Goudsche Courant, woensdag 1 april 1891

tv 4400 Woensdag 1 April 1891 OPEIBARETBRKOOPIH GOUDSCHE COURANT JSieuwH en jidvertenlieblad voor Gouda en Omstreken uDe Notaria H GROENENDAAL te Gouda voornemens in het openbaar bg inzet verging en a klag te rerkoopen op Woensdagen dsn 1 en 8 April 1891 telkens des voormiddags 11 nnr in het koffiehnis Tan den Beer J Ououk te Nieuwerkerk aan den IJuel 1 ËenUUlS ËRFeoTCIN aan de Weitzgde Tan den s Grarenweg nabj den Kortenoori te Aieuwerkerk aan den IJuél strekkende Tan den s Gravonweg tot aan het Tolgende perceel Kadaster Sectie B No 2018 en 2080 samen groot 7 are 73 centiaren Terhuard bg de week aan J KENNEDY Toor 2 50 Een perceel WEILAND gelegen aldaarachter het Torige perceel en strekkende totaan het kanaal Kadaster Sectie B No 1852 groot 48 aren Een perceel WEILAND gelegen aldaarnaast het Torige perceel strekkende ran dun sGraTcnwes tot aan het kanaal KadasterSectie B No 2019 en 2016 Hamen groot 39 aren 63 centiaren Ben perceel TUINLAND aldaar naböden Kortenoord binnendgks strekkende ran dedgkwatering irest op tot den eigendom vanMeTr de weduwe P C LANS Kadaster SectieB No 1804 groot 8 aren 60 centiaren Eenige perceeltjes DIJK DIJKWEILAND en WATERING aan den zoogenaamden Groenendgk nabg Kortenoord ten noordoosten Tan het Breede stak met de daaropstaande NOTEN BOOMEN en KNOTWILGEN Kadaster Sectie C No 1750 1752 1754 1756 1758 en 1760 samen groot 20 aren 48 centiaren Een ZELLING ftnaamd de Zelling bg Snoek onder Ouderkerk aan den IJud belend ten Zuiden eigendom van den Beet P TA T HOF STOLK Kadaster Sectie A No 1729 groot 14 aren 10 centiaren Bene ZELLING onder Gouderak gelegen tegenoTer de Mallegatslnis belend tenoosten eigendom van den Heer MAHLSTEDSen ten westen eigendom van den Heer J J HAVERKAMP Kadaster Sectie C No 679 ea 680 samen groot 71 aren 80 centiaren Alles te aauTaarden bg de betaling der kooppenningen TÓór of op 1 Mei 1891 Nadere informatiën ten kantore ran T00 noemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Opentare Verkooping j WADDINXVEEN ik contant van den geheelen Inventaris m de PAPIER FABRIBK é lINEftVA op Vrijdag den 3 April 1891 te beginnen s morgens 19 ure ten verzoeke Tan de beneficiaire Erven vu den Heer C va dbr TORREN Kz in of bg gemelde fabriek Het te verkoopene is vooral wat betreft den voorraad GRONDSTOFFEN en GEMAAKT PAPIER circa 20 000 Kilo in het breeds omschreven in billetten die op franco aanrage gratis te verkrggen zgn ten kaatore van den Notaris M I MOLENAAR te Waddinxvml die ook nlle verlangde informatiën zal geven Bezichtiging der afgennmmerdekoopen op 1 en 2 April 1891 Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en73 De Inaendlng van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den da der uitgave OiNTVAINGElN eene ruime keuze VOORJAARS en REGENMANTELS ft voor DAMES en KINDEREN Tricot ICiaa d er3 aa lceXL JONCE HEÉBEN DEIC SAISONS ooTOA BAHLMAIM en Co JftAGAZIJlV in TAPIJTEN Ontvangen de Nieuwe Patronen Brussels Tapistry Gonje Schotscli LOOPEES Gordijnstoffen Zeil Linoleum Kurklapijt EENK BUIME SORTEERINa Behangselpapieren Matten enz B DE JONG Behanger G OUWE C No 1QQ 200 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vaja SCHIELAND doen te weten Dati in voldoening aan art 31 van het R lement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN L HOOFDINGEN LANDEN PLAATSVEBVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 2 April 1891 van des voormiddag ten 9 tot cles namiddags ten 2 ure in dfe hoofdplaatsen der kiesdistricten Js bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning rfip Vergulde Koetsmagen voor het 2 kiesdistrict te Bleisivijk in het Gemeentehuis voor het 3 kiesdistrict te Nieuwerkerh ajd Yssel in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel Tolgeng roo ter 8n aftreding Tolgens rooster nn aftreding In het Itte DUtriet Voor den Hew P HOOGEEBEÜGGE JZ Boofdingeland j H NIC0LAA8 Hooldingeland Plaattmrvangtr j In hetide DiMrtiet Voor den Heer M C 1 A BICBON o J J VAN US8ELM0NDE J A VAN DBE SPEK HoofdingeUaid Plaatnenangtr In het e Dittriet I Tolgeni rooater Tan I ailreding Voor den Heer E JONUENEEL J OOGTËROM Hoofdingeland Hoofdingeland Plaatêvervanger In het 4de District Hoo dingeland 1 tolgeng rooiter ran Hoofdrngeland Plaatmenanger aftreding Voor den Heer W A va HODWENINGB TA SPRANG A KLUIT BZh Dat daarenboven in het 3de District de verkiezing moet plaats hebben van een Hoofdingeland Plaatsvervanger ter voorziening in de vacature ontstaan door de benoeming van den Heer G W LANS tot Hoofd Ingeland Deze laatste zoude als Hoofdingeland Plaatsvervanger in het jaar 1893 aan de beurt van aftreding geweest zijn S Voor de gewone verkiezingen zullen witte en voor de buitengewone verkiezingen rood gekleurde biljetten worden gebezigd DiJKOBAAF en HoooHBEMEADEN vau Schielaud De Secretaris Sentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEY Snelpersdrak A BB KMiH Zoo Gouda Oe uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De gemeentefinanciëü en de Tergouwsclie De Tergonwsche komt naar aanleiding van de tijdeljjke leening van 30 000 die de gemeente gesloten heeft om in het gebrek aan kasgeld te voorzien terug op de begrootiug voor 1891 en den daarover gevoerden fttrgd Onze lezers znllen xicb herinneren dat het anti reïolutionair orgaan het voornamelgk gemunt had op de uitgaven voor het onderwgn deze waren de oorzaak yan de verhooging der inkomstenbelasting Wg hebben toen in onze nommer van 22 en 24 ctober jl op de onjuistheid der cgfers van de Tergouwsche gewezen en trachten aan fa toonen dat het zorgen Voor goed en voldoend onderwijs is een door de wet aan het gemeentebestuur opgelegde verplichting iDe meergegoeden hebben in dit opzicht evenzeer recht op behoorlijke behartiging hunner belangen het onderwgs is geene bedeeling van overheidswege aan noodlgdende burgers maar een tak van openbaren dienst die bg de wet is opgedragen aan de gemeente ouder toezicht en medewerking van den Staat c Voorts schreven wg De gehecIe quaestie komt dus neder op de vraag of onze welvarende gemeente van 19838 zielen behoefte heeft aan middelbaar en hooger onderwijs Zoo ja dan behooren de middelen er voor te worden even goed als voor de andere meer materieele behoeften der stad De gemCfnteraad heeft deze vraag toestemmend beantwocrd en onzes inziens terecht FEViLLETOIM EEN ONGELUKKIGE Aaar iet Frantch XIII 23 Zoodra hg naar zgn kamertje was geklommen maakte hij het ronde zolderrenstertje open en keek naar buiten Het kamp der bull whackera kwam onmerkbaar naderbij De roode vuren vormden een verlichten halven cirkel rond het huis alsof de woudloopers de bewoners wilden beletten te ontvluchten Nu bevatte do reiskoets geen andere reizigers dan Saoha Nelly en Holand zg werden dus bespied De toestand verergerde Roland begreep dat hij alleen tegen vijf en twintig man niets zou kunnen uitrichten En waar zou hij hulp vandaan halen Drie uren achtereen week hij niet van zijn post vastbesloten zijn leven te wagen voor de beide vrouwen die zich aan zgne zorgen hadden toevertrouwd Plotseling kwam er beweging Duiten Eoland zag hoe de mannen de een na den ander opstonden en hunne harsttoortsen san de vuren ontstaken Wad waren hunne plannen Zouden zij trachten het huis in brand te steken Opeens keerden de bandieten i Naar onze meeoing kan de stad haar hand niet aftrekken van de h burgerschool of bet gjmnasiuni zonder langzamerhand af te dalen tot den rang van een landstadje als b v Oudewater of Schoonhoven Het gemeentebestuur behoort onze stad die zoo gunstig aan de groote verkeerswegen gelegen is de middelen te geVen welke tot verdere ontwikkeling kunnen leiden en daartoe behooren in de eerste plaats goede scholen een volledig stel inrichtingen voor alle maatschappelijke standen welke het verblijf voor gegoede families drsagIgk en begeerljik maken Andere zal men het zien gebeuren dat hoofden van handelshuizen en directeuren van groote pgverheidsondememingen gaan wonen in de omliggende groote gemeenten en met een spoorsbonnement hier hun zaken komen doen Dat zal den belastingschuldigen neringdoende en kleinen industrieel die zich niet zoo get kkelijk verplaatsen kannen zeker duurder te staan komen dan die enkele guldens die zg thans moeten opbrengen voor onmisbare inrichtingen waarvan daarenboven elk op zgu beurt voor zijn kinderen en pupillen genot heelt Gelijk gewoonlgk gaat heeft deze onze redeneering onze tegenstanders niet overtuigd Dit bhjkt uit het aangehaalde stuk door zekeren F onderteekend Deze zegt Wij hebben aangetoond dat deze weeldeartikelen muziekschool gymnasium oorzaak waren van de verzwaring der lasten en nog altgd wachten wg op het slotartikel van de Goudsche Courant die dit ons bewjjs zou trachten te ontzenuwen het logement den rug toe Zij richtten nu hunne schreden naar ecu door een houten hek omgeven park waar do ossen en paarden stonden die voor het transport van de koffers noodig waren Koland kon niet weten dat dit een van hun geliefkuosde manoeuvres was Zij steken de hekken in brand rond de bewaarplaats van de paarden Dezen door de vlafhmen verschrikt rukken zich los en hollen in woeste vaapt voort De bewoners van het logement geholpen door den koetsier en den postillon zetten Iien na en van dien tgd maken de schurken genruik om zich van de bagage meester te maken terwgl zij alle vermetelen die hun een zoo rijken buit zouden durven betwisten mishandelen of vermoorden Op dit oogenblik weerklonken kreten uit de kamer waar Sacha en Nelly zich bevonden Op du kreten volgde luid gesnik Roland begreep wat er voorviel Het onwaardige tooneel van Chicago werd te midden der wildernis andermaal afgespeeld i Hg had oplettend willen waken voor het leven zijner reisgenooten maar nu zag hij zich gedwongen de arme Nelly te verlossen uit de woede van een krankzinnige Ten halve gerustgesteld omdat de rooversder prairien zich schijnbaar verwijrteiden verliet Roland zgn venstertje en begaf zich naar de kamer van mevrouw Reeaing dranken is be De morphinist XIV die tevens door ADVBBTBNTIEN worden geplaattt van 1 5 regel 50 Centen iedere legel meer 10 Centen 6B00TB LBTTBBg worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Daartegen moeten wij opkomen Wij zijn nooit voornemens geweest meer over deze zaak te schrgven dan wg toen deden Anders zouden wg het niet ni elaten hebben wjj zgn niet gewoon te zwijgen waar spreken ons gepast voorkomt De bewering te weerleggen dat het tekort voortvloeide uit de kosten voor het gymnasium is onbegonnen werk Indien men uitgaat van de stelling dat de lasten niet verhoogd mogen worden dan kan men de overschrgding der inkomsten toeschrijven aan wat men wil en ieder zal dit doen naar zgne sympathiën en bijzondere inzichten Meteveoveel recht zou men de Openbare werken of iets anders weelde artikelen kunnen noemen en daaraan het tekort toeschrijven Wanneer in een gezin de qitgaven en inkomsten niet sluiten dan zal de een dit wjjten aan de sigaren van mijnheer en de ander aan de hoedjes van mevronw en beide met evenveel recht dat hangt maar van de opvatting af de meeste dames zullen wraak roepen over het weeldeartikel sigaren het gros der heeren over de peperdure modelhoedjes van mevrouw voor elk nieuw seizoen De onpartijdige vraagt alleen of aan dergelijke uitgaven meer besteed wordt dan de beurs dragen kan Nu weet ieder dat voor antirevolutionairen het onderwgs de bêtt noire is het ligt dus voor de hand dat middelbaar en hoogpr onderwijs het zullen moeten ontgelden tegen zulke kleurenblindheid baat geen redeneeren Blijkensbovenstaandeaanhalingen uit onze vroegere artikelen beschouwen wg de gemeentebnishouding niet uit hetzelfde oogpunt als het budget van een particulier Waar neveld is geen denkend wezen meer het is een dier geheel aan zgn instinkt overgelaten dat de toorn tot een misdaad kan voeren Saoha was zich zelvo niet meer meester zg wist niet meer wat zq deed Zij was alle beloften aan Montfranc vergeten Na vier en twintig uur lang met ziohzelve gestreden te hebben was de ongelukkige totaal uitgeput Daar Nelly het karakter barer meesteres beter kende was zij volstrekt niet gerust verre van het vertrouwen van haar beschermer te deelen verwachtte zg sedert hun vertrek uit Chicago steeds dat mevrouw Reeding haar hare vermetelheid zou betaald zetten Had het arme kind zich niet durven beklagen Zooals gewoonlgk zocht Sacha vergetelheid in haar beide vergiften zg verdubbelde haar portie wiskey evenals de dosis morphine In haar reisdekens gewikkeld lag mevrouw Reeding op den wit houten vloer uitgestrekt Met starenden blik in haar droomerijen verdiept bleef zij zonder te spreken liggen met een dreigende uitdrukking op het gelaat en bg kleine slokjes haar wiskey opslurpende Er heerschte een pijnlijke stilte ternauwernood afgebroken door het gebrul dat uit het vijandelgke kamp opsteeg Nelly hield zich zooveel mogelijk achteraf in de hoop dat hare meesteres niet aan haar zou denken en dat zij althans dien avond nog de gevreesde kastijding zou ontloopen Uren verliepen mevronw Reeding sprak niet bewoog zich niet Zou zij misschien tengevolge barer dronkenschap inslapen Plotseling sloeg zg met een onvorwschte beweging