Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1891

de regeering bij hiar schriftelijk antwoord en ter zake Tan het daarop gevolgd overleg ingeunden Twee gewijzigde ontwerpen z jn aan het rapport toegevoegd een bevattende de w zigiogen aangebracht in het tchriflelqk regeeringsantwoord het tweede aangaande den inhoud van het ontwerp zooals die luidt tengevolge van de ook na het schriftelijk antwoord daarin gebrachte veranderingen IBP De Commissie moet thans nog overwegen of zq pogingen zal aanwenden door harerzqds amendementen voor te stellen de ook na de aangebrachte wy igingen tegeu het ontwerp blyvende bezwaren weg te nemen Die overwegin zal eenigen t jd vorderen eu inmiddels heeft de Commissie gemeend de tot dusver gewisselde stukkeu en de uitkomsten der gehouden besprekingen aan de kennisneming der Kamer niet te moeten onthouden In het gewijzigd ontwerp is art 1 voorsohr vende het bestaan van eeu zee en een landmacht een landstorm er onder begrepen vervallen en in een nieuw art 3 de landstorm oor lae en landmacht a onderlijk genoemd In art 4 is uu bepaald dat niet enkel de saruenstelling van leger en landweer maar ook die van de actieve zeemacht en de zeeweer door Ons wordfn bepaald voor zoover deze wet daarin niet voorziet Art 5 wettigt thans aanneming van met koninklijke toestemming opgerichte vrijwilligerskarpsen in tijden van oorlog of oorlogsgevaar zoowel by de zee als bg de landmacht De rnderacheiding tuascheu veldlegerbezettingeen depdttroepen is vervallen en daarvan is verder als een geheel het leger in het ontwerp sprake De cgfers van het militiecongent zijn onveranderd gebleven De inscbrijfingaplicht wordt beperkt tot 1 April waarin men het 2 8e levensjaar in het oorapronkeiyk ontwerp was dit het S2e volbrengt De vrijstellingen hebbeii in hoofdzaak geen verandering ondergaan In de hoofdbepalingeu van het ontwerp zijn geen wijzigingen gebracht Wel zyn in venchillende artikelen redactieveranderingen aangebracht Wat den persoonlijken dienstplicht betreft vereenigi de regeering zich met de door de voorstanders van het beginsel ge oerde bestrijding der tegenstanders H i dringt de tijd tot handelen en gedoogt legerhervorming op den grondslag van persoonleken dienstplicht geen uitstel De regeering kan niet voldoeu aan den wenach dat b V tot 1895 vergund worde den dienst door een plaatavervanger te doen waarnemen Zij heeft verklaard dat de invoering van den persoonlijken dienstplicht geen invloed mag uitoefenen op de inrichting en verbetering van de kazernen waarvan zij de noodntkelijkhrid echter erkent Wat de financieele gevolgen betreft handhaaft de legeering hare globale berekeuingen dat zullen bedragen de uit ven ineens bijna 6 millioen en de jaariijkscbe uitgaven niim 2 millioen guldan De regeering beeft toegestaan nummerverwisaeling tnsschcn hen die bebbeu deelfrenomen aan de loting ter voltalligmaking van het gedeelte der ingeIqfden z g blijvend gedeelte wier diessttijd voor hoogstens 4 maanden kan worden verlengd mits de miling beperkt blijve wat de infanterie betreft tot lotelingen van hetzelfde bataljon of anders van hetzelfde korps In de bepalingen omtrent de vrgatalling van den nitermate vertronwelök Door dezelfde houding tegenover haar te bewaren hoopte hij hun betrekking tot elkander op een vriendschappelijkeu voet te houden Al te gemeenzaam zou mevrouw Heeding hem gehinderd hebben al te trotscb zou zij hem vernederen Het was beter niet verder door te dringen in eene gevaarlijke verirouwelijkheid Toen hg naar boven ging sloeg het middernacht De vertrekken door Sacha gehuurd bestonden uit eeu kamer met salon en een slaapkamer voor baar zelve en daaraan grenzende twee andere slaapkamers een voor Nelly de andere voor Boland Op de eerste verdieping gekomen boorde Montfranc een hevig rumoer aan bet einde van den gang Het was de stem van Sacha die woest en driftig bnlderde in de stilte van de nacht Plotseling weerUoak een gil van smart de langgerekte klagende knet van iemand die pgn Igdt Wat gebeurde er toeh Eindelijk hield het rumoer op en Boland ging zgn kamer binnen Hij kon den slaap niet vatten Dttizenderlei tegenstrijdige gedachten bestormden hem aan den vooravond van die lange en verre reis Wat deed zgn zuster Waaraan dacht zij Wat zou de tijd hem lang duren tot hg baar zou weerzien tot zij weder met elkander hun leven vervuld van bittere tranen en van zoete herinneringen zouden kunnen voortzetten Hij zou uiet in Parijs zgn als Alioe trouwde en een sombere angst overviel hem Kiet dat hij één oogenblik twijfelde aau dienst ia hoofdzakelijk Uet volgende gewqcigd Vrystelling voor ééa jaar wordt o a verleend aan den student in de godgeleerdheid die aan eene iu hot rgk gevestigde finriolitiug van onderwijs tot geestelijke of bedienaa r vun deu godsdienst wordt opgeleid in het uorapronkelyk ontwerp werd gesproken van eene erkende inrichting en van kerkgenootschap D H r het uitvoeroud gezag wordt bepaald wievoor Hoomsch Katboliek ordfbrocder wordt gehouden Verlenging vun vrgstelliuft kan slechts worden verleend om deselfde reden elke de eerstemaalheeft gegolden behalve ingeval van ziekelijke gesteldheid enz welke op zich zelf als reden vanvrijstelling geldt j Vrijstelling van deu djenst voor t jd van vrede wordt verleend wanneer ui tweemaal tijdelyke vrijstelling de ziekelgke geAeldheid voortduurt aanhem die eenigej ioon is gem halveu broeder of halve broeders l ft indien do 3 ide ouder ovsr ledeu zijn vifol zooveel denene betreft die i het geuot ia vaè vrijstelling volS eenjaar miu dezfverleend werd raan den kostflnuinent aan hem di ena tweemaal voir een jaar te z n ïrijgesteldjop hettijdstip waarop voor de derde Aaal Ceu zgA aan zien uitspraak moet worden getnan eeuige sou i of kostwinner Iveduwuaar ol luwde njut Irie rfmeer kinderen len ijueu lute ljlits de ynj elliiit de vorige keer om düdèlfde reden werd varliped enaan hem lie voor den dienstplicbt ia lngeiMj rert voor de ze mac t of vooil de k É nien én bovin d a leeftijd vim IB jaren 2 jareuifvrijwillig he n gediend 1 Aan bM artiKel betre kelgk bet geneeskundig oaderzoek de volgende j alinea toegevoegd De burg rneeskundtgeu en de oniciereit van ge i dheid ofitheiiden etcb van het verleeneu van b jid en het geaeeskundig onderjsoek van penoneel dw hun iu bloed of aanverwantschap tot deu derden gïaad ingesloteu bestaan jIjTe hunner vervanging worden andere burgergeoieskuudigen en oIBcieren van gezondheid aangewetef l e regeering heeft nog verklaard dat een stelsel van dienstruiliug tusscben volledige en voor korte oefeningen lugelqfden ondanks de groote bezwaren niet zou strgden met het stelsel van bet legerontwerp Voor de uitgaven in eens voor regeling rau don krijgsdienst eu andere militaire doeleiudeu meent de regeering dal eene leoniug met korte aHuasingstarmijnen zou kuunea worden aangegaan Sedert eenige jaren schrijft men uit Veurne aan het Handelsbl v Antwerpen had zich ta Houthem een greuadorp eene dieveubende gevestigd welke regelm ig bu aan dezen dan aan genen kant der Franscfae grens hare expeditieu deed om te plunderen te roovan en te vernielen wat zq niet stelen kou Al do laden dezer bende waren oudveroordeeldeo allen hadden verscheidene misdrg ven op het geweten Nu onlangs hadden zg besloten eeu groote hoeve te Moerkerke in Frankrijk t plunderen Maar het scheen dat men het over het plan der onderneming uiet eens was on nit wraak ging een dergenen die tot de minderheid behoorde zijne broeders aan het gerecht verraden Hij maakte de overheid met bet ontworpen plan bekend en deze kon al de noodige maatregelen nemen tot het inrichten van eeu wel beraamden valstrik Toen de diaven het eerlijke hart en aan de goedheid van Arthi maar er zijn zooveel afgronden die den droom scheiden van de werkelgkheid I Opeens meende hij in de aangrenzende kamer te hooren woenen en zuchten een geluid dat deed denken aan het flauwe steunen van een kind dat slaag heeft gehad iSou mevrouw Heeding Nelly geslagen hebben Onmogelgk I Zij scheen zonderling maar niet slecht in deu omgang met Boland toonde zg een Duitengewone takt waarom zou zij niet eveneens met het jonge meisje handelen Eindelijk viel hij in een vasten slaap waaruit hij eerst tegeu den ochtend ontwaak e De Pereire vertrok om negen uur en de passagiers vereenigden zich op het dek lang voor het teeken van deu aftocht werd gegeven Na Boland de hand te hebben gedrukt sprak Sacha lachend Er zijn twee aangename oogenblikken bij een zeereis dat waarop men vertrekt en hel oogenblik van aankomst Hebt ge last van zeeziekte mevrouw Den geheelen tijd door Dau beklaag ik u Uet is een verschrikkelijkeziekte Ik moet in mijn hut blijveu maar ik rekenop u om den langen duur van de reis te helpenverkorten ladien mijn gepraat u niet vermoeit zal hetmg een genoegen zijn u van tijd tot tijd te komengezelschap houden op hot gegeven unr tei nacht van 13 op 14 der hoeve bewaakt doi veldwachter met de km loer lagen Deze laatsti dieven namen de vluoh zgu arm Hij vluchtte medeplichtigen eu Meei laatste uaiuo ijk bad zgn geen vermoeden te gov beloofd hem te sparen Do bende vluchtte nu op het grondgebied vai van zokoreu Carlier gej hoeve eu den Frauschej blikken kwam een manf met eene schop De bar macht naderden e de duisternis en de pi schf t in de dg op den de l nklager van de bi had teelost wiis do Fransl eindigde hiertnee eu Ae get aden evenals de Wouf g de bandieten plaatse kwameji in den r vonden zg de poort den pachter terwijl de ts op den zolder op den deden eenen uitval De Een van hen viel en brak verder gevolgd door zgue aert den verrader Deze akkers vergezeld om dezen De politie bad daarvoor t tr ook mocht voprvallen r de Belgischd greus tol outbem binnen bet huis d door don eigenaar der eldwacbter Eenige oogenuitengeloopeu gewapend igenwoordigers ider openusklaps klonk ma schot iu jet Ae schop vwl met een id 9 Het w s M erscbaert Degene di het schei el4wachteri Uet gevecit e gtikwetsten werden aau orders JJérlieiii in wiej ohl wareuji i l buiteul udsch nogal us e bedrevalQ Zuj meer dia aij o rmüord door e lO rechtszaak be t m den Eu elscbuV jihr vor Jol r I ai Aibraclt een attlk n wan e wifaim h j j ifj ieme te Nij 4n ienliUll è irac t een tj vifi telleu hoe mo4ii iotm j wanhl psdlJ8d ka Jg r A vertelt is tU alB ferM en ïerschenetf ouderïlei Manchester i ii Mury DiUon A oi eu de hoofdtrekicen 7 t U van oo tellinf ftg ftiem te Niji itel jken bomilWinaaisl I UitlUiitgeeu M bode de r fbauk veritltiarl terugvinden Van haar leven iO heeren als gg ihaar vrotJwen waart De rechter liatj zijn peu vallen en de oude beer iu uniform ging overeind in zgij stoel zitten Gg kunt niet begrgpen wat ik gedaan be i hoeren I vervolgde zij Gg zijt mannen rgke manneif misschien die uwen kinderen voedsel kunt geven Korst heb ik gezien als hemdeunaaister werk te krgheo Ik heb God dag en nacht gebeden maar H j heeft m j uiet verboord Als gg vrouwen waart zoudt ge weten wat het is uw naaimachine ta moeten beleeuen en uw kind van honger te zien sterven Ik beu in een workbuia groot gebracht eu zoo a gesticht is nog erger dan de gevaugeuis Ik kon de gedachte niet uiutaan mijn kind ter wereld te hebben gebracht om ongelukkig ta zgu en ik had geen voedsel meer om bet te geven Mijn man is dood eu toen bg ziek lag zeide hij tot mij wGo zult den kost wol kunnen verdienen met de naaimachine Maar hrt ia moeilijk om werk ta krijgen hier in Muucbester ISeus heb ik hemden te naaien gehad van een sweater maar hg nam mgn huishuur om dat bet werk uiet goed gedaan was zeide hg en dat was een leugen heeren Van dat ooguiblik heb ik gebrek geleden Ik heb de straten afgeloopon om werk ik heb het overal beproefd masr ik kon geen hemden te naaien krijgen eu daarbij ik had mgo naaimachine beleend omdat mijn kindje van gebrek omkwam Het was zwak en ziek heeren en ik leed zelf zoo n gebrek dat ik er ge n voedsel meer voor bad Gij kunt mij uiet begrijpen omdat ge mannen zgt maar als ge vrouwen waart zondi ge weten wat Sacha keek Boland aau met haar raadselachtige oogen op de kokette manier van de vrouw die tol eiken prijs wil behagen Zeker mgn waarde Ik weet niet hoe iku noemen moet Het woordje mgnheer hindertme dat is te koel ik kau niet kortaf Boland zeggen want dat hebt ge mg giater avond verboden o zeer beleefd dat moet ik tjekenueu Kijk laatons een overeenkomst treffen laat ona geen deuroverdreven beleefdhaidsoitdrakkingen meer bezigeo Ik laat het mqaheer gg het mevrouw eenvoudig achterwege Ik zal er mgn beat voor doen Maar watwildel ge zeggen Dat ge toch bepaald een aangenaam meiuoiizijt üvf belofte van daareven maakt mij overgelukkig Dank zij u ben ik nu zeker mij niet alte zeer te zullen vervelen Gedurende den geheelen overtocht verscheen mevrouw Beeding niet meer dan twee of driemaal op het dek Boland vond bij de langdurige gesprekken die hij met haar hield gelegenheid haar op zgu gemak te bestudeeren maar hij begreep baar steeds minder hoe meer hij haar gadesloeg Was zg goedhartig O neen Dus slecht Misschien met oogenblikkeu van overgevoeligheid i n uitdagende gemaaktheid rFordl vcvoli d y het is uw kind te zien hongerlijden Ik ben zelfs een heel korten poos gelukkig geweest want ik was in het werkhuis groot gebracht en na deu dood ij n mgn man was alles even donker om mg heen Ht wilde zoo gaarne mijn kindje gelukkig zien f Zij hield op eu haar blik viel op den oudeu heer in uoiform die vlak bg do bank der Gezworenen zat Hg had The Timet op den grond laten vallen en zij zag d t met de zakdoek zijuo oogen afwischte toen hg aioh bukte om de courant op te rapen Toen zij weer wilde gaan sprekei vial zg voorover en kou alleen og zeggen O heeren als gij maar vrguwen waart 1 Daarop verdween de biilie voor hare oogen in een nevol en viel zij ac iterover in de arme dor gevangeniabeljvaorster John Law heeft van het verborgen leed dat in eeu groote stad kun geleden worden ren aangrijpend verhaal gemaakt dat der lezing waard is De oudste schutter Den Uden December 1890 mocht de heer mr W K vau der Breggen te Amsterdam woarsehijnlijk de oudste schutter het feit herdenken dat hij veertig jaren üd was geweest van den scüutteifsr ad T Natuurigi wenschte de officiijr dir schutterij dit tuit uiet pnopgeiberkt te laten vOMrbgxaan iuaarn igen8 het overlijdeu van Koning Winom til kun het niet dadelg tc gevierd worden Dil is nu Zaterdag gescliiod maar volgens den wenscli vafi deu heer Van der üijlggen niet in her openbaar d ch in dun besloten kring van zijn huisgezin Er had zich eene feestoomlpissie gqvormd bestnanfiu uit da bh G T D StaaJ majoorèir H Verkouteren 2e Init kwartierm m 1 D E Ltoni korporaal die den boer von der Bzeggeu in iiaum vaji vele deelnemers een fraaie oliïdorij vaii Delfsch aardewerk naar Herman ten Hate eu een tel van drie glazen coupes met figuren u t j9e ScMt tmaatlijd aanbood De heer Van der Braggeu vereenigde Zaterdag de hoofdoticieren leden van den schuttersroad en com paguiecommandanten aan eeu feestelgkeu maaltgd lu bet Amstel H6t en daarna bij de voonielling in het circusCurré Het artikel getiteld een fabrieksplaats zonder sterkou drauk uit het Sociaal Weekblad waarvan wij gisteren het eerste gedeelte plaatseu eiudigt aldus Onder deze gunstige omstandigheden schijnt de vrouwenarbeid niet slecht te werken Voor eigenlijken fabrieksarbeid bezigt de firina 877 mannen en jougelieden 767 jongens 1147 vrouwen en 189 meisjes De rouwen eu meisjes verdieuen hooge loonun wat op de algemeene zedelijkhjid goeden invloed schgnt te hebben Bessbrook bezit tal van openbare gebouwen scholen kerken enz O a eoii stadhuis dienstbaar aan den gezelligen omgang der iuwouers Het bevat een bibliotheek lees biljart en kofUekamere eeu zaal voor onderricht euz Al deze ruimten worden druk gebruikt Ook zetelen er de vereenigingen die in Bessbrook niet ontbreken At dit goede spreekt nog te luider omdat Ierlandiu het al emeen zoo droevig arm is eu zoo ontzettend gebukt gaat onder het misbruik van sterken lrank Men weet welke wonderdadige uitwerking de apostolische werkzaamheid van vader Matthew een halve eeuw geleden in Ierland heeft gehad maar ook hoe de vruchten daarvan helaas voorbijgaand gn geweest en de Ieren in hun oude zonde van onmatigheid zijn teruggevallen Menig lezer zal meenen dat de toestand te Bess brook zeer patriarchaal is en om die reden er min der mee zijn ingenomen Doch eenerzijds ware het te rechtvaardigen met het oordeel van velen dat de Ieren met hun bijzonder neiging tot bedwelming ais onverstandige kinderen behaudeld moeten worden aiiderzgds is dit patriarchale meer schijn dan werkelgkheid Want Bichardson was geen vereerder van eeu patriarchale verhouding tusschen werkgevers en arbeiders hij liet zgn liedeU zooveel mogelijk bun vrgheid en kwam zelfs met opzet niet veel mot hen ill oumiddelijke aanraking De geest van zelfstandigheid is dan ook te Bessbrook geenszins uitgedoofd Of de Beesbrookers dankbaar erkennen wat Bichardson voor hen beeft gedaan De groote meerderheid is met het eigenaardige bestuur ingenomen Toen in 1876 het praatje liep dat men gaarne eenige drankh uizen zon hebben maar dal da koppigheid van Bichardson dit niet gedoogde liet deze alle gezinshoofden stemmeu over de vraag igelooft gg dat het ontbreken van draukhuizen eeu weldaad is voor de stad en een zegen voor de inwoners en wenscht gij dat zij ook in het vervolg niet worden toegelaten Er werd gezorgd dat ieder trij kou stemmen zonder gevaar voor nadeelige gevolgen Terwijl 55 buiten stemming bleven antwoorden 52 mot neen 317 met ja En de Bess brookers gedenken thans Bichardaon hij stierf 28 Maart 1889 met groote vereoring eu dankbaarheid Totzoover dr Bode Bijna al het meegedeelde heeft hg vau Bichardson s dochter Iemand die t weten kan En al ligt de vrees voor da hand dat die dochter de zaak wat rooskleurig heeft voorgesteld des heeren Bode s kalme objectieve toon wekt bet vermoeden dat hij dit gevaar niét zal hebben over het Hoofd gezien en het zoo noodig zal hebben gecorrigeerd Gaat het den lezer als mij dan zal hg verlangend uitzien naar mededeelingen omtrent bet lot van Bessbrook sedert den dood van zijn stichter Heeft deze een opvolger dio zijn voetspoor drukt Zoo i iet zal dan da hoogere beschaving en zedelijkheid den Bessbrookers zóó in merg eu been zijn doorgedrongen dat zg bestand zijn tegen de verbonden vijftidori eigen zwakheden en slechte neigingen en slecht voorbeeld der omgeving Laat ons hopen dat wij dionaangaanda niet in ouwetuudheid gelaten zulluu worden En hoe stani het met de drank kwestie in Nederland Vele eeuwen nog zullsn naar ik vrees verloepen vóórdat alle individüéa zedelijk hoog genoeg zullen staan om werkelijk in strengen zin matig te blijven met de verleidelijke bedwelmende dranken binnen hun bereik Dit zou mijn ideaal zijn Minder mooi maar eerder bereikbaar schijnt mij dit dat de meerderheid van het vn k mot vreugde eeu klein misschien ouei hadelijk en dau opzichzelf geoorloofd genot offerend den zwakkeren broeders te hulp fcomf en met wetlelijkeu dwang de oorzaak wegneemt van zooveel nameloos wee Doch in afwachting daarvan is nergens in Nederland iemond met goeden wil en voldoenden invloed urn Sicbardson s voorbeeld te volgen Behalve hot geluk dat hij reohtstreeks zou stichten zou hij een bijdrage leveren tot de oplossing van een der belangrijkste vraagstukken van onzen l gd Schiedam 9 Maart 1891 M C M de Gboot De redactie van het Sociaal Weekblad laat op het artikel dit volgen De geachte inzeucfer eu vermoedelijk ook wel menig lezer evenals wij zou gaarne weten hoe het met Bessbrook staat sedert Richardson s dood Daarom hebben wij tot zyn dochter ons gewend die bet navolgende ons schreef Oorspronkelijk waren mgn vader en diens broeder de eenige eigenaars van de plaats en van de zaak doch eenige joren geleden werd deze overgodrageu aan een uaamlooze vennootschap waarin echter mijn vader verreweg het grootste aantal aandeeleu en dientengevolge een beslissende stem behield Die aandeeleu met de daaraan verbonden macht zgu in verschillende hoeveelheid thans in het bezit van zgn weduwe en zgn zes kinderen Sommige vau dezen zgn gehuwd en leven in Engeland maar atleu sympathiseeren met zgn pogingen om het volk wel te doen door het wegueraon van de verschrikkelgke verleiding tot drinken Zoo ik ben dankbaar het te kunnen zeggen is er totnutoe geenerlei verandering gekomen in de toepassing der beginselen die hier goheerscht hebbeu sinds de slichtinji der plaats Wilt ge eru nieuw bewgs hoe de ontsteuteuis van draukgelegeuheden werkt ten gunste van de arbeiders Tegenwoordig is het in het noorden van Ierland zoor moeilgk voldoende arbeidskrachten te krggeii voor lie fabrieken omdat zoovelen het land veriaten Iu andere steden en dorpen nu waar kroegen zgu in overvloed verteren de mannen en de vrouwen hun verdiensten aan den drank en spareu zij niets daarom mouten zg hun jeugdige kinderen te werk zenden zoodra de wet het maar even toelaat eu die leden vun het gezin die zwak van gezondheid zijn evengoed Te Bessbrook daarentegen waar de mensohen sober zijn en het geld bewaren dat elders besteed wordt aan drank willen de ouders hun kinderen niet op zoo jeugdigen ouderdom nfataoo aan de fabriek en zenden zg alleen de gezonden en krachtigen te werk zoodat wij dan ook een geringer aantal arbeiders hebben dan ieder ander in verhouding tot het getal der gezinnen Mfj Bichardson voegt er nog bij Over het geheel is het relaas van dr Bode zeer nauwkeurig Doch in één opzicht betreffend deu omgang van mijn vader met da mcnschen heeft hij vermoedelük misverstaan hetgeen ik hem had medegedeeld Mgn vader toch kende een zeer groot aantal der bewoners persoonlijk Niemand was beter bg hen bekend dan hij eu zijn aanwezigheid alhier werd steeds met vreugde begroet Doch sedert vele jaren had h j uit de rechtstreeksche leiding der zaak zich teruggetrokken zoodat hij niet meer met hen in aanraking kwam op de gewone wijze als werkgever mot arbeiders Hij was veeleer hun vriend en raadsman naar hun schatting Mijn oudste broeder daarentegen was jarenlang vóórdat hij lid werd tan het parlement werkzaam in de zaak en was als arbeidgever zeer populair Want hartelijkheid en welwillend optreden brengen het ver om ierscho harten te winnen als er maar geen vooroordeel te overwinnen valt BDtteflIandscti Overzicht De minister Smith heeft in het Laf erhuis medegedeeld dat lord Salisbury de regeering van Newfoundland per telegraaf heeft doen weten dat do tweede lezing der bill betreffende Newfoundland in het Hoogerhuis niet vóór den I6en April a s plaats zal hebben De afgevaardigden van Newfoundland zijn op reis naar Engeland Het feestmaal der Parijscha opportunisten in het Elysée Montmarire is ondanks de bedreigingen van den heer Paul Deroulede en ijn vrienden zeer kalm afgeloopen De heer Jules Ferry hield de aangekondigde redevoering waarin hg in breede trekken het doel dor gematigde republikeinen schetste eu eindigde met een opwekking tot de jeugdige leden der Alliance Bépublicaino om ondanks teleurstelling en beschimping op denzelfden weg voort te gaan Met groote geestdrift werd do redevoering aangehoord en de vit e Ferry s waarmede de spreker naar zijn rijtuig werd begeleid deden bij het vertrek de enkele kreten van a Jbas Ferry verstommen die door vrienden van Déroulède buiten werden aangeheven Er was een talrijk politiemacht bijeen maar de politie behoefde niet op te treden Alleen worden een paar lovenmakers gearresteerd die eigerden zich op bevel der politie te verwijderen Overigens gebeurde er op dien dag niets bijzonders President Carnot gaat weer oan t reizen wat hem en Frankrijk altijd goeddoet Hij zal deu 7n en 8n Mei te Orleans de feesten bijwonen welke daar zullen gegeven worden tor herinnering aan den intocht van Jeanne d Arc Vervolgens zal Carnot zgn geboorteplaats Limoges bezoeken en daarna gaat hij naar Toulouse Do Minister van Binnenlandsche Zaken Coustaus zal den President op deze reis vergezellen 26 Mei zal Carnot ta Parijs torug zijn In de Itoliaansche Kamer heeft de Minister der Schatkist bij de beraadslaging over de etaatsbegrooting voor 1890 91 verklaard dat het tekort 70 millioen lire zal bedragen Het zal evenwel worden weggenomen ten gevolge van do ingediende wetsvoorstellen Bn zelfs zal er nog een klein voordeelig saldo zijn De beer Crispi verklaarde de aangebrachte bezuinigingen goed to keuren doch ried aan geen verandering te brengen in het geweer dat thans bij het leger in gebruik is Crispi verdedigde voorts zijn biunenen buitenlandscha politiek Een motie van orde voorgesteld door Maggione en Ferrari inhoudeude dat de Kamer gehoord de varklaringen vau de Begeering haar vertrouwen in het Kabinet uitspreekt werd aangeuomen met 256 tegen 96 stemmen terwijl 46 leden zich van stemming onthielden Thans is naar men verneemt de waarhfid omtrent de zaak van den Pruisischeu minister Bötiicher bekend Toen zijn schoonjader te Stralsund directeur eener filiaal der rgkabauk tengevolge eener ol te groote vrijgevigheid met het uitleenen van geld in ongelegenheid was geraakt hebben twee familieleden naraetgk zijn schoonzoon de minister Bötticher en de andere choouzoon die te Crefeld woont hem uit hunne ojgen middelen geholpen terwijl verder een Berlijnsoh bankier eu twee anderen met eene leening te hulp kwamen De oude Keizer jllft heeft toen aan de drie laatstgenoemde personen het door hen geleende bedrag doen terugbetalen naar men meent uit zijn particulier vermogen of uit het zoogenaamde dispositiefonds hetwelk met het Welfenfonds niets te maken heeft Maar Bötticher en zijn bloedverwant te Crefeld verkragen niets en zgn dus in de thans aanhangige quaestie over de afkomst der terugbetaalde golden niet betrokken hierbg mag nog wel vermeld worden dat de Keizer bij den minister Bötticher en diens gemalin een bezoek beeft afgelegd hetwelk ruim eeu uur heeft geduurd Daarmede heeft de Keizer zeker eeu bewijs willen geven dat bg tegen den minister geene reden van verdenking bieft gevonden Over het Welfenfonds zijn alle bladen om het hardst aan het woord Conservatieven en liberslen zijn het er over eens dat het geheime beheer van het fonds een eind moeten nemen Ook zou er gepoogd moeten worden een vergelgk met den hertog van Cumberland tot stand te brengen Allen zijn buiten zichzelf over de ontdekking dat voor uitgaven uit het Welfenfonds nadat Bismarck persoonlijk daarover rekenschap aan deu keizer had afgelegd alle rechtvaardigingsstukken verbrand werden zootiat niemand er achter komen kon waar het geld aan besteed was Dit zegt de Vossische Ztg herinnert meer aan toestanden onder een Oostersch sultanaat dan aan een Europeesch constitutioneel rijk De Freisiunige Ztg zou willen dat de rgkskanselier een civielrechtelgk proces tegen Bis i