat was een verzekering tegen de grillenivÉb mevrouw Reeding hot is echter best mogelijk dat je daarvan niets te vreezen hebt Wat my uit het verhaal duidelijk l ykt is dat myneschoone cliënte eer er zes weken verioopon uilen n doodelijk verliefd op je il wezen Die gedachte scheen Roland zoo grappig toe dat hij in een schaterlach uitbarstte Lach er niet om spreek in vollen ernstDie vrouw heeft e n janie om te willen hertrouwen Na twee mannen ten grave gebracht te hebben moest zy er natuurlijk naar haken een derdete verslyten Dankf zü my ziet zij een romanheldin je en verbeeldt z zich dat zich onder den naamSalbert een arme edelJaan verbergt Je firheid heeft ADVEBTENT18N worden gipliMM Tsn 1 5 regela k SC Centen ledare rtgi meer 10 Oenten G BOOTS L8TT1SI vordm berekend naar plMttimimto Bovendien worden alle Advertentien gratli opgenomen in het ADVl RTBNTISBLAO t welk des Uaandaga renchgnt geopend waren voor de ontvangst van spaarpenningea in Nederland slechts 1191 Dit verschil pleit niet ten nadeele van ons land omdat Zweden daitiea maal zoo groot is als Nederland De cyfers der ia lagen zyn voor ons land echter veel hooger In Zweden werd in het jaar 1889 een geiamenljjk bedrag van 5 718 851 kronen naar de postspaarbank gebracht gelykataande met ongeveer 8 990 000 In ons land was de inbreng ƒ 11 479 800 Terugbetaald werd in Z eden een bedrag van 1 460 000 in Nederland 8 386 680 In het geheel waren op SI December 1889 ia Zweden nog van kracht 202 520 boekjes voor eea bedrag van ƒ 6 900 000 in Nederland 241 176 boekjas voor een bedrag van ƒ 17 622 900 Het aantal spaorders is dus in ons land veel aanzienlgker en het gemiddeld bedrag van elk teer vaei hooger De onkosten bedroegen in Zweden ruim 50 OM in ons land ƒ 110 000 hetgeen nog een gunsüili verhouding geeft voor ons land vergeleken met dt sommen die omgezet werden l e cijfers voor ons land opgeheven handelen al leen over de postspaarbank Daarnaast staan nogzeer hoo e bedragen die in particuliere banken zija bewaard Of ook in Zweden dergelyke banken bestaan ia ons onbekend HanJU Oedurende den laatsten winter zoo leest men ia de Fret Riuna verwachtten 46 politieke gevangenen voor tmeereodeel in November en December 1888 in hechtenis genomen in de vestinggevangenis van Warschau hun vonnis Zjj waren beschuldigd van te behooron tot een geheime bende die in de toekomst de omwerping van den bestaanden regeering vorm ten doel had Tijdens het voorloopig onderzoek verlangde de overheid van eenige gevangenen nauwkeurige inlichtingen welke dezen echter weigerden te geven Overste Bielanovsky de gendar het overige gedaan Roland schudde het hoofd Dat zou het ergste zyn wat my koe overkomen want ik zou haar ontvlieden als de pest al moest ik zelf mijn overtocht naar Frankrijk betalen Maar nu van iets anders wat rand je n ij aaategenover je vader te doen f Schrijf hem doodeenvoudig een beleefd brieQe om hem te berichten dat je weggaat Waar vindik je margen In de me Cardinet ik wensch da enkele urenvan uitstel die my nog gegeven zyn by mijn zusterte blijven Dien avond zaten Roland Alice en Arthur in het zolderkamertje op da vijfde verdieping bij elkander Het meisje en haar verloofde stemden in met hst genomen besluit ZeLer het was hard van elkaar te mpaten gaan r Alice vooral had er gVbt verdriet van tdat haar broeder op den dag vau haar huwelyk ntet tegenwoordig zou zijn maar de som geldli door de vreemde dame beloofd iterzekerde de toekomst Qerst wilde lij de tweeduizend fraiics die Roland haar aanbood weigeren maar deze had een afdoend antwoord gereed of Alice moest ja zeggen öf mevrouw Reeding vertrok alleen Het jani e meisje moest toegeven trouwens werd zy ook weldra overtuigd door de bewysgronden die Arthur byhnicht De reis zfl een jaar duren Roland sou by zijn thuiskomst on veet zes duitend francs hebben iw J