Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1891

t ewen da i iK DE VLETTER rn IN Garea Band Sajet en Mode Artikelen bericht de ONTVANGST van de nieuwe Voorjaars en Zomer Artikelen EEN ONGELUKKIGE Aoac iel Tratua xn 20 Vervolgens keerde hg tot Sacha terug vast besloten er een eind aan te maken de toevallige banden te verbreken die hem aan deze belsohe furie bonden Hij dacht er niet aan dat een plotseling vertrek al ziJn hoop den boden zou inslaan Zijn hart was vervuld van walging hij had haast baar te ontvlaohten dit gemeene en verachtelijke wezen met meer te zien Hij vond haar achterover op een fauteuil liggen met over elkander geslagen armen onbewegelijk en trak voor zich uit starende Wat geeft u het recht u met mgne zaken te bemoeien P riep zg hem met schorre stem toe it bemoei mij immers niet met de uwe Mijn antwoord zal kort zijn Ik verlaat u en keer naar Frankrijk terug Zool Ij maakte een plotselinge beweging van hevige ergernis Naast haar op een tafeltje stond een half geledigde flesob mot wiskey De rampzalige was Mgnen hartel ken dank aan allen dU mg met het verlies Tan mgne Zoater blgkeu Tan belangstelling hebben gegeven W HOOGBNDIJK W Gouda 25 Maart OEGEMEESTEB en WETHODDEBS van Gouda zullen den 8 APRIL 1891 des namiddags ten 1 are bg enkele inschrgving AANBESTEDEN Het rioleren en dempen van 140 str Meter Zijl tussohen de Vrouweüsteeg en de Nieuwe Haven Inlic itingen worden gegeren door den Gemeen te Uoawmeester Het Bestek is te rerkrggen tegen 50 Cents Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notaris G C FOBTÜIJN DKOOGLEBVEB op DINSDAG 31 MAART 1891 des morgens te elf ar n in het Koffiehois VRËDËBËST bewoond door den Heer HAEDIJZEj aan de Markt van 1 Een goed onderbonden ruim gebouwden op gnnstigen stand gelegen TÜIN en £ BF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wijk D No 73 Te aanvaarden 1 Mei 1891 2 Een naast het vorige perceel gelegen Kaaspakhuis en ERF Wgk D No 74 Verhuurd tot 1 Mei 1893 aan den Heer A H SPEULIT vobr 325 per jaar 3 Een HUIS en ERF achter bet Tnchtbnis te Gouda Wgk L No 108 verhuurdbg de week voor 1 De perceelen zgn de 3 laaute werkdagen vóór den dag der veiling van de morgens 10 tot des namiddags 2 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTÜIJN DROOGLEËVER voorgenoemd AMERFOORTSCHE BEIEaSCHUiEKBKOUWËRlJ De directie maakt bekend dat de heer S VÏBHOEF niet meer voor haar werkzaam is maar dat nu al bare biersoorten zoowel Gebotteld als op Fnet verkrggbaar zgn gesteld bg den heer P van UTRECHT Turfmarkt die zifch voor de levering van BOCK PILSE NEB BEIERSCe LAGER en GEBSTEBIERl beleefdelgk aanbeveelt Amertfoort 24 Maart 1891 BEiiBmBiPPEBS SCBBOEFSTOOIBOOT DIENST VOOB Passagiers Goederen en Vee TVaSCBIN Gouda Moordrecht Ouderkerk en Capelle a d Ts et en Botterdatn met de Schroefstoomboot ZOÜIBBIilESS aanvangfende 28 Alaart Vertrek van GOUDA DINSDAG voormiddag 5Vi oor DONDERDAG namiddag 1 ZATERDAG 4 Vertrek van ROTTERDAM MAANDAG middag 12 uur WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 4 POT en Co Fabrikant in Eiisteroogen Pleister en Zalf voorheen bediende bg de welbekende firma WOLFF SCeUTTEB te Rotterdam heeft zich gevestigd te Gouda KLEIWEG E No 3 hoek St Anthoniestraat boven de Koekbakker VAN DBE WOUDEN GEVRAAGD een TIUUEBMSLESSLM Adres aan het Bureau dezer Courant m FLINE FAEHiïlS te huur gevraagd adres onder No 2097 aan bet bureau van dit blad Bekroond met Zilveren en Gooden nedaiUeg Aanbevolen door UB Oe eeê n SciaiunJu en Hraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrjjgbasr in bussen a i Kg KBAEPELIEN HOLM ZEIST Snelpersdrnk van A BRINKMAN ïs Z GoddI Tegen billgken prgs wordt TE KOOP gevraagd eene GEBRUIKTE Adres aan het Bureau dezer Courant Groote nieuwe sorteering A V OS Az EIeiwegE73 en 73 Openbare Verkoopingfen VAH y ngi T en Landbonvgereedscliappen ten overstaan van den Notaris G C FOBTUUN DBOOGLBEVEB te Gouda op WOENaOAO 1 APBIL 1891 de morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning Wgk F No 45 in Bloemendaal bg Gouda gemeente Waddinxveen van 12 KOEIEN die gekalfd hebben of op ikalven staan eene ZEUG met BIGGEN eene breede en eene smalle SCHOUW een HOOIMACHINE BOUWMANSGBBEEDSCHAPPEN enz En op WOEVSDAO 8 APBIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning Wgk D No 291 aan de Gouwekade te Waddiruneen van 19 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEBEN 3 SCHAPEN eeneZEUG met BIGGEN een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partg MEST vier SCHOUWEN BOUW en MBLKGBREEDSCHAP en voorts eenen 9 Waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris Alom te bekomen SE mm MIS of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der K Janskerk der Glazen der cartonteefceningen enz waarbg is toegevoef d een afzonderlijk levenabericfat der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOS CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prij So Cents A BEINKMAN 1891 4488 Zaterdag 28 Maart GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt di lgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prg per drie maanden it 1 25 franco per post 1 70 Afconderlgke Nommen VIJF CENTEN ADVBBTBNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTS LETTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe InKondlng van advertentlfin kao feschleden tot dön uur des namiddags van den dag der uitgave J Sandora A van der Hulat S Severs J de Koning J van der Zaan J T Potharat J N Voa F A de Weger H Sliedrooht E de Knijper H van Harten P de Groot L de Groot J W H Ch van Staveren H Lugthart J Zitwing en J Heetman M Aanmoedigingsprijzen voor vorderingen en gedrag werden uitgereikt In de 2o kl 2e afd aan 1 Sliedreoht voor meetkunde en stelknnde J Ammz voor rekenkunde H Groenendal voor taal G G Bik voor natuurkunde G van Wingerden voor bandteekenen en lijnteekenen In de 2e kl Ie afd aan A van der Hulst voor meetkunde A C Vos voor telknnde rekenkunde en natuurkunde Ë Uoogendijk voor taal A Boogaerdt voor handteekensn on G Speksnijder voor lijnteekenen In de Ie kl aan L Groeneweg voor meetkunde stelknnde rekenkunde en schoonschrijven P J Ch Desaing voor stelknode J W U h van Staveren voor taal en J W Woerlee voor bandteekenen en Ignteekenen speciaal de Boudaloden uit Rotterdam Leiden den Haag en Utrecht opgewekt Zondag 6 April naar Gouda te komen om de voordracht bij te wonen die in de Sociëteit Ons Genoegen alhier al worden gehouden door den Voorzitter van den Bond den beer Edo Bergsma Als het weer medewerkt kan alzjo dien dag in onze stad groote vroolijkheid en drukte beersohen door de samenkomst van zooveel wielrijders Op Woensdag 1 April a s zal Mr Goeman Borgesius in do gemeente Zevenhuizen eene politieke rede houden Men aohrgft uit Schoonhovon AU eene bijzonderheid kan worden gemeld dat alhier van do 613 kinderen tusschen 6 en 13 jaar op J Januari jl slechts 6 in hel geheel geen onderwijs onti ngen bg 3 hunner was ziekte de oorzaak 1 was zwervend en bij slechts 1 waa het verzuim aan onwil dor ouders te wijten BIIfNENLAND GOUDA 27 Maart 1891 By Kon besluit rsa 24 Maart ia verleend tan merr Ch C van BaTeateijn wed W G HolTmaD ontranger der dir bel ent oen ponaioen Tia 400 Onder roonsitterschap sn Dr P H G van Iteraon verd in de laatste da en het openbaar eindexamen der Burgeravondachool gehouden Negen jongelieden allen leerlingen der sobool namen er aan deel en wat in vele jaron niet het geval waa MD allen kon het wettelijk getuigaohrift worden toegekend Hunne namen zgn J Th M Smelt C F Niereld C A Wagenaar 3 H van Elk D Draaiama P M GravestoiJn L J M Hoogendoorn H W Kolateren J J Ph den Hertog Aan t einde van den ouraus werden roorta bevorderd De heer dr H A van der Meulen predikant te Haastrecht trad onlangs in de zaal Casino te Hellevoetsluis op met eone rede over den leerplicht Spreker vertelde eerst de parabel van Lessing het brandende paleis Naar aanleiding van het binnendringen van het paleis door de menigte terwgl zü den brand den brand liet en eindelijk nog het Noorderlicht voor den brand had gehouden meende spr dat het ook zoo gaat met de vrienden van het openbaar onderwijs Zjj bespreken te veel de bijzaken als het karakter der school inrichting bouw aantal leerlingen omvang van het onderwgs schoolgeld al of niet enz enz Maar den brand bluscht men niet Het brandgevaar in dezen noemt spr het ontzettende schoolverzuim den kanker van het lager onderwijs Met zeer vele voorbeelden toont hij dit Tot benoeming van een leeraar in de wis en natuurkunde aan de 2e hoogere burgerschool met 3 jarigen cursus voor jongens te Amsterdam worden door B en W aanbevolen J van Boxel loeraar aan de 2s ambaohtsohool aldaar en dr H A W Speekman leeraar san de riJks hoogere burgerschool en het gymnasium te Gouda Tot hoofdagent bij de Politie alhier is bevorderd G Landwebr tot hoofdagent titulair J F Zitwing agenten der Ie klasse In de Xampioen orgaan van den Algfera NederIsndeohen Wielrijders Bond worden de wielrijders Van de 2e tot de 3o klasae J van VJaardingen W Bsdga J Sliedreoht G van Wingerden J Ameaa O G Bik A van Ep H Hoogendoorn G 8 Breukel A Boogaerdl A van der Hulat A C Voa G Spekanijder E Hoogoudgk J de Bruin J Beparon en S Sever Van de Ie tot de 2e klatte L Groeneweg J W H Ch van Staveren P i Ch Deasing E de Kuyper F A de Weger L de Groot H van Harten J de Koning J T Potharat Ch van Ei J Zitwing P de Groot J L Grareateyn J W Woerloe H Sliedreoht en H Lugthart Voor getrouw achoolbezoek werden prijzen toegekend aan J Th M Smelt C F Nieveld L J M Hoogendoorn H W Kolater J H van Elk D Draaiama H Hoogendoorn C Sprnijt E A M Woloken P Q van Willigen J Amaaz J de Munnik W Bedij H Groenendal K den Blijker G G Bik D Nonner A van Eijk P J Kevet N Geitel J van den Heuvel G Hamerslag N Kunsel FEVILLETOK zij zich met loome schreden naar het ledikant waarop zij zich in haar volle lengte uitstrekte met de uitputting van een dronkaard Zg maakte met de saamgeknepen hand een beweging in de lucht en viel oogonblikkelg k in een vasten en zwaren slaap Boland dacht na over hetgeen hem te doen stond Heengaan dat was het weder vervallen tot armoede blijven dat was do schande Of hg moest voorwenden toe te geven aan de beden van Sacl en handig gebruik maken van deze gelegenheid om invloed te krggen op de ongelukkige zenuwlgderes XIII De dag was nauwelijks aangebroken Boland maakte zich gereed het hotel te verlaten toen er zacht op zijn deur werd geklopt Tot zgn groote verwondering zag hij Nelly binnentreden met bleek gelaat en nog geheel ontdaan door het heftige tooneel van den vorigen avond Wat verlangt ge meisje vroeg hij Zij bloosde sterk en sloeg de oogen neder Vergeef mij mijnheer als ik zoo vrij ben bij u in uw kamer te komen maar ik wilde u smeeken mij niet ongelukkig te maken U ongelukkig maken P hernam hg ten hoogste verbaasd Ik heb zander het te willen in mijn kamer gehoord wat gij met mevrouw heot besproken Uw vertrek zou mij tol do diepste ellende brengen Mevrouw zou mij nooit vergeven dat ik de oorzaak dronken niet genoeg echter om de walging van haar reisgenoot niet te bemerken Toen schaamde zij zich voor hem als zag zg voor het eerst het afgrijselijke van haar ondeugd in Ik bid u noem nog geen besluit Ge ziet wel dat het mij onmogelijk is met u te rodeneeren Och denk er nog eens over tot morgen Ik vraag u vergiffenis voor de waanzinnige drift die mij tot zulk een onwaardige daad heeft vervoerd Mijn besluit staat vast hernam hij kool bovendien zijn mgn moed en mijn geduld uitgeput Vaarwel Hij stond reeds op het punt de kamer te verlaten toen Sacha zich met moeite oprichtte naast hem kwam staan en ijn haud trachtte te vatten Noen neen ga niet heen Ga niet heen ik smeek er u om Als ge wilt zal ik mijn reis vierentwintig uur uitstellen Maar wees liof wees toegevend Ik ben zoo diep te beklagen I Zij sprak op hollen toon gelijk een steunende koortslijder Eoland boog voor hapr en vertrok Hij begreep wel dat zij hem noodig had dat zij ziJn bescherming op deze gevaarvolle en moeilijke reis niet kon ontberen Misschien hoopte hij in stilte niets liever dan te moeten toegeven Hij verlangde zoo hartstoobteiyk ziobzelven uit den afgrond van ellende op te beffen Mevrouw Beeding bleef eenige oo enblikken in gedachten verzonken verpletterd stnnn terwijl zij onsamenhangende woorden prevelde Eindelijk begaf i