Goudsche Courant, donderdag 2 april 1891

PAPIEEHANDEL FABBZEZ VAH PAPIEBEU ZÈMM Snelpersdrukkerij OPGERICHT 18Ö6 Onzen geachten begunstigers ntiaken wij bekend dat JOHAINNES WEBER een deelgenoat geweest is in de zaken van J A WEBER nu J A WEBER ZOON Achtend en aanbev end J A WEBER ZOON TERSTOND GEVRAAGD een GesÈMkt WEUKMAIT eenigszins met het knipen bekend in de Bierbrouwerij van A TON LOM Molenwerf Gouda Ksnapakhnis en Erf D 7 ƒ 4200 en InvenUris ƒ S60 kooper A K van de Garden Hais on Erf achter het Tuchthuis L 101 470 kooper I A Cats 336 Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Dinsdag 31 Maart No 12728 ƒ 20 000 No 38 S7 2 000 No 646 12262 f 1 500 No 6107 18309 18836 1000 No 8605 20829 400 No 6485 11012 17 35 200 No 1746 20975 100 Wegen plaatsgebrek worden do prijzen an 30 morgen opgenomen PETROLEUM IVOTKEKINGE van de Makelaars jCaRtzl ar Schalkwijk te RoUerdam Be markt was heden vast IrfMo Tankfust 7 46 Geïmporteerd fnst 7 60 April Mei Juni en Jnli levoring 7 35 Augttstustevering 7 45 September October Novemberen Deoember leverng 7 55 HureorMjke S a n l GEBOSKN 27 Murl AdoU U ilhelm oudirt H A DiMltlhorst CD M L UiatelhoTst SS Ggiberdiiia lioaizi oudprs B W tjq de Pi oordl fn H to der Wolf 20 Fn derik oodiri A Stolk rn A Srboaten OÏKRI EDEN 28 M irt C Hooimeijer 7 lü E H U Dckkmga S5 d 30 M Tijixiat 19 d ADVERTENT IÈN Op den 29 ie Maart OTerleed te Leidfn onze geliefde Vader en Behowdvader de Weleerwaarde Heer GERRIT JOHANNES tan DXK ROER Ëmeritaa Predikant in denooderdom van 66 jaren H B TAN DgB ROER T VAN DÏE ROER Enoklbrkgt Gouda 31 Maart 1891 Beden OTerleed te Baam zacht en kalm onze geliefde Vader Behawd en GrootTader de Heer B tak GAKDERËN in den onderdom Tan 74 jaren Uit aller naam W N TA GARDEREN Gouda 31 Maart 1891 MOLOSATIE ACCOOfill Bjj Tonnia der ArroDdusements Rechtbank te RotUrdam dd 25 Maart 1891 ie bet door JOHAMiMS GERRJTSEy Koopman en Winkelier in groenten te Gouda aan zgne crediteuren aangeboden nccoord gehomtkogeerd en Terbindend verklaard OTereenkomstig de bepalingen der wet De Curator Mr J H UITEBWIJK Te BUUR tegen 1 Mei a a een goed ingericht WOONHUIS met Tm aangenaam gelegen aan de Wachtelstraat bewoond door wjjlen MeTr de Wed JAEGER Hanrprgs 250 Adrea C LAPEBER Wachtektraat Wegens Tcrtrek naar elders ter OTername aangeboden een netten Vrouwenzaak in SAJET GAREN en BAND PORSELEIN GLAS en AARDEWERK te bevragen bg J T PIJLEN Keizerstraat 205 Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heer en Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdrak van A BRINKMAN en Zn Godda I Men biede het geluk de hand SOCOOO MARK als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt ile nieuwste eroote GeldverlciUnr die door de Hooge Regeering van HauiburtT goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts fveiitige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loten 50 Ü00 prUzen bedragende O SS3 005 Iv£ar3s Hark Iprgs 1 prijs 1 prijs 1 prijs prgs 1 prijs ter volledige beslissing zullen komen daaronder lyn kapitale prgien van eventueel 500 000 bij uitnemeodheid echter a M 300 000 8 prijtenaM 16000 s M 200 000 26 pryzen a M 10000a M 100 000 66 prezen kM 6000 bM 75 000 lOAprgzenüM 3000 aM 70 000 203pryzeD M 2000 aM 65 000 6prgunaM 1500 SprgzenaM 60 000 606 prgzen a M 1000 1 prgs a M 66 000 1060 pnuteo a M 500 Ipnjs aM 60 000 30930 prgzenaM 148 t prijs aM 40 000 17188 pr a M 800 200 1 prijs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 Me prüstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prgstrekking dezergroots door den Slaat gewaarborgde ielverlotiag kost 1 geheel origineel lot ilacbtt H S of 3 601 half 8 1 80 1 kwart l i 0 90 tegen inzending van het bedrag in baokpapier of per poatwissel Alle commissies worden onmiddelgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd n ie ler speler ontvangt van ons de met het wapen van den staat voorziene Orlfineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieel plan waaruit de verdeeling der prijzen op de Verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten 0e uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt ondel waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing de Belanghebbenden door onze Correspondenten in alle groote plaatsen van Nederland benrerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk bepnstigd en onder vele andere aanzionlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofd treffers verkregen on onze Begunstigers z lf uitbetaald o a Hark SSO OOO 1004MIO 80 000 0 000 40 900 enz Het IS te voorzien dat bg deze op den hechtsteo grondslag gevestigde onderneming van alle k nten op eene zeer iferkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoerende bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk ge val voor den 15 AFBIL e k te doen toekomen EAUFMNN SIMON Bankten en GeldwisselaarH in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot hiirtoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor hf t verfolg boraoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Openbare Verkooping I mmm ooebem De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is Too rnemens op VRIJDAG 3 APRIL 1891 des morgens 9 nnr in een der lokalen Tan de Societe t Ons Genoegen c te ijiouda in het openbitor te Terkoopen £ en netten en zeer goed onderbonden bestaaJide o a in STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN CANAPÉ s LIN NEN en andere KASTEN LEDIKA WEN WASCH en NACHTTAFELT IES PENDULES VLOERKLEEDBN KARPETTEN KACHELS FORNUIZEN GA8LAMPEN en BRANDKAST SERVET en TAFELLINNEN PüRCELEIN GLAS AARDEN BLIKen KOPBHWERK ToorU ZILVEREN LISPELS en VORKEN en KRISTAL met ILVfi en GOUDEN H0RL0GIE8 Eenige SCHILDERIJEN in olieTerf Te bezicbtigen daags te Toren van des Toormiddatrs 9 tot 12 nnr en des namiddags vao 2 tot I5 nnr Nadere informatiën geeft Toornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Wegens VERBpUWING van het locaal znllen op Vrijdag den 10 April 1801 s Toofniiddags 9 nnr in bet Vendnbnis aan de Nienwsteeg Wjjk E No 17 te Goüda ten oTerstsan Tan Notaris MONTIJ N aldaar pnbliek worden Terkocht Al de aanwezige Meubilaire en andere Roerdnde Goederen Te bezichtigen des daags te Toren s paai Tan 2 5 nnr Openbare Verkooping ten riversUan van Mr I MOLENAAR Notaris ten hnize plaatselijk gemerkt D 42 aan de brog te WADDINXVEEN van den geheelen ziudelgken deftigen goed ondelrhonden L BOEDEL waaronder gepakt GOUD en ZILVEI nagelaten door den Heer C tan dbe TORREN Kï op VRIJDAG 24 APRIL 1891 smoifgens ten 9 nre Di Terkoopipg gaat a contant Bezichtiging ii gemeld hnis op Donderdag 23 4pril 1Ö91 van 9 tot 4 nnr Breeder in billetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen 1891 N 4491 Donderdag 2 April 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN wosden geplaaM ran 1 5 regela 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTKB9 worden berekend naar plaatsmimte De nitgare dezer Goarant gesohieüi dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Bovendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De prg per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Afcoaderlüke Nonunen TUF CEJSTEN De insendlng van advertentiön kan geschieden tot eda nor dea namiddags vatf den dag der uitgave ken Hoe het broosl en de bescl it er uit gezien zullen hebben behoeft men niet te vragen I Gaat gij opgeruimd lachend het kantoor van den ontvanger biiinen om u te ontdoen van uwe penningen Intjisschen majoor ik protesteer legen de wijze wraarop door u over alle schutters gesproken wordt U heeft alzoo ook in het leger gediend heeft u daar ooit iemand aangetroffen die uit liefhebberij zijn tijd uitdiende en ia er tusschen het als soldaat dienen ea geoefend te worden om in oorlogstyd zyn plicht te doen geen groot onderscheid Het is waar de soldfiat begint met méér tegenzin dan hy eindigt maar hebt ge er ooit onder aangetroffen die niet reikhalzend den tyd tegemoetzagen waarop zij weer naar hunne haardstede zouden terugkeeren Dat terdere diensttijd uitdienen met lust en opgewektheid ik geloof niet dat er velen zgn Gij kunt toch en jammer genoeg niet tegenspreken dat afkeer voor het soldatenpak by ons te lande wel degelijk bestaat ea dat de lotelingeo in dea rog l niet wetea hoe spoedig zy de uniform weer mefbiltuie bnrgerkleeding zullen verwisselen en al is ons tegenwoordig militiestelsel met zijne plaatsvervangers daaraan schuld te ontkennen is het niet Wat trekt ipen zich in de groote steden van ons land van het leger aan wie neemt er eenige notitie van altijd buiten hen die tot de sohuttery behooren eu ook niet allen Ik weet óók jniet of dat gaarne geoefend worden om in oorlogstijd zyn plicht te doen wel juist is maar wèl weet ik dat uw dat nimmer zéér misplaatst is en dat er wel degelylc wanneer de nood aan den man komt er nog velen in ons land zullen gevonden worden die zich gaarne zullen oefenen om bun plicht te doen Evenzoo weet ik dat er zelfe in tijd van vrede nog velen zyn die zich vrijwillig oefenen met geen ander doel dan als het noodig is van dienst te kunnen zyu by de verdediging van ons vaderland En nu majoor uwe schutterij i BINNENLAND Aan het postkantoor Oouda en de daaronder ressorteeroude hulpkanloren werd gedurende demaand Maart 1891 Ingelegd ƒ i903 Z4 terug betaald 3777 79 f Het laatste door dat kantoor ulfgpgeven boekjedraagt bet nummer 2616 i Bij vonnis der rechtbank co s Hage van gisteren werd beslist dat waaneer een deurw4 rder krachtens vonnis eene woning ontruimt en d deur gesloten vindt hij niet noodig heeft den bijstand van eenoommissaris van politie om de deuren e doen openen Ben eisch tot schadevergoeding deswege door iemandwiens woning ontruimd was tegen e deurwaarder ingesteld werd op dien grond by voormeld vonnisniet ontvankelijk verklaard De N H Ct bevat bet Töigende ingezonden stuk Jan den Uoogedelgatrmgm heer H W G KowNo majoorcommandant der dienaldoende tchuttery te Oouda üoogedelgeitrenge Heer Naar aanleiding van uw schrijven in de iV Ti Courant van 25 dezer zij het mij vergund zonder de redeneering van mr 8 tan Houten te volgen of te bespreken een woord tot u majoor te richten Gij verwyt alle schutters dat zy jaar in jaar uit dienen met tegenzin zich zoeken te onttrekken aan den dienst en voortdurend onwil en onverscliilligheid toonen Mec de meeste bescheidenheid majoor dit kan ik niet met u eens zyn zooals ik dadelijk hoop aan te toonen maar gesteld gy hadt gelijk worden de andere burgerplichten altyd met opgewektheid volbracht GOUDA 1 April 1891 Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Oouda brengen ter kennis van Stembevoegden dat de Verkiezing ter vervulling tegen 1 Juli 1891 van de perioiliek openvallende plaatsen en ter voorziening eveneens tegen 1 Juli 1891 van vacaturen tiuschentyds ontstaan in het Kerkelijk beheer zal plaats hebbon op Maandag 13 April 1891 van das voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren in de 8t Jannkerk te Gouda Periodiek aftredenden doch terstond weder herkiesbaar zijn Als Kerkvoogden do Bh W J Fortuijn Droogleever C Knaap en C Hoogenboom Als Notabelen de hh H Jager J Kortenoever Je en W Krombout Jr Als Le len der Commissie van Oppertoezicht de hh C Koogman A F Tan der Pool C van Veen en J J Braggaar Vacatures tusschentyds ontstaan door overlyden van don heer Mr J H van Mierop als Kerkvoogd van do hh T A G van Deth en J H Eoers als Notabelen en van dea heer Mr J H van Mierop als Lid der Commissie van Oppertoezicht Voorts door bedanken van de hh J W Haverkamp Begemann en Dr D Terpstra als Leden der Commissie Tan Opportoe ioht Van morgen wilde de bakker V van de Nieuwe Haren op de Karoemelksloot tiisschen een bleekerswagen en een jongen doorrijden De broodkar kwam in een watrrstoep terecht kantelde en sleepte in den val een jongen mede te water Het knaapje klauterde nogal handig tegen het wiel op en werd het eerst gered In een oogenblik waren er tal van handen gereed om kar en hond op t droge te trek Ik neem dat zaakje met je landgenoot op me Hij richtte den tromp van zyn karabijn op het venster Alvorens Eoland er op bedacht kon zyn trof de moordende kogel hem tor hoogte van den linkerschouder Met een dof gesteun viel hü op de knieën neder Tweemaal deed hg een poging zich op te richten onmogelyk Hij verloor veel bloed zyn krachten putten zich uit in vruchtelooze pogingen Eoland verloor langzamerhand het bewustzijn met het ontzettende gevoel dat die roovers hem niet zouden sparen De strijd duurde slechts enkele oogenblikken Eindelijk sloten zich zijn oogen en viel hy op den grond die mannen P Hy beschouwde haar met afgryzen vervuld en vroeg zich zelven af of hij een moordenaar was Maar neen dat was onmogelijk Zg zou niet zoo spoedig zijn bezweken dat was niet waarschijnlijk Ben tweestrijd van enkele minuten hoe verwoed ook eindigt niet zoo verschrikkelijk I Een dunne straal bloed kleurde de lijkkleurige wangen van Sacha de Oeide ooren waren doorgescheurd Toen eerst begreep de gewonde wat er plaats had FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE aar iet Franieli XIV 23 De troep cowboys was leker hel huis binnengedrongen zg hadden alle edelgesteenten gestolen de reizigers beroofd en de koffers geplunderd Een van hen had Sacha de paarlen ontrukt die zg met schroefjes in de ooren droeg Dood dood De roever I meenden dat zij bewusteloos was zij nisten niet I dat zy reeds had opgehouden te leven Dus hü Eoland was de moordenaar I Met de buitengewone helderheid van den koortslijder riep hg andermaal al de gebeurtenissen van dien avond weder in het geheugen terug Geworgd hij had haar geworgd I De jonge man kreeg oen zoo hevigen zedelyken schok dat hij voor een oozenblik zgu liohamelyko zwakheid ion overwinnen Langzaam en met moeite boog hij zich heen over het lichaam van zijn slachtoffer terwijl hg elke beweging van de spieren elke trilling van de zenuwen do minste ademhaling traclitte te bespieden Mevrouw Eeeding lag half gekleed met ontbloote borst op den grond uitgestrekt Boland liet de bevende vingers tusschen de Het ging zoo snel dat Montfranc verpletterd ach eruit week Sacha draaide als door el du zolmg bevangen tweemaal rond en viel levenloos Eerst midden in den nacht kwam hij weder tot bewustzijn Een prop geronnen bloed op zijn wond gevormd had het bloeden dat zoo noodlottig had kunnen worden doen Ophouden Toen doemden al de gebeunonissen die elkaar zoo snel hadden opgevolgd hem stuk voor stuk weder voor den geest op Wat hadden de ellendelingen gedaan en hoe kwam het dat hij hun eerste slachtoffer nog in leven was gebleven Een flauwe straal der maan scheen door het geopende venster Eoland liet den blik langzaam rondwaren het zwakke bleoke licht bescheen het gelaat van Sacha Hg sleepte zich naar haar toe ondanks de snerpende pyn die hij bij elke beweging ondervond Mevrouw Éeeding had zich niet verroerd Dood zij was dood Vermoord Door wien Door hem door hem Eoland of door woesf 3r r buiten Welntv 7 B e vlakte die het logement van de nvier scheidde het waren vreugde I InvrlJ g de kreten iets sombers I en waanzinnige nli n li de roovers komen ons plunderen dacht Eolaad Een Uen T Ide rijn revolver X oo k onken havelooze bull wackers waar het hu s y verdrongen zich rond uit me i bman riep een van hen uit met een echt Parijschen tongval uit en Trf u verwenschingen antwoUdeJ Oi yk voorkomen