Goudsche Courant, woensdag 1 april 1891

wij en de heer F de tering naar de nering moeten zetten is het voor den gemeenteraad de vraag of de uitgaven voor eiken tak van openbaren dienst in verband met de draagkracht der ingezetenen verantwoord zyn e i noodzakelijk met het oog op de tegenwoordige eu toekomstige belangen der gemeente Is dit zoo dan moeten de middelen door de burger worden verschaft anders guat de gemeente achterait en de misplaatste zuinigheid wreekt lich ten slotte op de burgerij die haar vertier ziet verminderen eu de waarde harei eigendommen ziet daleu Hieruit volgt dat ook w het gespartel van sommige gemeenteraadsleden om aan de voorgestelde verhooging der plaatselijke directe belasting met 12000 te ontkomen niet goedkeuren het ware verstandiger en meer iu overeenstemming met eeue gezonde financieele politiek geweest indien z y den moed gehad hadden impopulariteit te trotseeren in het welbegrepen belang der gemeente Na aldus in het licht te hebben gesteld waarom w geen verdere aandacht schonken aan het zoogenaamde bewijs der Tergonwsche komen w j tot de hoofdstrekking van het stukje in de Tergouwsche van j l Zaterdag De bedoeling is met de eigen woorden van den Voorzitter van den raad de gesloten leening voor te stellen als een groot bezwaar voor onze financiën Doch de Tergouwsche financier slaat alweder de plank deerlgk mis De aangehaalde woorden van onzen burgemeester in Oct j l uitgesproken hadden betrekking op de als sluitpost onder n 41 op de begrooting gebracht niet tijdelijk leening van 30 000 later door den raad gebracht op 28 700 ter voorziening in de kosten van openbaru werken lu die alleen zal worden aangegaan wanneer het blijkt dat de kosten niet geheel nit de gewone inkomsten kannen worden gevonden Van die leening is thans Maart 91 geen sprake geweest en kon ook nog niet gesproken worden omdat er op dit oogenblik niets te zeggen is van hetgeen het jaar zal opleveren Wjj hebben het vaste vertaroawen dat bet gemeentebestuur het daarheen zal weten te leiden dat van de bevo dheid tot leening voor openbare werken geen gebruik gemaakt wordt dergel ke sluitpost komt steeds op de begrooting voor zouder dat het er toe komt En mocht het er werkelijk toe komen dan zou het inderdaad om met den Voomtter te spreken een groot bezwaar c z n voor onze financiën Wellicht zou de strenge vorst die de scheepvaart drie maanden belet heeft haar invloed kunnen doen gevoelen maar meestal leveren de wintermaanden niet veel op Intosschen de uitkomsten van het dienstjaar moeten worden afgewacht voor men aan die leening kan denken De snuggere finan de dekens terug Neily sprak zij met harde stem Ik ben tot uw dienst mevrouw antwoorddehet meisje en stond op Geen praatjes gehoorzaam Nelly kende haar dienst die sich geregeld eiken avond herbaalde Wanneer mevrouw Seeding voelde dat baar zinnen beneveld werden en de slaap hur overmeesterde liet zij zich te bed brengen Beefde de kamenier of waren de vingers machteloos Terwql het meisje de blonde haren van Sacba losmaakte prikte zij hare meesteres met de schildpadden kam m het voorhootd De straf bleef niet uit Mevrouw Seeding gaf de ongelukkige zulk een hevigen klap in t gezicht dat deze in tranen uitbarstte In plaats van zoo gek te gaan builen deedje beter je werk te hervatten Ën toen Nelly bleef snikken sloeg de toom der Sussin tot waanzinnige dritt over Zij vloog op haar dienstbode toe ranselde haar wierp haar op den grond en trapte haar in woeste verbolgen heid Nelly viel achterover en smeekte om genade Koland verscheen op den drempel Ken oogenblik lang bleef hij onbewegelijk staan verlamd door dit betreurenswaardig schouwspel Maar in plaats van het woedende schepsel tot bedaren te breniren wakkerde het zien binnentreden vau Koland haar waanzin nog j meer aan Aan dat meisje bad zij een zoo diepe i vernedering ta danken gehad In zenuwac tige razernij trok zij haar slachtolTer bij de haren tot mid cier van de Tergouwsche sohjjnt dit niet begrepen te hebban mnar misleid door het toevallig gelgke bedrag dacht hjj daar zyn de poppen al aan t dansen Spoedig dus de groote trom geroerd Gelukkig geldt het thans slechts eene zeer onschuldige financieele operatie om in het gebrek aan kasgeld te voorzien het opnemen van ten hoogste ƒ 30 000 voor enkele maanden De heer F had dit in het voorstel van B en W kunnen lezen Deze zeggen Met eenige zekerheid mag worden aangenomen dat dit tekort niet bljjveud zal zjjn maar in den loop van den aanstaanden zomer weder zal kunnen worden gedekt Wjj hebbeu daarom gemeend U in overweging ie mogen geven om ter voorziening in dit tjjdelijk gebrek aan kasgeld eene geldleening tot een bedrag van hoogstens ƒ 30 000 aan te gaan voor dvi tjd van uiterlgk zes maanden Onnoodig is t te zeggen dat indien de kas zulks toelaat de leening na drie maanden zoo niet geheel dan toch zeker voor een gedeelte zal worden afgelost waardoor dan ook de kosten zullen vermiadoreu Eene financieele spacialiteit als de he r F bad moeten weten dat voor de door hem bedoelde leeniug geen wijziging der begrooting iioodig was want deze koint er in voor onder volgnummer 41 Dö thans toegestane tijdelijke voorziening kon niet geschieden zonder nadere wjjziging die dan ook als volgt is vastgesteld a Onder Hoofdstuk V der Inkomsten wordtals art 6 volgnummer 44a een post uitgetrokken Geldleening ter voorziening intgdelijk gebrek aan kaagehU 30 000 b Onder Hoofdstuk X der Uitgaven wordtals art 10 volgoaiomer Kilagebracht Kenteen aflossing der geldleening ter voorzieningin tjjdelijh gebrek aan kasgeld met onko8ten 30 000 verhoogd met ƒ 630 door afschrijving van den post voor Onvoorziene Uitgaven Het door den heer F gereleveerde bezwaar voor de financiën is dns nog geen werkei kheid en bet ziet er nog niet naar uit dat het zulks worden zal Een paar opmerkingen ten slotte Het raadslid Hoogenboom wedervaart werkelijk te veel eer indien men aanneemt dat God de Heere expresseljjk dezen feilen winter zou hebben gezonden ten einde het onhoudbare zgner redeneeÜng in het licht te stellen Indien het wereldbestuur volgeus dit beginsel werd geleid dan zou er weinig van terechtkomen want dwaze reden eringen fan gemeenteraadsleden ook van couranten financiers komen dagel ks voor en spreken elkaar vaak legen Wij hebben te veel eerbied voor den in het vertrek en zag daarbij den jongen man met een uitdagende uitdrukking op het gelaat aan Verontwaardigd vloog hq op haar toe met zulk een heftigheid dat Sacba verschrikt achteruit week Toen knielde bij neder en beurde de bijna bewu telooze Nelly zacbtkeos in zijn armen op Na haar overeind geholpen te hebben geleidde hg haar tot de deur waarbij hij hare wankelende schreden zorgzaam ondersteunde Ga zoolang naar mgn kamertje kind Ik zalniet toestaan dat ge hinger in dienst blijf bij dezednivelii Het jonge meisje gehoorzaamde en Boland stond alleen tegenover Sacba Deze nog jonge en schoone vrouw scheen afstootelijk leeljk onder den invloed van de woeste hartstochten die haar verleerden Gij hebt mij verstaan hernam bij op gebiedenden toon Nelly en ik verlaten uwen dienst Ik zou een misdaad begaan indien ik deze martelares niet onttrok aan de mishandelingen die gijhaar doet ondergaan Sacha barstte in luid lachen nit Weizoo mijnheer denkt ge dat ik nog langeruwe eeuwigdurende beleedigingen zal dulden Wieis hier meester Zij trad uiuiagend tot vlak voor Eoland Wie hier meester is ik hernam hij Gij zijt eene waanzinnige een dronken vrouw dronkaards en gekken sluit men op of men steltben ouder kurateele d en Almachtige dan dat wjj by Hem metgeduchte natuurverschijnselen dergeljjke kleingeestige bedoelingen zouden veronderstellen Wat betreft de vraag die den kiezers behoort te worden voorgelegd of zjj zichnog langer gedwee znllen krommen onder dendruk der gemeentefinanciën indien zy hunopbrengst in de dirkte belasting vergelijkenmet die van andere gemeenteu dan zullen jnzich gelukkig achten dat zg zich in het bezit van eeu voorzichtig en zuinig gemeentebestuur mogen verheugen Hier ter stedezal vermoedelijk de percentage van het belastbaar inkomen slechts ongeveer 2 pCt bedragenterwgl er tal van gemeenten zjju die 5 7 8 pCt betalen in sommige Friesche gemeenten Ook onder anti revolutionair beheer komenznlke hooRe bedragen dikwjjls voor Van e l krommen onder den druk is bij ons voor alsnog geen sprake BINNENLAND GOUDA 31 Maart 1S8I In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 15 leden werd bygewoond afwezig waren de bb Prince en Hoefhamer kwamen de volgeiida stukken in 1 Het verslag van de Openbare Gezondheids Commissie over 1890 Werd gesteld in handen van B en W nm te dienen by bet samenstellen van het Gemeenteverslag waarna bet tal oirculeereu b i do Uaadsleden 2 Het rapport der Kaads Commisaie bolast methot vo irloopig nazien dor Begrooting van hot Hoff mansgestichi dienst 1891 De Commissie adviseert tol goedkeuring di r Bagrooting doch geeft hh Begenten van dat gesticht ia overweging eenige wijzigingen t brenges betr de inrichting o a den aanleg van electrisoba schellen het doen schilderen van plafonds met een zachte tint waardoor hat lastige witten wordt voorkomen het aanbrengen v n een gashsard in de slaapkamer der directrice waarvan de Commiaai het betreurt dat deia niet bg de centrale verwar j ming ia opgenomen enz euz Ter visie 3o Missives van bet Burgerlgk Armbestuur en Begeoteo van de beide Gasthuizen inzendende era reclame op de kiezenlijsten waarop een paar Mdeelden voorkomen In banden van B en W om bericht en raid 4o Adreasao vaa H Gompens en H Bippinkta Gouda en D de Vries ie Spijkenisse verzoekewl benoemd te wordeu tot keurmeester voor hel vleesck en de visch Ter visie Bo Een adres van H van der Maas gepatenteeril vissoher kennisgeveude door de strenge orst van dit jaar veel nadeel in zijn beroep ondervonden te hebben en verzoekende daarom vergunning om gedurende I Mei September October en November met dobbers Getergd trad zg op haar tegenstander toe en gsf hem een slag in het aangezicht evenals zj tien minuten te voren Nelly had geslagen Maar na verloor Boland alle lelfbeheersohing bij greep Sacha bij de polsen doch zij had nog wilskracht geuoeg 1 om zich uit zijn forachen greep los te rukken De I zenuwachtige opgewondenheid van de morphinists I verdubbelde de krachten der vrouw Begreep zjj dat zg och genoodzaakt zou zgo toe te geren dit zij in dergelgkeu strijd de overwinning niet au behalen f De Bassin liet baar blikken woest rond waren om eou wapen te vinden Opeens uitte ï een kreet van vreugde Zg haalde een lang mes uit een schede die gestoken was tusscheli een lederen riem van haar reisdeken Het fijne lemmet trof Boland in den arm on verwondde hem licht Toen verliet hem alle bezinning zijn bloed kookte Het een onverwachte beweging pakte hg mevrouw Reeding beet Zij verweerde zich en trachtte op don grond te glijden om aan hem te ontkomen maar de handen van Boland strengelden zich vast om den buigzamen hals der jonge vrouw De strijd was kort snel en hijgend Zg woedend weerstand biedende hij mot de vingers koortsachtig vast ineengesloten Plotseling antsuspte mevrouw Reeding leen kort reutelend geluid haar oogen sperden zich overmatig wijd open en met een werktuigelijke beweging zonk haar hoofd achterover iffordl ce volgd n fuiken te mogen vieichen iu de wateren der gemeente In handen van B en W om bericht en raad Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Staten voor kennisgeving hadden aangenomen het raadsbesluit van 0 Maart betr het aangaan eener geldleening ter voorziuuing iu een tijdölgk gubrek aan kasgeld De Baad verefjuigdu zich zouder hoofdelgke stemming met de vroeger ingekomen voorstellen Tot wijziging der begrooting van bot Burgerlijk Armbestuur dienst 189Ü Tot wijziging der bogrooting van do Volksgaarkeuken dienst 1890 Tot goedküuring der rekening vaa het Siedeigk Museum vuii Oudheden dienst 18tfU Tot afkoop eener rente gevestigd op eeuperceel vau den heer A Dam Tot Lid lier Commissie vuu Administratie der Stedelijke Bank vuu Leeuing werd uerbeuoemd de heer C 11 Prince Door den Burgemeester alhier zijn met ingang van 1 April l 9l benoemd lot agenten van politie der 3e klasse A Kamstrn P Leoiueijer A Mulder J V I Jdeulen M Heilcens E VinK H VVortmiiu e I J Simoiiis terwijl met ingang van dienzelfden datum tot Hoofdagent van p lttie is bevordtjrd de agent van politie Ie kl G Landwehr eu tul Hoofdagent VHU pulitie titulair du agent vuu politie Ie kl J F Zitwlug Tot biunenvader en moeder in do Werkinrichting alhier zijn benoem de heer W F Meger eu Ecbtgenoote te Amsterdiim die deze benoeming hebbun aungeuomen Gisteren werd op Oet middagappel doof den Majoor Butaljons Comiuandnut de zilveren medalje voor Ü4 jarige trouwe dienst uitgereikt auu den Adjudant ünderoli Kórnmaun Door eenige ouderofficieren werd hem een geschenk tot huishoudelijk gebruik aangeboden In oene tapperij in do Vogflenzang had gistornamiddag een hevige vrcbtpurtij plaats Zekere schipper A G werd aldaar door E W K met een bierglas ernstig verwond op het hoofd eu in hel aangezicht Dr Levedag logde het eerste verbaud Procesverbaal wordt opgemaakt Men leest in de Slaattcourant Het beeft der Koningin Weduwe Begeutes behaagd hij besluit van 28 Maart 1891 n 2 met ingang ipx 31 Maart 1891 1 op het daartoe door hem gedaan verzonk aan den soboutbij nachl H Dysennok een eervol ontslag te verleenea als minister van marine Onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige oiensten door hem in die betrekking aan Hate Majesteit on den lande bewezen 2i te benoemen tot minister van marine den heer G Kruys kapitein ter zee Do 105o algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van t algemeen zul 20 Mei te Amsterdam in het gebouw vuu de vrgo gemeenle gehouden worden onder voorzitterschap van den hoer mr H J Kist Het hoofdbestuur vraagt een crediet van ƒ 1000 aan om daaruit do middelen te vinden om het tot stand komen van plaatselijke volksoredietbankeu bij voorkeur op coöperatieven grondslag te helpen bavorderen dit bestuur stelt ook voor dan volksalmanak niet meer te laten verschijnen vorder vraagt bet oen crediet van ƒ 1600 om een onderzoek naar do beslaande ziekenfondsen in te stellen en machtiging om het volgend jaar weer sprekers uit te zenden Verder vraagt het uog ƒ 2000 voor het schoolfonds 552 21 om een tekort te dekken der commissie tol verbetering der arbeidswoningen 1500 om eau onderzoek m te stellen omtreul armenverzorging en ƒ oOO als bijdrage voor liet museum van voorwerpen tot bevordering van veiligheid eu gezondheid in tabrieken en werkplaatsen Allee het dep Kotterdam heeft een voorstel ingediend en wel om 6000 subsidia te ontvangen voor tegemoetkoming m de oproeping der ta bouwen induitriesohool voor meisjes H M de Koningin Regentes heeft besloten als beschermvrouw dor Nederlandsche Maatschappij ter bevordenng van nijverheid op Ie treden en alzoo bij 7 t PP J P vervullen van wijlen M Koning Willem III Sedert hare vestiging m 1777 heeft de Maalscuappg steeds de hoogo bescherming der vorsten uit Utl Huis van Oranje mogen genieten Pid HeÏH oorspronkelijke opera in 3 bedrijven eu 8 lafereelen woordtfn van den heer J F A Beiger te Amsterdam muziek van den heer Joh W Weusiuk te Deveuter zal op 3 April te Zutfen en op i April te Deventer worden opgevoerd onder medewerking van ruim 60 dames eu heeren en eeu kinderkoor van 60 Solisten zijn de heeren J Schmier Ie bas aau de Holl Opera C J Wensink uit Arnhem en W H Smeenk uit Deventer Ouverwacht ontsliep gisteren te s Gravenhage de gepensioneerde vice admirani de heer J W Binkes eeu vlagotficier die gedurende zijne eervolle loopbanu aan het land en aan het hoofd van deu staal gewichtige diensten heeft bewezen Gedurende meer dan wee eu veertig jaren den Irn October 184T trad hij als adelborst Ie klassi in dienst an ilsn 1 Maart 1890 werd hij als viceadmiraal gepensioneerd na de verschillende rangen met groote onderscheiding tu zijn doorloopen stond Binkes mot groot talent en buitengewoao toewijding ilo bulungen der zeemacht iu lerschilleade betrekkingen voor Zoo vervulde hij gedurende een geruimen tijd hot gewichtig ambt vau commandant der zeemacht en chef van hel departement van marine in Nederlandsch Indie Als cominnadant van het koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord wijdde hij zijuo beleidvolle zorgen aan do opleiding vau toekomstige officieren en uog in de laatste jaren bleef hij als lid dor oommissie tot het examiueeren vrin zeeofficieren en adelborsten mot belangstelling de studieu der mariceoHicioren volgen De heer Binkes heeft deel uitgemaakt vau de staatscommissie voor de jongste grondweteher ioiiing waarin zijne voorlichting zeer op prijs werd gesteld Word da overledene als zeeofiioier zeer gewaardeerd niet het minst worden zijne verdiensten liooggeschat door wijlen Z M den Koning die hem daarvan monlgvuldigü bigken gaf o a door de benoeming tot adjudant in buitengowonen dienst Bij s Konings dood was Biukos een der oud gediendeu van hoogon rang wien do eer to beurt viel het stoffelijk overschot van de i overleilen vorst naar Delft te begeleiden als drager van waard igheidsteekeneu des Koniogs Buttenlandscli Overzicht Do Naw rork Commercial Advertiser meldt dat Mao Kinley besloten beeft zich candidaat te stellen voor de eerstkomende presidentsverkiezing eu dal hij mot dit doel zal trac ten zich tot gouverneur van den staal Ohio te doen verkiezen De griepepidemie breidt zich te Chicago bij voortduriug uit eu heeft reeds veel sterfgevallen veroorzaakt Ook te Wabash Pittsburg eu Alleghany heerscht de ziekte doch zij is daar van miuder kwaadaardigen aard Het algemeen gevoelen is dat de moordaanslag waarvan do Bulgaar che minister Beltscbetf het slachtolfer is geworden niet aan staatkundige beweegredenen maar aan een particuliere wraak legen Slambuloft is te wijten De staat van beleg is te Sofia afgekondigd Er zijn 250 personen iu hechtenis genomen onder wie Karawelott Naar men thans meent zou Stambuloff wel gewond zijn De Duitschers zijn voornemens den aanstaanden verjaardag van Bismarck op morgen 1 April schitterender dan ooit te vieren om t even of de Keizer dal aangenaam vindt of niet Ouder de cadeaux welke Bismarck kri t behoort eeu volledig stel tafelzilver voor 24 personen i t komt van de Duitsohe iudustrieelen eu zal dus wel zwaar zgn misschien ook smaakvol De iudustrieelen hadden zoo rgkelijk geteekend op de lijst voor dit cadeau dat er een aanmerkelijke som overschoot welke is besleed om een stuk land aau te koopen dat midden in Friudriohsruh lag en de bezitting te onvrijer mankte omdat er een vorblgf op was voor zomergasten Terwgl hel zich laat aanzien dat er bij de verkiezingen iu het 19o kiesdistrict van Hannover Geestemunde Otterndorf tussoheu do nationaalliberalen vrijzinnigen en socialisten een zeer levendige strijd zal worden gevoerd wordt van daar gemeld dat prius Bismarck iiidien hg gekozen wordt de benoeming zal aannemen maar zich zal voorbehoudcu wanneer en in Uoe ver bij zijn mandaat zal uitoefenen Do verkiezing van eeu lid voor het Engelsche Lagerhuis iu Noord SIigo waarbij Parnellislen en anti Parnellisten elkaar weer heftig bestrijden is nu bepaald op 2 April Namens Parnell treedt als candidaat op zekere heer Dillon terwijl een der wethouders van Sligo Collery tot candidaat der tegenpartij is benoemd Intusschen is de verkiezingsstrijd in vollen gang en de leiders van beide partijen zijn reeds druk in de weer Do heeren Sexton en Healy bieldeu te Sligo eeu bgeenkomst waarin zij zeer fel te keer gingen tegen Parnell die inmiddels hetzelfde deed ten opzichte van beu te Skreen Teu einde echter te toonen dat hg zijn tegenstanders niet vreest reed Parnell met zijn volger eveneens naar Sligo W iar hij iu zgn hotel terstond een redevoering hield De tegenpartij poogde hoewel tevergeefs de bijeenkomst te storen Eenige anti Pamellisten luidden de braudklok en riepen dat er brand was iu het Imperialhotel Daarvan maakten anderen gebruik om naar het slation te loopen en een brandladder te halen Fluks werd de ladder naar het hotel gebracht en voor de ramen geplaatst der zaal waar Parnell sprak maar de politie merkte het schelmstuk spoedig en nam weer bezit van de ladder die iu triomf naar het station werd teruggebracht Tol dusver zgi Parnellislen en anti Parnellisteu nog mei slaags geweest maar men verwacht eenige rumoerige dagen in dit district een voorproefje van hetgeen weldra te Cork zal volgen Het gevaar eener algemeene werkstaking door de Hunegouwscho mijnarbeiders is voor het oogenblik althans geweken Doch ook slechts voor het oogenblik want de verbittering zoo wordt uit Cuesmes geschreven is groot over de ougerechtvaardigde verlaging der loonen waarin niet de arbeiders alleen eene uittarting zien der mijubezitters Zaterdagavond zgn er te VVasmes te Quareg on en te ïrameries talrijk bezochte vergaderingen gehouden lle zoo wordt uit VVasmes gemeld aan de Peuple het orgaan der werkliedeupartg te Brussel hebben moties nangeuuincu tot verda iug der werkstaking tot 20 April ten einde de manoeuvres der patroons te doeu mislukken die partieele werkstakingen trachlou uit te lokken ton einde de algemeene te doen schipbreuk Igden De arbeiders wordeu gevoelig gekrenkt in hunne eigenliefde door de slechie behandeling waaraan zij van de zijde hunner chefs blootstaan en ook door de loonsverlaging en door hüt inhouden nan loon dut hier eu daar met tergende gestrengheid wordt toegepast Desondanks zulleu zij nog eenigen tgd geduld oefeneuen opdat do werkstaking welke in het vooruitzicht ligt algemeen en eenstemmig zij Het wordt bevestigd dit de Oostenrgksche mi nisterpresident graaf Taaft o geslaagd is in het vormen van eeu regeeringsmeerderheid beslaande uil da Polen de liberale Duitschers en de gematigde clericala Duitschers van graaf Holienwarth Betreffende de houding dezer meoiderheid leu opzichte van de aanhangige geschillen wordt uoz medegedeeld dat graaf Tanffa wat Bohème belrefl met de leiders der drie partijen is overeengekomen het bekende vergeljjk te handhaven dal door Duitschers en Oud Czechen werd goedgekeurd mnar waartegen de Jong Czechen ich met alle macht hebbeu verzet Vermoedelijk zal de rijksraad reeds in het begin van April bijeen worden geroepen INGE ZON DEN Geachte Redactie In uw nummer van 31 Maart komt een kort verslag voor van de vergadering gehouden te Stolwijk waar de heer Tak van Schiedam voor de kiezers als spreker optrad In dit verslag zijn echter een paar onjuistheden die mij iets laten zeggen wat ik niet gezegd heb Ik heb niet gezegd dal de 1ste kamer onwettig was zonder meer maar dat du holvxrk der Liberalen gekozen onder een onrechtvaardige Kiettaiel met minderheid van itemmen onuiettig in de meerderheid teas Dit heb ik aangetoond met cijfers en wel dat do AntiLiberalen ruim 102 000 en de Liberalen slechts 84 000 stemmen hg de Prov Staten vecktezingen uitbrachten en niettegenstaande deze laatste verre in de minderheid waren circa 100 leden meer in de Prov Staten brachten En waar nu de Prov Stalen de Ie Kamer kozen de Liberalen dus met minderheid van stemmen de meerderheid der Kamer uitmaakten De 2e onjuistheid is dal ik niet gezegd heb dat de Liberalen niets deden maar wel heb ik e ii dal dit Ministerie in vergelijking mol andere Liberale Ministeries volstrekt niet onder de Werkelooze kon gerangschikt worden Ik kan echter de verslaggever dit wel vergeveu want wanneer men door deu voorz of door den Politiekeu Bedenaar op zeer humane wgze voordurend in de rede gevallen wordt en dit het spreken wel eenigszinds bemoeilijkt heeft ook de verslaggever met dit bezwaar te kampen If dankzeggende voor de verleende plaatsruimte teekeu ik Hoogachtend UEd Dw Dienaar H M DEBCKSEN Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VeUiug 31 Maart 1891 Woonliuis Tuin en En Tiendeweg D No 73 ƒ b00 kocper I A Cats