Goudsche Courant, zaterdag 28 maart 1891

na Da aprekendste varen die in het arrondissement Sommelsdgk en in de veenkoloniën Op allerlei wyze heeft men getracht het sohool▼ennim ▼ tegen te gnan o a Tolksonderwg met schoolfeesten en menige gemeente met het geven van belooningen en het weigeren van bedoeling Spr vraagt lit het kwaad in de kindereu Hij antwoordt neen van de igde der ouders heeft men te kampen met onwil onverschilligheid bekrompenheid en zelfzucht Met een overstelpend aantal voorbeelden toont de spr dit aan Hiertegen zegt hij moet de wet te hulp komen £ r zijn zooveel honderden gevallen waarin niets verkregen worden zou zonder de wet en hoe dan met het onderwijs Daarom is leerplicht in Nederland de meest dringende eisch van dezen tijd Qg meent waarschijnlijk dat zoo n wet inbreuk zou maken op de vrijheid der ouders maar op een ander gebied kunnen ze ook niet doen wat ze willen Als men de kinderen beschermt tegen overmatigen arbeid zou het dan ook geen tjjd worden dal men hunne zedelgke vorming in bescherming nam Een tweede bezwaar acht ge wellicht het gedwongen worden ter school gaan waar ge dit niet verlangt Haar dat was een bezwaar de nieuwe wet die het bqionder onderwijs subsidieert heeft het opgeheven Alle dwang ia daardoor de wereld uit Dwang dns alleen en een gezegende dwang zou het zijn voor slecht gezinde ouders Ware ip de laatste wet leerplicht opgenotnen b jna zegt spr zou ik mij met rlo subsidieeriog kunnen vereenigen De tegenwoordige regeering zegt wel het i nu geen d voor leerplicht maar nooit heeft zij de noodxakelijkheid er van ontkend Er is ook niets in hare beginselen dat met leerplicht in strgd ia getuige du anti revotutionaire bekende onderwijzer Husen die meermalen voor leerplicht gestreden heeft De regeering is verplicht eene wet op den leerplicht in te dienen zoo zij iets kan wagen dan zeker dit zij zon daardoor volstrekt niet overmoedig zqn Z had op het stuk van koloniën en marine wel stouter stukken laten zien Eene meerderheid is er ongetwijfeld voor de liberalen zeker die hebben goed te maken wat ze als meerderheid verzuimden de anti revolutionairen ook Dezen bomerken eene strooming ten gunste van algemeen stemrecht Goed deze eisch is niet te keeren Maar eerst leerplicht dan is er van algemeen stemrecht niets te vreezen Dit zonder leerplicht is de macht in banden geven van dommekrachten in beweging gebracht door priesters en volksleiders TelM herhaalt spreker ten slotte hebben bezwaren en toch is die leerplicht het eenige middel om onderwijs algemeen te verspreiden Op dat belang hebben we nu te letten vootal nu er uit den boezem van het volk stemmen opgaan om leerplicht Aan de belangen van dat volk gedacht want een nieuw geslacht volgt op ons Spreker herinnert ten slotte aan een gedicht van Brester nHet nieuwe werk waarvan hg het laatste gedeelte voordraagt De spreker vond veel bijval en gedurende het debat bij enkelen tegenkanting In de gisteren te s Gravenhage gehouden zitting van het gerechtshof stond terecht een zestigjarig man als appellant van een vonnis der rechtbank te Rotterdam waarbij hij wegens oplichting veroordeeld waa Ot ee e geranggenisatraf van 3 jaar Hij zou namelijk hebben beweerd recht to hebben op eene erfenis ben van deze ramp want bet zou voor haar een ware ramp zijn als ge haar nu verliet Zij zou zich op mij wreken door mjj siaafscber te behandelen dan ooit of door mij weg te jagen Het verzoek van Kelly stemde overeen met de innerlgke wenscben van Roland Na zgn bedreiging wist hij niet best hoe te handelen om dia niet ten uitvoer te brengen Nu hij zijn dwazen trots van den vorigen avond betreurde had hij slechts dit zich onverwacht opdoende voorwendsel aan te grijpen Wees n et bedroefd hernam hij glimlachend Daar gij hel slachtoffer zoudt zgn van mijn besluit zal ik uwe meesteres niet verlaten Nell s gelaat helderde op Wat zgt gij goed O wat zjjt gij goed I sprak zij Boland schaamde zich eenigermate voor deze zoo weinig verdiende uiting van erkentelijkheid Zeg aan mevrouw Heeding dat ik tegen elfanr bij haar kom Sacha had dit bezoek niet durven hopen Toen zij zich bij hot ontwaken de gebeurtenissen van den vorigen avond weder herinnerde dacht zij fr met schrik aan dat zij zich alleen met haar kamenier in het hartje van het verre Westen zou bevinden Hoe zou zij van Roland gedaan krijgen dat hij op zijn besluit terug kwam zij meende hem te kennen en de voorgewende koelheid van den ongen man zijn ijskoude beleefdheid boezemde haar en eerbiedige vrees in Zij maakte een be veging en had briefkaarten on brieven geschreven aan reohterlgke autoriteiten ten einde schadevergoeding Ie bekomen wijl bedoelde erfenis hem was ontgaan eerst had hg een eenigermate gematigd bedrag gevorderd later meer en eindelgk zou hg niet minder dan ƒ 60 000 hebben gevorderd Hg schgnt er in geslaagd Ie zijn iemand te overtuigen dat een dorgelgke vordering tot schadevergoeding werkelgk bestond althans is hem op rekening van zgu vordering afgegeven een bedrag van minstens 8fiO Ter terechtzitting van gisteren verklaarde bekl Jat hem steeds vrgwillig het geld is geleend doch het O M meende dat wel degelgk door bekl op den geldleener eiu overwegende invloed is uitgeoefend door zgn samenweefsel vau verdichtsels omtant de erfenis en de vordering die hij had Mr H de Ranitz beweerde als toegevoegd verdediger op grond van de wgzo waarop door den wetgever art 328 Wetb van Strafr werd gciiitorpreteerd dat het bedrog vsn dien aard moest zgn dat een gewoon denkend mensch zou kunnen bespeuren dat hg bedrogen werd Dwazen worden door het recht niet beschermd Hier was de geheele opzet van het bedrog zoo ongelooflijk dom dat slechts een dwaas er de dupe van worden kou Hg couoludeerde tot ontslag van rechtsvervolging Uitspraak O April Men Bohrgft aan de AmterJanuiur Ik ben gisteren tegenwoordig geweest bij de opening van twee verzegelde iloozen waarin eieren gepakt waren die volgens eene geheel nieuwe wijze van bewaring waren behandeld Het was eene proefneming waardoor moet blijken of het mogelijk was eieren zoodanig voor bederf te vrgwaren dat ze na eenige maanden hun uiterlijk als versch gelegde eieren zouden nehouden zouder iels van hunnen smaak en voedzaainheid te verliepen De uitslag was alleszins gunstig In iedere doos lag een brieQe waarop de datum geschreven stond waarop de eieren waren gepalft en verzegeld Ze datoeren 30 Ang en 26 Sept 1890 De eieren uit beide doezen waren uiterlijk niet te onderscheiden van versch gelegde ook het inwendige leverde geen het minste verschil de smaak evenmio hetzg rauw of gekookt Over de meerdere of mindere voedzaamheid der eieren kan ik natunrigk niet oordeelen maar ik geloof dat er geen jelera conserveering van eieren mogetgk is De wijze van bewaring is een geheim toodat daarvan niets naders is te schrijven Ieder ei waa afzonderlijk in vloeipapier verpakt maar ik kon niet ta weten komen of deze wijle van verpakking noodzakelijk was of met Het vereischt wel een nauwlettende en acourate hand zoodat dit werk niet aan den eerste den besta kan worden toevertrouwd maar hot oischt volgen mijn zegsman weinig of hoegenaamd geen geld De bewaarplaats moet zijn droog koel en vorstvrij Thans zijn ook in druk verschenen de bglagen I behoorende tot het verslag over bet wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst In de eerste plaats de nota s van de heeren Bahlmann en I and voorts eenige aanteekuningen betreffende het personeel der handelsvloot en verschillende tabellen De Nota van den heer Bahlmann bevat een ui I van blijdschap toen Nelly zich van de ontvangen opdracht kweel Wij blijven vandaag nog te Chicago zeide zgtegen hare kamenier ilt wil wat uitrusten En verlangend er aardiger en mooier uit te zien dan gewoonlijk liet zij zich door het meisje met zorg kleeden Toen Roland de kamer van Sacha binnentrad stond hij verbaasd men zou in deze verleidelijke vrouw het door drank benevelde wezen van den yorigen avond niet hebben herkend Zij ging hem tegemoet vatte zijn hand en dwong hem naast haar plaats te nemen Zog mij dadelijk dat ge niet meer boos opmij zijt dat ge mij vergeeft Mevrouw Als ge zoo omatig blijft kijken durf ik nietsmeer ta zeggen Wees niet hard voor een armezenuwzieke die niet altijd weet wat zij doet O ik zoek geene verontschuldiging Die heb ik ookniet Ik pleit geen verzachtende omstandigheden Ik beroep mg i niet enkel op uw hart ik beroep mijook op uw edelmoedigheid Denk toch aan deverschillende gevaren waaraan ik tot Deadwood zalzijn blootgesteld Het zou slecht zijn mij ta verlaten op dit oogenbiik nu ik alleen u heb om mij te verdedigen 1 Er volgde een korta stilte zij keek Roland sraec kend aan Begrijp wel dat ik dergelgko tooneelen niet jzal dulden I gewerkt protest tegen de algemeene strekking van do wetsv oordracht Do hoofdgedachte van den steller kon worden geresumeerd in deze stelling Nederland heeft ter verdediging van zijn grondgebied in Europa en tot beveiliging zgner koloniën noodig een leger een legerreserve en eene volkswapening alle drie deze elementen waren iu de vroegere grondwet aangewezen en hadden met eenige moeite tot een deugdelijk stelsel van defensie kunnen gevormd worden Deze stelling wordt door den heer Bahlmann in het breedo uitgewerkt Maar hg is yun oordeel dat bg eene regeling van don krggsdienst als de thans voorgedragene die zoo goed in elkander zit dat zij als het wnro uit ééu stuk bestaat waarvan niets weggenomen en waaraan niets toegevoegd kan worden zonder bet geheel in gevaar te brengen geen serieus onderzoek van de ondardoelen te pas komt En ten opzichte van do financieele gevolgen geeft hg als zijne meeniug te kennen dat de raming van de Rogeering veeijte rooskleurig is en de verhooging van de oorlogsbegrooling zich onmogelijk kan blgvea bepalen tot een paar millioen s jnars De heer Bahlmann zagt In zekeren zin worden bij aanneming van het wetsontwerp den Minister van Oorlog oor het vervolg de sleutils der schatkist inhandeii gegeven en dreigt bij do vele technische verbet ringen die het oorlogsmaterieel nog jaarlijks zal noodig hebben als rookvrg buski uil brisante springmiddelen enz enz bet budget van Ooriog do moleniteen te worden dia de Nedi rlaudscha linnncicn in den afgrond sleept De Nota van den heer Land bepaalt zich tot opmerkingen over de marine Den inhoud daarvan resumeerande blijkt het dat de heer Land het wenschfllijk acht om wel volgens hot voorstel van de Regeering den gezamanlijken diensttijd te stellen op elf jaar maar dien ta venleelen in acht jaren dienst bij de aoliove zeemacht erf drie jaren bij de zeeweer Die verdeeling brengt de zaeweer tot de gewenschte sterkte en maakt do jaarlijkaohe lichting kleiner het laatste zeer in het belang van hot verkrggon van geschikte personen en van het slagen der pogingen tot kadervorming De uiterste krachtsinspanning dient bij da oef niog der dienstplichtigen voortaan te worden vermeden en toch dienen blijvender gevolgen ta wordea verkregen dan bij het tegenwoordige stelsel van oefening En dat kan zonder don eersten oefeningsigd te verlengen wanneer na eene eerste gazaraenlijke oefening van bijvoorbeold ééae maand de dienstplichtigen naar gelang van beroep en gebleken aanleg worden verdeeld ir stokers matrozen kononniers vletroeiers enz en dan individueel of in groepen in die bijzondere richting worden opgeleid De oefening der dianstplichtigen bg de zeemaelit dient voor volle vier maanden te geschieden op il schepen en vaartuigon van binnenlandsche verdediging Zelfs bij oen kleinere jaarlijksche lichting zal in dat geval meer drgvend materieel in dienst moehn worden gesteld maar dat ligt ook geheel in da richting van de hoognoodige verbetering der praetischa vorming van het binnenlandsch aanwezig officiers en vrijwilligerspersoneel De physieke toestand van dat laatste personed moet worilen verbeterd Verkorting van het vorbljjl in Oost Indié treedt bg de daartoe ta nemen raastregelen op daii voorgrond Het personeel moet i tgd worden afgelost en voltallig worden gehoudoi de bepaalde reserve steeds aanwezig Wees overtuigd Ik geef niet toe aan uwe beden ging hg koelvoort Do belangstalling die gij mij hebt ingeboezemd is verdwenen Maar Nelly heeft mg hrt izelfde verzoek gedaan Sacha kon een beweging van woede niet onderdrukken En ik dank mijn genade dus aan dat raei jfcZeer vleiend Dat meiaje is een vrouw evenals gg mevrow en evenals gij heeft zg recht op mijne bescherming Ik zie slechts één onderscheid tussohen de dienitbode en de meesteres de eene is arm de ndMis rijk Nu wil ik verstaat ge nu wil ik niet dat ge dat kind langer zult martelen Op die roixwaarde stom ik er in toe bij u ta blijven Har zoodra ge ontrouw wordt aan uwe belofte zal mei mij meer kunnen terughouden Denk er a n j ge tusschon hier en Pierre nog wal iemand zult j kunnen Vinden om mij te vervangen maar eenmaal I de prairiën ingegaan wordt u dat onmogelijk Be 1 denk u dus goed 1 Ik heb alias overwogen Ik heb u noodig 1 ik houd u bij mij maar ols vriend o jo aW vriend I Welk een geluk indien ge invloed op mg I kondet verkrijgen I Geloot m1j itc heb geen slecht karakier ik ben slecht geworden door kwade ge1woonlen O als ik eens nooit andera had ontmoet dm zulke fiere en edelmoedige monsohen nis gijl l ffordl ve volgd Een van de grootste hinderpalen legen die aangageven maatregelen en tegen bet geven van een verbigf in de gematigde luchtstreok van voldoenden duur is hot incompleet nan vrijwilligers Snelle aanvulling van dot tekort is dus voorgeBobrevon ook mot het oog op de binnenlandsche verdeiiigiug want zelfs nl werdeu alle wenschen omtrent aanvulling door dienstplichtigen en omtrent kadervorming vervuld dnn zullen toch ooret over elfjnroneen voltallig personeel on de noodigo reserve aanwezig zgn Zooala is gemeld badden curatoren van het gymnasium te Leeuwarden nnn den gemeenteraad voorgoateld aan art Il der vorordeuing voor die inrichting waarl ij het govon van privtmt ondorwijs door ilo loeroren wordt afhankolijk gestold van hunne vergunning toe te voogon do volgende bepaling Metprifaalondarwijs wordt gelijk gesteld het werken van leerliDgou onder toe icht en ten huize van leeraren ij wie zij nitt inwonen doch hadden Burg enWeths voor wio ioia buporking te ver ging de navolgende nnnvullini voorgesteld Belast eon der Icerai on zich met het toe Acht op het huiswerk vnneen dor leerlingen zoo gooft hij hiervan terstondkennis aan don rootur Deze brengt binnen driemaanden daarna aan don vader of voogd van dienloerliug advies uit omtrent de wenschelgkheid omdat toezicht al of niet tu doen voortduren Xadnt dit vooratol vm vorworpon maakte do heer F Plantinga liet voorstel van cumtoron tot het zijne In de Dinsdag namiddag gehouden raadsvergadering woril dit voorstel met 14 tegen 5 stemmen nnugenomon Buitcniandsch Overzicht De Neiie Freio Presse boricht dat Dnitsohland en Oostenrijk het over alle belangrijke punten un het handelsverdrag eens geworden zijn en do ondorteekoniiig der overeenkoinit onmiddolijk te verwachten is zoo niet heden dan toch waarschijnigk vóór Paschen Men ia het eens goworden niet slechts aangaande do qnaeetio der moest bogunetigde natie raanr omtrent een volledig tariifïordrag on bij name omtrent do inkomende rochton op het graan Hoeveel deze verlaagd worden wool mou nog niet zeker maar bot schijnt gebleven to ijn bij hf t voorstel dat Duitschland in den aanvang dood nnmchjk bij een recht van SVj murk Dillorenliaal recht bij het graan sohijnt niet te zgn toegoatnan Van don andoren kant heeft Oostenrijk toegestemd in voor Duitschland bevredigende verlagingen der rechten op nijverheidsproduolcn Nochtans zal door beide partijen dezo overeenkomst niet dadelijk bij den Ouatennjkschon Rijkaraad on den Duitscben llijkadag worden ingediend Zij znl slechts ala grondslag diencu voor de onderhandelinj en met nndero atnton welke Iwido mogeodhcdon in onderlinge verstandhouding zulh n aanknoopen Voeren deze onderhandelingen niet lot het gowensohte dool dan zal het verdrag tusschcn Dnitaohland en Oostenrijk alleen alngeii iij wel dan zullen allo handelsverdragen te zamen in werking treden Met het resultaat der Innlste zitting van de kamer vóór du Paaschvncuntio kan hot Italiaansohe minisierio alleszins tevreden zgn Mijk mon zich zal herinneren werd Zaterdag oen motie van vertrouwen in de regeering door de kamer nangeuomon met 256 tegen 96 stemmen een moordirheld voor hot kabinet nlzoo van 160 atemmon Dezo overwinning vnn den hoor Di Budiui bezit dos te grooter beteekeuia wijl niemand minder dan zijn voorganger zelve do leiding der oppositio hnd aanvaard bij het debat Orispi richtte zgn nanvallon voornamelijk tegen de korkelijke politiek dor regeering hij trachtto haar vooral iu een dubbelzinnig daglicht te stollen door haar te beachnldigen van welwillendheid jegens het Vaticaan terwijl hij haar tegelijkertijd het verwijt voor de voeten wierp dat zij oen ministerie uit do rechterzijde on hot centrum den ateun aannam dor uiterstü linkereijde Dit verwijt is voorzeker merkwaardig in den mond van oen staatsman die hot transform iame van wijlen Depretis tot in zijn uiterste conaequcntio hoeft toegepast Geen zinsneilu uit Criapi s redo heeft echter zulk opzien gebaard als dio waarin zij den minister van oorlog dringend aanmaande geen verandering in de wapening te brongen wijl daardoor veel tgd zou verloren gaan en men moeat toch steeds rekening houden met do mogelijkheid on een oorlog die zclfa reeds dit jaar zou kunnen uitbreken Wat beduidt do o sombere veronderstelling van den exminister y Dezo vraag wordt ijverig besproken went mon knu niet geloovon dat Criapi aldus zou hebben gesproken indien er goen redelgke grond voor zijn opzienbarende woorden bestond Of onthrak don ex rainiator presidenl een vasten grondslag og zgn critiek over het ministerio en zag hij zich dientengevolgo gonoodMnkt zijn aanvallen in den vorm van eenige gezochte verwijten en geheimzinnige toespelingen te kleeden Hoe het zg de heer Di Rudini heeft de slagen met behendigheid gepareerd Tegenover het in lange en weinig zeggende plirasen gestelde requisitoir van zijn tegenstander weea hij op zijn programma dat in dezo woorden is saam te votteni Bezuiniging en gemntlgdhoid in alles geen uiltartingon noch iij het binnen noch in het buitonlond kracht en wijsheid ten opzichte van het Vaticaan ou Europa aamontrekking in Afrika Uit da goedkouring dour do kamer aan dit regeeringsprograin verleend hoeft de hoor Crispi ervaren dat hij een ongunstig oogenbiik heeft gekozen om het kabinet te attnqueeron Hooft hij haast om de verloren plnala te horovoron de kamer heeft hot bewijs geleverd dat zij het kabinet Di Rudini eerst ann don arbeid wil zien alvorens hot to bo en to veroördoelon Tengevolge der nederlagen die do Duitscho socialisten in den Inntsten tijd bij werkstakingen liobbeu geledon zijn er tiisscheii do voornaiimsteannvoerders en edelegeerdou dor partij ondorh inilelingen govoord mot het gevolg dat thans reeds op versoheideno plaatsen aan do workliedeu wordt vurzooht zich tijdens het geringe ertior lietwulk zicli ovor het algemeen in do zaken van bedrijf vertoont van nrbeidataking to onthouden Maar tevens worden onilershanda de werklieden aangespoord tot oono huichelarij die hot duidelijkst ligt uitgedrukt in oon manifoat aan alle Duitscbe molnahverkers Mon zal zich herinneren dat vorscheiilono ondernomors liebbou bekend gemaakt geene werkliodon meer in dienst te willen hebben dan dio een sohriftelijk getuigenis ondertookenon dat zij goen ludon eener socinlislischo vorecniging zgn Naar aanleiding daarvan is in het sooialiatisoh manifest hot volgende opgenomou Nn rijpo overwoging zijn do ohdergeteokeiiden tot da overtuiging gekomen dat de werklioden onder de tegenwoordige voor heu ongunstige tijilsomstandighoden hunne organisatie slochts kunnen behouden wanneer zij zich in sehgn naar den wil dor onderiiüinera schikken de dwangacto der ondernoraers ondertoekouen on alzoo op verlangen van dio heeren verklaren tot geeno organisatie te behooren loiler veritandig werkman zal danrom toch aau zijno organisatie getrouw blijven Eene controle daarop is voor do ondernemers slechts in do minste gevallen mogelijk Iu eeno vergadering yon Parnellieten to Cork werd corgisteren medogedeeld dat Parnoll wol bereid is zijn mandaat neer te leggen doch eorat dan wanneer Maurice Healy dit voor4f zal hebben gedaan en zich tot borkiezing cnndidaat gestold zal bobben Ondanks do tegonsptank van den Chileenschen gezant te Parijs houdt de XIXo Siècle vol dat do Jhileensche congrestroej en de haven Antofagasta en do provincie van dij3n naam hebben bozot Do troepen nn president Balmacoda naar hot heet om der stad eon beschieting te besparen trokken terug naar Galama in nooruoostolijko richting op don voet gevolgd door do congrestroepen Do noorilolijke provincies Tnrapaoa en Antofagasta zijn nu geheel in de macht vaii bot Congres Do rogoering is gevestigd to Iquique londer oppor bestuur van do heeren Silva en Barros Luco do voorzitters van den Senaat en de Kamer Kapitein Monti do bevelhebber van hot oskador vormt met do beido voorzitters don raad die den gohoelen opstand leidt Daar du rijke noordelijke provinciën grootendeels de inkomsten der republiek Chili versohnffon is de toestand van het Congres derhalve het gunstigste President Ralraacedn moet voor het gedeelte des lands waar hij gezag oefent voor leger en bestuur elk jaar 50 000 000 i 60 000 000 dollars uitgeven maar in dit gedeelte bedragen do inkomsten slechts 20 000 000 dollars Het Congres heeft voor de marine en haar geringer aantal ambtenaren daarentegen niet meer dan 20 000 000 dollars noodig terwijl do rijke noordelijke provinciën 60 000 000 jaarlijks opbrengen Nu heeft president Balmacoda geen vloot en zonder schepen is voor hora geen overwinning mogelijk Daarom zal vermoedelijk de strijd op de lange baan worden geschoven terArijl het Congres het noorden en de president het zniilon bezet houdt In dit geval echter al Balmacoda wegens gebrek aan geld op den duur hot onderspit moeten de veu PETROLl ÜM i OTEERINGEi van de Makelaars Cantzliiar h Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Taiikfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fnst 7 50 September October November en Decoraberlovering ƒ 7 50 Stand Burgerlijke Stolwyk GEBOREN Teüfiis ouders H BreeJijk en J loeva Simon ondira L Koot en H Both GEHÜHD A Haas en E Molenaar ADV ERTENTIlSN Bevallen van een Jongen M L DIESTELBORST geb DlESTELBORai GetroQwd K A EMEIS en D VAN SCHIJNDEL die mede namens wederzgdsehe Familie bonnen hartelpen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelyk ondervonden Gouda 26 Maart 1891 Getrouwd WILLEM NICOLAAS van GARDEREN Cómmisaarit van Politie eu HENRIETTE G VERSCHÜUB die ook namens wederzjjdsche Familie hartelijk dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden 26 Maart 1891 Amsterdam Aan de Dames Slechts voor korten tijd Bij deze heett de ondergeteekende de eer aan de Dames van Qouda en Omstreken bekend te maken dat zij alhier van af DINSDAG 24 MAART in het Cafe Schaakboed op de Bovenzaal Kleiweg eenen Cursus inFiligrainwerk geopend heeft Deze van Italië b ons ingevoerde kanst is overal met de grootste belangstelling ontvangen Ik mocht daarvan de bewijzen ontvangen bjj mjjne Lessen te Maastricht Arnhem Zutfen sHertogenbosch Breda Dordrecht Schiedam Delft Leiden den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionnaten en H B Scholen voor Meisjes ben werkzaam geweest Na enkele lesuren is men reeds in staat te vervaardigen Armbanden Broches HalH en Horlogekettingen Vlimlers en Vogels voor Haartooi prachtige Takken voor Portretlijstjea Sachets en Toiletaptegels en Bloemen Daar ook het materieel zeer goedkoop is is een ieder iu de gelegenheid zich in het Filigraineeren te bekwamen De prjjzen voor het geheele onderricht zyn gesteld Voor Dames f2 Voor Kinderen 1 50 De Dames kunnen zoolang de Lessen volgen als haar gewenscht voorkomt De Lessen zullen plaats hebben tusschen 9 en 1 2 en 8 uren Ook worden zij aan huis gegeven V erschillende prachtige voorwerpen zyn te bezichtigen in den Kunsthandel van A KOK COMP Kleiweg en aan bovengenoemd adres E K PAPE Groote nieuwe sorteering A V OS Az Kleiweg E 73 en 73