Goudsche Courant, dinsdag 31 maart 1891

ril è i x VOOSHEKN Wed BOELSUAIS Hoogstraat Gouést Steeds voorradig groote sorteering Ta fel en Dessertmessen VOOBSIVIJMES en VOBKEi alsnwde diverse soorten SCHAREN enz uit de fabriek der firma F Herder Mz Solingen Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaau van de Notaris G C FORTÜIJN DKOOGLEEVER op DINSDAG 31 MAART 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis VREDBBEST bewoond door den Heer HARDIJZEB aan de Markt van 1 Een goed onderhouden ruim gebouwd en op gnnstigen stand gelegen 9 TUIN en ERF aan den Korten Tiendeweg te Qouda Wgk D No 73 Te aanvaarden 1 Mei 1891 2 Een naast het vorige perceel gelegen Kaaspakhuis en ERF Wgk D No 74 Verhuurd tot 1 Mei 1893 aan den Heer A H SPRÜIJT voor 325 per jaar 3 Een HUIS eu ERF achter het Tuchthuis te Qouda Wgk L No 108 verhuurdbg de week voor 1 De perceelen zgu de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 10 tot des namiddags 2 oren eu op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Openbare Verkooping VAN Emm mmi De Notaris H GROENENDAAL te Qouda is voornemens op VRIJDAG 3 APRIL 1891 des morgens 9 uur in een der lokalen van de Sociëteit Ons Genoegen c te Qouda in het openbaar te verkoopen Een netten en zeer goed onderhouden bestaande o a in STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN CANAPÉ s LINNEN NENeu andere KASTEN LEDIKANTEN WASCH en NACHTTAFELTJES PENDULES VLOERKLEEDBN KARPETTEN KACHELS FORNUIZEN GASLAMPEN en BRANDKAST SERVET eu TAFELLINNEN PORCELEIN GLAS AARDEN BLIKen KOPBRWERK voorts ZILVEREN LEPELS en VORKEN en KRISTAL met ZILVER en GOUDEN HORLOGIES Eenige SCHILDERIJEN in olieverf Te bezichtigen daaga te voren van des voor liddags 9 tot 12 nur en des namiddags van 2 tot 5 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda all er werkgevers x Kan de wetdaarroor lorgen Hoe meer wg deze paragraaf bestudeeren hoe minder wg er van begrgpen Vermoedelgk hebben wg weder te doen met groote woorden zonder zin waarin de antirevolutionairen zeer sterk zijn Wjj i n nieuwsgierig te Tememen wat den steller roor den geest stond bg het nederschrgven van die holle phiase Of door de gelgkatelling van alle kerkgenootschappen de godsdienstvrede zoo verkregen worden wie zal tgelooven Wgselgk voegt paragraaf 3 er dan ook aan toe voor zooveel dit aan de overheid staat ntasschen wordt niét gezegd op welke wtjze de Ned Herv kerk schadeloos zal gesteld worden voor hare voormalige inkomsten die aan den staat zgn vervallen De stgl van paragraaf 4 is niet fraai Middelbaar en Hooger gebied van het onderwgs moet verder worden vrijgemaakt De voorloopige eiachen daaromtrent zgn niet groot Onzentwege mogen de godgeleerde faculteiten vervallen en aan het verleenen van het jut promovendi aan de Yrge Universiteit staats niet niets iu den w wanneer de staat maar de noodige waarborgen heefl dat de graden aan geen onwaardigen verleend worden Zonder staatscontrole kan hbt natuorlgk niet de acten van bekwaamheid voor lager en middelbaar onderwgs uitgereikt door de Yereeniging voor Christelijk onderwgs en andere particuliere instellingen verleenen immers ook geen bevoegdheid voor de school Indien dus de Vrge Universiteit staatsinmenging bg de examina toestaat dan zal er wel een middel gevonden kunnen worden om ian dit verlangen te voldoen De Kamers van Landbouw en Arbeid worden natuurlgk niet gemist het schjjnt dat daardoor de malaise bjj den landbouw en de sociale quaestie met eeu tooverslag zullen verdwijnen De ondervinding heeft zieker den stellers geleerd dat de bestaande Kamers van koophandel onzen handel hebben gered De voorgespiegelde bescherming bg de wet zooals de tgdsomstandighedea eischen moet zeker als lokvink dienst doen bg de bnitenIni Ernst kan het niet zgn wanneer men weet dat het tegenwoordige ckostehjk kabinet dien weg niet op vil en dat de huidige meerderheid de eenige poging die in dien geest gedaan is de wet Bablmann met algemeen goedvinden iu den doofpot gedaan heeft Verscheiden geuite fiuancieele wenschenliggm in de Ign der liberale partg en zallen wg gaarne helpen verwezenlyken Om echter niet al te veel op het liberale manifest te gelgken wenscht paragraaf 6 in plaats van progressieve inkomstenbelasting degressieve belasting op het roerend vermogen en vo daarbg vertterkmg van onze tarieven Versterking in wel pi zin Moet ép bate voor de s hat nomen tocht hebben bekend gemaakt aan de cowboys waarmede de weg bezaaid is ten einde hen tot het uitplnnderen van het gezelschap aan te werven Er zijn geen bruggen om over de rivieren en stroomen te komen Uier en daar is een pont aangebracht maar meestal moet men er maar op een ondiepe plaats doorheen gaan De maaltqden in de logementen ondencheiden zich door oen wanhopige gelijkvormigheid Tweemaal daags op vastgestelde uren wordt op smerige tafels een groote schotel opgediend met gerookt spek en sardappelen Vier en twintig nar na bet vertrek uit Chicago was mevrouw Bmding al baar beloften reeds weder vergeten Na zij de diligence vervulde met haar geklaag en gesteun over het wteede heen en weertehndden waaraan zij was blootgesteld werd zq weder geheel de onbeschaamde driftige vrouw van de eerste dagen Deze tergend eentonige prairiên dat in aanraking komen met harelooze en onzindelijke Indianen maakten een zenuwachtigen iodroL op de zieke die slechts door een verdubbelde dosis morphine haar kunitmatig verwarven krachten kon herwinnen Nu begon Sacha bang te worden ware Bolaud niet bij haar geweest dan zou zij zijn omgekeerd De schrikwekkende verhalen van haar vriendinnen te NewYork brachten haar verontrusten geest geheel in de war Tegen vier uur in den nacht naderde men het station WiUow Creek toen de reiskoets plotseling ittTent rktwöTd n of moet h t tarief versterkt worden in de richting van den vrgen handel Stuiting van het müitarieme Alweder een groot woord Heerscht er ten onzent militarisme omdat misschien enkele militaire regie menten herziening sischen en zal dat militarisme als sneeuw voor de zon wegsmelten door de overigens ook door ons gewenschte verbetering van het kazerneleven Gaarne zullen de liberalen medewerken tot sneller en goedkooper rechtspraak ten behoeve van den kleinen man uok de in dezelfde paragraaf verlangde administratieve rechtspraak is een detideratmn van de Unie m tar hoe die verbetering zal br ngen in de rechtspositie van den ondtrgteelaite is ons niet di elgk In de laatste plnata wordt verlangd eene Christelgke staatkunde in onze koloniSn Is dan de tegenwoordige politiek van den minister onchristelgk Waarschgolgk moet dit beteekenen dat men vrgheid verlaagt om de Mahomedaansche bevolking door overgverige zendelingen tegen ons in het harnas te jagen daarvoor zullen zslfs de anti revolutionaire kenners van de toestanden in Indië terugdeinzen Verbetering van bet zedelgk en maatschappelgk lot der aan Ons Rgk onderworpen bevolking ii een algemeene uitdrukking waarmede ieder vrede hebben kan maar waaraan ook niemand iets heeft Dat spreekt van zelf Hiermede loopt het manifest ten einde Indien het oas geoorloofd is onzen algrmeenen indruk weer tegeven dan zouden wg het volgende willen zeggen Het concept is zeer gematigd zoo gematigd zelfs dat de gedachtezich opdringt dat steeds het oog is gevestigd geweest op de katholieke bondgenooten die men niet missen kan Van hetgeen voor practische uitvoering vatbaar is behoort een goed deel tot de reeds lang bekende wenscben der liberale partg die daartoe gaarne tal medewerken Het overige bestaat deels uit oote woorden bestemd om indruk te maken op onnadenkende lezers maar die op den keper b€ chouwd weinig Iwteekenen of wel uit uitdrukkingen die tot saus moeten dienen om aan bet geheel een anti revolutionair genrtje te geven Van een moedig optreden voor eigen It iusel de vervanging van het revolutionair modern staatsrecht door de heerschappg van Gods woord geen spoor Indien wij het manifest in eenvoudig dnidelgk Hollandsch moesten overbrengen dan zonden wg het liefst de gewone advertentieformule gebruiken De affaire zal op denzelfdeo voet worden voortgezet verzoeke de gonst en recommandatie BINNÏ3NLAND OOVDA tS Haan ItSI In da Woenadag t Stolwükeralale gefcoodsa ver stilhield Creek zoo noemt men de stroomen die als de sneeuw gast smelten veranderen in niet te stuiten stortvloeden Verbaasd over het opoothood riep mevroaw Eeeding den koetsier aan Wat is erf vroeg zg angstig Daar de hoffelijke Yankee niet antwoordde sprong Boland uit het rijtuig om te zion waf er gaande was Na verloop van tien minuten kwam hij met de meest bedroevende berichten terug Het was onmogelijk dien dag verder te gaan er was sedert den vorigen avond een werkstaking uitgebroken onder de cowboys die bg het goederenvervoer dienst deden Het gezelschap Was wel genoodzaakt zich aan hun grillon te onderwerpan Er waren meneohon noodig voor het overbrengen van de koopwaren die in vijftien of zostien dagen van Pierre naar Doadwood kannen worden overgebracht Saoha jammerde luid Mijn God wat poet er van ons worden Stel u gerust mevrouw sprak Boland Een weinig geduld en de zaken zullen uanzelf terecht komen Laten wg den nacht in HHikit doorbrengen en berusten in ons lot Wat BStrefTde gevaren waarvoor gq vreest die komen mij tamelgk denkbeeldig voof Ik ben goed gewapend en zal den geheelen nacht geen oog dicht doen Ga dusrustig slapen ik zal over ons allen waken In waarheid was Montfranc echter alles behalve gerust maar hij wilde zijn reisgenooton niet bang maken Hij had vernomen dal een troep smoor e iii da lvergaderiDg van ketdykoollegematdehoofdingeunden van de Krimpenerwaard is de begrooting van liet hoogheemraadichap dienstjaar 1891 92 goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van ƒ S277I 96 aan ontvangst en uitgaaf De omslag per Hectare belastbaren grond ia bepaald op ƒ 8 50 Uitgenoodigd door het beetuur dsr liberale kiesvereeniging tè Stolwijk trad Donderdagavond de heer W F Tak van Schiedam voor do kiezers aldaar op tot het houden eener politieke rede Na een inleidend woord van den vooriitter dr L A van Langeraad behaudelde spreker de vraag oDoor welke oorzaken is in 1888 de liberale pattij iu da minderheid geraakt Ben onrverdoovend applaus beloonde hem voor zijue rede Van de gelegenheid tot debat maakte aUeen gebruik de heer Deroksen seorolaris der antirevolutionairs kiesvereeniging te Qouda Het samengaan der verboDdeu partijen werd door dezen spreker verdedigd de amenttelliug der Kerste Kamer noemde hij onwettig en aan de liberalen verweet h j nietsdoen Na repliek van den heer Tak sloot de voorzitter met eene hartelijke dankzegging aan den spreker en met een krachtig woord van opwekking tot de talrgk opgekomenen de bijeenkomst De vgfde cursus iu het teekenen te Haastrecht gedurende de wintermaanden door den heer M den Oudsten van Gouda gehouden is Woensdag geeinigd Hij werd kzooht door IS leerlingen 5 van welke r koetelooe van het onderwijs gebruik maakten Negen leerlingen volgden de lossen in het handteekenen en da overige die in het bouwkundig teekenen Hoe leekenen door onze aanstaande handelswerklieden gewaardeerd wordt kan hieruit blgken dat verzuimen hoogst zelden voorkwamen en dat vele leerlingen al de vyf cursussen die tot hiertoe gegeven werdsn bijgewoond hebben Uit Haastrecht tohrgtt men san de Sekoonh Cl Maandagavond gaf de heer O Van t Hoog in het gebouw van den Protestantenbond eene openbare uitvoering met zijn kinder vrouwenkoor en Prima Volta De meeste stukken werden zeer goed uitgevoerd en by alle was vporuitgang op te merken Het gehsele publiek was zeer voldun over den genotvoUai avond zoadat de voorzitter dier vereenigingen da heer i C Halier met recht mocht zeggen wq hopen u in den volgeoden winter weer te mogen hooren Het vrouwenkoor bood den directeur een prachtig zwart ebbenhouten met zilver gemonteerdsn dirigeantok aan Het vertrek van Hare Hajettaiten naar Arolseait bepaald op Donderdag 2 April aanslaande des morgens 9 32 per staatsspoor Hare Majesteiten zullen vergezeld zqn van ds dames freule Van der Poll baroaeass Van IttersuB en miss Saxton Winter en van da hoeren graaf Dtmonosan baron Sirtema en Grovestint en baron Taels van Amerongen benevens den referendaria van Harer M eateits Kabinet jhr Vegelin van Claerbergen Hara Majesteiten zullen in den laten ramiddagtt Arolsen aankomen Het vertrek uit Arolsen p extratrein is bepaald op 6 April en zal zoodanig worden geregeld dat HH UU den 7en April oif stroeks 9 nar voormiddag te Oetaau aankomen dronken bull whackers in vereeniging met squawmen blanken die met Indiaansche vrouwen t gehuwd in twist waren geraakt met de cowboys Als dat gebeurde hadden de eerlijke lui hetkwatd te verantwoorden De bandieten stelen de goederea en de Compagnie is genoodzaakt de reizigers schadeloos te stellen De prikkelbaarheid van Sacha nam nog toe tem men haar voor de tiende maal hotzelfïle gereokl voorzette bestaande uit brood spek en snijboonso Zg sprak geen woord maar Nelly kende mevroo Beeding te goed om zich in baar te vergissen Toei zij hare meesteres bleek en met schitterende oogw zag walgend van voedsel en overprikkeld door het misbruik van moiphine vreesde het arme meivs een verschrikkelijk tooneel Het logement bestond beneden uit een gwot kouken waar de doortrekkende gasten het maal gebruikten en eenige kamers op de eerste verdieping Saoha en Nelly hadden een dezer vertrekken Beland had een tamelijk ongelukkig zolderkamer voor zich gekozen waarvan het eenige venster op de prairie uitzag Vandaar kon hij uitzieu en de vrouwen waarschnwon als er gevaar dreigde Door de geheime onrust die hem bezig hield merkte hij het zonderlinge en korzelige gedrag van Sacha niet op Hij vermoedde wel dat zij het versmade middagmaal door wiskey zou verrangen maar daar hjj het toch niet kon beletten deed hg alsof het hem niet aanging WorJt temolgi Voor de vele bewezen van harteljjke deelneming ontvangen bg het overlgden van mijne geliefde Echigenoote MARIA ADRIANA THEODORA PERK betuig ik bg deze mgneu hartelöken dank H O HOEFHAMER Qouda 28 Maart 1891 Voor de vele bewezen van hartelgke deelneming ontvangen bg het overlgden van mgne geliefde Dochter Mevrouw MARIA ADlilANA THEODORA HOEFHAMER geb PEaK betuig ik bg deze mgnen hartelgken dank Mevrouw de Wed PERK geb Habtoou Hïijs Oouda 28 Maart 1891 Onzen dank aan allen die blgkeu van belangstelling hebben betoond bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Grootmoeder Mej C ZOET Weduwe van den Heer J v d Wolf Uit aller naam Wed L WELTER Gouoa 28 Maart 1891 N v d Wou Oproeping van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden in zake de bezwaren tegen het besluit der Vergadering van gecommitteerde ingelanden met het bestuur van den polder Eeeuwijk dd 8 Januari 1890 tot oprichting van een Stoomgemaal enz om zoo zg dit noodig achten hunne memoriën en bewgsstukken aan genoemd College in te zenden vóór den twintigsten April aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier e Gravenhage den 17 Maart 1891 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter TA VENRAAT Griffier Opentoe Verkooping te GOUDA ten overMlan van den Notaris G 0 FORTÜIJN DROOGLEBVBR op MAANDAG O APRIL 1891 des morgens te elf uren in het KofBebnis Habhonigs aan de Markt van Nr 1 Een goed onderhouden WIIVKELHÜIS en ERF iu de Korten Groenendaal te Gouda Wgk I No 197 Verhuurd bij de week voor 3 50 Nr 2 Een ruim WOONHUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Qouda Wgk I Nri 41 en 45 In drieën verbaard bii de week voor 3 80 Nrs 3 en 4 Twee ruime WOONHUIZEN en ERVEN in den Vogelenzang te Qouda Wgk M Nrs 113 en 114 Bg de week verhuurd voor 2 25 en 2 40 Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN eo ERVEN m de Komgnsteeg te Qouda Wjjk K Nrs 38 en 56 K Nr 38 is te aanvaarden 1 Meia s en K Nr 56 is bg de week verhuurd voor 2 En No 7 tot 11 Vier HUIZEN een PAKHUIS en ERVEN staande in een Poort of Gang tusschen de Wachtelstraat en hetMoordrechtsche verlaat te Gouda Wgk P No 197 tot 201 P 197 ia dadelgk te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhuurd en wel t Pakhuis P 198 voor ƒ 0 80 P 199 voor 0 90 en 200 en 201 ieder voor ƒ 1 10 De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling des morgens van 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigem Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Qouda Openbare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda IS voomememf op DINSDAG 7 APRIL 1891 des morgens 11 üur in het Hotel d Paaijw aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen 1 Een goed onderhouden WINKELHUIS met open ERF iu den Langen GroenendaalWijk 1 No 105 te Qouda Kadaster SectieB No 947 groot 92 Centiaren strekkendevóór van de straat tot achter aan de Zgl Verhuurd bg de week voor 2 60 2 Een HUIS en ERF aan de Raam of Koningstraat Wgk O No 75 te Gouda Kadaster Sectie D No 293 groot 45 Centiaren strekkende vóór van de straat tot achter aan den eigendom van de firma G Paisoa Zonïn Verhnurd bg de week voor ƒ 1 50 3 Vs Gedeelte in een Huis aan de Jerusalemstraat Wgk F nummer 4 te Gouda Kadaster Sectie C nummer 539 groot 30 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 Te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 nur en op den dag van den verkoop s morgens van 9 tot 11 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Openbare Verkoopingen VAM en Landbouwgereedscbappen ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda op WOENSDAG 1 APRIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Bouwmamiwoning Wgk F No 45 in Bloemendaal by Gtmda gemeente Waddinxveen van 12 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan eene ZEUG met BIGGEN eene breede en eeoe smalle SCHOUW een HOOIMACHINE BOÜWMANSGEREEDSCHAPPEN enz En op WOMNSDAOSAPRILlSOl des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning Wgk D No 291 aan de Gouwekade te Waddinxveen van 19 KOEIEN die gekalld hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEREN 3 SCHAPEN eene ZEUG met biggen een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partij MEST vier SCHOUWEN BOUW en MELKGEREBDSCHAP en voorts eenen 9 Waaronder eenig gewerkt G OU D en ZILVER Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris