Goudsche Courant, zaterdag 28 maart 1891

Maandag en Dinsdag 30 en Naart N 4489 IHfll WISBRÜllJ € fe LIFFliA ïI GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j Markt Wij maken in t bijzonder attent op eene zeer groote Sorteering KIJSDEB JURKJES in Tricot Flanel Mouseline de laine Cachemirel enz Markt GOUDA V De izuending van ad ertentiön kan gesciüeden tot eda aur les namiddags van den dag der uitgave MK Détail Verkoop tegen Engros prijzen fiedorende de TWEE PAASCBDAfiEfï de Wiokel gesloten zijnde Buitengewoon groote Seisoen Ëtalage yisie heeft gelegen en dns uiteriyk op 5 April aan de Vereeoigde Vergadering moeten hebben ingezonden j 3 dat de Vereen igde Vergadering op KaterI dag 18 April 1891 in het openbaar zal overI gaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening I Opgraaf en Hoogheemraden van Rijnland I Va dke dreggen Djjkgraaf I Mr EGBERT DE VBI E8 Secretaris I ADVERÏENTIEN i in e eBinnen en JinUenlanilHche Cou ranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie ünreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Afdeeling Garnceringen Taille Francais zwart gekl iSorab zwart en geki iMervellleox zwart en gekl Dioiré zwart en gekl Taffetas rayé et qiadriilé Ëcossals praclitige dessins Damassés zwart wit en gekl Pluche Fluweelen Good Galons Zilver Galons Tresse I Git en Soutache Galons Maria Stuarts 11edici Garneering voor Hoomo Korsages Hangergalons In goud en passement ZUDEII UUTEUr KANXaiOFFEN FicH va Concertdoekeii Zijden Koord Garen Banfi ENZ Hoogheemraadscliap Rij lani DIJKGBAAF e HOOGHEEMRADEN vam RIJNLAND brengen bij dezen ter kennig Tao Ingelanden 1 dat de Toorloopig opgenomea rekening o er het dienstjaar 1890 op de Secretarie Tan bet Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nar ter inzage ran een ieder zal worden nedergelegd van 26 Maart tot 7 April 1891 en aldaar tegen betaling van 15 cents in drnk verkrggbaar zal zijn tL dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter Flahel Blouses Molton Blouses Mouseline Blouses Satinet Blouses Coréelten Fransche Modelleo Glacé Bandschoenen Stoffen BoeSfClaars f oiletulle TH iiS9 PMTOPFEL PATEONEIT KotjsEisr ABTIKMLBlf voor COMMUNIE ABTIKMLSJ SCHOONMAAK NAAiaXEB f Fourniture AMERFOORTS mE BËIERSCHBIËR BROUWERIJ De directie maakt bekend dat de heer S VERHOEF niet meer roor haar werkzaam is maar dat nu al hare biersoortal zoowel Gebotteld als op Fnst verkrggbaar zfl gesteld bjj den heer P Tan UTRECHT Turfmarkt die zich voor de levering van B0CK PIL8E NBR BBfERSCH LAGER en GBRSTEBIËR beleefdelijk aanbeveelt AmerifooH 24 Maart 1891 Snelpersdruk van A BRINSMAN en Zn Gouda De oitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlijke Nommen VIJF CENTEN üit hoofde van het FAASCHFBEST wordt MaandagavoadgeenCOORANT uitgegeven Dit NDimner bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD Het Antirevolutionaire Manifest Dezer dagen is openbaar gemaakt het concept van een anti revolutionair manifest zeker als tegenhanger van dat der liberale Unie Bet is opgesteld door het centraal comité en bestemd om te worden behandeld in de deputatenvergadering welke den 12 Mei a s te Utrecht zal bijeenkomen Het kan zijn nut hebben de aandacht onzer lezen te vestigen op hetgeen er zoo al voorkomt op liet verlangiptje der tegenpartij het program toch waarop deze zich steeds beroept is in de praktijk gebleken niets anders te z n dan een algemeen schema van beginselen waaruit ieder neemt wat hem op het oogenblik het meest gepast voorkomt en dat men links kan laten liggen zonder ontrouw tenrorden aanzijneonderteekening het bindt tot niets Het tegenwoordige manifest echter schijnt alleen te moeten dienen als verkiezingsleuze voor dit jaar en bevat dus wat men in de eerstvolgende wetgevende periode wenschel k en uitvoerbaar acht De inleiding is merkwaardig de partj hlijft van oordeel dat onze staatkundige toestand niet gezond wordt zonder eene meer FeVtCLETOK EEN ONGELUKKIGE Aoor M Tranich xm 81 Zg sprak op droefgeestigen toon met de bedriegelijlo zachtheid der Slaviwlie volken die zelfs geen eigenwaarde meer bezitten als het te doen is om een gril to voldoen Ik zweer dat ge mü in het vervolg nietsmeer zult te verwaten hebbsn Ik ben altgd aan mg zelve overgelaten geweest Wie zou mij ook beknord hebben Ik tts u toe zoo noodig bid ik u zelfs streng tegenover mij te zijn noch mijn grillen noch mgn dwaasheden door de vingers te zien Behandel mij als een ondeugend kind ik zon zoo gelukkig zgn een heer en meester te bezitten Lag er een geheime bedoeling in deze zonderlinge woorden of overriel dit onbestendige wezen plotseling een aanval van haar zenuwziekte Nelly trad verlegen binnon om te zeggen dat het ontbijt gereed was Ik ben hard zeer hard tegen je geweest Nelly nemam mevrouw Boeding mijn vriend Roland heeft mg mijn ongelgk doen inzien Vergeef mij afdoende grondwetsherziening al ware het slechts om de samenstelling der Eerete Kamer te verbeteren en de rechten der minderheden daurzaam te waarborgen De Eerste Kamer blijft dus nog steeds een doorn in tvleesch en gaarne zou men weer terngkomen op het in 87 verworpen amendeuent Mackay dat dezelfde kiezers voor de Eerste en Tweede Kamer wenscbte dan kon men telkens beide Kamers gelijk omzetten Het comité is echter zoo wjjs dit zelf als een vromen wensoh te beschouwen want van eene nienwe herziening kan natuurlgk vooreerst niet komen Of daarmede ook duarzame waarborgen c te verkrijgen waren voor de rechten der minderheden is twgfelachtig dat vraagstuk Iaat zich niet zoo maar oplossen men zoekt er steeds naar als naar de quadratnur van den cirkel Art 1 luidt aldus 1 Voortzetting van de poging om een einde te maken aan de overheersohing waarmee het Uberalitme in zijn onderscheidene schakeering bjjna heel deze eeuw lang ons Chnsteuvolk verdrukt heeft en bjj vernieuwing dreigt te verdrukken en zulks door in zoover onze beginselen dit gedoogen het thans zittend Kabinet te steunen In het voorbijgaan wijzen wij op die verdrukking van een eeuw De liberalen een eeuw aan het roer Welk een verkrachting der geschiedenis Als onze anti revolutionaire medeburgers niet den baas overal kunnen spelen achten zy zich verdrukt Wjj zullen nota nemen van die nieuwe beteekenis van dit woord Het jonge meisje stamelde eenige woorden en verliet haastig de kamer Zj wist bij ondervinding dat de zachtere stemming barer meesteres nooit van langen dnar was en zij was minder bang voor den toorn van Saoha dan voor liaar uitingen van berouw Gedurende den geheelen dag was mevrouw Heeding buitengewoon opgewekt Veijongd door de koesterende zonnestralen uit den helderblauwen hemel uitte z j den wenscli oen wandeling rond de stad te gaan maken Zg had van Boland verkregen dat hg haar vergezelde en was nu zoo beminnelijk mogelgk ten einde hem hun voorbijgaande oneenighoid te doen vergeten Na het middagmaal begaf zij zioli naar haar kamer Daar zü den volgenden dag zouden vertrekken wilde zü eon lange nachtrust nomen Montfranc nam plaats in een l go van da opera ora daar den avond door te brengen Maar do melodieën van Mireille gezongen door oen reizend gmelsehap waron niet in staat zijne gedachten af te leiden Nooit had hg gedacht dat deze hevige twist op dio wijze zou eindigen Wat was dio Saoha toch oen zondorlinge trouw I Soms vroog hij zichzelven af of zg niet werkelijk eenige toegovendheid verdiende Hoe zou zg de bedorven ïrouw en tweemaal weduwe zij dio nooit gewoon was geweest oen andere wet te erkennen als haar gril lioo zou zij haar geaardheid hebben verzaoht haar begeerten lieteugeld Eigenlijk was zg niets anders dan een zieke een zenuwlgderes Hij horiauerde zich een gezegde ADVEQTENTIBN worden eplaaM van 1 6 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QBOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk den Maandags verschgnt Wy namen dit artikel echterin zjn geheel weder over omdat het eigeniyk de kern is van het geheele stuk De bedoeling is dus voortzetting van de affaire onder dezelfde firma De liberalen moeten er uit gehouden worden en dan mag er verder met de beginselen worden geschipperd en gemodderd zooveel men wil De bgvoeging in zoo ver onze beginselen dit gedoogen beteekent naar de ondervinding geleerd heeft niet veol Het tegenwoordige Kabinet een mengelmoes van heterogene bestanddeelen zonder speciaal antirevolutionair stempel hel zal weder kunnen rekenen op den steun van one Christenvolk daar het althans belet dat de liberalen aan Let roer komen En dat is nummer één van het antirevolutionair krijgsplan van fier ontrollen van het eigen vaandel geen sprake de weg moet openstaan om met de katholieken saam te kunnen gaan VFg aollen de volgende artikelen uiet woor delijk overnemen daar het geheele manifest in ons nummer van Vrijdag is afgedrukt Voorzoover noodig verwijzen wfl onze lezers daarheen en bepalen ons verder tot eenige kantteekeningeo Art 2 komt met het huismanskiesrecht aandragen dit schijnt een probaat middel tezgn om de overheersching van de eene klasse door de andere te beletten Welke klassen mag men vragen Indien die zinsnede eenigen zin heeft dan is het wellicht dat thans de werklieden door de werkgevers overheerscht worden Maar hoe is het mogelgk dat elke overheersching in omgekeerde orde worde voorkomen Moeten er precies evenveel werklieden kiezer worden ontleend aan Charcot irEr zgn in Europa tweehysterische volken de Franschon on do Bussen Evenwel heeft het eene noch dezelfde geaardheid noch dezelfde neigingen als het andere Roland verheugde er zioh over dat de zaak zulk een gunstige wending had genomen Aan den eonen kant was nu zgn tookomst verzekerd aan den anderen kant rorbeelde h j zich mevronw Heeding in zgn macht te hebben Verblijd over dit vooruitzicht kon hü niet voorzien welke verschrikkelgke gebeurtenis hem te wachten stond De spoorbaan eindigde bij Pierre een nieuwe stad gebouwd aan de oevers van de Mlasiuri Om de tweehonderd mijlen ongeveer 67 uren gaansl die deze stad van Deadwood scheiden af te leggen moet men gebruik maken van een zonderling voertuig door de Yankees brutaal weg met den naam van reiskoets bestempeld Helaas waar zijn de fraaie dilig encos van voorheen De stagecoacb in westelijk Amerika in gebruik is een soort van kar op tweo hooge wielen overdekt met een linnen huif Deze koets wordt getrokken door vier stevige paarden onder bewaking van een postillon en oen koetsier Deze hoeren weten zeer goed dat zij als vrije inwoners van het vrije Amerika er aanspraak op kannen maken de hoogste staatsambten te bekleeden Zij maken daar gebruik van door 7ich zes van de twaalf uren te bedrinken De reizigers mogen zich gelukkig rekenen als hun koetsier en hun postillon niet te voren den voorga