Goudsche Courant, donderdag 2 april 1891

bij den korten oefeningstijd in het leger meer dan noodig dfin kan alles wat vrg is van dienst direct op hun 20e jaar in de schutterij intreden om daarin tot hun SOe ja ir te bigven en geoefend ta worden om in oorlogstijd hun plicht ta doen Begrijp wel m oor goed geoefend dus herziening der wat ook wat aangaat oefeningen En daar bg persoonlijken dienstplicht een ieder die een graad in het leger beeft verkregen ook in dien graad of zoo noodig in een hoogeren iii de schutterij u moeten worden opgenomen zal men spoedig kader genoeg krijgen meer dan noodig is Want ook om daarin te worden opgenomen bestaat veel liefhebberij En hiermede majoor meen ik aun mijn plicht voldaan te hebben een plicht mg opgelegd omdat ik meer dan misaohien iemand anders de gelegenheid heb gehad ook het goede in onze schutters te leeroo keoinen en te waardeeren en daardoor te voorkomm dat uw oordeel over alle schutters geheelenal van toepassing is op onze schutters op hen die zulk een oordeel waarlijk niet verdienen I Bovendien m oor da schuttar j is er nog bagryp dat wel vinden da groota beereo het goed die op te ruimen welnu wij gaan in vredo maar laten wg nu zoolang wij er zgn wij schutterijofficieran doen wat in ons vermogen is om hot vaandel hoog te houden laten wij het goede niet geheel en al over het hoofd zien en het gebrekkige zooveel in ons is trachten te verbeteren Waartoe dient een oordeel als het uwe anders dan om uwe schutterij den doodsteek te geven het dienen daarbij te maken tot eene straf in plaats va n eene lijdelijke gevolggeving aan een plicht die aan ieder Kedarlander zooder onderscheid door da wet is opgelegd Het varvullen van dien plicht voor hen die daaraan moeten voldoen en waaraan zoo dikwijls als van zelf alreeds zooveel moeilgks en onaangenaams verbonden is die vervulling zoo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken zonder aan onze roeping te kort te doen ia voorzeker een der eerste plichten van ons officieren die in een zoo nauw verband met onze schutters staan En eindelijk majoor betuig ik n mijne deelneming Het moet toch hard zgn aan het hoofd te staan van een korps waarover de meestbevoegda baoordeelaar immers de commandant zioh zoo ongunstig uitlaat Hoogachtend Hoogedalgestrenge Heer Uw dienstwillige dienaar H Cbeli Ie Luitanant Adjudant Rag Schutterij te Rotterdam SoUerdam 26 Maart 1891 De vergadering der Vereaiiffinj voor Leve neriekerimg welke 24 Miiart te Amsterdam gehouden is werd door dan voorzitter dr S R J van Schevichaven geopend mat eene korte rede waarin hg da verdiensten van zijn voorganger jhr mr C Hartaen Jbzn dia van den aanvang van het besturen dar vareeniging tot het einde van 1890 het voorzitterambt vervulde herdacht daarbij de hoop uitdrukkende dat de heer Hartaen bij gelegenheid dar eerstvolgende vacature weder zitting mocht nemen in het bestuur en alsdan weder als voorzitter zal mogen optreden Ook wijdde de voorzitter eeniga hartelijke woorden aan de nagedachtenis van dan heer A R da Wendt het van Ie geleden smarten beschuldigen Nu was hg oen moordenaar au aan dief Maar hg bezat de kraoht niet meer om zulk een oangrijpande aandoening te dragen Zyn oogen sloten zich en hij viel bewusteloos ceder Buiten stoorde niets meer da stilte van dan nacht Do cowboys hadden zich met hun buit uit de voeten gemaakt Hooge vlammen door den westenwind nog meer aangewakkerd kleurden het hemelgewelf purperrood De beesten hun half verkoolde teugels mal zich madeslapende hadden ook het gras in brand gettoken de prairie stond een mijl in het rond in lishter laaie en vormde aan sombara omlijsting rond dit tooneel van verwoesting XV Hoe gaat het met n mijnheer vroeg een zachte stem Roland kwam voor het eerst weder bg uit zijne bezwijming en opende langzaam de oogen Zijn zwakke onzekere blik dwaalde de kamer rond da kale sombere kamer van een ziekenhuis met gewitte muren De dokter verzekerde wel dat ge weer bij kennis zoudt komen maar ik durfde het ni t ta gelooveo Hoe gelukkig dat gij gered zijt Neen neen niet spreken Dat mag niet I Toen kwam de moeilijke en lange tijd van heril el Gedurende emdelooze dagen werd Roland In het jaar 1889 richtte u een venoek tot da 2e Kamer der Staten Generaal om de schutterij op te heffen In 1891 tijt ge byna 20 jaren officier en sinds aenige jaren miyoor commandant der schutterij to Gouda alam na 18 jaren in die schutterij dienende richtte u een verzoek om haar ran het tooneel te doen verdwijnen Waart ge toen pas tot de orertniging gekomen dat de schutterij niet deugde A anueer nu uwe sohutterij zoo is dat ge u de moeite gaafr op hare verdwijning aan te dringen waarom bleeft ge er dan nog in al uwe kennis toewijding was dan toch den moriaan gewassohen Zeker beschouwen velen de schutterij als een last en weinigen zyn er dia lust gevoelen ééa dag langer te blijven dan noodig is om aan hun wettelijken pUpht te voldoen maar van overgrooten tegenzin wanneer zij eenmaal onder da wapens zgn merkt men hier al heel weinig Het is waar ook hier zouden van de 100 schutters als het hun vrijgelaten werd misschien 99 naar huis gaan maar majoor hoeveel miliciens zoudt ge wel in het leger houden wanneer men eens teide jongens die van jelui naar huis wil kan gaan Ik geloof zeker dat daar die ééa van de 100 oók nog meeging Brutalen en onwilligen vindt men ander alle soort Tan mensohen dus natuurlijk ook onder de schutters dit is dan ook niets bijzonders Wanneer ik u nu verklaar dat hier Vi ongeveer 300 recruten die niet in het leger gediend hebben en die elk jaar in de schutterij vallen gedurende de wintermaandea des avonds op de Beun aan de v r ij w i H i g e recruteta excercitie deelnemen en dat het naar evenredigheid onzer sterkte maar weinigen zijn die voor absentie bij aangeschreven wettelijken dienst moeten worden aangeklaagd dat gevallm van dronkenschap en insubordinatie in den dienst tot de hoogste uitzondering behooren eenmaal in mijn 20jarigen dienst is het gebeurd dat een schutter een officier dreigde te slaan dan hoop ik dat deze enkels mededeeling alreeds in staat zal zijn uwc opvatting van schutterliik plichtsgevoel een weinig te veranderen en dat ge daarin al bewijs genoeg zalt vinden dat niet alle schutters behooren tot het soort waarover u bevel voert £ n nu denkt u wellicht dat ik tevreden ben met da wijze waarop de schutterij is iugeripht met de wet die haar regeert en dat ik Haar zooals zij nu is als reserve voor het leger voldoende acht O neen volstrekt niet Gij majoor zoudt het behoud onzer schutterijen eene ramp vinden voor het vaderland dat dan niet in staat zal zijn het erfdeel enz te handhaven Bermitteer me dat ik ook daarover mijne meening zeg Achting voor het soldatenpak laat mij liever zeggen meer belangstelling in het leger zal men alleen verknjgen door algemeenen dienstplicht daarmee zou mes kunnen komen tot wat wij noemen een flinken en voor hare taak berekenden troep zonder schutterij als reserve Algemeene dienstplicht zonder andere nitzondering dan kostwinners allen te wapen allen in de kazerne en gelijke monniken gelijke kappen Maar daar het bij ons alleen persoonlijken dienstplicht geldt met de noodige vrijgevigheid in vrgstelling daar dnnki mg behoort de schutterij te bigven bestaan natunrlgk onder veel verbeterde vormen Daarbij kan het in het leger geleerde behoorlijk worden onderbonden en dat ia zachte stof glijden het hart klopte niet meer Toen hg zijn hand wilde terug trekken voelde hij een lichte pijn aan den poh iets als de prik van een naald Kn ontwaarde hij een vierkante enveloppe met spelden aan het japonlijf dar Russin bevestigd Werktaigelijk nmder zich zelb rekenschap te geven van hetgeen hij deed maakte Roland da spelden los en nam de enveloppe weg Wat bevatte ze Ds laatste wil van de overledene zeker Hij schenrde het papier open en nitte een kreet van verbazing toen hij vier banknoten gewaar wSrd elk van 4000 pond sterling Vierhonderd duizend francs hield hij in de bevende hand Een fortuin oppraapt nit het bloed een fortain dat niemand Iceiide als door een wonder aan da roovers ontsnapt I Onbewegelijk bleef hij zitten dan arm recht voor zich uitgestrekt als om een ontzettende verzoeking af te weren De zielestrgd was kort en wreed Tweemaal strekte Roland de vingers uit om dit bloedgeld aan de doodo terug te geven tweemaal onderdrukte de geest van het kwade de laatste poging tot verzet van de eerlijkheid Eindelijk sloot Roland net een werktuigelijke beweging de enveloppe en stak het geld in zijn zak terwijl hij het papier mat dezelfde spelden vast maakte die mevrouw Reeding hadden gediend Het hart van dan jongen man klopte alsof Hat zou bersten Hij had het pijnlijke besef van een onherstelbaar zedelijk verval Enkele uren tevoren kon hij het hoofd fier opheffen en alleen bet noodlot 1 eante lid dat door den dood aan de vereeoiging t ontvallen ia I De inrichting van het Jaarboekje werd besproken 1 en tot de uitbreiding daarvnn besloten terwijl met algemeene stommen tot leden der commissie vanr redactie werden herkozen de heeren J H Schuijlen burg J F L Blankenbarg en jhr F van Reenen I De verder behandelde onderwerpen waren Tsn I huishoudelijken aard Ferzekeringtboie I Er gaan ook uit ons Land nog wol eens mensohen I naar Monte Carlo om ta spelen of liever om ta winnen want om te verliezen zal wel niemand die kostbare reis te ondernemen H lOveel kans daarop bestaat blijkt nu weder uit Ae verpachting van da ffSpeelclub in de groote zaal van het badhuis te Ostende Die verpachting gaaohiedt vanwege het Stedelijk Bestuur dat alzoo evenmin als de Regeering des Lauds hat hazardspel zoo onzedelijk acht Alt pachter is opgetreden aan Pransohman die voo de pacht gedurende het badaeizoen 311 500 frank botaalt dat is 3600 frank voor eiken dag Als de kansen niet zoodanis waren dat de pachter zekerheid had minstens 311 500 frank van de spelers te winnen zou hg waarlijk die torn niet bieden Arnh a Men meldt uit Winnipeg Britsch Noord Amenka dat de Engelscbe ontdekkingsreiziger Washburton Pike van zijn tocht naar de Poolzeeen is teruggekeerd Zijn reisverhaal is een aaneenschakeling van daden van moed en volharding ten spijt van de grootste ontbering Hg had in Jnni 1889 Calgari verlaten en was doorgereisd naar Athabasca waar hij ta Fort Raaolution ludiaansohe gidsen en helpers in dienst nam en met hen vertrok naar de Barren eilanden om daar den muskus os de carribou en ander groot wild op te sporen Hij had een zeer gelukkige jacht en doodde maer dan 40 van die dierrn Nu vervolgde de beer Pika zijn reis in steeds noordelijke richting langs da Vitoh rivier den stroom waarlangs men het spoor van Franklin s expeditie naar da Noordpool verloren heeft Daar begon een bitter lijden de reizigers raakten elk spoor bijster en na 14 dagen gedwaaU te hebben aan koude en gebrek ten prooi kraag men eindelijk den Yukon bergketen in t gezicht Na in die richting gedurende 12 dagen geloopen ta hebben verloor men waer alk spoor Men wist oiet waar men was en zag zich dus genoodzaakt op den langen weg terug te keeren Op die tamgrais was men gedurende twee dagen geheel zonder voedsel en 1 4 dagen lang worstelde men met bet nijpoadste gebrek Da haar Pika weigert omtrent de door hem gedurende dien tijd ondervonden kwellingen in byzondarbedan ta treden De feiten zijn achter bekend geworden van personen die de leden van da expeditie op bun terugreis ontmoetten en die hen moesten voeden alsof het kinderen waren Eeniga honderdea mijlen moesten z barrevoata over het ijs loopen es verkeerden in aan bijna bevroren toestand toen zij eindelijk gered werden Men kan zich zoo een denkbeeld vormen boa da Franklin expeditia omgekeman is Ondervraagd hoe de Barren eilanden er uitzien zeide de heer Pika dat zij zich voordoen als een lange uitgestrektheid naakte rotsen Da eanige plantengroei is san op mos galükende struik waarmee de wilde dieren zich voeden Er bevonden zich I gedwongen stil te bigven liggen en niet ta spreken Niet spreken terwijl een angstige pünlijkB nieuwsI gierigheid hem kwelde I Langzamerhand begon hij zich alles weder te hOTinnereo Hat heftige tooneel in het logsmanl da gewelddadige dood van msviou Reading traden hem met akelige getrouwheid weder voor den geest Maar hoe was hij in het ziakeahuis gekomen F en gedachte kwelde hem Wilt man dat hij een misdadiger dat hij een dief was Zou hü als hij na deze verschrikkelijke gebeurteoisaeo bet leven ar af bracht en herstalde voor het gerecht rakansohap moeten gaven van den mooni door hem begaan van het geroofde geld Twintigmaal bondafdmaal ondervroeg hij Nelly die van dan eersten dag af aan zijn legerstede had gewaakt Zij schudde glimlachend het hoofd en weigerde I antwoorden Aan ziehzelren overgelaten keerden Roland gedachten telkens weder op hetzelfde punt terug wat zou hij antwoorden als da ovariieid personen hem onderv oegen P Die doffe onrust duurde een week lang voort De gewonde kreeg zijn krachten terug naarmate de koorts minder werd Eindelijk verscheen Nelly op zekeren dag in de kamer vroolijker en opgewekter dan gewoonlijk Ik zie dat ge gbed geslapen hebt mijnheer Het verbod is opgeheven laat ons dus nu eenspraten Nally wat is er gebeurd Wordt a volfd y Irijke meeren in deze rotsachtige steile banken waarvan het water tot aan diepte van 7 a 9 voet bevriest en de temperatuur was daar s winters 60 graden beneden het nulpunt maar in Juli en Augustus was het er zeer beet Evenals op andere plaatsen binnen deze breedte achgnt de zon op deze eilanden niet gedurende zes maanden van t jaar Eilanden zijn er schaars maar des te grootur is het aantal mnakiiaossen en oaribona Pika is da eeniga blanke man die na Franklin en zijn lotgenooten andermaal don wag langs de Viaohrivier hebbeu ingeslagen De reia werd bgna geheel te voet nl elegd en op hondensleden werd de proviand meegevoerd ala men dien had Als ruilmiddel gebruikte men huiden die 50 cents per stuk waard waren Roitenlandscti Overzicht t Is to hopen dat bet heden wat minder afschuwelijk weer zal zijn dan de vorige dagen in Noord West Duitscbland De Hamburgers willen Bismiirok een fakkclserenade brengen op groote schaal Tal vnn deputaties en vereerders van elders zullen zich daarbij aansluiten o a ook de Gotreunen von Jever met de eieren als de kieviten t niet te koud vinden om er nu al 100 te leggen De heele familie Bismarck zal dien dag op Friedriohsruh vcreenigd zijn Graaf Herbert ook Dö Hamb Nachr spreukt voor t eerst over de candidatuur van Bismarck voor den Rijksdag Biamarck zegt het blad ongeveer kou die candidatuur niet aannemen an niet weigeren Niet aannemen want dan trad hij als Bewerber urn das Mandat op en dat kan iemand van zijn positie niet doen Waaneer hij het mandaat aanneemt dun volgt daaruit echter niet dat hij terstond naar Berlijn gaat om het mandaat uit te oefnnen het is hem genoeg dat hg gelegenheid heeft om in den Rijksdag op te treden en zijn meaning te zeggen wanneer hij dat noodig acht er kunnen ook omstandigheden zgn die hem het verblijf te Beilgn onmogelgk maken maar dat maakt voor t oogenblik niet veel nit wanf 16 April is de verkiezing en mal Pinksteren wordt da Rijksdag gesloten er ia vooreerat dua toch niet veel te doen Gaat Biamarck naar den Rgksdag dan zal hij zich bij geen partij aansluiten tot de natio naalliberalen hoeft hg nooit behoord en de conservatieven hebben zich tegenover hem onmogelijk gemaakt Ook zal Bismarck als hij naar Berlijn gaat niet in dan Rijksdag komen om oppositie te maken lagen de Rageering en evenmin om haar te ondersteunen maar allfen zgn meeuing te zeggen wanneer hij dat noodig vindt Een der woordvoerders an de Berlijnsche natio naalliberalen dr Jerusalem ia naar Geestembnde gereisd om in een groote kiezersvergadering de candidatuur van Bismarck aan te bevelen Hg vroeg o a wat er vreemds aan was dat Bismarck in den Rijksdag zou optreden bij Moltke vond man dat niet Da vergadering eindigde mat aan driewerf Leve Bismarck 1 Men verzekert dat nog in deze zitting van den Pruisischen Landdag een wetsontwerp zal worden ingediend betreffende het Welfenfonds Er wordt bijgevoegd dat hier reeds lang geleden sprake van is geweest dus ook reeds onder Bismarck Dat kan wel qjn maar men heeft t niet laten komen tot de daad Da Servische repeering ten einde raad hoe het tekort waarmede zij reeds zoovele jaren te kamden heeft te dekken heeft ten alotte haar toevlucht genomen tot het invoeren van oen algemeene belasting op de levensmiddelen Dit ontwerp is reeds door de Sohuptsohina goedgekeurd maar toch heeft da regeering moetea toestaan dat do belasting der varschillende artikelen aanmerkelijk word verlaagd Of het ontwerp wet zal worden is evenwel toch onzeker want in het geheele land heersoht groota ontevredenheid over deze varteringa belaaling De aoornaamste kooplieden tan Belgrado bij wie zich pok de voornaamste uit de provinciesteden aansloten bielden in de hoofdstad een bijeenkomat en namen het ieslnit bü de Sobuptechina een protest tegen het voornemen der rageering in te dienen Te gelijker tijd hebben ook de Duitsoho enOostenrijkache regaa ringen te Belgrado tegen deze belasting geprotesteerd Immers daardoor worden ook da waren getroffen welke uit andere landen worden i igevoerd en waarvan de invoer bg tractaten is geregeld 11 Oos nrijksche regeoring bü wie zich ook Engeland heeft aangesloten herinnerden do de Servische regeering er aan dat hun handelstractaten met Servië eerst in 1892 eindigen zoodat voor dien tgd geen verhooging der invoerrechten mogeIgk 18 De ScrviBoha regeering heeft deze herinnering baantwoord met de mededeeling dat zij zal zorgen door na nieuwe belasting geen inbreuk te maken op de tractaten Da andere zijn echter volstrekt niet te vreden met deze verklaring maar besloten toch eerst af te wachten totdat de bedalingen der wat voorgoed zijn vastgesteld Keizer Fransch Jozef heeft den Ooatenrijkschen Bijksraad tegen 9 April bijeengeroepen Gedurende den eeraten tijd zal de Rijksdag genoeg te doen hebben met het onderzoeken der verkiezingen en de gewone rmuliteiten welke bg het bijeenkomen van een nieuwen Rgksdag noodig zgn Daarbij komt de troonrede en het adres van antwoord zoodat het nog wel geruimen tijd ail duren voordat de afgevaardigden den gewonen arbeid kunnen aanvaarden PETROLKUM i OTEEKlMGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 46 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 April Mei Juni en Juli levering ƒ 7 40 Augustus levering ƒ 7 60 Septamber October Novemberen December levering ƒ 7 60 336 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag 1 April No 15109 f 6000 No 743 9681 ƒ 1000 No 3270 6720 6469 20407 ƒ 400 No 14818 19369 200 No 4739 4804 8981 8951 9731 12907 16136 18136 ƒ 100 Prijzen van ƒ 30 Trekking van 31 Maart 12 2382 4974 7876 10419 12908 15660 18481 64 2407 4977 7975 10441 12918 16747 18500 106 2442 4978 7987 10470 12920 15780 18806 126 2616 4998 8031 10479 12950 16820 18610 133 2645 6057 8043 10501 12956 15861 18612 201 2660 6084 8068 10587 13019 15889 18794 206 2578 6116 8067 10675 13048 15989 18804 219 2624 6161 8089 10592 13094 16002 18806 236 2659 5240 8073 10628 13126 16018 18817 240 2713 5241 8137 10709 13134 16047 18822 265 2726 5280 8143 10717 13139 16049 18S29 299 2732 6296 8232 10749 13140 16050 18835 303 2747 5317 8247 10769 13208 16063 18846 351 2795 6372 8266 10766 13254 16086 18883 390 2829 6374 8268 10790 13274 16087 18886 413 2901 5401 8278 10794 13304 16111 18897 444 2905 6436 8362 10803 13387 16147 18909 460 2914 5444 84 3 10813 13426 16211 18932 514 3002 S4S9 8422 10841 13433 16232 18951 549 3004 5523 8462 10860 13604 16235 18960 653 3172 5528 8464 10866 13528 16326 18997 658 3176 6566 8491 10905 13629 16341 19012 559 3186 6680 8609 10933 13623 16346 19051 674 3201 5869 8627 10937 13637 16384 19100 3206 6811 8581 10946 13660 16469 19136 3210 6823 8691 10977 13668 16479 19178632 8242 5829 8609 10999 13689 16489 19183 687 3288 5860 8679 11006 13697 18670 19190678 3290 6862 8702 HOU 13751 16638 19218 684 3856 6888 8708 11028 13790 16676 19239 724 3372 6036 8724 11198 13862 16692 19284778 8469 6038 8783 11249 13872 16762 19301782 3482 6074 8883 11303 13880 16778 19841803 3609 6163 8906 11314 13910 18781 19364847 3642 6208 8917 11329 13951 16796 19391 S 3 8545 6283 8927 11332 13972 16801 19485874 3163 6238 8934 11365 14000 16831 19475917 3666 6266 8986 11S77 14044 16839 19519921 3611 8292 8948 11402 14073 18879 19522 1002 8700 6805 9011 11410 14134 16900 19627 1013 8708 6333 9047 11416 14166 18982 19689 1055 8721 6384 9086 11428 14175 17048 19627 1128 8784 6405 9107 11424 14276 17061 19717 1138 3768 6477 9119 11425 14277 17186 19813 1163 3774 6479 9161 11464 14298 17176 19828 1163 8788 6543 9180 11482 14303 17 91 19894 1181 3796 8673 9231 11642 14322 17192 19897 1210 3800 8684 9297 11667 14845 17209 1989 9 1222 3801 6617 9388 11674 14440 17244 19836 1273 3868 8686 9890 11624 14496 17263 19967 1377 3873 6648 9409 11836 14599 17273 20081 1886 3882 8685 9411 11674 14866 17286 20088 1396 8899 6746 9454 11718 14680 17293 20159 1487 3904 6749 9456 11782 14709 17397 20179 1468 3942 6868 9470 11796 14726 17439 20213 1463 3948 6908 9488 I18OO 14738 17514 20236 1612 3966 6936 9487 11821 14760 17631 20287 1643 4166 8938 9527 11 32 14788 17578 20351 1565 4167 7001 9648 11863 14786 17629 20355 1661 4174 7009 9663 11889 14794 17656 20386 1567 4178 7033 9565 11918 14836 17681 20426 1610 4187 7034 9612 11926 14836 17686 20428 1689 4213 7041 9628 12012 14860 17690 20486 4232 7077 9690 12097 14854 17732 20494 4238 7094 9715 12105 14856 17792 20507 1809 4258 7137 972 8 12134 14864 17820 205S3 1811 4270 7138 9775 12167 14867 17828 20530 1815 4338 71S6 9791 12195 14929 17831 20538 1826 4362 1638 4397 4461 4611 1861 4617 1861 46641890 4601 1895 4624 1972 4630 1980 48441999 4683 2006 4866 2044 46792077 4711 2112 48192126 48372231 4S42 2251 4864 2281 48682288 48932297 4894 2311 4897 4918 4939 2357 4952 12199 12224 12265 12262 12278 12288 12289 12307 12326 12387 12392 12429 12468 12508 12526 12649 12728 12756 12788 12819 12844 1256 12888 12881 12892 14943 14971 ISOSO 15047 16056 15057 15060 16078 16090 15115 15189 16160 15261 15308 15349 16360 16455 16630 15636 15539 16 43 15675 15699 16613 1664 5 17884 1790 17912 17943 17964 18109 18132 18162 13192 18207 18208 18223 18262 18309 18313 18327 18357 18336 18413 18415 18427 18429 18433 184S9 18444 29577 2058S 20627 20637 20640 20664 20669 2068S 20699 20735 20787 20741 2076S 20788 20869 20921 20925 20929 20990 7163 9842 7173 9874 7182 9901 7201 9910 7226 9926 7230 9932 7262 9978 7269 9983 72761008 732710102 7330 10106 7390 10109 7407 10126 7440 10133 7546 10164 7680 10174 764410184 7666 10202 7688 10216 7700 10246 7760 10253 778110270 7820 10304 7840 10325 787U0364 ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig doch geduldig Ijjden onze jongste Dochter MARIA TIJBOUT in den ouderdom van ruim 19jaren P G TIJBOÜT G J TIJBOüT Snkl Gouda 30 Maart 1891 If Er wordt zoo spoedig mogelgk eene nette NAAISTER gevraagd voor nieuw en oud werk Zich te vervoegen bfl A KOK COMP Gouda OPNÜSITW ONTVANGEN de eerste qualit it ZwltserschÖ HorlogOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heéren 10 Gouden Dames n Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Fabrikaot in Eksteroogen Pleister en Zalf voorheen bediende bg de welbekende firma WOLFF SCHUSTER te Rotterdam heeft zich gevestigd te Gouda KLEIWEG E No 3 hoek St Anthoniestraat boven de Koekbakker TAH DEE WOODEN Wegens VERBOUWING van het locaal zullen op Vrijdag den 10 April 1891 s voormiddags 9 uur in het Venduhois aan de Nieuwsteeg Wgk E No 17 te Gouda ten OTerstèan yan Notaria MüNTIJN aldaar publiek worden verkocht Al de aanwezig e Meubilaire en antlere Roerende Goederen Te bezichtigen des daags te voren snaai van 2 5 uur IIRDOORMS Béltknobbela HoornHies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prioa per flacon met ttenaeta 30 et Alléén eek bg B SCflOLTEN Coiflénr Eisch de handteekening van A v TÜIJLL