Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1891

Donderdag 26 Naart W 4486 1801 GOUDSGHE COURANT JSieuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De laieQding van advertentiön kan geaebieden lot een uur des namiddags van den dag der uitgave The Mutual Life Insübange Coufan Grootste en lelangrpste JievensverzekeriiigMaatscliappij der Wereld ZUIVER ONDERLING OtÖERICHT 1843 WAAEBORGEAPITAAL 341 MILLIOEN GULDEN Slnit verzekeringen op t Leven Oemenga e Verzekeringen Lijfrenten en uitkeering aan Kinderen tot voordeelige Premiën en met uitkeering van winst aan de verxekerden Hare distributie polissen geven betere resultaten dan van eenige andere Maatschappij Information en Prospectussen gratis bij de Directie voor Nederland O Z Voorbi rgwal 183 te AMSTERDAM en bij 1 bekende Agenten marok b goD om hgm te noocUaken het onvrettig bestede gold uit z jn lak terug te belalen HiDtasscheD zal het Welfeafonds nu el in den Byksdag en in het Pruisische Huis Tan afgevaardigden ter sprake worden gebracht daar de linkerzijde Tan deie gelegenheid gebruik wil maken om eene andore regeling omtrent die gelden te verkrijgen Naar men zegt is de minister van financiën de heer Miquel die thans Toor het beheer Tan het fonds Terantwoordelük ia daartoe niet ongeneigd en zou ook de rjjkskanseller geen bedenking er tegen hebben Evenwel het zou nog zeker een poosje doren eer er eene nieuwe regeling tot stand kwam Tot nog toe heeft de Oermatua hiervan gezwegen Blgkbaar yn zg geene verdenking teweegbrengen alsof zg voor den hertog van Cumberland een goed woord wilde doen daar dit wel een eene andere uitwerking zou kannen hebben dan zij bad gewfnscht De Presidentstrospen zgn in Chili in een belangrijk gevecht bjj Iquiqae met groot verlies geslagen Officieren en soldalen loopen met wapenen en bagage naar de Conpes partij over Da opstand breidt zich aauzienlqk uit Het bestaan van de Begeeriig loopt ernstig gevaar KEXXiSGErtXG Nationale Militie TWEEDE ZITTING ran den Militiaraad BURGEMEESTER eo WETHOUDERS ran Gouda brengen ter algemoene kennis dat de Tweede Zitting van den Mititieraad bedoeld bg art 87 der Wet van den 19den Augustus 1861 SlaaMlad ao 11 zal plaats hebben op het Raadhuis te leulf en wel lo Op Maandag den 13n April 1891 desvoormiddaga to 11 ure voor de Ijolelingen omtrent vier zaak in de Eerste Zitting geeue uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebl en van gebreken nog persoonlijk moeten warden onderzocht 2o Op Maandag den 20 April daaraanrolgende des namiddags te 1 ure o Voor de Loteliagen die een Plaatsverranger of Kuramorverwisseiaar verlangen voor te stellen J Voor hen die al PlaatsTerranger of NummerTerwisselaar verlangen op te treden De lotelingen die voor Iwrengenoemden Militieraad moesten Tersehgnen doch niet verschenen zgn worden gehouden geene redenen tot rrijstelling te hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontTangen eener bgzondero kennisgering of Tan een oproepingsbiljet ontheft geenszins Tan de Terplichting tot het verschgnen Toor den Militieraad of tot het indienen Tan de tot staving der redenen van vrgstelling gerorderde bewgsstukken De liOteUog omtrent wien de Militieraad in da Eerste Ziiting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te Teraebijuen ten ware hg daarin een PlaatsTenranger of Nummerrerwiaselaar mocht willen voorstellen GOUDA den 23 Maait 1891 Burgemeester en Wethouder Toomoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUMm OTEERÏNGE Tan de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdaoi De matkt was heden fianw Loeo Tankfust ƒ 7 45 Geïmporteerd fast ƒ 7 50 April Mei Juni en Juli leTering 7 35 Augustus lsTering ƒ 7 40 September October November vemberen December levering 7 50 Bnrgertljke Stand GERORKN 81 Murt Di er je onJen 6 Kool en W T n Kckereo 22 Leeodert Theodorofl ondefi r L orier ra C L Brut Olto ooiitr i irn den B rg ea F Boot Uendcrt oailen C Pont ra H 1 Nietwinkngtra Ëliubetfa oaderi M van M ingerdra n A P Schoiilen OVKBLEDEN M Murl P de Broijn hoUvr d J NiraweDhoiKO 67 J 22 1 Ka loon 8 m S J H an StrwWD 2 j 6 m 23 1 L Ilefrkeof 18 j K na der Het 13 d W J vin I owra homf vso B Lens 82 j Zevenhuizen 6EB0BEN FtetrradU Oerirdi ondari N H Fisl eg ü Bos Krgoa ouders L Haak en M Krok OVERf l DKN A Uitdenboperd wed 1 Bos 06 Hrij 9 m Snelpendrtik tbh A BRINKMAN em Zn Govoa ADVERTENTIÊN Heden overleed in het St CathurinaGestioht te Btrgtn op Zoom onze geliefde Zuster en Tante Mejnffroaw JEANETTB L0ÜI8E CATBAKLNA von 8TEBNBACH in den oaderdom van 71 jaren C J G L voN STERN BACH L C TOK STERN BACH Gouda 23 Maart 1891 Mejuffrouw POSTHUMUS Plantsoen bjj de Gouwe vraagt tegen 1 MEI eene DIENST BODE Groote nieuwe sorteering Nl A 7 OS Az Kleiweg E 73 en73 BatknobbeU HoomtlUa HuMeelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel Terwflderd louder de minate pgn te Teroonaken ook zetfa niet op de gevoeligfte hnid Prij per flacon met penneél HO ets AlUén echt bg B SCBOLTEN Coiffenr Eiech de handteekening van A r TUIJLL ADVERTENTIEN in alle Binnen n Buitentandsche Couranten worden dadelgk op$ ezonden door het AdTertentieBarean van A BRINKMAN en ZOON te Go ida W Gen algemeen ala goed erkend middel bg HOBülT en VERKOUDHEID zgn de oplossende en Terzacbtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPEfJEN HOLM Apotktier te Zdit in □ flescbjes a 20 cent Cigaretten t egen Astb a van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKEKS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gottda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etui 0 80 ƒ 0 50 Hooglieemraadscliap van Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN tah RIJNLAND brengen ter kennis van de Inge landen dat de Verkiemingen van Hoofdingelanden en Hoofdingeland Plaatavervangers zullen plaats hebben op DONDERDAG 2 APRIL a s in de districten op de plaatsen en uren breeder bg aanplakbiljetten bekend gemaakt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Van dee BREGGBN Dgkgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Leiden 23 Maart 91 ËEU MllfTË BLEEEEE GEVRAAGD voor eene Wasch van 5 personen Brieven met opgaaf van prgs ondej letter O aan den Boekhandel van J A WEINBECK Spni 5 Rotterdam Zeer Hotte Gesteendrukte NAAUSAMES worden GELEVERD door A BRi KNAI en Zn Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooala het 1o gorden der tanden tanilpyn oattteking zvreren bloeilend tJindvleesofa aunsngenAme reuk uit den moat kalkvorminj worden MkerToorknmen en enezen door het dagelgki gobruikT n bet echte K K Hof Tand rt Dr PO PP S ntJlV bniduitalag en POPP s in aanmerkelijk Tergroote fleuchen Toor 60 cento ƒ I ÏO en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP Tandpoeder of TandpMt ateeda de tanden gezond en sehoon houdt Dr TOPP a Tandplom heerael Ur POPP a Kruiden Zeep tegen elkea bniduitalag eü Toortraifelijk voor baden enuB zeep en ionnebloemen zeep Uekrlstalllgeerdc en TranKpitraiit tilycerluezeepen üqn de fijnato Toilet nn gezondheiiiazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen t r De namaakaela van Anatherin Mundwater verwoesten de tanden binnen korten t id Dr J a POPI Weenen Depot te GOUDA 4 J C ZELDENRIJK Drogist De ail ave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Utonderljjke Nonunera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 25 Maart 1891 Mejuffrouw E K Papo heeft alhier een ouraus geopend voor Filigrainwerk Het auocea dat genoemde dame in verichillende hoofdplaatsen van ons land gehad beeft ia voldoende aanbeveling voor haar werk wij veatigen daarom gaarne de aandacht onzer lezereisen op achterstaande advertentie De liborale kiesvereeniging gBurgerplicht te Lekkerkerk hield gisteren eene goed beïoohte vergadering Ook uit de gemeenten Krimpen a d Lek Krimpen a d IJael en Ouderkerk a d Usel waren belangstellenden opgekomen Na oenige huishoudelijke werkzaamheden werd door den voorzitter aan de orde gesteld bet ontwerp manifeat der lAberale Unie Met bijna algemeene stemmen beeft na langdurige discussie de vergadering zich vereenigd met de strekking vgp het manifest als programma van regeeringabeleid Tot afgevaardigilen voor de algemeene vergadering der Liberale Ijnie op 11 April werden gekozen de heeren M Boogaard te Krimpen a d Lek A van Ooaten te Lekkerksrl en tot plaatavervangers de heeren J Hoeflakeu te Krimpen a d Usel en J van Holat te Ouderkerk a d IJael Naar Het Vaderland verneemt heeft zich Ben oommissie gevormd die in de voornaamste steden van ons Land alle vereerders en vrienden van Verhuist zal oproepen om bij te dragen ten einde op zijn graf te Kik en Duinen een gedenkteeken te doen verrijzen Aan den neator der nederlaudsche toonkunatenaars don heer J C Boora te Delft is het eerevoorzitterachap van die commissie opgedragen FEVILLETOX EEN ONGELUKKIGE Aoar het franteh XL 1 Montfrano bleef altijd dezelfde houding tegenover baar bewaren Hij werd kool zoodra Sacha al te vertrouwelijk werd en hg vertoonde meer toenadering als zg over onverschillige zaken sprak Zelden maakte zg eenige toespeling op haar verloden Het was al f deze vrouw die tweemaal weduwe werd nooit getrouwd was geweest Nooit noemde zg de namen van haar overleden echtgencoten nauwelijks een enkele maal dien van haar dochtertje Kwam het gesprik daarentegen op baar zulven dan wist zg van geen ophouden Zij vertelde Tan hare veroveringen zoowat overal van haar afgewezen aanbidders de hartstochten die zij had opgewekt üomaal aaügenarao onderwerpen diC zij bij voorwar opvatte Daar Roland niet zeer spraakzaam vond zg hera buitengewoon geestig Men moet veel geett bezitten om te kunnen luisteren Do waarheid was dat Sacha hem steeds meer mishaagde hoe mepr hij haar hoorde praten Sommigo karaktertrekken stuitten hem tegen de borst Hetegoismo Uit Berlijn wordt gemeld dat Idaar nog niets bekend is ran het roornemen des keizers om in Mei een bezoek te brengen san Amsterdam De referendaris der afdeeling Kunsten en Wetenschappen de hter De Stuers heeft volgens den briefschrijver ui de hofstad van de Midd Ct den mioiater van Btnuenlandsohe iiakeu een schriftelijk antwoord geionden op diens circulaire aan de ambtenaren van bet departement on dat autwoord is niet mals Van gebruik van stukken die den heer De Stueia alleen in zyn betrekking bekend zgn is geen sprake hy toont dit in dat antwoord aan En wat betreft de hem betwiste vrqheid om de pen te voeren tot beapreking desnoods tot afkeuring van daden der regeering beroept de heer De Stuers zich op niemand minder dnn op het KamerUd De Savornin Lobman die iudertgd deze vrijheid krachtig heeft verdedigd Gisteren den laatalen dag van de aan da Koninklijke üibriek van loom eii i id r tktaigea te Amaterdam verieeude surséance vao betaling werd een groot deel van het porsoneel 900 a 1000 man afgedankt 100 man blijven nog eenige dagen om esnig werk af te maken van wulke ploeg de helft wordt aangenomen om als alle werkzaamheden gestaakt zgn voor het onderhoud der machines te zorgen Aan de ploeg die gisteren gedaan kreeg wordt Donderdag den gewonen betaaldag een volle week loon uitbetaald Door de politie te Aken werd in de vorige week aan de Nederlandsche medegedeeld dat uit de gevangenis te Aken was ontvlucht de beruchte inbreker Schmidt veroordeeld tot 15 jaren tuohthuisstraf en dat hg zich vernioedelgk in Limburg schuil hield en de hardheid van die vrouw verrieden zich elk oogenblik Een onverwacht voorval veranderde deze instinktmatige verwijdering in diepen afkeer De overtocht duurde zes dagen Op zekeren avond dat Eoland den slaap niet kon vatten begaf hij zich naar het dek Ofschoon men de banken van Newfoundland naderde bleef de zee kalm de boot stoomde snel voorwaarts zonder slingeringen ternauwernood even opgelicht door de hooge regelmatige golven Roland hg gemakkelgk op een rieten stoel uitgestrekt te peinzen over het verleden en de toekomst toen hij Nelly gewasr werd die zich blgkbaar met moeite voortsleepte op de trap die van do hutten naar het dek leidt Zgt gij ziek f vroeg hij Delangstellend Neen neeu mijnheer Dank u Hij zag haar aan Tranen bevochtigden het gelaat van het meisje Ge moet wel veel verdriet hebben kind geziet er altijd zoo droevig uit en nu zelfs Gij zijt goed mijnheer o ja gij zijt goed Nelly kon zich niet langer bedwingen met het gelaat iu de handen verborgen woende zg vrijuit met de wanhopige droefheid van oen overlcropt gemoed Eoland troostte haar zoo goed hij kon door het arme kind vriendelijk toe te spreken Als ge eens wist mijnheer hoe dankbaar iku ben voor de belanj striling die gij mij bewijst Ikdacht mg wel gehard tegen het leed toen ik mevrouw XdVEBTENTIBN worden geplaatft van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTKB8 worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVBRTBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt De brigadier dor marechaussees te Valkenburg arresteerde Zondag eenen Duitscher die bg den heer Quadflieg intrek had genomen en wiens signalement volkomen met dat des vonrtvluchtigen overeenstemde Tot nadere overtuiging begaf zich de brigadier gisteren naar Maastricht ten einde inzage te nemen van de photographie van den gesignaleerde doch kwam toen t t de ontdekking dat bij zich in den persoon had vergist De aangehoudene voorsfevende Sohuize te heeten werd latrr als zonder middelen van bestaan over de grens gezet De N Bott Ct bevat hot volgende iagezondéa stuk Mr S van Houten en zijne onteeredea toldatent zijne ambitKvolle schutter Mijnheer de Bedaoteur Met belangstelling heb ik de verschillende geschriften redevoeringen on debatten over de ontwerplegerwet Bergansiüs gevolgd Wordt het wetk van de rainister Bmoansids door een iüntal ten hoogste gewaardeerd vele katholieken zijn er niet mede ingenomen en stellen alle pogingen in bet werk om aanneming te voorkomen Ongelukkig heeft dat ontwerp ook een zeer hevigen bestrgder in den heer mr S van Hoütbn tevens voorzitter der commissie van voorbereiding en dat genoemde heer door zijne positie veel ten nadeele van het ontwerp kan doen zal wel niemand betwijvelen Gelukkig hebb n mannen van naam niet geaarzeld tegen mr Van Houten in het strijdperk te treden en wg mogen hun erkentelijk zijn voor alles wat z in het belang der zaak gedaan hebbenHet was hun ten volle toevertrouwd en een ieder zal o a met belangstellmg de stukken van prof SpBüï r in uwe courant gevolgd hebben waar hij leerde kennen Helaas zij martelt mij en ik weet niet of ik wel moed genoeg zal hebben het tot het einde toe vol te houden Toch zal het wel moeten Ik heb twee kleine zusjes te onderhouden wij zijn weezon Mevrouw betaalt mg zeer ruim opdat ik haar grillen zal verdragen haar opvliegendheid en haar drift als zij mij slaat Wat slaat uwe meesteres u riep Roland met verontwaardiging uit Ja als zij dronken is De jonge man maakte een beweging van walging die hij snel onderdrukte om de arme Nelly in baar vertrouwelijke mededeolingen niet te storen Hg luisterde met innige belangstelling naar baar Sedert twee jaren had zooveel leed het leven van Roland verbitterd dat hij een broederlijke genegenheid gevoelde oor alie ongelukkigen Nelly was geboren uit brave hoerenouders had het onderwijs op een lagere school genoten en was daarna in dienst gekomen bij Parijscho burgerraenschen zg had hot zeer naar liaar zin toen zij na drie jaar onverwacht haar beide ouders verloor Het meisje moest nu voor haar kleine zusjes zorsen Moedig en geduldig ala zij was spaarde zg zooveel mogülijk uit om in do opvoeding der kinderen te voorzien Maar de menschen bij wie Nelly diende verlieten Targs om op het land e gaan wonen en zij ag zich verplicht naar een andere betrekking om te zien Toen kwam zij bij mevrouw Reeding die zelve voor de kleeding van haar kamenier zorgde