Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1891

VrOdJig 27 Maart IS 4487 1801 ME Y s i STOFFWASCHE ia baitengeiroon Bterk elegant in bet dragen voortreffelijk en goedkooper dm het wastjhloon vaor iinnengo d EY s STpFFWASCHE B het gebmik eenvoDdig weMeworpen zoodat men altgd oieuwe uitstekend boorden manche te en Toor mdjes draagt GOUDSGHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken irordt passend EY s 4ST0FFWASCBE a met nnen orerbrokken grondjtof is yan echt linnen niet te De iniendüig van advertentien kan gesoUeden tot edn aar des namiddags van den dag der nitgave jprkrygbaar te Oouda bij I A B BANTZINGèIr Korte Tiebi II W P van KDE van der PALS Markt A 107 JY EDLICH Versaml CesehMt Letpzlg Plagwltz Aan de Dames Slechts voor korten tijd Bg deze heett de ondergeteekende de eer aan de Dames van Gouda en Omstreken bekend te maken dat zg alhier van ai DINSDAG 24 MAART in het Café cScHiiKBoam op de BoTenzaal Kleiweg eenen Cursus inFiligraiiiwerk geopend heeft Deze van Italië bg ons ingevoerde knnst is OTeral met de grootste belangstelling ontvangen Ik mocht daarvan de bevrgzen ontvangen bg mgne Lessen te Maastricht Arnhem Zntfen sHertogenboach Breda Dordrecht Schiedam Delft Iieiden den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionnnten en B B Scholen voor Meisjes ben werkzaam geweest Na enkele lesuren is men reeds in staat te vervaardigen Armbanden Broche Hals en Horlogekettingen Vlinders en Vogels voor Haartooi prachtige Takken voor Portretlijstjes Sachets en ToUetspiegels eti Bloemen Daar ook het materieel zeer goedkoop is is een ieder in de gelegenheid zich in het Filigraineeren te bekwamen De prgzen voor het geheele onderricht zgn gesteld Voor Dames ƒ 2 Voor Kinderen 1 50 De Dames knnnen zoolang de Lessen volgen als haar gewenscht voorkomt De Lessen zullen plaats hebben tusschen 9 en 1 2 en 8 uren Ook worden zg aan huis gegeven Verschillende prachtige voorwerpen zgn te bezichtigen in den Kunsthandel van A KOK COMP Kleiweg en aan bovengenoemd adres KK PAPE Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zw Gouda r F Openbare Verkoopiug De NoUris H 6R0ENENDAAL tefouda is voornemens op DINSDAG 7 APRIÈ 18W des morgens 11 nur in het Hotel foipAACw aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen 1 Een goed onderbonden WINKELHUISmet open ERF iu den Langen GroenendaalWgk I No 105 te Gouda Kadaster SectieB No 947 groot 92 Centiaren strekkendevóór van de straat tot achter aan de Zgl Verhuurd bg de week voor 2 60 2 Een BUIS en ERF aan de Raam ofKoningstraat Wgk O No 75 te Gouda Kadaster Sectie D No 293 groot 45 Centiaren strekkende vóór van de straat tot achter aanden eigendom van de firma G Pjiiiici ie Zonch Verhuurd bg de w ek voor 1 50 3 Vi Gedeelte in een Hnis aan de Jemsalemstraat Wgk F nummer 4 te Gouda Kadwter Sectie C nummer 539 groot 30 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 Te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uuren op den dag van den verkoop s morgens van 9 tot 11 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL e Gouda amerfoorts he BËIERSCHBIER BROUWERIJ De directie maakt bekend dat de heer S VERHOEF niet meer voor haar werkzaam is maar dat nu al hare biersoorten zoowel Gebotteld als op Fust verkrggbaar zgn gesteld bij den beer F van UTRECHT Turfmarkt die zich voor de levering van BOCK PILSE NEB BEIERSCH LAGER en GERSTEBIER beleefdeliik aanbeveelt Amerifoort 24 Maart 1891 OPEHBARETERKOOFIN Ipe Notaris H GROENENDAAL te Gouda is I voornemens in het openbaar bg inzet verhooging en afslag te verkoopen op Woensdagen den 1 en 8 April 1891 telkens des voormiddags II uur in het koffiehnis van den H er J Oudmk te Nienwêrkerk aan den JJtêel 1 Een HUIS ERF en TUIN aan de Westzgde van den V i Buweg nabg den Kortenoord te IVteuwerkerk aan den 13 ml strekkende van dpn 8 0i avcnweg tot aan hftjvolgende perce4 Kadaster Sectie B No 2018 en 2080 samel groot 7 are 73 centiaren verhanrd bg de week aan J KENNEDY voor 2 50 en pe ceel VKEILAND gelegen aldaar8ohtei het vol ige ceel en strekkende totaan 1 pt kanaal Kadaster Sectie B No 1852 groof l8 aren I l en lie ceel WEILAND gelegen aldaarnaast liet v M ge perceel strekkende van den sGravenwegti tot aan het kanaal KadasterSectie Ni 2019 en 2016 namen groot 39 aren 63 centiaren Een jirceel TUII LAND aldaar nabgden Kortenoord binnendgks strekkende van dedgkwatering west op pt den eigendom vanMevr de weduwe P C LANS Kadaster SectieB No 1804 groot 8 ar n 60 centiaren Eenige perceeltjes DIJK DIJKWEILAND en WATERING aan den zoogenaaraden Groenendgk nabg Kortenoord ten noordoosten van het Breede stuk met de daaropstaande NOTENBOOMEN en KNOTWILOBN Kadaster Sectie C No 1750 1752 1754 1756 1758 en 1760 samen groot 26 aren 48 centiaren Een ZELLING genaamd de Zelling bg Snoek c onder Ouderkerk aan den IJ mei belend ten Zuiden eigendom van den Heer P VAN t hof STOLK Kadaster Sectte A No 1729 groot 14 aren 10 centiaren Eene ZELLING onder Gouderak gelegen tegenover de Mallegateluis belend tenoosten eigendom van den Heer MAHLSTEDEen ten westen eigendom van den Heer J J HAVERKAMP Kadaster Sectie C No 679 en 680 samen groot 71 aren 80 centiaren Alles te aanvaarden bg de beteling der kooppenningen vóór of op 1 Mei 1891 Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Tentoonstelling VAJJ MEüBpiEN en aanverwante Artikelen GgTdouw DAMEAK AMSTERDAM Entree 25 Cents netto opbreng st ten bate van Liefd n Vermog en en de Montefiore Vereenig ing De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ip 1 25 fnmeo per post 70 Aisouderlüke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND OOUDA 26 MaaH 1891 In do vorige week i het toelatingseiamen voor de iiormaalsohool alhier gehouden De iet kandidaten zqn allen toegelaten Van de 3e tot de i klasae zijn elf leerlingen bevorderd j van de 2e lot de 3e negen en van de Ie tot de 0e acht leerlingen Van de vierde klame hebben acht leerlingen verlof rich aan het examen voor onderwijzer of onderwijzeres te onderwerpen De nieuwe cunin vangt 7 April a 9 aan de verschillande klataen zullen dan 13 11 18 en 10 leerlingen bevatten Tegen oen pav werkgever is door de politie alhier proces verbaal opgemaakt ter zake van overtreding dar arbeidswet Op de voordracht van 3 candidaten voor de be trokking van hoogheemraad van de Krimpenerwaard xiin jl Zaterday dMS iuaaliliogelandaii an hoofdingploatsrervangers gesteld da heeren 1 3 Huizer aftredend te Krimpen a d Lek 2 N Dogterom te Stolwijk 8 O Oskam te Bprg Ambacht Het aandeel door onderstaande gemeenten in da provincie ZuidHolland dit jaar t leveren voor hot contingent dor Nat Mditie bedraagt als volgt 16de Kanton Woerden 8 Waardor 3 Barwoutswaarder 2 Biotveld 1 Bodegraven 11 Nieuwkoop 7 Zwammordam 3 lange Suigo Weide Papokopen Hekendorp 8 Ondewator 7 17do Kanton Gouda 48 Haastrecht en Vlist 6 Stolwijk 7 Borkenwoudo 8 Krimpen a d IJsol 6 Ouderkerk a d Usel 8 Gouderak 6 Moordrecht 4 Beouw jk 9 ISdo Kanton Schoonhoven 9 Borg Ambacht 6 Amraorstol 8 Lekkerkerk 11 Krimpen a d Lek 6 19de Kanton Zevenhuizen 6 Blaiswijk 2 Moer FEVMLL ETOX EEN ONGELUKKIGE iMaar iet Framoi ia Omdat zij rp was kon deze oUendige Bussin een arm moisjo zonder verdediging martelen Welnu het zg 200 hij zou ook zorgen dat hiij rijk werd hq wilde ook geld hebben omdat hot nu eenmaal noodzakelijk was dat te bezitten Ui zou voor geen enkel middel terugdeinzen om het fortuin to dwingen Voortaan verdedigde zijn geweten hem evenmin moer tegen de ellende als do eer tegen de verleiding XB Tot voor enkele jaren baddon zich slechts weinige reizigers in het verre Westen gewaagd Alloen de peisjagors en landontginners maakten van de uitgemrette gronden dio zich aau den rechteroever van o Misaissipi uitstrekken wat er van te maken was nn TT l itgostootenen van do onraoedoogende wereld waanu wij leven van die gereid die de philosofen de beschaafde wereld noo gfooten stroom overgestoken op hoop van capelle 1 Waddinxvoen 16 Nieuwerkerk a dIJselS Capello a d IJeel 6 Hot voornemen bestaat de Tweede Kamer in de helft van April woSr bijeen to roepen om na gedurende ééae week eenvoudige wetsontwerpen te hebben behandeld de beraodslagitig over de logerwet aan de orde te stellen Naar men verneemt heeft de Koningin Eegentos namens de Koningin het tot nu toe verleende koninklijke subsidie aan de TooneeUcliool Of AaxaeWAea voet gecontinueerd Naar hot Haarl Dagblad verneemt is een Indisch hoofdingenieur de beer Huijsor thans ta s Hago er in geslaagd een inrichting tot stand to brengen waardoor het mogelijk is een tramwagen op gang te brengen zonder dat dit voor het paard eenige moeite kost Jaren lang hebben technische en niet tochnisohe personen naar de oplossing van dit zoo belangrqke vraagstuk gezocht dït zooseer zou strekken om het afbeulen van de paarden te voorkomen dat telkens met het aanzetten plaats heeft Boods is met dezen toestel die uitmunt door eenvoud on degelijkheid op de traml n te Haarlem een proef genomen die uitstekoad heeft voldaan AU een bijzonderheid meldt men dat oen tramwagen waaraan deze inrichting is bevestigd met tweo vingors kan worden in bewoging gebracht 0p dit oogenblik berust de toestel in de Kon fabriek van rijtuigen fan de firma Beijnos te Haarlem Over 14 dagen zal in tegenwoordigheid van genoodigden deze belangrijke rinding olBoioel worden beproefd Men schrift uit Leiden Leiden kan waarlyk den naam van peueraarsstad wel verruilen voor een eervoller dien van stad dor avonturen Zg zochten hun fortuin en hebben het gevonden Op zekeren dag verspreidde zich het gerucht dat het Botsgebergto goud en zilvorm nen bevatte r jker nog dan do beroemde placers van Californie Een stortvloed van inboorlingen en uitgewekenen overstroomde Wyoming Idaho en Dakota Nog waren or geen derpen Enkele houten barakkon bewezen alleen de tegenwoordigheid van meuscfaelijke wezens in deze onbekende streken Later gingen er spoorwegen door het midden der Vereonigdo Staten ijzeren banen verbonden den Atlantischen oceaan mot de Stille zoo over de Alleghanys de Missisippi do Missouri do Cheyenne en het Eotsgobergte boen Toen ontstond er oen landverhuizing op groote schaal waardoor langzamerhand die stille en eenzame oordon wordon bevolkt Dezen werkten in de mijnen genen worden l indbouwers dio de vette en vruchtbare gronden van de prairie begonnen te ontginnKn Do meest vindingrijken dachten een nieuwe industrie uit zooals do ranchmen of veehandelaars Men veronderstelt dat eenige duizenden jaren geleden het midden van de Vereonigde Staten en het zuiden van Canada eene uitgestrekte watervlakte was Ton gevolge van vulkanische uitbarstingen verdween deze zeo en werd met goweld naar het oosten on westen weggevoerd waar groote meren werden gevormd en die ontzettende watorvallen die zich door de Mississippi een uitweg zuidwaarts banen De gronden eertijds door de golven bespoeld ADVEBTBNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels i 50 Centen tedere legA meer 10 Centen GBOOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatamimta Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt maecenaton Naar men zich zal herinneren werd hier twee jaar geleden ƒ 10 000 geschonken voor den bouw eener kunstzaal tot opneming van de fraaiste stukken fsn Leidsohe meesters uit het opgopropt volle stedelyk museum in de vroegere Lakenhal Herhaaldelijk werden in de laatste jaren kostbare schildergeil en andore kunstwerken de Leidsche geschiedenis illustreeronde veroord voor enkele weken pas een stuk van den zeldzaam voorkomenden Nicolaas Van Golder Thans had de burgomoostor iu do Baadsvergadering van gisteren het voorrecht mededeoling te doen van een nog grootscher gift dan do voorgaande De nagelaten betrekkingen toch van don heer Arnoldus Justus Krantz geboren Leidenaar en in leven lid van den Baad stelden overeenkomstig den uitgedrukten wenscb vsu dien hoer de kapitale som van 40 000 gulden beschikbaar voor don bouw van een nieuw arcniofgebouw Thans ligt het archief verspreid grootondeels op de daartoe totaal ongeschikte zolders van het stadhuis Bezit Leiden een der belangrijkste misschien wd het meest gewichtige stsdssrohief van ons land thans zal z j zich kunnen verheugen het best ingerichte gebouw daarvoor in eigendom to hebben Utrecht heeft een deel van het Bijksarchief aldaar gebuurd Amsterdam lang achterlijk gebleven richt er thans zoo goed mogolyk oen oude stadspoort voor in Botterdam heeft in het Boyman s museum plaatsing gevonden allo overige steden hebben haar archieven op haar Baadhuizon geborgen veelal op zolders soms in bohoorlijfce vertrokken die evenwel evenmin kunnen vervangen oen brandvrij overeenkomstig den eisch van het archiefwezen ingericht gebouw Uit Groningen meldt men In eene vrij aanzienlijke geraoente van het noorden der provincie Groningen ontmoette voor oenigen t jd zijn nu do prairien Do holden van Fonimore Cooper Indianen en pelsjagers bevocbten elkander onophoudelijk Eindelp word do laatste der Mohikanen vervangen door de avonturiers van allo natiën en landen Van tijd tot tijd hoorde men dat oen armo m jnw6rkor plotseling millionnair was geworden tengevolge van de ontdekking van oen wonderdadige metaslador Hot gerucht van de ondernemingen van do ranchmen verspreidde zich in het Westen der Voreenigdo Staten en in Engeland Zekere Franschman baron Mandat Grancey deed ons door een merkwaardig boek getiteld Dans les Montagues Eooheuios hot ougeloofelijk bestaan van dozo stoutmoedige en weinig schroomvallige kolonisten kennen Dit werk een geschrift vol gloed mot fijne ironie en diepdoordaclile opmerkingen schddert ons hot loven van den ranchman zoowel als dat van den cowboy zijn woesten maar oumisbaren medewerker De eerste zorgt in het groot voor do fokkerij van het vee en do paarden de ander bewaakt ontelbare kudden die in het wild rondloopen De ranchman behoudt uit gewoonte een zekeren eerbied voor de wet minder als gewetenszaak dan uit eigenbelang Het is waar dat de wet m de Vereenigde Stalen van weinig beteekenis is Voor enkele dollars baa ten de rechters zich een uitspraak gunstig te latea uitvallen Voor den cowboy bestaat zolfs luot dozo zwakke band van roaatschappohjk recht Dit kmd van het Westen kent geen andere wet dan zijn eigen lusten en geen