Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1891

fi im TMkanddaar es n boer ellcander ea dal leidde M tet dat de koopgrage koopman de lammeren kocht Tan 10 schapen die bet levenslicht nog moesten aanschouwen Het aoooord werd getfoffon doch op zonderlinge Toorwaarden De handelaar zoude voor het eerste dier geven 1 cent voor het tweede 1 cent voor het volgende telkens 2 maal tooveel ent De snugger handelaar wist niet dat Willem Bartjens reeds lang dood is doch dat ds leer der geometrische progressie bewaard bleef En als na tO lammeren op die voorwaarden meer dan ƒ 10 000 gulden kosten hoe zal dan de handelaar woord houden en aan de voorwaarden voldoen Met den aanleg van den spoorweg van Jaffa naar Jefldzalem die eenige tnaanden geleden werd begonnen begint men reeds goed te vorderen Tengevolge van het ongunstige weer is men thans echter gedwongen den arbeid tijdelijk te laten rusten Dit werk gaat gepaard met groote moeielijkheden daar Jeruzalem 2650 voet boven Jaffa aan zee ligt en slechts 61 m len van Jeruzalem is verwijderd Toorloopig wordt slechts enkel spoor gelegd maar men rekent bij den bouw der verschillende werken op de mogelijkheid dat dubbel spoor noodig kan worden Al het mateneel is uit Frankrijk afkomstig met uitzondering van de locomotieven welke te Philadel ia vervaardigd zgn Ook de beambten zijn meest Franschen Tusschen Jaffa en Jeru lem komen vijf stations t w Lazur Bamleh Ljdda Naane en Arlnf De vereeniging Het Xederlandsch Bundveestatnboek zal op Klaandag 11 Mei a s te Groningen hare algemeeoe vergadering honden Behalve de huishoudelijke werkzaamheden zal daarin behandeld worden een voorstel van deafdeeling Groningen om de volgende prijsvraag uit te schreven Wat leeren wetenschap en ervaring omtrent de voortteling i bloedverwantschap bij bet rundvee De afdoeling Groningen wenscht een antwoord op de gestelde vraag omdat onder de wetenaehappel ke mannen verschil van gevoelen bestaat wat de mate der voor en nadeelige gevolgen kan zgn die nit bedoelde voortteling voortvloeien welke gevolgen door voorbeelden moeten worden gestaafd Deze voorbeelden uit de pracüjk moeten liefet uit Nederland genomen worden hoewel men die uit het buitenland niet uitsluit De afdeeling Groningen meent dat het streven naar het bezit van een veestapel met onvervalschten stamboom en de zucht om de voorheerscbenJe goede eigenschappen van de dieren uit eigen veestapel in verschillende generaties te doen overerven allicht aanleiding kan geven tot het niet letten op de mogelijke gevolgen die daaruit kunnen ontstaan hetgeen de reden is waarom xg door beantwoording van deze prgsvraag daarmede bekend wenschte te worden Het hoofdbestuur stelt voor die piijsvraag uit te schrijven De antwoorden zullen om naar de b stemde prijzen te dingen vóór den 1 Februari 1 S92 moeten zijn ingezonden aan het adres van den secre tarispenningmeester der vereeniging te Looiduinen Voor de best gekeurde en voldoende beantwoordingen worden de volgende prijzen uitgeloofd Ie pr s gouden medsille en 100 en 2e prijs verguld zilveren medaille en ƒ 50 en aan beide een loffelijk getuigschrifi hetgeen ook to ekend kan worden aan meerdere goedgekeurde antwoorden andere rechten dan zijn revolver Mandat Grancey iaalt omtrent hem staaltjes aan van een vermetelheid die dikwijls ongestraA bleef en van woestheid die altijd bewondering wekte Men koestert zelfi een zekere minachting voor den cowboy die niet steelt maar als de dief tevens moordenaar is boezemt hü zijn landgenooten dadelijk een eigenaardig soort van achting iu samengesteld uit een groote vrees een zekere minachting en een vaag gevoel van welwillendheid Voor de bewoners van New York of Boston is het Westen een half fabelachtig land Toen mevrouw Seeding aan haar vrienden te Parijs vertelde dat zg naar hot uiteinde van Dakota ging dicht bij de stad Deadwood met het doel de mijnen en lander en haar door haar tweeden echtgenoot nagelaten te verkoopen uitte iedereen een kreet van ontzetting Maar niemand durfde zich met haar te wagen in dit bandietenland De dagbladen hingen alle dagen de verschrikkelijkste tafreelen op van de rooverijen der cowboys en huns gelijken En dan wat een verschrikkelijke reis De Noord Westelijke spoorbaan eindigde bij het station Pierre Men moest verder zijn weg nemen door de prairiën in afschuwelijke reiskoetsen een soort van wanstaltige diligences die in vierentwintig uur den sterksten man als t ware radbraakten Sacha antwoordde lachend dat zij niet voor haar genoegen maar voor zaken naar Dakota ging De helft van haar kapitaal zat in die landerqen mocht Verder zullen behandeld worden voorateUen van het hoofdbestuur om bet wettig gedapenaeid merk der vereeniging bij advertentiën in het buitenland bekend te maken en daarvoor ƒ 300 op de begrooting te brengen en om niet over te gaan tot geheele sluiting van het stamboek der vereeniging doch van die dierea waarvan uit de kalverboeken kan worden bewezen dal ï j volbloed afstsmmeUngaD sijn b V tot nuDitens de 8e generatie wd tfzon lijk boek op te maken en m noodig uH geven Onder het opschrift 0m een gebakken aardappeltje verhaalt de Figaro de volgende gebeurtenis Zaterdagavond begaven zich twee metselaars die bij het bouwen van nieuwe huizen werkzaam waren even in eeo wijnhuis om zich Ie verfrisechen Ze verfriachten zich zoodanig dat ze na een half uur in baechonkeu toestand de tapperij verlieten Op het oogenblik dat ze de deur zouden uitgaan zag een hunner een schotel met versch gebakken aardappelen staan en nam daaruit een han4jevol De kaateleines maakte tea opmerking over deze vrypostigfaeid waarop een der metselaars met een vuistslag antwoordde De vrouw riep haar man te hulp en toen de overige bezoekers bet gevecht zagen kozen ze partij kastelein en diens vrouw De metselaars ziende dat ze het niet langer konden volhouden vluchtten in het huis waar ze werkten achtervolgd door de anderen Toen de kameraden der ruziemakers zagen wat er gaande was haalden ze hunne metgezellen binnen de schutting en begonneu het volk daarbuiten met steenen te bombardeeren zoodat weldra een formeel straatgevecht ontstond waarbij verscheidene pars nen ernstig verwoud worden De politie tnd ten slotte tussohenbeide en bracht de belhamels in verzekerde bewaring Men had groote moeite hao tegen bet opdringende volk dat aanstalten tot het toepassen der lyuchwet maakte te beschermen Dezer dagen meldde een onzer humoristische bladen dat een burgerman die de ruime van Pompeji bezocht had naar zijn indruk gevraagd antwoordde t Is heel mooi maar wat zou er een boel aan te herstellen zijn Dat dit antwoord zoo heel vreemd niet is blijkt alweer uit een dezer dagen ontdekte maatschappij die zich ten doel stelde het oude Carthago te herbouwen De oprichters dezer maatschappij namen ioschri vingen aan en beloofden verschillende betrekkingen in de herbonwde stad Een goed geloovig provinciaal had zelb 1000 frs gestort onder bedmg dat hq opzichter van de werken zou worden Ook te Parijs waren verscheiden kleine kapitalisten door de sehoone vooruitzichten verlokt en er ingeloopen Sedert eenige weken is in de Amsterdamsohe afdeeling van den soeiaal democratischen bond eeoe scheuring ontstaan door verschil van gevoelen over de houding van het bestuur dat meer aan coöperatie doet dan aan propaganda De a escheidenea hadden nadat de bemiddeling van den leider der partij en van den centralen raad vruchteloos was gebleken tegen gisteren avond eene vergadering belegd in de Liéeuw van Waterloo tot bespreking van de vorminj eener nieuwe afdeeling die zich vooral aan propaganda zou wijden zij dav dan opofferen uit lafheid of onverschilligheid Men kan best eenige zeker denkbeeldige gevaren trotseeren en een spoedig vergeten vermoeianis verdrages als het is om twee of drie millioen binnen te halen Zg was dat aan haar dochter verplicht Indien Boland met mevrouw Beeding in de gezelschappen was gegaan zou hy hebben opgemerkt dat deze moeder die gewoonlijk slechts zelden van haar dochter sprak in New ïork zlcli zeer veel met haar bezig hield Maar hij had kortaf geweigerd haar in de salons t vergezellen Hij stelde zich voor de reizigster als tolk beschikbaar in hotels op de boot op de sporen hij had er in het minst geen lust in de fraaiklinkende volzinoen van de misses voor de Bussin te vertalen Bovendien spraken dezen bgna allen Franscb en Sacha miste dus niet veel van haar reisgenoot Deze weigering bracht een zekere verkoeling in de verhouding tusschen Boland en roevrouw Beeding Toen Sacha na een paar dagen van rust haar reis naar het verre Westen voortzette toonde zij zich minder vriendschappelijk I meer uit de hoogte maar ook niet zoo vertrouwelijk Boland van zij kant nam een ijskoude houding I tegenover haar aan Zijn beleefdheid werd gestrengheid Hij behandelde haar eerbiedig zooals leder man van de wereld eene vrouw behandelt wie zü ook zij maar hij had voor haar niet meer die fijne oplettendheden die haar acht dagen te voren zoo in betoovering hadden gebracht Te Chicago brak het eerste heftige tooneel nit tusschen deze beide we In deze vergadering die door een 70 tal personen werd bijgewoond werd een langdurig ddiat ereerd waaraan zeer veel sprekers deelnamen Het bleeil dat men het vrü wel eens was in de veroordeeliag van de tegenwoordige leiding der Amsterdamsohe afdeeling maar niet over de middelen tot verbetering Verreweg da meeste sprekers achtten den weg der verzoening nog niet afgesloten on deden verschillende voorstellen die geen vad alle behoorlijk geformuleerd werden en niet in stemming kwamen Al deze voorstellen beoogden oen nieuwe huishoudelijke vergadering maar het verschilpunt was of het bureau de leden der oude afdeeling zou bijeenroepen dan wel of een paar leden dier afdeeling dit zouden doen Het slot was dat handteekeningen verzameld werden om het bestuur der oude afdoeling dit de leden in deze zaak niet gekend had vooral dit was een punt dat groote ergernis verwekt had te dwingen eone huishoudelyko vergadering uit té schrijven waar naar de meening van enkelen het oude bestuur in staat van beschuldiging gesteld moet worden of waar volgens anderen eenige grieven die in deze vergadering niet besproken konden worden omdat eene motie tot uitsluiting der pers verworpen was uit den weg eeruimd worden Nadat de bespreking 2 uur geduurd had en allengs het karakter van een geregeld debat verioren had werd de aau het slot min of meer opgewonden vergadering te kwart over elven gesloten fiw Door hst Centnul Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen is in zijne op eergisteren gehouden vergadering besloten de Doputatenvorgadermg tegen Dinsdag 12 Mei 1S91 des voormiddaga te tion ure naar Utrecht saam te roepep j diensvolgens reeds na de Kiesvereenigingen uit te noodigen afgevaardigden U benoemen en voorts haar ter overweging toe te zenden dit concept Nog steecis van oordeel dat onze staatkundige toestand niet gezond wordt zonder een meer afdoende Orondwetsherziaoing al ware het slechts om de samenstelling der Eerste Kamer te verbeteren en de rechten der minderheden duurzaam te waarborgen spreekt de Antirevolutionaire partij bij de stembus van 1 191 als hare overtuiging uit dat s lands belang het meest gebaat zal worden zoo in de nieuwe parlementaire periode onze politieke gedragslijn in dezer voege bepaald wordt 1 Voortzetting van de poging om een einde te maken aan de overheersching waarmee hot Liberalisme in zijn onderscheiden scbakeeriogen bijna heel deze eeuw lang ons Christenvolk verdrukt heeft en bg vernieuwing dreigt te verdrukken en zulks door in zoover onze beginselen dit gedoogeu het thans zittend Kabinet te steunen i Beveetiging van onze Constitutioneele vrghedeii door invoering nu reeds voor zoover de Grondwet toelaat van een kiesstelsel op den algemeenen grondslag van een kiesrecht der gezinshoofden opdat de bestaande overheeraohing van de ééae klasse der maatechappy door de andere een einde neme maar tevens met dien verstande dat elke overheersching in omgekeerde orde worde voorkomen 3 Herstel voor zoovee dit aan de OverheÜ staat van den Godsdienstvrede in het land door de uitvoering van Art 20 van het Antirevolutionair program bij organieke wet voor te bereiden en op voet van volkomen gelijkheid het publieke recht zens die zoo weinig geschikt waren elkander t verstaan en die slechts door een gril van het noodlot waren vereenigd Het was de avond van hun aankomst zij zouden den volgenden dag weder vertrekken Gedurende het middagmaal was Sacha zeer atil geweest en had duidelijk laten zien dat zij gesB zin bad met Boland te praten Deze begaf ziek vroeg in den avond naar zqn kamer om zooals hf zelde zich gereed te maken de stad eens to gsn bekijken even vóór middernacht kwam bij thim Hij wilde juist de deur van zgn kamer achter tick sluiten toen bij een hevig rumoer op de gang ftf nam een zwakke halfgesmoorde stem riep om hid Boland snelde toe om de ongelukkige Nelly te balpen want hij begreep nu wat er voorviel Met losgemaakte kleederen en half ontbloote borst op den drempel van haar kamer staande sleepte mevrouw Beeding het arme meisje dat zich tevergeefs onder hevig weenen trachtte los te rukken bij de haren voort De Bussin deed een schrede achteruit toen aj den jongen man gewaar werd Wees zoo goed even te wachten mevrouw ik wenschte u te spreken sprak hü op gebiedenden toon Daarna richtte hij Nelly op en bracht haar vriendelijk naar haar kamer WorM veitolfd der onderscheidene kerken tot een werkelijkheid te i Voortgaande vrgmikuig van het Onderwjjs ook op Middelbaar en Hooger gebied en op dit laatste moer bepaaldelijk door wijziging van dé wetsbepalingen waarbij de Oodsgeleerde faculteit en de bevoegdheden uit de Academische graden voortvloeiende geregeld ijn Bechttersohaffing aan den stand onzer Landbouwers en Arbeiders door naast de Kamers vanKoophandel on Nijverheid thans ook Kamers van Landbouw en van Arbeid in te stellen ten einde deze Kamers gehoord aan beide deze takken vanons volksleven zoodanige bescherming bij de Wet te verleenen als door de tijdsomstandigheden wordt geëischt Herziening van onze Financieële wotgoviogdoor het heffen van eene degressieve belasting op het roerend vermogen do Afschaffing van de staatsloterij en van de accijnzen op zout en zeep wijziging van de patontwet de versterking vnn onze tarieven en hot proportioneel maken vnn de mutatierechten naar gelang van het aantal jaren datsinds lie laatste mutatie verliep Stuiting van het Militairisme door betere regeling van de rechtspositie van don soldaat en wegneming uit het kazernoloven van wat met godsdienst zedelijkheid en welvoegeUjkheid in strijd is Verzekering van de rechtspositie van den kleinen man door een sneller eu goedkooper rechtspraak en van den ondergeschikte door invoering van de administratieve Mchtspraak Kindolijke invoering van eene Christelijkestaatkunde in onze Koloniën door vrijlating der zending betere regeling van don rechtstoestand der inlandsche Christenen opheffing der Indische staatskerk afschaffing van de opiumpacht en verbetering van het zudelijk en maatschappelijk lot der aan onsBijk onderworpene bevolking Aldus voorloopig als Concept vastgesteld op de vergadering van het Centraal Comité gehouden te Amsterdam op 28 Maart 1891 Jhr Mr T A J vam Asch viN Wijck Secretaris Voor de vacaturen in het Centraal Comitd zullen aau de Deputatenvergadering de navolgende tweetallen worden ingediend Voor de vacaturo De Savornin Lohman de hoeren Mr L W C Keuohenius en A Baron van Dedera voor de vacatureHoogeveen de heoren P Roodhuyzen en G J M Oudenampsen Voor de vacature Worrasor de heeren J A Wormser en H Follemn Voor de vaca tureVan Aseh van Wijck de heeren Jhr Mr T A J van Asoh van Wijok on Mr Tli Heemskerk En voor de vacature Kuyper de heeren Dr A Kuypor on Dr T C L Wijnmalen Bottenlandscb Overzicht De Algemeene Baad rter Belgische werklietlenpartij kwam gisteren bijeen met het comité dor progressistisohe partij o beraadslagen over den tegenwoordigen toestand De heer Jansen nam het voorzitterschap waar Ton einde het uitbreken van een algemeonp werkaUking te vertragen werd besloten op 5 April a s te Brussel eene vergadering te houden von bot werklieden oongros dut dsn den politioken toestand zal onderzoeken en een besluit zal nemen ten opzichte van de werkstaking De verklaringen welke in het Engelsch Pariement door de Eegeering ten opzichte van de crisis in Newfoundland werden afgelegd luidden tot zekere hoogte bevredigend Do zoogenaamde Coercion Bill kraohlens welke de Newfoundlander gedwongen zonden worden in den status quo te berusten totdat het scheidsgerecht zal hebben uitspraak godaan zal in het Hoogerhuis eerst op 16 April ter tweede lezing worden voorgedragen Den verbitterden en opgewonden Nowfoundlanders wordt aldus tijd gelaten om tot bezinning te komen over de gevolgen van mogelijk verzet on bovendien om de quacstie P tandpunt behooriyk toe te lichten Midderwyi zegt een Beuter telegram uit Halifax dat indien de quaestie van inleving der kolonie bij de Veroenigde Staten aan een plobiscit onderworpen wierd zeven achten der bevolking er vóór zoudon stemmen De heer Herbert Knight gewezen redacteur van den St Join a Herald verklaart dat het volk van Newfoundland in do uiterste opwinding verkeert en het dat eenige alternatief aan den kant aer vissohers gelegen is in verzet Wolken vorm ttit verzet zou oannomen zou eerst kunnen blijken wanneer de voorjaarsvisscherij wordt hervat Engelana zou dan een regiment moeten uitzenden zijn smaldeel veraterkeu en den staat van beleg ofkonoigen langs het Fransohe gedeelte der Newfonndlandsoho kust v Jn l onstuimige dagen in bet v i 7 j ue week moeten de kiezers van net aistnot Noord Sligo in het noord westou van eiland een afgevaardigde kiezen iu plaats van n den overleden nationalist Peter Macdonald Dd i afgevaardigde behocvde tot Pamell s tegenst ersr naar nu zal Parnell zijn vijanden dezen zetel betwisten De strijd zal niet minder hevig zyn dan in Kilkenny want ook in het plattelands disirict NoordSligo hebben de priesters groeten invloed Vandaar dat Parnell zelf naar het tooneel van den strijd is vertrokken In de verschillende plaatsen op zijn weg gelijk o a te Drogheda wSar hij een redevoering hield werd Parnell goed ontvangen Wat de aanstaande verkiezing të Cork betreft betoogt de Timet dat ook do Unionisten verplicht zijn bij den strijd tusschen Parnell en Hoaly een candidaat te sttUen In 1886 verkregen Heaiy en Parnell 6600 stemmen terwijl op den candidaat der regeerinj spartij 1400 stemmen werden uitgebracht Nu de nationalisten verdoold zijn zal ieder der beide Ieren vermoedelijk 3000 a 8500 stemmen verkrijgen Wegens verschillende oorzaken moesten echter in den laatsten tijd vele nationalisten van de kiezerslijst worden geschrapt en daartegen bleven voorheen vele oonservatieve kie2ers thuis omdat zij toch wisten dat hun candidaat niet de minste kans Uand Deze omstandigheden in overweging nemende acht de lïmes het zeker dat de unionisten in elk geval bij de stembus een goed figuur zullen maken De Duitscho nationaal liberalen hebben in t eind do candidatuur van Bismarck in het 19 Hannoversohe kiesdistrict aanvaard Zij konden wel niet anders na de nog altijd niet volkomen opgeheldefdë andelwijze van den heer Sohooff Bismarok bad geen lust do heeren uit de verlegenheid te redden en liet de zaak zooals zij was Het nationaal liberale kiesoomité vond er nu op uit om Bismarok niet als nationaal liberalen maar als nationalen candidaat te proclameeren Men kon van de vrijzinnigen verwachten dat zij voor Bismarck hun candidaat niet zouden terugnemen De sociaal democraten doen dit evenmin en van hot eerste plan van doza heeren om voor de aardigheid voor Bismarck te stemmen zijn zij spoedig teruggekomen Zij zullen nu zelfs alle zeilen bijzetten om en Bismarck en den vrijzinnigen caudidaat uit het veid to slaan Eenige volkbewerkers zijn van Hamburg ooar het district vertrokken om hun uiterste best te doen en zij hebbon al uitgerekend dat zij 6000 stemmen zullen maken Ook indien dit geen bluf is zullen zij t daarmee niet halen en men moet aannemen dat zij loor de aardigheid een herstemming willen maken Die gevolgtrekking toch moet mon nemen uit de kiesgeachiedenis van het district Van 1371 afis steods de nationaalliberale candidaat verkozen en altijd met groote meerderheid Het cijfer loopt van 5068 tot 9604 terwijl bij de verkiezing in 1884 de vrijzinnige candidaaij rtectts 3310 kreeg tegen 7535 op den nationaal liberaal Vroeger had men in het district alloen een Welfischon tegencaudidaat die in al de verkiezingsjaren nooit meer dan 3213 kreeg Het lijkt dus nog al een vast district maar men moet niet vergeten dat er voor handige kiezersbewerkers nog wel wat te doen is want het hoogste cijfer van stemmers was tot heden 45 3 pCt De bevolking bestaat voor 98 4 pCt uit Proteslanteu De Katholieken tellen sleobts 1 1 pCt Men begrijpt dat heel Duitschland in gespannen verwachting ia vooral bij do vraag of Bismarck aanneemt Went als bij aanneemt gaat hü wis naar Berlün In het grensverlceer van het Büksland zqn reeds eenige faciliteiten toegestaan Uit de Fransche grensplaatsen mogen de Franschen naar de Duitsche markten gaau zonder pas mits zg denzelfden dag terugkeeren Do doorgaande reizigers met den Ooster sneltrein behoeven geen pas te vertooner indien zü een kaartje heboon tol Karlsruhe De daden der regeering van den Congo staatbUj ven nog steeds aan de orde Oo Indépendance Beige bevestigt alleen het Journal de BébaU over de aonhonding der Nederlandsche stoombooten heeft gemeld maar verzekert dat de Belgische beambten tot de gezagvoerders van beide booten eerst het verzoek hebbon gericht om op te houden ten einde hun lading te o iderzoeken Eerst toen do kapiteins woigerden dit te doen werd op de booten geschoten en ging men tot eon gedwongen onderzoek over Wat de andere klachten betreft van het Parysohe blad over de t Ki m waarop de Cougo rogeering de bepalingen der Beriijnsche Congo akte in toepassing brengt ook deze wojden door de Indépendcmce ongegrond geacht omdat het onderzoeken van de lading der stoombooten noodig is om den invoer van wapenen krijgsvoorraad en alcohol te beletten Of dit nog iets meer is dan een voorweudael is van voire mooiUjk te beoordeelen Het is echter opmerkelgk hoe weinig geneigdheid de rogeering van den Congo staat toont om to bewgzen dat het haar streven i zich deu steun der mogendheden waardig te maken door een gematigde houding Zg schgnt het or op toe te loggen alle landen togen zich in te nemen Het artikel in de TtxeiXtdoor een tweede gevolgd heeft getoond hoezeer de gevoeligheid van Engeland reeds is opgewekt De uitzetting van den heer Greaboff heeft veel van een wraakneming tegen de N Afrik Handelsvennootschap Van de humanitaire strekking die bg het vestigen van den Congo Staat op den voorgrond wordt gesteld blgkt uit de daden der egeering al zeer weinig Er zal als het zoo voortgaat wellicht spoedig weder een conferentie noodig zün om het werk van vrede en menscheUjkheid te handhaven dat men bü het tractaat van Berlgn heeft willen tot stand brengen Ook de Frankfurter Zetttmg welke het geschil bespreekt komt tot de slotsom dat Waar dergelgke beschuldigingen worden ingebracht van de beschuldigden meer verwacht kan worden dan een eenvoudige loochening der feiten Vooral acht het blad het noodig in dit geval omdat in de koloniale politiek in den laatsten tgd zonderlinge zaken aan het licht zgn gekomen en daarom alleen verzekeringen van de Congoregeering betreffende haar onbaatzuchtigheid on trouw aan de tractateu niet voldoende zgn MARS TBERICH T B N Gouda 26 Maart 1891 Granen beden voldpende aangevoerd In de prgzen kwam weinig vlfanüering Tarwe Zeouwsohe 9 70 a ƒ 10 26 Mindere dito ƒ 9 i ƒ 9 40 Polder ƒ 8 26 a 8 60 Afwgkendo 7 50 a 8 Boode ƒ 7 50 a 7 75 Angel ƒ 8 50 tl ƒ 9 26 Bogge Zieuwsche ƒ 6 7B a ƒ 7 25 Polder ƒ 5 75 a ƒ 6 Buitenlandsohe per 70 kilo ƒ 6 00 a ƒ 6 25 Gerst winter ƒ 6 25 a ƒ 5 60 zomer ƒ 4 75 a 5 25 Chevalier ƒ 5 76 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 a ƒ 6 per 100 kilo ƒ 9 00 a 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 9 25 a ƒ 9 75 Buitenlandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 anariezaad ƒ 8 26 a ƒ 9 Bruine boonen ƒ 13 a ƒ 15 Witte boonen ƒ 12 a 13 Duivenboonen ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Paardenbooneu ƒ 8 26 a ƒ 6 76 Erwten Kookerwten ƒ 10 75 a ƒ 11 26 Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed tot 9 Cinqantine ƒ 8 25 a ƒ 8 60 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prgzon honden zich goed staande Vette varkens redelijk aanvoer handel gewoon 17 a 20 et per half KG Biggen voor Engeland redelgke aanvoer handel gewoon 16 a 17 et por half KG Magere Biggen redelijk aanvoer handel gewoon ƒ 0 55 è ƒ 0 85 per w k Vette Schapen van geen beteekenis Nuchteren kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a 7 Fokkalvoren ƒ 8 a ƒ 14 Aangevoerd 4 partijen kaas handel matig Goeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a 1 06 PETROLKUM IVOTKEKINGEM van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam Dé markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 a 7 46 Geïmporteerd fust ƒ 7 t5 April Mei Juni en Juli levering ƒ 7 30 Augustuslevering ƒ 7 40 September October Novemberen December levering ƒ 7 50 uartrerlljke Stand GEBOREN 22 Maart NeeltjC ouders A do Zanger en P M M vao BoTGDe 24 Maria oudera M Backar aa C van den Broek Lambertus Johan oudera M MuUaart en M Leauwenatcin Leendert oudera P L Hofatede en W A n den Berg GEHUWD 26 Maan L N J Bebre en W C Wolfawiokel 26 K A Ëmeia en D van Schijndel Reeuwijk GEBOREN Oijsbert oadera A Stontbart en J van Donaelaar Pieter otiders W van Dam en W Ricbard lecodert ouders K de Jong en VI van Es Jobannea oudera J Verlaan eii J Blom Pieter oüdera A tan der Laan en E J van Draanen i e igg5TOag llS5 XO£ a K5l 26 JARIGE VAN A WABTENA EN A C KETS NIEÜWENKAMP Gouda 28 Maart 1891 Receptie van 2 5 ure ADVERTENTIËN