Goudsche Courant, dinsdag 31 maart 1891

Goedkoopste en Soliedste 8fll GOUDA 28 Maart 1891 VEEGADEBING VAN DEN GEMEENTEEAAD Dinsdag den 31 Maart 1891 dot namiddags ten 1 ure Aan de orde Een Tooratel ran het Burgerlijk Armbestuur tot irgziging zgoer begrooting dienst 1890 Een roorstel fan de Commissie roor de Volksgaarkeuken tot wgziging van de begrooting dier inrichting dienst 1890 De Bekening ran het Stedelgk Museum ran Oudheden dienst 1890 Het voorstel betreffende den afkoop eener rente gevestigd op een perceel van den heer A Dam De benoeming van een Lid der Commissie van Administratie dor Stads Bank van Ijeening Naar wq vernemen is de voordracht van Mr Goeman Borgeaius op Woensdag 1 April te Zevenhuiien tot later uitgesteld De Vereeniging ter voorkoming van armoede te Berg Ambaobt heeft zich geconstitueerd Het reglement is behandeld en vastgesteld Het bestuur lal bestaan uit den voorzitter den secretaris en den penningmeester benevens aoht leden welke in de verschillend leelen dor gemeente woonachtig zijn Tot deze vereeniging ifjn reeds 263 personen toegetreden In het venlag van het toevluchtsoord voor veezen looals de inrichting te Nearboaeh en Nömegen thans genoemd wordt bipt dal van 1 Oct tot 81 Deo 1890 tan giftan ontvangen is ƒ 33 166 47 n dat de ontvangsten der drukkerij hebben bedragen 16892 17 De verloopen winter heeft door de strenge koude tot groote uitgaven verplicht Kr zqn maanden voorbjj gegaan dat elke week bgna 2000 Is gebruikt geworden meer dan fn gewone tgden Haar hoewel dit de kas schraal maakte heeft men in alle oitgaven kannen voorzien Naar w j vernemen hoeft het hoofdbestuur van den Anti dienstvervangingsbond de bekende verhandeling van den hoogleeraar dr C B Spruijt Mr 8 van Houten en het wetsontwerp op don militairen dienstplicht op ruime schaal verpreid Aan elk der leden van de beide Kamers der StatenGeneraal is een exemplaar van genoemde brochure toegezonden Gisteren vierde Z D H Mgr P M Snickers Aartsbusohop van Utrecht zijn gouden priesterfeest Bij die gelegenheid i hg benoemd tot commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw De Tgd schrgfl omtrent den juWaris onder andere De sombere ernst van den dag die alle Christenen vereent om den Kruisberg van den Igdenden Godmensch moge de Katholieken van Nederland weerhouden van feestelijk vreugdebetoon wij kunnen er ons niet door belemmerd achten in het uitspreken van een diep gevoeldo vereering voor den woardigen grgsaard die door den Opperherder der Kerk aan het hoofd der Nederlandsehe kerkprovincie geplaatst den vijfstigeten veijaardag viert van zgn heilige prlestorwiidtng Veeleer mogen wg zeggen geoft juist de Goede Vrgdag aan den jubeldag van onze Metropolitaan het eigenaardige karakter dat evenzeer strookt met de bescheidenheid van den noogen Kerkvorst als met de innige devotie van den doorluchtig pelgrin wiens wapenschild en wapenspreuk om het zeent van zijn vereering getuigen voor het Kruis des Verlossers en van zijn begeerte om in den lijdensarbeid van den Goddelijken Meester te aeelen En is het hem niet gegeven met de goudon pneeterkroon gesierd op dezen dag aan God hel offer brengen waarmede hg voor vgftig jaren altjeug MMM9 lanaae Snelper drnk van BRINKMAN m Zs Gouda 1 4489 Maandag en Dinsdag 30 en 31 Maart GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken TWEEDE BLAD sitie zal bestaan uit de Jong Czechen de clericale Duitsehnationalen en de anti Semieten en dat het niet aan strgd zal ontbreken daarvoor zullen da strgdlustige Joug Czechen wel zorgen De Amorikaansche Minister van landbouw Busk zal den decreet uitvaardigen betreffende het onderzoek van vleesch dat uit de Vereenigde Staten naar Duitschignd wordt verzonden Het Ameriksanseh vleesch zal voordat het verzonden wordt aan een nauwkeurig microscopisch onderzoek worden onderworpen zoodat men voortaan dit vleesch niet zal kunnen weigeren op grond dat het schadelgk is voor de gezondheid Men hoopt dat de Duitsche Begeering dan geen reden meer zult vinden om den invoer van Araerikaansch vleesch in de Duitsche havens te belemmeren Mocht echter de Duitsche Eegeeriug dit onderzoek niet voldoende achten dan zou naar uit Washington wordt gemeld de Amerikaonsche Bogoeriag voornemen zijn den invoer van Duitsche beetwortelsuiker waarvan de Vereenigde Staten elk jaar voor 16 000 000 dollars ontvangen te beletten BINNENLAND dig Leviet zgn intrede deed in het heiligdom wij verstaan ten deele althans het hooggestemd gevoel van heilige dat de ziel van den jubilaris vervult nu op den dag zgner eere Ook de zoo ruijnschoois verdiende hulde zijner geestelgke kinderen door hom kan worden neergelegd alleen aan den voet van s Heeren Kruis In de Maatbode leest men het volgende De Goede Vrijdag heeft dit jaar voor de Katholieken van Nederland eeo bgzondere betcekenis aangezien er mede samenvi lt de SOe veijaardag dor U Priesterwijding van Z D H Mgr P M Snickeis aartsbisschop van Utrecht De vreugde vindt geen plaaU in het htrt dat van de diepste smart is vervuld bij de gedaohte aan het vreeselijk Igden dat da Verlosser der wereld onderging tot redding van het menschelqk geslacht maar niets belet de gevoelens van dankbaarheid voor het heil dat ons op Golgotha gewerd te vereenigen met dia voor het geluk dat aan den beminden mttropolitaan van Nederland en in ham aan de Katholieken geschonken werd uurKerlljke Stand GEBOREN 26 Uurt Heiminni Ogibertai ouders k TMrn liel en M v d der Vli t OVEBLEDliN 26 Maan C Bennu 16 n L ot Klaveren huisvronw fan C J Geliaseo SS J 27 C Uogeraar 6 m 28 Ondgk 19 d Oodsrlroaifd 27 Maart 1 M Eadenburü 28 j en A BiDDeodgk H j J de Jong 29 j en M K Kagie 21 j Hot Bureigi van den Burgerlijken Stand 19 zal a s Maandag 2o FAASCHDAG van des VoormiJdags 11 tot des Namiddags 1 uur geopend zgn tot bet doen van aangiften van Geboorte en Overlijden ADVERTENTIE5 Fabrikant in Ël steroo$ ii PIeister ea Zal voorheen bediende b de welbekende firma WOLFF SCHUSTER te Rotterdam he gevestigd te Oouda KLEIWEG RN 8 hoek St Anthonieatraat boven de Koekbftkker VAN DBB WOUDEN Groot is dat geluk voor Hem en voor ons voor Hem want tot op hoogen leeftgd en in onverzwakte kracht heeft God hem gespaard en de gouden kroon wordt gedrukt op het hoofd van den Opperpriester die een halve eeuw lang met onuitputtelijken ijver arbeidde hetzg in de herderlgke bediening tot heil van velen of als leider der jeugd die zich aan den dienst van God wilde wgden hetzij als bisschop vén Hatflem s diocees of als Aartsbisschop van Utrecht m metropolitaan van Nederland voor ons want wg allen Katholieken van Nederland wie wij ook ziJE hebben veel te danken aan en zien met finfaeid op tot Hem die groote dingen in Gods K k deed en een tijdvak vulde in onze kerkelgke ges ledenis dat daarin met heerlij ke letteren zal eMkroven worden De naam van Mgr Snickers bet nageslacht zal dit nog beier weten dan ij is verbonden aan ontelbare gebeurtenissen die den bloei der Katholieke Kerk in Nederland bevorderd en ontwikkeld hebben Boiteolandscb Overzleht Voor Hoesten Verkoodheid Borstaandoeningen enz n3t Eindelgk is het toch den Oostenrgfcschen ministerpresident graaf Taaffe gelukt een moerderbaid in den nieuwen Rijksraad te vinden De meerderheid waarop de regeering voortaan zal steunen zal hoofdzakelijk bestaan uit de Duitsch liberalen en de Polen die samen met de bg hoerende elementen ongeveer 209 stemmen ter beschikking hebben Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschen RUNLANDSCHEN DRUIVEN BORST HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening W MUNGERT Aanvankelijk wilden de Polen niets van een dergelijk verbond weten want zg wareu bang voor het groote aantal der Duitsch liberalen waardoor zij slechts de minderheid in de meerderheid zouden worden terwijl zg onder de clericale meerderheid vau den vorigen Bijksdag een toongevende rol speelden Ten slotte is het echter graaf Taaffe gelukt deze bezwaren te overwinnen Na overleg met den Poolschen leider graaf Jaworski fen de hoeren Von Plener en Chlumecki de leiders der gematigde liberale en clericale Duitschers is een overeenkomst getroffen waarbg een algeraeene wapenstilstand is gesloten Utrecht Alleen echt verkrggbaar inflesscfaen van 2 Galden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaasd fabriekstempel te Te Gouda b F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bj i D den Hertog Oudewater bij P Jonker Idcnbarg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwök bij C G V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bfl Wed W Hendriks Graaf Taaffe verbindt zich alleen wetsontwerpen van gemeenschappelijk belang te zullen indienen en te verhinderen dat politieke quaesties en geschillen tuaschen de verschillende volkeren ter sprake komen Do verbonden partgen zullen dergelgke ontwerpen behandelen en de begrooting na onderzoek goedkeuren De Polen die de middengroep vormen zullen dan als bemiddelaars optreden tussohen de belde uiterste Duitsche vleugels en zoo zal de rogeeriog een meerderheid van 250 stommen te har r beschikking krijgen De verschillende politieke aangelegenheden zullen behandeld worden door een commissie boetaande uit de voornaamste leiders der drie partgen welke dan telkens als het noodig i met de regeering in overleg zal treden Op deze wijze is althans de zaak voorloopig geregeld Een krachtige eensgezinde meerderheid waarmede ingrijpende hervormingen tot stand te brengen zgn ia natuurlgk door dit drievoudig verbond met verkregen maar voorloopig kan ten minste de staatskoets weor in beweging gebracht worden De oppo