Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1891

Woensdag 25 Maart 1891 Vraag GEMALEN NOTENMüSCAAT iaa StrooiTD va ©5©s Voordeeligr Zindelijk Gemakkelijk Goedkoop Let wel op liet merk LOUHEUS TI7YTEE ALOM VERKRUGBAAR Engros Lourens de Tnytet Rotterdam Voor GQUPA en OMSTRERE verkrijgbaar bij den Heer G J BOER Raam Gouda W 4485w GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniendlng van adTertentiön kan gescbleden tot een nor des namiddags vvax den dag der uitgave vetmiwibappclgk doel i eft Het werkelyk doal diar expeditie welko in het begin ran Februri Leopoldrille rerliel aou tqn naat het dal na den BoreoKql door te dringen en dit roor Koning Leopold ia ta palmen Ue Times betoogt datdergelgke rerOTeringaplannen niet alleen in atrijd zijn met de met Frankrijk gaaloten conventie by welke do Kongo lieh rerbond drn len graad KoorHerbraedte niet te overaohrqden maar bovendien de Anglo üuitaobe overeenkomst sohenden volgens welke het dal van ilen BovenN jl behoort tot den Eagelsehen tnvloed kring in OostAfrika Frankrijk en Duitschland eerbiedige deie rechten van Engeland waarom lou dau eêff kleine Slaat als België anders handelen De Timea noemt dergelijke pretentiën belachelijk en ongeoorloofd Koning Ijeopold moet leeren intien dal het volhouden eeuer dergelijke tactiek leiden moet tot Terbrokkeling van den Kongo Staat PETROLKUN VOTEEKIiVGEX van de Makelaars Cantilttr SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast IxM Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 50 Haartlerering ƒ 7 40 April Mei Juni enJulilevering ƒ 7S5 Augustus levering ƒ 7 40 Septem ber October November en December levering ƒ 7 50 SÜPPLETOIRE PATENTEN KENNISGÜVINO BIJEGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOODA brengen ter keimis van alle Patenlpiiehtuie ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registen voor het dienstjaar 1 890 S I dat lijn fij die na Md 1880 noi M deie Oemeemk ieM gevettigd of na dien tijd ziek voor het PaUmtneU ieNien aangegeotn dat de PATBNTBliADEN in gereedheid en ap de SecretMe dner Oomeente verkrügbabr lijn voor hen aio zieh éaartoe peraoonlijk aanmelden van den SSaten Maart 18V1 tot en met den Uden April daaraanvolgende des voormi dags van 10 tot dea namiddags 1 are de Zoiidag uitgeionderd tullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Direcle Belastingen aan hunne huizen ttgen betaling van tim cenli worden uitgrreikt terwijl de nalaltgen vervallen in eene boete van vy lim gütden zoo zg hun PATENT of een afukrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt Gouda S3 Haart 18Ï1 Bvrgemeeeler en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN De Secretaris BEOUWER ADVERTENTIÊN Heden overleed te Dordredd in denoaderdom vsn 52 jaar onze geliefde ondeteZuster Hejoffronw L E SCHIM var dh LOEFF H P SCHIM VAH D LOEFF J M 8CBIM Ti DIS LOEFF BOOKDKM Oouda 22 Maart 1891 Voor de vete bewgzen van deelneming Eoo van hier alt elders ondervonden tgdene de Kiekte en bg bet overlgden van mgnen geliefden Echtgenoot den Beer J C vak WUK betaig ik ook namens mgne kinderen en wederzgdsche familie oprechten dank Wed J C VA WIJK NlKBDBO BoUerdam Maart 1891 Stationsweg 45 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit Zwltsersche Horlqges alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 26 Eene van de beste Inrichtingen van ons land ran Horloges Garantie van twee tot rijf jaar Passage 12 BoUerdam B J A VAN DIJK Aan de Dames Slechts voor korten tijd Bg deze heett de ondergeteekende de eer aan de Dames van Gouda en Omstteken bekend te maken dat zg alhier van at DINSDAG 24 MAART in het Ca Schaakbobd op de Bovenzaal Kleiweg eenen Cursus inFUigraiuwerk geopend heeft Deze van ItaliS bg ons ingevoerde koost is overal met de grootste belangstelling ontvangen Ik mocht daarvan de betnjxea ontvangen bg mgne Lessen te Maastricht Arnhem Zntfen s Hertogenbosch Breda Dordrecht Schieflam Delft lisidsn den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionnaten en B B Scholen voor Meisjes ben werkzaam geweest Na enkele leuren is mea reeds in staat te vervaardigen Armbanden Broche Hal en MoHogekettingen Vltmler en Vogel voor Haartooi prachtige Takken voor PortreUifttJee Sachets en Toiletspiegel ett Bloetnen Daar ook het matwieel zeer goedkoop is is een ieder in de gekgen Ad zioh in hat Filigraineerm te bekwamen De prgzen roor het geheele onderricht zgn gesteld Voor Dame f X Voor Kinderen 1 S0 Oe Dames knnnen zoolang de Lessen volgen als haar geweosebt voorkomt De Lessen znllen plaate hebben tosschen 9 en 1 2 en 8 aren Ook worden zg aan huis gegeven erschillende prachtige voorwerpen zgn te bezichtigen in den Knnsthandel van A KOK COMP Kleiweg en aan bovengenoemd adres E K PAPE SFAAfi SN BÜLFSANL Wegens het PAASCHFEE8T iaL de Zitting tot terngbetaling ptaat hebben DIISTSDAG 31 MAAHT des avonds van 8 9 nor Namens het Bestanr D RÜIJTER Boekh Secr Tegen MEI a s op goeden stand TE HUUR eene BOVE SrWOinir voor een klein gezin Brieven franco onder Lett D E G aan B A VERZIJL Boekh Oouda Opeabare Vrijwillige Verkoopiag ten overstaan van den Notaris JAN JACOB LoniS MEESb resideerende te Rotterdam of DONDERDAG den 2 APRIL 1891 bg opbod en op DONDERDAG den 9 APRIL 1891 bg afslag beide dagen des voormiddagsten II nre in het Logement dk Zalm aan deGroote Markt te Oouda van Eene Bouwmanswomg met onderscheidene perceelen nitmnniend WEIof ROOILAND in den ldplaspotder aan de oostzijde van den Znideljjken Dwarsweg onder de Gemeente Moordrecht ter grootte van 83 Hectaren 11 Aren 50 Centiaren Verbaard voor 2250 sjaars Breeder beschreven bg advertentie in de Nieuwt Rotterdanuehe Courant van Zondag 15 Maart 1891 De voorschreren LANDERUBN zljn ten gnnstig gelegen en ook door de solide verhuring bgzonder geschikt voor geldbelegging Betaling der kooppenningen op den 1 Jnni 1891 Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris aan de Qeldenche Kade No 21 te Rotterdam FEAITSCEE STQOSiVEBVm Ghemiselie ea Zwitsersebe Wassebery Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Oednrende FEBRUARI en MAART tegm veel verminderde prgzen Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstalrlieu oo alle soorten Meubelen Ledikantgordguen Tafdkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden A NT voor Gouda en Omstn ken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 ADVEttTENTIEN in alle Binnen en Suitenlandêche dou ranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Snelpertdrak van A BRINKMAN tv Zh Govoa De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Maart 1891 Gisteren is onder toezicht der politie even buiten deze ftemeente een aan miltvuur lijdende koe ini evolge de heersebende wetsbepalingen verbrand Op uitnoodiKinit van de liberale kiesvereeniijing te Stolirijk zal de heer W F Tak van Sobiedam op Donderdag 26 Maart a s aldaar eene politieke lezing honden Blijkens gehouden proefnemingen in de Botterdamsche Diergaarde laor den directeur d n heer Van Bemmelen is de wroede gewoonte om slangen met levende dieren te voederen niet noodig gebleken De directie der Amaterdamscho Diergaarde heeft dnsVar nog geen gehoor verleend aan bet veraoek van het bestuur der Sophiavereeuiging tot beseherming van dieren om het ta Rotterdam gegsvéin mrbeeld t volgen Het hoofdbestniJr der NederUndsche Vereeniging tot bescherming van dieren heeft thans de aandacht barer zaatervereenigingen te Antwerpen Keulen Parya en Londen op da Eotterdamscha methode gevestigd met verzoek om te trachten respeotievelijk in België Duitschland Frankrijk en Engeland aan de voedering van slangen met levende dferen waar dit nog in zwang is een einde te malden Naar ds Bakkerij meldt zal te Amsterdam op den len Mei een congre worden gehouden van NederUndsche bakkeregezellen waar als een der voornaamste punten van behandeling aan da orde zal komen het uitgeven van een vakblad Belgische gnellen moeten hun medewerking tot oprichting van een vakblad reeds hebben toegezegd en voor FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE fiaar iet frantdi XI 17 Na een oogenblik voegde zij er met een lieve stem en glimlachend bij Oy hebt een goed hart mijn waarde reisgenoot Ja die manie van mij is verschrikkelijk Twee jaar geloden heb ik al eens getracht mij ervante genezen Ik ben naar Berlijn gegaan naar heteenige gesticht voor soortgelijke ziekten De directeur heeft mij een papier laten teekenen waarbij ikmg verbond gedurendo drie mnandeu het gestichtmet te verUiten Ongelukkig ben ik sedert eenigeweken weder in mgu vorige ondeugd vervallen Maar laat ons nu over andore dingen praten Om ééa uur kwamen de reizigers te Havre aan i stapten in een hotel af de Pereire zou eerst on volgende ochtend weder het anker lichten Merrouw verontschuldigde zich bij Koiand zij was genoodzaakt hem tot het middagmaal alleen te laten ZIJ moest aan twoe hnrer kennissen die in Frascati Rologoerd waren een bezoek gaan brengen Zy onde waarlijk een buitengewone takt om den jon nemens zijn het oongres bij te wonen Het congres gaat uit van het bestuur van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond liat nRecht voor Allen op dit oogenblik by gebrek aan eigen orgaan als het bind aanmerkt om gemeenschappelijke belangen te behartigen De briofiiohrijver uit de hohtad van de Midd Cl beweert dat de minister van marine de nederlaag die hij vrrleden Donderdag ia de Tweede Kamer led als het ware heeft uitgelokt Had hij de eigenlijke reden van bet passeeren van den heer Land aan de Kamer mmlegedeeld hoogstwaarschijnlijk zou deze den minister in het gelijk hebben gesteld evenals tal van officieren dorn die met de ware toedracht der zaak bekend zgn Die reden moet niet zoozeer gelegen z jn in het schrijven door den luit ter zee op nonaotiviteit van de bekende dagblnd artikelen deze waren van dergelijken inhoud dat zij volgons den minister verkeerd konden werken op de subordinatie der mindere schepelinzen doch dit scheen de regeering wel door ile vin i te len zien omdat zij i éi kan indenken u f eji meening van den schrijver dat publiceering rwiïiaisstanden tot verbetering leiden kan DaarvoiS i hetintusachen voldoende wanneer de hoogere altoriteiten die stukken lezen dat zij onder do oogen der minderen komen kan niet dan schadelijk zijn voor de discipline en de tucht Daarom ware het misschien beter geweest wanneer de heei Land den brochure vorm had gekoien Joch ook het opnemen van die stukken in couranten wilde de regeertag niet zoo euvel duiden onrlat daaruit nog niet de toeleg bleek om de mindere schepelingen er van te doen kennis nemen Dien toeleg van den schrijver leidde men echter af uit het feit dat hij zich beijvenie om het door hem geschrevene door de mindertn te doen lezen hij vergenoegde zich niet met de mogelijkheid dat de nommers der couranten den rantrozmi dor marine in gen man de moeilijkheid van zgn betrekking tegenover haar to doen vergeten Ongemerkt ontstond er tusschen hen eon zekere vertrouwelijkheid en wie hen s avonds in de eetzaal van het hotel gezien had zij in groot toilet hij in zwarten rok zou hen hebbon gehouden voor oude vriendon die het toeval op reis had samengebracht De jonge vrouw at met veel smaak terwijl tg met Roland babbelde en lttizenderlei dwaasheden opdiechte Vervolgens begavens zij zich naar bet salon om daar het verdere van den avonil door te brengen Toen zij alleen waren zeide zij lachend Hoe is uw voornaam Roland Hindert het u niet mg altijd mevrouw tenoemen In t minst niet Ja gij Franscheii denkt dat dat eerbtedigis De Russen ea Amerikanen zijn dadelijk ophun geraak Ik vraag n dus verlof maar kortafRoland te zeggen noem mij dan in plaats vanuw eeuwig mevrouw bij mijn voornaam Sacha Roland voelde zich somtijds getroffen door dentoon en do houding va i ijevrouw Reeding wildezij latoR zien dat zij heVj knars gelijke wenschtete behandelen of verbofg zij een bgoogmerk Zoolang hij geen zekerheid had besloot hij degrenzen van de gewone beleefdheid met te overschrijden Ik dank u voor de eer hernam hij ADVBETENTIEN worden g laatrt van 1 5 regels k 50 Centen tedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTXK8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt handen kwamen maar hy zorgde zelf voor de verspreiding daarvan aan boord van de oorlogïsohepen De bedoeling van den heer Land was wellicht zoo kwaad niet maar de regeering zag in zijn handelwijze een afkeurenswaardige daad Waarom de ministor dit nu niet mededeelde Naar men zegt om het beginsel te handhaven dat de Kamer geen reobt hoeft de rogeering tot verantwoording te roepen over een zaak als deze Het is haast ongeloofelijk lat een minister zioh zelven opoffert ter wille van e n zoo valach beginsel waarvan het verkeerde zelf in do kamer door veraohillende leden werd aangetoond Had de heer Dyserinok een afkeuring uitgesproken over de bedoelde handelwijze van den schrijver dan hadden de vrienden van deze hem kunnen verdedigen op grond dat hij misschien iets zeer geoorloofds daarmede op hot oog had en dan ware het verschil van zienswijze in elk geval principieel bespreken en opgelost of wel de Kamer had zich hq de opvatting der regeering neergelegd Dan zou de minister nirt zedelijk tot aftreden gwlwougeu zqn naar aanleiding van een handeling die misschieD door de Kamer zelve als zij de beweegredenaa gekend had zon zjjn goedgekeurd Het ver lag door de Commissie van voorbereiding voor do Legerwet opgemaakt is thans verschenen met het antwoord door do regeering op het afdeelingsverslag der Kamer Te zamen vormt dit stnk een boekdeel van 186 bladzijden Tevens is daarbij in 25 bladzijden gevoegd eeno nota houdende opgave der ponten voor mondeling overleg met mededeeling van de uitkomsten welke dat overleg heeft opgeleverd Het antwoord der regeering is met inspringende regele gedrukt Later zullen nog verschijnen de nota s van de heeren Bahimanu en Land eenige aanteekeningen betreffende het personeel der handelsvloot en de bylagen door I Gelooft ge echter niet dat deze achg nliue vertrouwelijkheid een weinig zonderling zou schgiea Zooals ge wilt antwoordde zg terwgl tijvolgens gewoonte oven do schouders ophaalde Een knecht bracht do likeur binnen zjj liet het blaadje voor zich op een tafeltje naast den schoorsteen zetten Wat neemt gg vroeg zij aan Boland Niets mevrouw ik dank u O ik ben niet zoo matig als gij Zij nam het karaQe met cognac en schonk zich een glaasje in dat zij in één teug ledigde met de snelle en korte handbeweging van een drinker Vervolgens hield zij Roland een sigarette koker van Russisch zilver voor Gij rookt ook zobals ik gezien heb het doetmij in zekeren zin genoegen dat gg ten minateéén mijner oiideugden bezit gg volmaakt mensch En het gesprek werd voortgezet als tevoren Van tijd tot tijd schonk Saclyi zich een glas cognac in rustig en kalm als een werk nnn in een horbetj De sterke drank wekte h ar vroolgkheid op Haar wangen werden donkerrood gekleurd haar blik werd scherp en doordringend Om tien uur stond zij op en stak Montfranc de hand toe Goeden nacht Ik heb slaap ik 2a naar bed Tot morgen AUeen achtergebleven begon de jonge man Ie peinzen over hetgeen hij gezien had Wie toch was die zonderlinge vrouw fier op hooghartigheid af of