Goudsche Courant, dinsdag 31 maart 1891

Daar onz 8PAANSCHE en PORTUGEESCHE WIJNEN in de meeste hospitaloi ▼ an Eoropa als vmrsterkend middel gebmikt worden zoo kannen wg met gerustheid op hnnne zuiverheid wgzen Voor iiek i en herstdlmden ign ooxe Wgnen dan ook ten zeerste a i te bevelen Verkrögbaar te Chuda bp de Firma T CBMBAS WÊÊ Oe ondeigeteekende heeft de eer aan bare geerde elèves mede te deelen dat de B UEENEOMSTEU DEB H AMES als volgt zullen plaats hebben g 1 Cursus opi Woensdagf f April des 2 niorgfens ten 9 ure den 1 April des namiddags ten 1 ure j den 13 April des morjrens ten 9 ure den 13 April des avonds ten 6 ure GOSTUUEWESSSTEÜS worden gevraagd legen flink salaris op het Atelier van D SAMSOM waar tevens nog gelegenheid Is tot plaatsing van ecnige LEERLINGEN Dames genegen zicb voor den zevenden carsus te verbinden gelieven zich ten haren huize onder vermeld te vervoegen op Donderdag den Hn April f UEd Dw Dienaresse M ISEFEIS i nbare Vr Jwillige Verkooping REE uw IJ K in de Herbaig tui P BLONK a h dorp aldur op WOBJS8DAG 1 APRIL 1891 ten 11 are s nrorgena yan ZES WOONHUIZEN gemerkt B 18 en vlg met groot EBP WERP en verderen GROND gelegen nab den Poreester dgk in Middelbarg ie Heeuaiji ter grootte van 26 Aren 65 Centiaren Nader onderricht geeft Notaria Mr MOLENAAR te Waddinxveen Gez H ER lH Ai 8 Spieringstraat P No 13 maken bekend dat hunne Zaak 4 hniien verder is verplaatst F No 18 endatdezelve heden avond 8 aren weder opnieuw zal a BOE E2SriD worden en dat allen die boven de 10 staivers è contant zallen koopen de eerste 14 dagen een Cadeautje ontvangen in de hoop zy met een drok bezoek zallen vereerd worden met MEI eene flinke Dienstbode bg Mej VEENING Dubbele Baurt 7 DROP uit de blikken Trommel Wettig gedepoDMrd uümuntend middel tegen hoest scheikandig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht lo nette blikken Trommelen voor 25 eent door N KATBE Bandelamerk Co Gronuigen WAARSCHUWING Mea gelieve er op te letten dat elk stakja Drop de vorai heeft vim een zittende Kat Verki baar bfl H W M STEE V ENS Otmda L ERKELENS Botkoop C BOELEVEN Zoetermeer IiAbT POIZB oude m SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk ISriOHTCAP Verfcröjtboar bij PEETER8 Jz AU bewqs rsD eehtbeid ia cachet en kurk tteeds voorziaa vu den rnaia der Firma P HOPPE TR BE MARK psyip Mpj van Gebrs S EL Afflsterdam Verkrggbaar te Gouda bn P I OUDSHOORN Kleiweg G H f LAKERVELü Gouwe C vak VLIET Markt B van WIN 6EHDEN Crabethstr te Sdiomlitmen Wed P G VERDONK A C FUN vAs DRAADT OudewaUr W VERHOOKBN J C VERHEUL Woerden J GROEN Alfen a R 3 KOOLE Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 i 1 25 per kilo De Missouri Kansas Tezas Trust Company gevestigd te KANSAS CITY Maatscb ppelgk kapitaal Doll 5 000 000 waar Mi volgestort 1 000 000 Reservefonds op 31 Januari 1891 87 395 28 stelt door tnsschenkomst barer GeneraaiAgenten voor Heeren Makelaars en Commissionairs in Effecten 5 Paodbrieven verkrygbaar in stokken van f 2Ö0 f SOO film asoo voorzien van bal aarlyksche Coapons vervallende 1 April en 1 October betaalbaar in Ned Ct te Amtterdam Bg de uitgifte dezer Pandbrieven treedt de Haatschappg tot Beheer van het administratiekantoor Toor Amerikaanscbe Fondsen opgerigt door BROES GOSMAN tbn HAVE t van ESSEN en JARMAN ZOONEN te Amtterdam als TRUSTEE op en beeft als zoodanig het onderpand waartegen de Pandbrieven zgn uitgegeven onder haar bemsting Volledige inlichfingen verstrekken de Oene ntalAgenten voor het vaste land van Europa Void RATH h de GOËIJËN Amsterdam 50 Bodega s OVBB 3 3 S es TIENDEWEG 41 dc Wereld D M OttAMDS Miteiiips TE PARIJS Zenden gratis 80 franco het prachtig geïllustreerd HK ILIII met hüllandschen of franschen t kst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan iM JULES JILUZOT Cf PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prezen te bepalen üit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdz n BetleUfngen van 35 frana en kooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fniWI trtcM en orl oan Inkomende rechten in ulte plaalien van Nederiaml aan hul $ bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rioxptdUlikulo t $ Rozondaal Noord Binbant daarmede belast is 100 Dépdts IN EUnOPA Uorthwestem Facüc Eypotheekbank Gevestigd te Amsterdam UaATSCHAFFELUE LfITAAL lil UILLIOEN SüLBEN waarvan geplaatst ƒ 2 400 000 Gestort Kapitaal 942 600 Reservefonds 95 000 DIRËCTSURSïN H A VAN VALKBNBUBG Prmdent Directeur m Amerika Mr M P UE MONCHÏ j T p mjÉPIN l Amsterdam COMMISSARISSEN M J WALLEfi lid det firma Testas 85 Walleb te Amsterdam Commmarme W BEBEL Je u n Wed Gïkbert Kebei m G J ENGELBEBTS E C Ei geibeets Co Arnhera J NederUnd A M CANNON Oud Burgemeeater der atad Spokane Falie en President 1 van de Bank of Spokane Falls te Spokane Falls State w of Waabington U S A J B PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden te New Tork I De Northwestern and Faciilc Hypotbeekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit la stukken van 1000 en 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Zij zijn te GOUDA è pari verkrijgbaar bij de llniia Wed KNOX DORTLAND Onovert roffen KWA LITEITGegfarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Paljriek te Westzaan Opgericht 182Ö CHOCOLAAD GROOTËS MEV s STOFFWASCHE buitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffel k en goedkooper d t wauhloon voor hnneogoed MEY s STOFFWASCHE irdt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe uitstekei ssende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eefle met linnen overtrokken grondstof is van echt lianen niet te onderscheiden I uit eefle met linnen overtrokken en modellen iongtnt knag aTHB 4 V I V a J HEBZOO OOBTAhU p do iJii 16 yiy ndoiiJiiS M OOSTHS sifex Gangbaarste OnottoF Oroottal Ï dozijn D dozHo 45 lL e AliBIOW B 8 rHANKMH p doiUn 4 WAONBJ tr BTBTBAH P dmU p doi iMfS 75 p doi ptafS 7S LUrOOLHT B p dozijn 1 IS Verltrggbaar te Qouda by den Heer O A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bü MEY EDLICH Versand GeschSft Leipzlg Plagwitz saaBaiBasaBaaaaapaaaEanaSHaaHHHHHaHaBBaHHHMaMMMI Ontvangen eene groote sorteering Crème en Witte en afgepaste Gordijnen BABLMANN en Co GOÖDA OPENBARE YERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 6 APRIL 1891 des morgens na elf uren onmiddelyk na de veiling der tegen dien dag aangekondigde Veiling van Huizen in het KofSehuis HijiMONiK aan de Markt van Een in goeden staat van onderhond z nde mmmsm WASScmERIJ en DROOGERIJ genaamd DB O NJEBooMc met WOONHUIS een in 1884 gebouwd WASCH en 8P0ELHOIS ERF BLEBKVELD en eenen SCHUUR daarachter de vaste GERBEDSCHAPPEl daarbg behoorende en een looden BUIS of PJP uitkomende in den Bleekerssingelgracht tot het oppompen van water alles staande en liggende in de Robaarsteeg dicht bij de Houtmansgraoht Ie Oouda Wgk M o 135 en 136 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden b de betaling der kooppenningen op 1 Mei a s of zooveel vroeger als zal worden overeengekoQ en Te bezichtigen 2 3 en 4 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 8 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Aan de Dames Slechts voor korten lijd Bg deze heett de ondergeteekende de eer aan de Dames van Gouda en Omstreken bekend te maken dat zg alhief van ai DINSDAG 24 MAART in h t Café tSoHiiKBORD op de Bovenzaal Kleiweg eenen Cursus inFiligrainwerk geopend heeft Deze van ItaliS bg ons ingevoerde kunst is overal met de grootste belangsteüing ontvan gen Ik mocht daarvan de bewyzen ontvan f en bjj mijne Lessen te Maastricht Arnhem ntfen s Hertogenbosch Breda Dordrecht Schiedam Delft lieiden den Haag Haarlem en Utrecht in welke plaatsen ik ook aan de Pensionnaten en H B Scholen voor ben werkzaam geweest Na enkele lesuren is men reeds in staat te vervaardigen Armbanden Broche Hals en Horlogekettingen VUn Iers en Vogels voor Haartooi prachtige Tah ken voor Portretlijstjes Sachets en Toiletspiegels en Bloemen Daar ook bet materieel zeer goedkoop is is een ieder in de gelegenheid zich in het Filigraineeren te bekwamen De prgzen voor het geheele oiderricht zyn gesteld Voor Dames ƒ g Voor Kinderen 1 30 De Dames kunnen zoolang de Lessen volgen als haar gewenscht voorkomt De Lessen zullen plaats hebben tasschen 9 en 1 2 en 8 uren Ook worden zg aan huis gegeven Verschillende prachtige voorwerpen zgn te bezichtigen in den Kunsthandel van A KOK COMP Kleiweg en aan bovengenoemd E K PAPE m ƒ 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEPRIBS HKDOORN TIKCTUUJt nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verknis baar bij den Depflthonder L A DB VLETTER a 60 Cent per flacon met pensesl