Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1891

f Buiteoland cli Overzicbt De Epgelseho unionisten zgu natuurlijk zeer tevreden oïer den uitslag van de verkieziug van een lid ïoor htt Lagerhuis te Aston Mnnor Bij de vorige verkiezing l ehaalde de Candida t der unionisteu een uioerderlieid van 782 stemmen maar nu werd Imn candidaul met een meerderheid van bijna 3000 steinraeii gekozen De H ome nilepartij is dus in i oelo ontwerpen door do Tweede aangenomen evCnlautsleu tijd geiluolit uohteruiigegaan i eens goedgekeurd en do Kamers lulleu heden went Zeer ten gerieve van Eugjlaud belooll de tusschcii uiteengaan Men zou hieruit kunnen opmaken dat vergaderiiig van Sew Fouiidland zoodru zij kennis weg tusschen de Sanibi en de Zambesi als de Re mene oftawri die het oalenoek leidde tiacbte hen IM TttacBlloBde midëolen aaa t spreken te krijgen DMu da gevangenen weigerden ttandvaslig iets te eggen Ondertuasohea werd een Tan hen Qaisbert genumd üek en begon te glen In dezan toestand kwelde hem de gedacht dat hij ia zyn alup iets K a kunnen uitbrengen Hg maakt daarom een prop van pa Hai dis hg teeds voordat hij ging slapen in den mond stopte Bielanovaky hoorde van zijn toestand en zocht daar voordeel uit te trekken Hij nam den zieke weder in verhoor en toen dit niet het geweuschts gevolg had poogde hg de qlende koortsen ueviger te doen worden door den arnen man dei noodigen slaap te onthouden Terwgl de gevangene half bewusteloos was werd h j ondervraagd Verscheidene malen werdhij snachls uit iqn cel gehaald om de antwoorden die hg in dien toestand gegeven had te ondorteekenen Na konen tgd werd hij krankzinnig en was ign opneming in een gesticht noodzakelgk Een anderen gevangene Napoleon Zelcer gelukte het kort daarop zich in geheime verbinding met andere gevangenell te stellen en hun mede te deelen dat Bielanovskyr van plan was bg het verhoor valsohe mededeeUngun omtrent voorgenomen plannen te doen om zoo lederen gevangen afzonderlijk in den waap te brengen dat de anJeron bekentenissen hadden godaan hopendo dat zij zich in hun angst iets zouden laten ontvaUeu Het gevolg ran deze waarschuwing was dat de vervalschte stukken toen men ze den gevangen en voorlegde iliuD werking misten Zelcer werd voor deze waarschuwing door de gendarmes zeer gekweld Hij diende zijn beklag in bg de directie der gevangenis doch bleef on verhoord Daarop weigerde hg een verder verhoor te ondergaan of eenige vraag van Bielanosky te beantwoorden Hij w rd toen met geweld uit zgu gevangenis gehaald io een donkere cel in een andere afdeeling der gerangenis opgesloten en gegeeseld Kvenzoo werd een poging gedaan m van eeu eTaagene Ford Zalesky genaamd inlichtingen te krijgen aangaande het maken van socialistische propaganda in een fa oriek te Warschau Zalesky die de Fertrouwde der arbeiders was weigerde hardnekkig inlichticgdn te geven omdat dan eenige werklieden in een proces gewikkeld zouden worden Hij werd in ecB ander gedeelte van de gevangenis gebracht en daar gegeeseld Gedurende de geeé ling zat Btelanotsky met schrijfmateriaal aan een tafel om de antwoorden op te schrijven wanneer Zalesky zou spreken Deze zei echter geen woord ledere gemeenschap der gevangene met hunne Terwanten of vrienden werd daarna tot na do veroordeeling verhinderd Een behoorlijk guroclitelijk onderzoek had niet plaats De veroordeelingen werden op administratief bevel uitgesproken en luidden van één tot vgf jaar celstraf in de tuchthuizt n in Cectraal Buslaiid Den gevangenen werd vqor hun yertrek tüegestuHU nog eenmaal met hun verwanten te spreken Zij vertelde toen alles De Poolsche prolelariëri partij ocp socialistische vereoniging waarvan de meeste gevangene lid aren zond onmiddelijk iemand naar West Europa om hot geval aan de Ei ropeesche pprs bekend te maken De feiten kwamen zoo Free Rimia en den Times ter oore spaard bijna een kapitaallje De iimbtBiiuar berekende dat zijn zwagei niet veel raoer dan honderd louis zou verteren daar hij geheel werd vrijgehouden Met tweeduizend francs Vaii haar huwelijksgift kon Alice gedurende een jaar op het conservatoire komen het geld uit Amerika mede teruggebracht beloofde drie jaren van eeu rustig bestaan Dan zouden alle verdogen droomen werkelijkheid worden Vrij van zorgen verlost van dat dag aan ilag zwoegen van den ochtend tot den avond zouden Alice en Koland eindelijk huu doel Jiiin eiken zij aun de Opera Hij als doctor in de Jteren Allo drie waren zoozoor verdiept in de toekoMt dat zij het tegenwoordige de vrees voor het ftfscheid den angst voor de scheiding en de afwezigheid daaroijder vergaten Maar Alice toonde zich zoo vol feoed dat Roland kracht voud zijn leed te boheerscheu Op den af sproken dag zond mevrouw Reading een wissel van drieduizend francs op de Fransche bauk en het kaartje voor New York Roland wilde niet dat Alice eu Arthur hem nfor den trein zouden brengen Hij voelde zich niet sterk genoeg de smart Van eeu dubbel afscheid te verdragen Maar toon bij in het rijtuig dat hem naar het station bracht alleen was barstte bg in bittere tranen uit Van Parg tol H vre deed mevrouw Reeding alle Een bekende Orientaliit da heer Wiliam Heobler epiaoopaalsch kapelaan van da Britsohe emassade te Weenen heeft dezer dagen een lezing gehouden die een voorproef bleek te zijn van eeue uitgebreide verhandeling die hi voor het eerstvolgende Orientalisten oongres te Londen heeft bestemd en die helder licht zal brengen in de neg heerschesde duisternis omtrent de oogensohijnlijk verwarde tgdsopgaren der Hailige Schrift Godgeleerden hebbon steeds getoaoht overeenstemming te vinden in chronologische opgaven van het Oude Testameut Zg zullen verbaasd staan over de resultaten beweert de heer Heobler die hij na een onderzoek van bijna eeu kwart eeuw verkreeg Een grondige studie van de Egyptische Babylonische en Koptiseha talen die iloodig was om de oorspronkelgke insoriptién te ontcgferan en de verschillende systeemen op te sporen die de oada volken bij het dateereu hunner openbare eu particuliere geschriften volgden heeft dezen geleerde naar hij verzekert thans eene volkomen harmonie tussolien de synchroaistisehe tijdsopgarin van den Bgbel doen ontdekken Zoo moet hel Hcohler thans gelukt zijn volledige overeonitefflming aan te tooucu tusscheo da jaariallen aangaande de koningen van Juda en Israël zoouls de Bijbel die opgeeft en die welke betrekking hebbeu op de tezelfdertijd rogeerenie koningen van Babyion Assyrië Egypte en Perzié De heer van J C Marken geefi in hjt jongste nummer van den door hem ten behoeve van het personeel zijiier fabrieken uitgegeven Pabrieksbode een overzicht van de maatregcluu van beschetining welke iu Frankrijk worden beraamd voor zoover aangaat de artikelen wiiarbg de eigeii industrie van den schrijver direct of indirect belang heeft Door de Fransche parlementaire commissie belast met het onderzoek naar middelen om het bedrog tegen te gaan in den boterhandel is de wenscbelijkheid uitgesproken om ter bescherming van ds zuivelboeren de boroiJing van kunstbeter geheel te verbieden De oliefabrikanten zullen daarbij schadeloos gesteld worden door een verhooging van het invoerrecht op olie van 6 13 frank waardoor o a de mededinging onmogelijt zal gemaakt worden aan de Dolftsche oliefabriek die lu den laatsteu tijd niet onbelangrijke hoeveelheden olie leverde aan de fabrikanten van sardines iu blikjes Ook de belangen der gistfabriek blijven bij de beerschendo beweging iu Frankrijk niet ongemoeid Ter bescherming van den graanbouw wordt reeds sedert eeuigen ujd een invoerrecht geheven op rogge en maïs van S frank Xf Ai f ft 100 kilo opr gerst van 1 50 frank 72 cent terwijl thans is voorgesteld dit Tcoht op gerst te verhoogen tot 2 frank 96 cent I Fransche gistfabrikautcn hebben nu een rapport iagediend aan de regeering waarin j zioli bitter beklageil over deze graanreohten en op hun beurt op bescherming aandringen Zij beweniu dat slechts een vijfde gedeelte van de Fransche bakkers met gist bakt en dat de fabrikanten hierdoor genoodzaakt werden den afzet voor hun gist te zoeken in Engeland eu in Belgié Aanvankelijk ging dit goed maar zoo Inidt het rapport le Hollanders die slechte gist maakten hebbeu onlangs hun rfijze van werken veranderd on producoereii nu een gist die met do Frani ehe merken kan wedgvereu sedert een jaar betwisten zij den moeite Hohnd voor zich te wi ineii De jonge vrouw was bekoorlijk dat valt niet te ontkennen Wel was zij een weinig stellig in haar uitdrukkingen en een beetje koket maar ij was goed geluimd en opgewekt Zij had teel gereisd cu haar geheugen deed goede diensten Montfranc Mot haar praten zoowel omilat haar gekeuvel hem vermaakte al om zich op den afstand te houden dien hij wonstihte Hij had zieii voorgenomen zeer beleefd maar zeer koel tbgenover haitr te zijn en hij vreesde vooral eeu te groote verJrquweUjkheid van zijne rcisgenoote Voorbij Rouaan verdween plotseling ile opgewektheid van raovrouw Reeding Do glans barer oogen verdoofde hel gelaat werd ingevallen en ontelbare rimpels doorgroefden hals on slapen Zij scheen op eenmaal tien jaaf ouder en werd weder het uitgeputte en klagelijke wezen dat Roland op dien eersten dag voor zich had getiou Hij kende ziektegevallen ivaarvan do verschijnselen overeenkwamen met de hare Morphinisten zijn bijna ongeneeslgk Evenals al baars gelijken le fde movrouw Keeding nog slechts onder den invloed ran haar vergif Zesmaill op een dag gaf zij zichzelve onderhuidsche inspuitingen die alleen in staat waren haar een onnatuurlijke kracht en eeu voorbggaanden glans te verleenen Met diep medelijden sloeg Roland haar gade terwijl zij onder hevige zenuwtrekkingen op de kussens lag uitgestrekt Nolly die aan het andere einde van den wagon was gezeten wist wat haar tè doen stond Zij haaïA Franschen fakrikanten ernstig da Belgische markt Reeds vier fabrieken hebbon deu strgd moatan opgeven en het werk moeien staken De overige zullen spoedig volgen wanneer de Kamer van Afgevaardigden niet besluit haar toestand te verbeteren En nu wordt niet eleohts een invoerrecht op gist gevraagd van 60 centimes 24 cent maar ook nog een uitvoerpremie van 80 centimes bgna 16 eent per kilo dat wil zeggen voor elk kilo gist dat onze Fransche concurrenten naar België Engeland of ook naar Nederland gelieven te zenden zullen ij van staatswege een vergoeding krggen van 15 cent ten einde vooral ons Nederlandsche gistlabrikanten niet alleen op de vreemde markten maar zelfs in ons eigen land te kunnen bestoken terwijl zg in hun land door het invoerrecht van 42 eent legen onze concurrentie voldoende gevrijwaard zijn De heer van Harken rekent den klagers voor dat zg reeds sedert jaren bescherming genieten door het invoerrecht op spiritus waarvoor zg zooveel hooger prgzen voor hun gedistilleerd maken dat zg daarmede de graanreohten die zij moeten betalen ruimschoots kunnen dekken Ouk is hun bewering onjuist dat uit 100 kilogram verkregen worden 10 kilo gist wanneer zij wat veilig als een minimum mag worden aangenomen 13 kilo gist maken eu naar het buitenland uitvoeren dan wordt hun niet alleen het graanreoht terugbetaald maar ontvangen zij van staatswege nog een premie van 45 cent per 100 kilo verwerkt graau Maakt men de rekening op van de Fransche gistfubrikanten met eonerzijds de prijzen die zg met inbegrip der invoerrechten voor huu granen moeteu betalen eu nndererzijds de prijzen die zij voor hun producten gist spiritus en spoeling ontvangen dan komen wij tot uitkomsten die o s Nederlanders doen watertanden Wanneer dan ook nreeds vier Fransche fabrieken dan strijd hebben moeten opgeven en de overige spoedig zullen moeten volgen dan kan het niet zijn omdat zij niet door openlijke of bedekte premien uit de staatskas beschermd zgn maar dan moet het veeleer zgn omdat do Nederlanders in bet besef dat zij geheel op eigen wieken moeten drijven en geen hulp van den s aat ta wachten hebben geprikkeld worden tot tielkens nieuwe krachtainspanning en zoodoende geleerd bobben op voordeeliger wijze te werken dan hun bij de stai sruif ingedoTnmeldo vreemde mededingers Maar wel zal de toestand bedenkelijk worden wanneer de gevraagde uitvoerpremie op gist door de ï ransche Kamers wordt toegestaan De bedoeling onzer naburen is kennelijk om ons door het hooge invoerrecht te beletten met oaze Siist in Frankrijk te komen eu tevens om door de hooge uitvoerpremie hun gist ook in Nederland te kunnen plaatsen Do heer van Marken vraagt of ouder dezeynistandigheden door Netlerland nog onvoorwaardelijk san het beginsel vsn vrijhandel iiaet worden vastgehouden en of heg niet tgd wordt bij ons to lande maatregelen te beramen ten einde te voorkomeii dat do Nederlandsche industrie door hot buitenland wordt doodgedrukv Voor hoenderfokkers en alle boeren ia van belang een bej iclit van oen telegraphist B iu de Hmié Corr naar aiinleidins van eeu artikel iu dit blad opgenomen dat do opmerking bevatte Het geslacht van het broedsel nit do eieren op te maken is onmogelijk De heer B schrijft Ik heb nauw kalm het spuiija en bet flêschjö voor den dag enwachtte af tot mevrouw hare bevelen zou hebbeugegeven Zij zag er lief uit die kamenier met haarbleek en droevig gezichtje en hare bescheiden manieren f Ik ben zoo riek oo ifek klaagde de ongelukkige andermaal Nelly mijn tnorphine Zonder oen woord te spreken reikte het meisje haar het spuitje toe Mevrouw Heeding bekommerd zich weinig om het bijzijn van den jongen man Zij lichtte haastig haar kleed op en f af Z ch esA prikje m de kuit daarna viel zij sudermaal il da kussens terug met gesloten oogen Werktuigelgt wisselden Nelly en Roland een blik met elkander Die van Rolnnd beteekonde Wat beklaog it u dnt ge In dienst staat van zulk een waanzinnige on die van Felly scheen te antwoorden ie zult nog wel eens iets anders zien Vervolgens ovorloog een blos het gelaat van het meisje en hernam zij droevig on stil hW vorige plaats Vijf minuten later vond mevrouw Reeding haar opgewektheid terug Ge ziel er nog verbaasder uit dau de vori f keer itegon zij ziclrrot Montfranc jirendenda van ganscher hart O I liernam ilj Ik ben niet verbaasd mevrouw ik beklaag u oen weinig uit de hoogte W fri te ttlfi keurig Tolpeijs eene aanwij iDg v n een Pargsohe gqleer e die h t rorigu jyar apenbaar gamaakt is ïoeadereieren voor bet broedsel uitgekozen en zeer verrassende resultaten verkregen Aan elk hoenderai is eeu dik eu spits eiud meer of minder duidelgk té onderscheiden Verder bevindt men door nauwkeurige bescboUwiug dat da oppervlakte van bet spitse eind bij het eene ei glad bg een ander meer of minder ruw hobbelig met kleine bultjes bezet schijnt dit ruwe spitse eind vertoont buiten dit nog eea nu teui onvolledig dan weder volhdig verhoogden kring ongeveer da doorsnede van een kwartje Bg de eieren met sterke mAisI ia b kring boter ziehtbaiir dan bg da eieren met zwakke schaal Dit verschil aan de einden der eieren geeft het merkteeken ot herkenning van h t geslacht en wèl uit de tieren met rune punt en met een kring geteekend komen hanen uit de eieren mol gladde einden hennen Bij het uitzoeken bevond B dat do eieren met don kring aan het einde meestal aterkere sehalau hebben dan lo adderen met glailde einden Verder vertelt hij als een vreemd verschijnsel dat de kring bij gekookte eieren bijna geheel verdwenen is Op grogd van dezo konteekens zocht B in de vorigen zomer voor een broedsel 18 eieren uit 11 met gladde einden eu éen met eeu ruw eind tn een kring dientengevolge moesten er 12 bennen en één huon uitkomen Vuil de uitgekomeno kuikentjes stierven er twee op den eersten dag do andere U daarentegen zijn groot geworden Ou er bleken daar tnee haantje en negen honnetjcs bij te zijn Een nauwkeurig onderzoek en eeu beoordeel ng over do twee gestorven kuikentjes bewees met eenigo zekerheid dat hot bennen zouden zijn geworden er zou zich volgens dit sh chts één haan te veel hebben toorgednan Men kan derhalve aannemi n dat bij het uitzoeken der eieren nog niet zorgvuldig geuoeg gehandeld wordt Half hmnon on half hailonis reeds een zeer gunstig broedsel in de meeste gevallen is het aantal haantjes bij een broedsel grooter dun dut der hennetjes Hoenderfikkers zullen zeker beproeven of men werkelijk in staat is hoenders of haueu naar verkiezing te kunnen fokken Onder den titel een fabrieksplaat zonder sterken drank bevat het Sociaal H eekblc hot volgendeartikel Een der gelukkigste versohijnselen van de belangstelling die in steeds ruimer kringen zich openbaaart voor het werkelijke leven van do niingegooden voor hun wenschen en noodeu en behoeften is de vermeerderde aandacht die men schenkt aan dedraak kwestie En geen wonder Bijna geen onderdeel van het allesomvatlonde sociale vraagstuk kan men behandelen zonder den sterken drank te ontmoeten eu steeds als een geduchton vijand von alle pogiu gen tot verbetering Hetzij men in de drank kwestie liet standpunt van onthouding of dat van niutighaid inneemt iaallen gevalle zul meii dunkt uiij met meer dnn gewone belangstelling kennis ndnen van een opstelvan dr Wilhelm Bode in het l iaiste nummer vmi rAbeiterafreimd ouder hot opschrift mne Jthdtenlmlt ohm 4lkokol Het 18 gceu theoretischeverhandcliijg maar do beschrijving vim een werkelijkbestaanden toestand en heeft in i tlaardoor bijzondere waarde Ook op sociaal gebied moet deproefoii dcrvinilclijke methode worden gevolgd zmveél eenigsüiit nio elij c ervaring gaat bê eullespiogeluig en één feit is meer waard dai drietheorieën Het beschreven tiuljo loet Bessbrook iu hotnp rdoosteu van Ierland niet ver v n den spoorweg tiisscheii Dublin eii Belfast m werd aestichtIn 1S47 op eigen grond door JohnOrubb Hichar44on fabrikant van lijnwaad Hij was een ondoruemeii nauwjezpt en eenvoudig man ten paar toe kenende staaltjes kan ik niet verzwijgen Hg wasflledeopriohter van een trans utlantischo stoombootmaatschappij do Inman lijn doch toeiiMez indenKnmoorlog ook oorloosbehoefteii vervoeftle trok hij zicli uit de ondornemhig terug overtuigd kwaker Wildo hg op geenerlei wijs medewerken tot oorlog ieii adelgkn titel werd hem door Gladstone aangeboden doch lig weoe dien af die paste uiet bijzijn natuur Richardson bouwde in l847 op de plaats waar thans Bessbrook staat een fabriek van lijnwaad en het IS hem gelukt zijn onderneming tot grooten bloei te brengen Zijn prpduct werd beroemd ler buiten tiroot Brittannië en aan zijn erfgenamen heeft hij meer dan 2 millioeu gulden nagelaten Üit eed liaadels oogpi t is zijn onderneming dus schitterend geslaagd Maar hg had ook booger idealen hg wiWo zgn arbeiders voeren tot oen menschwaaidig oestaan Hg was nfsohaffer en heeft zgn beginsel een driuikhuis in Bessbrook weten door te zetten dooh getn et plaatsje telt thans orastreeks SSOO inwoners len enkele kroeg eu juist hieraan zijn toe te achrgveu do welstand beschaving en zedsjgkfaeid ner iawoaera Ni t alleen het ontbreken van gelegenheid maakt hen v rg van drank ze zgn het uit inzicht Of er dan o der de ingezetenen iu het fahael gaan zgn die wel eens drinken Dat wel diisschien een veertigtal Maar hoe it komt is gema tl lgk verklaarbaar De BessbroiAera hebben zulk oen goeden naam dat de buitenwereld zelfs Amerika ze lokt door hooge loonen dan moeten da aldus opengevallun plaatsen natuurlijk worden aangevuld met arbeiders uil den omtrek die meestal met de drinkgewoonte zgn behept en eerst na eenige jaren iu dit opzicht even hoog staan als hun nieuwe medeburgers Daarentegen hebben de vertrokkenen soms io huu nieuwe woonplaats kleine matigheids koloaiéii gesticht Ook warden drankzucbtigeu vaak naar Bessbrook gezonden om door de afwezigheid van dronk en door het goede voorbeeld hun genezing te beproeven Zoo werkt het plaatsje dus tevens als een hers ellinjsoord wat Riohardson intusscben niet had bedoeld Een pundbuis is er niet en politie evenmin In de omliggende dorpen samen met 900 inwoners J heeft men vier pDlitie dienoreu noodig in liet naburige Cain 0 ight met 1800 inwoners zijn er zeven In Bessbrook tiaarentegeu krijgt raen op zgn hoogst éénmaut sjuars aau agent te zioji die om een vechtpartij van Camlough wordt gehaald Slechts drie of vier der inwoners komen in het gausche jaar voor den rechter to Newry omdat zij zich daar bedronken en onbehoorlijk gedragen hebben Overtredingen tn misdaden zijn overigens te Bessbrook onbekend De urmen sLitisliek is gunstig een arrahuis onnoodig de goheele ormen org b epault zich hiertoe dut mevrouw Richardson een paar weeskinderen laat opvoeden i eeu gezin en dat drie oudjes eon ondersteuning krggeu uit de acmeukas Zeer gunstig is de gezond heidstoostttiid het sterftecijfer is steeds lager dan in do omstreken eenigo jaren lang slechts 11 op 1000 Voeding en kleediug zijn goed ten minste vergeleken bij die dorzelfde kringen in de buurt Do reinheid on nette kleedij dor vrouweu en meisjes vallen eiken bezoeker op Pe woningen zijn alle het eigendom der firma Richardson waardoor zij haar beginsel kan doorvoeren en maatschappelijk gevaarlgke lieden kan weren Die woningen zijn anrdist de kleinste hebbon 3 tot 5 kamers en van een tuintje voorzien zijn zij alle Haar aantal is ongeveer 700 zoodat in doorsnee slechts vijf bewoners op één huis komen Veel verordeningen on voorschriften ter bewaringvan do rust ziju er te Bessbrook niet do afwezigheid van drankhuizen en do goede zin der bevolkingziju voldoende Er bestaot maar één bgiondere bepaling wie een meisje verleidt on haar niet huwt moet do plaats verlaten Slot volpt Grriot Britfaiije on Frankrijk gesloteu overeenkomst betreffende New Foundlnnd schipbreuk te zulkn lijden op don onwil der kolonie oals raen weet waren FraiiKrijk ch Engeland overeongekomon dat een scheiilsrechtelgke commissie over de quuestie der New Füuuillnudsche kreeftenvisscherij zal beslissen eu dat de beide regeeringen zich verplichten om aan die beslissingen uitvoering te geiieii De thaus bestaande modus vivendr zal voor het visschorijsei zoen in 1891 worden gehandhaafd Reeds spoedig ven am men i ut de wetgevende kr eeg von de gesloten overeenkomst groote outevre Senheid aan deir dag legde Aan dit misnoegen hebben zg spocdi uiting gegeven Iu het Brilache Lagerhuis las eergisteren de he r Stavely Kill een van New Foundland ontvangen depêche voor luidende Do twee kamers do wetgovAlo macht op NewFouudlaud uitoefende verzo kei hel lagerhuis stoppen te willen doen om de iu het Engelsohe parlement aangekondigde dwangmaatregelen ttn aanzien vau New Foundland te vertrageni Dit besluit was lïiet eenparige stemmen genomen De leider van het lagerhuis de heer Smith bigk baar onaangenaam verrast vorklaiftjie deze zaak van zoo groot ge wioht 4at hg niet dadelgk kon antwoorden Hij moet eerst zijne collega s raadplegen en zal heden antwoorden Wat zal de Britsche regeering doen tegenover de houding der New Foundlanders Bij de eerste lezing over de wet betrekkelijk de visscberü opNewPoundland in het hoogerhuis Donderdag 11 wees lord Salisbnry na een uitvoerig overzioht Tande quaeslie gegeven en do pogingen opgesomd to hebben die gedaan waren om een scbikkiag taverkrijgen op den ernst van den toestand De zakente laten zooals zij zijn verklaarde hij voor onmogeIgk hij uitte echtor de hoop hoe de NewFound lauders ten slotte zouden inzien dat Engeland hunwilde helpen Aan dit optimisme van lord Salisbury schgnen evenwel de New Foundlanders niet te willen beantwoorden Er heersoht aldaar groote opgewondenheid en ernstige verontwaardiging over hot verraad der Britsohe regeerittg De heer Déroulède heeft te Parijs weer gioole beweging veroorzaakt Heden houdt de Alliance Républicaine te Pargs haarjaarlgksche bgeenkomst onder voorzitterschap van den heer Jules Ferry die dan gelgk naar gewoonte een reilevoerlng 1 houden De bijeenkomst wordt gehouden iu de zaal van het Elyséo Montmartre Do heer Déroulède wilde echter uiet dulden dat de Toukinees het woord zou tüoron en het daarom do leden der gntbonden patriottnligue bijeengeroepen Het plan bestond om in grooten getale de zaal liinnen te dringen en zoo de vergadering der opportunisten Ie storen De prefect van politie had echter kennis ontvangen vaii het voornemen en wel omdat de proclamaties waarbij do leden werden opgeroepen hiarendaar in het openbaar waren aangeplakt Deze proclapiatie eindigt aldus Wij moeten ter plaatsezijn om den laatste dier lafaards uit te fluiten Wgmoeten onzen ufkeer toonen van den vriend vanDuitsohland wiens misdaad in Tonkin FrankrgkmiUioenea geld en 50 000 menschenlevens heeft gekost Weg met Ferry den Tonkinoes den lakei van hot drievsudig verbond De prefect van politie de heer Loze ontbood toen 15 commissarissen vau politie bij zich en gaf huu last te gelijker tijd huiszoekingen te doen bij de voornaamste leiders der jvoorinolige Jji§ue o a ook bij de leden der Kamer Ernest Roche redacteur van den Iidramigeant en Granger Men vond daar nog de lijst der leden en tal van andere papieren waaruit bleek dat de Ligue ofschoon door de Regeering ontbonden in het geheim toch was blijven bestaan Alleen was de naam Lihue des Pafriofej veranderd in Association du drupeau Alle stiikkeu werden in beslag genomen maar arrestatien gelijk eerst word gemeld werden niet gedn an Tevens vond de regeering de bewijzen dat alle leden waren opgorSepen om Zondag bij het Elysée Montmartre bijeen te komen Het gerucht liep dat do heer Ferry uit vrees voor de Chauiiinisten zijn voornemen zou opgeven maar dit is niet w iar De minister Constans heeft trouwens den voorzitter der Alliance républicaine doen weten dat dü leden gerust kunnen bijeenkomen daar hij beu tegen olken overlast van do zijde der patriotten zal weten te boschoriijen De heer Constans is er wel de man naar om deze belofte gestand te doen maar het kon te Parijs wel Welt een warme dag worden De Portugoesche Eerste garner heeft de ftnauci er nog geen uitzicht is op het tot stand komen vaa I eei iiiruno overeenkomst met Engeland Daar ziet 1 t in do Engelsohe pers ook uog niet naar uit Zoo I wil de Times weten en wel op grond van berichten I uit Lissabon dat do onderteekeniug van bot charter i der nieuwe Mozambique Corapagnie Maandag plaats 1 zal hebben De Rogeering hoeft in dat charter verI schillende wijzigingen gebracht naar het heet om Engeland te bevredigen Zij verplicht de Compagnie I den Puugweespoorweg zonder garantis aan te leggen eveneens het aanleggen van eeu anderen spoor gooring dit verlangt De Éegeéring draagt niets bij terwijl alle spoorwegen ua 30 jaren sender compensatie staatseigendom norden De Times meent dat de onderteekeniug van het charter gelijk zoi staan met een uittarliug van do Engrlsche Regeering Niet weinig gerucht maakt een artikel van ile Times over het tegenwoordig beheer van den Kongo Staat Het blad wijst op de buitensporige belastingen welke gehelen worden waardoor de Nederlandsche en andere vreemde handelshuizen gedwongen worden naar den Portugeeschen oever te verhuizcir Engtiland behoort iegt bet blad dit wèl te overwegen alvorens vorderen steun aan den Kongo Staat te verleeren vooral nu het blijkt dat de opbrengst der belastingen strekken moet om Koning Leopold s ambitien ea landhonRer te voeden De Times vernam namelgk dat do expeditie van kapitein Van Kerkhove met 300 gedeeltelgk in Egypte gerecruteerde soldaten naar de Mobaugi rivier rolalrekt ge n