Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1891

en is hg gewend aan het nieuwe leven dau wordt zijne meeuiug omtrent het soldatenleven gaandeweg betor eu zal hg zgn verderen dieusttgd met lust en opgewektheid uitdienen en bg hem geen afkeer van bot soldatenpak bestaan AUe beginselen zgn moeielgk en dat men er tegen opzist dat vreemde leven als soldaat te beginnen is natuurlgk maar dat komt in zoovele betrekkingen voor De uitdrukking afkeer vaij het s o I d a t u p a k klonk mg zeer onaangenaam iu de ooren en ik begrgp nog niet dat niet Mn militair daartegen is opgekomen Misschien zal nog wol een juist op het e e r v o 11 e wgzeu ik laat den soldaat verder rusten mr Van Houten kan ook schuiten gebruiken Eu dau vraag ik zou mr Van Houten iu ernst meenon wat hg over hen geachieren heeft f Ik kan hot bgua uiel gelooven Ware mr TaH Hodtin de schrgver i ict wellicht zou het t best zQn er eeds om te lachen maar nu is do zaak er te ernstig oor Geoefend worden om in oorlogstgd zgn plicht tekuunendoen iA gaarne Dat gaarne bet is toch geen drukfout Maar mr Van Houten xal de drukproeven toch wel hebben nagezien Als eerlgk man zou ik daarvoor gezet heboen dat nimmer en ik geloof diuhter bg de waarheid te zijn dan mr Van Houten Of mr Van Houten uit ondervinding spntkt kan ik uiet beoordueleu bgua zou ik zeggen dau had ZEd G andera gesproken maar ik wil uit volte overtuiging eu na jaren vau ondervinding tegenover mr Van Houten verklaren dat ik nooit en schutter ontmoet heb die zich gaarne oeteude om in oorlogstijd zijn plicht te kunnen doen Alle schutters mr Van Houten dieoen jaar ia jaar uit met legeuziu zoeken zich te ontttakkvn aan den dienst en toonen voortdurend onwil en onverschilligheid vervu d van de leuze Geen p 1 i e hteu wel rechteu Er mogen enkele uitzonderingen zgn maar dan gering eu ik geef mr Van Houten de verzekering dat wanneer men aan de schutters de keus overliet zich te oefenen om lu oorlogstgd huu plicht te kunnen doou of vrij van schutterlijken dienst te zijn 99 van de 100 stil naar buis zouden gaan Ku zal ik nu nog meer zeggen Ik beschouw het onnofdig maar als al de argumenten tegen do legerwet van gelijk gebatte zijn dau is het oonoodig er waarde aan te hechten eu mag men zich wel tweemaal bedenken voor men op mr Van Houten s adviezen afgaat Intuaséhen hoop ik dat de heeron mr S van Houten en kapitein B H F van Vlumen hun zin niet zullen krggen want behoud der schutterij en dus geene deugdelijke reserve zal ik blgven beschouwen als eene ramp voor het vaderland omdat wij dan niet in staat zullen zijn hut erf onzer vaderen behoorlijk te verdedigen de rechten onzer jeugdige Kouingin te handhaven Dankzeggende voor de plaatsing Hoogachtend H W G KoNiNO MajoorCommandant der dieiMaende Sckulterij Gouda 19 Maart 1891 t Ik cuniveer niet overdreef Hij voelde zich verdrietig en moedeloos Het uoodlot veroordeelde hem dus te leven in gezelschap van dit slechte aan dronkenschap venlaafde walgelijke wezen Haar verlaten was onmogelijk mevrouw Reeding zou niet in de scheiding toestemmen Hij zou dus zelf de grooUi kosten van den terugtocht moeten betalen En na hierdoor de helft van zijn kleine bezitting te hebben verteerd zou hij wederoB BFervallen tot de biltere ellende Het was beter Arthur s wijze raadgevingen op te volgen AUes tlulden alles verdragen om bet kapitaaltje te besparen dat de toekomst van broeder eu zuster verzekerde Tot nu toe had Roland zich over Sacha niet te beklagen althans niet persooulijk Maar wat zou de tockoms breugpu Misschien begreep Nelly waarvoor Montfranc vreesde althans zij eindigde hare me ledeelingen met te zeggen Gij mijnheer zijt boven die schandelijke dingen verheven Ondanks haar heftige geaardheid zal mevrouw zich wel wachten u boos te maken Zij heeft ueboefte aan uw verstand uw gezelschap uwe talent u Kortom gij boezemt haar Zij jswueg een oogenblik bloosde en liet er bijna onmiddellijk cp volgen Zij heeft dadelijk begrepen evenals ik evenals alten die mot u in aanraking komen dat ge een i man tan de wereld zijt iemand uit een lioogeren land diu door tegenspoed werd gedwongen een I betrekking te zoeken ver beneden u en bij haar is I vreus slechts een vorm van achting Ik bid u maak vsrachillende beweringan vaa mr Vak Uodtsn in zijne staatkundige brieven dikwgls met goed succes heeft bestreden Fier en flinl trad prof Spbuyt tegen mr Van Hoctin op on bg vebn zal zgne bewering dat men eerder zou denkeu aan m i s handeling dan aan b e handeling der wet volkomen instemming hebben gevonden Intuascheo durf ik beweren dut een groot gedeelte van het publiek dat toch zooveel belang bq de zaak heeft niet voldoende op de hoogte is om het voor en tegen goed te kunnen nagaan en begrgpen Daartoe pogingen te doen vind ik oen onbegonnen werk teveel zou nagegaan moeten worden eu niet velen zouden er zyo die lust zouden gevoelen alles kalm te volgen Het bobtu In mV I C11 tiukel gewichtig punt te beuuuduicu cii iL Hil trachten dit te doen waar mr Van Houtkn zoo goed is geweest mg daartoe ten volle de gelegenheid aan te biedeu en wel iu uo 6 tguer Staatkundige brieven Met verbazing lees ik daarin op bladz 5U ie alinea eerste S regels woordelgk het volgende ilu dezen geest heb ik ook altgd den afkeer voor het Soldatenpak verrstaan en gedeeld een afkeer die nooit door iemand voor ie Schntftirtpak in gelgken zin is uitgesproukoü Geoefend worden om in oor logstgd zgu plicht te kunnen doen dat gaarne f als soldaat dienen dat n iot Hr Van Houten moet ik vragen waar komt u van daan hoe komt u er toe om zoo iets te schrgven en publiek te maken Ik dacht dat u op zeer goede gronden uwe meening omtrent het ontwerp wist te verdedigen maar waar u met zoo iets durft aankomen vermeen ik dat debat met u onmogelgk is Mr Van Houtkn moet mij dan ook ten goede houden dat ik ontken wat Z Ed G daar beweert en verklaar dat er niet veel gevonden zullen worden die Z £d G dat durven nazeggen In ï ee 1889 heb ik mg per adn tot de 2e Kamer der Staten Generaal gewend met het verzoek maatregelen te nemen dat de schutterij zoo spoedig mogelijk verdwijoe en plaats make voor eene deugdelijke reserve Dat verzoek deed ik vergezeld gaan van eene brochure waarin ik op verschillende gronden bob trachten aan te toonen dat kon de schutterij in 1830 31 met eenig goed succes optreden dit thans bij de ontzettende veranderingen in de wijze van oorlogvoeren totaal onmogelijk is Aan al de leden van da beide Kamen der Staten Generaal heb ik een exemplaar gezonden ea dus ook aan de heeren mr S van Houten en kapitein B K F VAN Vlumïn Het schijnt echter dat geen dier heeren er inzage van heeft genomen misschien hadden zij hut te Tolhandig Hadden zij de brochure gelezen dan zouden zij er tegen moeten schrijven voor en aleer zij overal Toor het behoud der scbutterg bleven strijden Als oudofficier der infanterie en na bijna 20 jarigen dienst bij de schutterij vermeen ik toch ook wel eenige ondervinding te hebben opgedaan om een woordje mee te mogen spreken De soldaat moge voor en aleer bij geoefend en aan orde en tucht gewend is niet veel zin iu den dienst hebben zijn de eerste moeilijkheden voorbg en haar daarenboven honderd francs loon in de maand gaf Dat was een fortuin Het scheen het meisje te hinderen om over hare meesteres te spreken daar zij werd geslagen en mishandeld kou zij geen goed van haar spreken daar zij baar brood at wilde zij geen kwaad van haar zegg i Toch waren haar woorden duidelijk genoeg om RoUnd eindelijk bet wispelturige en vaUcbe karakter van Sacha te doen begrijpen Hij durfde Nelly uiet al te zeer te ondervragen naar het intieme leven van mevrouw Heeding maar hij had het vermoeden van weinig eervolle avonturen die even plotseling werden ontknoopt als zij waren aangebonden Twee jaar nadat mevrouw Reeding aan de morphine verslaafd geraakte werd zij ernstig ziek Toen zocht zij een toevlucht in het gesticht te Beriijn een naar alle eischen des tijds ingericht verblijf voor morphioisten Een merkwaardige statistiek wee aan üat van 100 lijdurs 30 geheel genazen 43 aan vergiftiging stierven en 24 dronkaard werden Toen mevrouw Reeding Berlijn verliet nam zij geen morphine meer maar zij dronk Doch haar ondeugd werd haar weder te machtig en zij paarde de opium aan den sierken drank op deu dag morphine t avonds whiskey tot zij uitgeput op haar legerstede neerviel Het was nu een mengeling vau waliring en toorn die zich van Ilolaud moester maakte Wat hij reedt door ic jz lvuu wist deed hem begrijpen dat Nelly ISood © rno is HÜLPVR CX MITÉ te GOUDA TERM LAG orer het utr 1890 91 Aan Leden eu Begunstigers van het Huloirr Comité Het Soodo Kruis to Gouda wordt het verslag van de werkzaamheden en verriohtiugen aangeboden loopende over het achttiende dienstjaar Nietleden worden ook beleefd verzocht daarvan inzage te willen nemen opdat wanneer door het Bestuur de Igst ter iuteekening wordt aangeboden men overtuigd zal zgn dat de vereeniging Het Iloode Kruis deu goeden steun van welwillende leden niet missen kan Hoewel hol Bestuur de belaniistelling van vel leden waardtert zoo waren do uitgaven groot driugend iioodig is het alzoo dat het ledental veimeerdere zal het niet noodzakelgk worden dit jaar eeno collecte te moeteu houden Het gotal zieken neemt maandelgks ja dikwerf dagelijks toe M dat het onmogelgk is de uitgaven uit de gewone inkoBsten der ooutributiéu te bestrgdöii wairom gaarne met weigemeenden dank molding wordt gemaakt van do volgende welkome giften die mochten worden ontvangtu Als vorige jaren alleen met opgave vin tgd en bedrag AU in Maart 1890 ontvingen wg 4eu ƒ 1 60 In April uit Amsterdam 10 10 Juli 2 bewijzen voor pakjes kiudergied 16 September vun Mej A v d G mochten wjj eeue Sprei ontvangen ter verloting gaa ne brengen wg hiervoor nog oponlgk onzen welgemeenHen danlf aan de milde geefster alsmede aan alle belangstellenden door kier welwillende medewerking binnen 4 weken 160 loten geplaatst werden eu alzoo de gift tot het belangrijk ogtor van 75 kon komen In October uit Groenlu ontvangoi 1 on oud linnen In Nov uit Leidfiu 6 on van mevr V alhier eene soeplijst In Januari 1891 mochten wg door mej H B van N N de belangrgke gift a ƒ 100 uit Arasterdam 10 en ƒ I en nog ƒ 1 50 ontvauKen Openlijk brengon wij gaari e onzen bizonderen dank voor al deze welkome giftun moge de vermelding hiervan eene opwekking tot navolging geven opdat het niet uoodig worde dit jaar eene collecte te moeten houden In Juni werd door de Ponningmeesteresse mq G W de Jong het verplichte gedee ta van de con Iributiën aan het hoofdcomité overgemaakt Tot ons leedwezen moesteu wij iu Aug mevrouw wed C A Schouten Hoef hamer onze presidente missen door vertrek naar Leiden Hare welwillende sympathie voor onze vereeniging zullen wij steeds met dankiwarheid blijven gedenken iweMohendehsir als gewaardeerd lid builen de stad nog lang te megen behouden Aangenaam ia het ons te kunnen meiledeelen dit mevrouw M J ten Bosch Scholtens de taak slapresidente welwillend heeft aanvaard Dames bestuurderessen werden als na ir gewoonte voorzien van soep kolen en broodkaartjes ten gevolgd van ziekte ontbreekt er dikwerf in vele gezinnen z i Sveel dat dergelijke kaartjes steeds met dankbaarheid worden ontvangen Op aanvrage van hh geneeskundigen werden 211 zieken bedeeld van uw invloed gebruik om haar zoo niet goed dan ten minste beter voor mg te duen zijn Ik vraag alleen uiet meer geslagen te worden 6 begrijpt ik kan mijn dienst niet opzeggen mijn beide zusjes hebben niemand dan mg die voor haar zorgt Wat zou er van haar worden als ik gees geld moer naar huis zond Ge wilt mijn bede l I verboorefi nietwaar mijnheer I Ge zijt een lief en goed meisje antwoordd I Roland aangedaan Reken op mij o chnon ik niet zeker ben zooveel invloed te hebben als gij meent Als trooatgrond roor u kan ik alleen dit aanhalen dat elkeen op deze wereld zijn beproevingen beeft Ik heb mijn leed zoo goed als gü en de uwen Ik zal mijn best doen u van nut te zijn Als het mij mislukt dan komt het omdat het booze karakter dier vrouw sterker is geweest dan mijn wil Nelly keek hem met haar kalme weemoediüe oogen aan Het gelaat van Roland dat gelaat door het leed verhard scheen plotseling verhelderd te worden door een glans van innerlijk medelijden De kamenier greep den jongen man bij de hand en na or in een uiting van eerbied een kus of te hebben gedrukt verdween zij langs de trap naar beneden Montfranc bleef in bittere overdenkingen achter O zeker het noodlot was hetzelfde voor allo ongelnkkigen Het is een dwaasheid eerlijk man te blij ven i in dit obdermaansche is het geld immers alles verstand en deugd niets Ifordl ceicolgd Aan hen verden uitgereikt 340 ons vleesch 3384 liter melk 5196 eieren 370 pond brood 8 soeplijsten 3 fl levertraan 83 emmers steenkolen 22 bos stroo Door het Hoofd Comité der Nederlandsche Vereeniging ontvingen wij de gewone berichten eu verslagen der werkzaamheden De ziekenstooleu en de rustbanken windkusseu enz werden door fiestuurderesseu waar uoodig in gebruik gegeren de heretellenden hebbeu ur vaak nut van De rekening is nagezien en goedgekeurd door deu heer D Hoogendijk on mejuffrouw M Vorstman Wij bevelen ons voor elke gift betzij in geld oud linnen of neteldoek beleufdeijtjk aan Mjt vertrouwen en aanbeveling meeneo wij ons verslag vun het achttiende dienstjaar te kunnen eindigen inut du herinnering aan du zoo laag mogelijk gestelde nontribiitio jaarlijks minstens ƒ 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J XE i BOSCH Scholtens Presidonto Mej G W DE JONG Penuingraeesteresse Mej ü SaLTZËB Secretaresse Mej C M E DUTILH Bestuurslid Mej J M SiiLTZER Mej N J SCHELLING Mej D BBAAT Kiiiteolaiidscii Overzicht Een nieuwe manifestatie van een deel der Franschu katholieke geestelijkheid ten gunste van de republiek valt te melden De bisschoppen van Aviguon Aix Dax Poitiers Reims eu Toulouse hebben in de oSicieele kerkelijke bladen hunner diocesen bekend gemaakt dat zij zich aansluiten bij de verklaring van den aartsbisschop van Parijs mgr Richard volgens wieo voor de katholieken lu quaestie van don staatsvorm van ondergeschikt belang i i Kardinaal Lavigerie heeft aan zijn ainbtgenout mgr Richard een brief geschreven om hem dank te zeggen voor deze belangrijke verklaring on hem mede te doelen dat hij daarmede geheel in dtu geest van Leo XIII had gehandeld Over deze demonstratie toonen de monarchistiseho bladen zich weinig geslicht De dood van prins Napoleon Bonaparte beeft ten gevolge dat nu ook zijn tweede zoon prins Louis zich niet meer op Frausch grondgebied mag vertoonen Volgens de bekende vurbanningswot is aan alle hoofden van vorstenhuizen die in Frankrijk hebben geregeerd on aan hun directe erfgenamen volgens het recht van eerstgeboorio het vorljlijf iu Frankrijk on do koloniën ontzegd Dit verbod gold voor don graaf vau Parijs en zijn oudsten zoon den hertog van Orleans eu voor prins Napoleon Bonaparte en zijn oudston zoon prins Victor Nu echter na hot overiijden vun prins Napoleon wordt prins Victor beschouwd ais het hoofd dor Bonaparte s en i dus het verbod ook van toepassing op zijn broeder prins Louis zijn naasten erfgenaam nu officier bij het Russische leger Nu Frankrijk de handelstraotaton heeft opgezegd heeft de Belgische regeering al zgne tegen maatregelen genomen Harerzijds heoft zij namelgk het soheepvaartverdrag opgezegd alsmede het traotuat tot bescherming van den letterkundigen artistieken en indnstrieelen eigendom die Frankrijk wel zoo goed was niet op te zeggen Door dien maatregel der Belgische regeeriug wordt Frankrijk diep geiroffen vooral iu zijn letterkundige voortbrengselen waarvan de vrije nadruk iu Bolgie thaas verzekerd wordt Het Journal de USatt had o u de Fronsche rugeering vroegiijding genuog gewaarschuwd voor de gevolgen waartoe het overdreven protectionistische haudelss elsel kunnen leiden Maar meu is doof gebleven voor die stem De landbouw en nijverheid heette het mot al luider wjjrdenden eisch moeten beschermd worden Msof er niet tevens tal van andere belangen te behartigen zijn Deneenen kant heeft men willen zien voor den andeten erd het oog gesloten Men moet nu reeds in Frankrijk wegens Belgie s maatregel weinig op zgn gemak zgn Ook Zwitserland heoft het traotaat betreffende ije beschermiug van den letterkundigen artistieken en industrieeion eigendom aan Frankrijk opgezegd De Eugelsche minister van financiën heeft gisteren de kooplieden van Newfoundland ontvangen Hij Mide dut alleen hel buitengewone gevaar eener hoUing tussohen de visschers van Newfoundland en Fraiischen ahlaar de regeering deed besluiten om te handelen zooals zij heeft gedaan Hij verklaarde ach overtuigd dat niemanil der regeering zal aanra en om v m de quaestie een casus belli tusschen Engeland en Fraukrijk te maken en dit toch zou de eenige houding zijn welke men zou kunnen aannemen indien niet de toevlucht werd genomen tot een scheidsrechterlijke uitspraak Hij hoopte dat verstandige raad ten laatste op Newfoundland zou zegevieren De heer Parnell heeft too slotte toch zijn mandaat als hd van het Lagerhuis voor Cork neergelegd Volgons de Daily Neiea had Parnell spoedig berouw over de uitdaging welke hij tot zijn mede afgevaardigde Healy had gericht maar zijn aanhangers te Cork verhinderden dat hij uitvluchten zocht en zich op de een of andere wijze aan den strijd zou onttrekken Ofschoon zij te Cork op een hevigen en zeer ouzekeren strijd tegen de priestor zija voorbereid achtten toch Parnell s vrienden het in elk geval beter den strijd te wagen dan na de uitdagfng terug te gaan omdat dit hun invloed in leriand zeer zou benadeelen Vandaar dat Parnell s aanhangers te Cork hem dwongen zijn woord gestand te doen en den strijd tegen zijn tegenstanden te aanvaarden De strijd zal dus wel plaat hebbeu De Daily Newi ziet reeds in Parnells aarzeling om zijn belofte gestand te doeo het bewijs dat hij geen vertrouweu stelt in de kiezers van Cork en acht daarom zijn nederiaag zeker maar over de kansen is no weinig te zeggen De stad Cork de grootste stad van ZuidIeriand telt ruim 100 000 inwoners eu is verdeeld in meerdere kiesdistricten Parnell on Healy vertegenwoordigen de eigenlijke stad welke bijna 14 000 kiezers telt en dit aciitea Parnells vrienden in hun voordeel omdat de lagere klas n in de steden het meeste op zijn hand zijn on niet in die mate onderden invloed der geestelijken staan als do bewoners van het platteland Men herinnert zich het scherpe artikel van de Times tegen den Coagostant dezer dagen Uit vrij goede bron wordt gemeld dal dit artikel afkomstig 15 uit de omgeving van Stanley en ingegeven doorpure vijandschap tegen den Oongostaat De Timoéheeft nu een ingezonden stuk ondorteekend een vriend van den Congosiaat waarin tegen het heftig artikel van de Time wordt opgekomen De schrijver büweert lo dat do nieuwe belastingen eerst beginnen met Septembor maar reeds sedert den 9n Februari de locale belastingen verminderd zTjn zeer ton bate van deu handel 2o de Congostaat zoektzijn gebied niet uit te breiden maar is bezig zijngronzon aan te duiden 3o do Van Kerokhoveexpeditio bestaat uit 300 mia is nog niet aan den BovonCongo aangekosnon en diont alleen om don slavenhandel te beletten en do autcriteit van den Staat binnen zijn gebied to handhavon 4o de CongoStaat vervult zgn internationale plichten on zijn neutraliteit is zeer in hot belang der omringende mogendheden maar Franscho on Nedoriandsche bladen laten zich gebiuiken om pariiculiere grieven te berdete brengen Zij vielen het werk der Conferentie aanen zijn nu bezig den Cougo Staat te belasteren indo hoop dat de ratificatie zal uitblijven Do Oostenrijksche Bijksraad is eindelijk geheel voltallig De 363 afgevaardigden zijn eindelijk gekozen en onder dezo vindt men niet minder dau 16 verschillende partijen Do Duitsohe partij voorheen verdeeld in vier groepen die alles behalve yriendaohappolijk jegens elkaar ge ind waren tolt nu sloohts drie groepen want de twee clericale fracties voorheen gescheiden en onder leiding van graaf Hohenwarth en graaf Liechtenstein hebbon zich nu vereosigd tot één iinti liboralo groep Bij dezo verbonden partijen zullen zich alle conservatieve en clericale elementen aansluiten zoodat graaf Hohenwarth aan het hoofd komt van een cleriqaal conservatieve oppositie die 70 leden telt Behalve deze clericale Dnitschen vindt men onder de Duitschors nog twee partijen 1Ü9 liberalen en 14 anti semieten De Duitsoh liberalen vormen dus do stdrkste partij maar ook da Polen oefenen een overwegendon invloed daar zij 58 leden tellen Daarbij komen nog behalve do Polen 5 andere Slavisoh nationale groepen nl 16 Slovenen 8 Buthenen 7 Croaten 4 Rumeneu on 1 Serviër Op do Polen die vereenigd dus bijna even sterk zijn als de Duitschors volgen de JongCzeohen met 37 loden torwgl do conservatieve OudGzechen het niet vorder dan tot 12 hebbon kunnen brengen Op welke wijze graaf Taalfu uit dit mengelmoes een rogooringsmeerdorheid zal vormen is nog niet bekend De ondurhandeünzen tussohen den ministerpresident en de partijleiders worden nog steeds voortgezet De cluricalen hebben de hoop nog niet opgegeven dat het ilen minister zal gelukken een Poolsch conservatief clei icale meerderheid te vormen maar daar dan de liberalen en do Jong Czechon de kern der oppositie zullen vormen zal zeker een dergelijke meerderheid niet gemakkelijk bijeen te brengen zijn PETROLEUM NOTEERIIVGEIV van da Makelaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 45 a 7 40 Geïmporteerd fust 7 45 April Mei Juni en J uli leveriag 7 30Augustuslevering ƒ 7 40 September October Novemberen Dooombor levenng ƒ 7 50 Buriterllike Stand Haastrecht GEBOREN Geerlruidi ouden W Beakeri en A dea i r Noorlssder ea A Sinbbe OVERLEDEN L Mulder 14 j Vlist OVERLKDE A H Uittenbüg rd II oi ADVERTENTIÉN Op deu 20 Maart 11 overleed te Leeuumrden aan eene kortstondige doch hevige ziekte in den ouderdom van rnim 47 jaren onze innig geliefde Broeder de Heer H KOPPENOL in leven Leeraar aan de R H B S A M KOPPENOL W KOPPENOL sGravenhage 24 Maart 1891 Mgnen hartelpen dank aan allen die mg met het verlies van mgne Zuster blgkeu van belangstelling hebben gegeven W HOOGENDIJK Wz Gouda 25 Maart Openbare Verkoopiog VAN mimm mmii De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda is voornemens op VRIJDAG 3 APRIL 1891 des morgens 9 uur in een der lokalen van de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda in het openbaar te verkoopen Een netten en zeer goed onderhouden bestaande o a in STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN CANAPÉ s LINNEN NENeu andere KASTEN LEDIKANTEN WASOH en NACHTTAFELTJES PENDULES VLOERKLEEDEN KARPETTEN KACHELS FORNUIZEN GASLAMPEN en BRANDKAST SERVET en TAFELLINNEN PORCELEIN GLAS AARDEN BLIKen KOPERWERK voorts ZILVEREN LEPELS en VORKEN en KRISTAL met ZILVER en GOUDEN HORLOGIES Eenige SCHILDERIJEN in olieverf Te bezichtigen daags te voren van des voormiddtigs 9 tot 12 aur en des namiddags van 2 tot 5 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Alom te bekomen SE mmE QLA2EN beschrgving der beroemde geschilderde de Groote of St Janskerk te of de Kerkglazen van Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wonter Crabeth Prijs 80 Cents A BRINKMAN