Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1891

VrUdag 3 April CV 4493 1891 MEY s STOFFWASCHE 19 buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffelijk en goedkooper d n het iruckloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE Tordt na het gebrnik eenvoudig weggeworpen zoodat men altjjd nieawe uitstekend passende boorden manchetten en voorbemdjes draagt JWEY s STOFFWASCHE vervaardigd nit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken 0 SCSIUJIB COST ALIA PJ i p duziJnl 60 OOBTHB p dot jnd 57 BEBZOO p dozijn fl fefl Oe mwading van advertentien kan geschieden tot ddn uur dea namiddags van den dag der cJtgave iimint A WAOirilB W r BTEPHAJT p doUJnl p doz purfl p dot pMra 7ft UHCOUr B p iMijn fl SI Verkrygbaar ta Oonda bij den Meer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W P van ED £ van der FALS Markt A 107 of direct bij MET EDLICH Veniind CeMbUt Leiptsig Flagwits ar Traan TTLIET ZEÜGSTBAAT No 86 blgft zich voortdurend beleefdelgk aanbevelen tot levering van Iste qnaliteit RUND en EALFSVLEESCE Belovende eene prompte en civiele bediening Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÖIJN DBOOGLEEVEB op MAANDAG 6 APRIL 1891 des morgens te elt nren in bet Eoffiebnis Habhonie aan de Markt van Nr 1 Een goed onderboadA WINKELHÜIS en ERF in de Korten Groenendaal te Gouda Wgk I No 197 Verhaard bg de week voor 3 50 Nr 2 Een ruim WOONHUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda Wyk I Nr 44 en 45 In drieën verbnnrd bö de week voor 3 30 Nrs 3 en 4 Twee mime WOONHUIZEN en EBVEN in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nrs 113 en 114 Bg de week verhuurd voor 2 25 en 2 40 Nrs 5 n 6 Twee HÜIZKN en EBVEN in de Eomgnsteeg te Gouda Wgk K Nrs 38 en 56 K Nr 38 is te aanvaarden 1 Meia s en K Nr 56 is bg de week verbnnrd voor ft En No 7 tot 11 Vier HUIZEN een PAKHUIS en EBVEN staande in een Poort of Gang tusschen de Wachtelstraat en hetMoordrecbtscbe verlaat te Gouda Wgk P No 197 tot 201 P 197 is dadelgk te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhuurd en wel t Pakhuis P 198 voor 0 80 P 199 voor ƒ 0 90 en 200 en 201 ieder voor ƒ 1 10 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling des morgens van 10 tot des namiddags 3 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Govda Ce ondergeteekeude verkliiart zich bereid BESTELLINGEN op zicb te nemen Gouda Rotterdam 7 7 Mg minzaam aanbevelende A J VAW mAaNEN Eeizerstraat No 133 Bode GOÜDA BOTTERD M OPENBARE VERKOOPING te GOUD ten overstaan van den NotarisG C FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB op MAANDAG 6 APBIL 1891 des morgensna elf uren onmiddelgk na de peiling der tegendien dag aangekondigde Veiling van Huizen in bet Koffiehuis Harmonik aan de Markt van I Een in goeden staat van onderhoud zgnde WASSCHEBIJ en DBOOGBBIJ genaamd DE Obam boou met WOONHUIS en in 1884 gebouwd WA8CH ei 8P0ELUUI8 EBF BLEEKVELD en eenerlSCHUUB daarachter de vaste GEBEBDSCHAPPEl daarbg behoorende en een looden BUlS oi PJP uitkomende in den Bleekerssingelgracht tot het oppompen van water alles staande en liggende in de Bobaarsteeg dicht bjj de Houtmansgracht te Gouda Wgk M No 135 en 136 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden bg de betalibg der kooppenningen op 1 Mei a 8 of zooveel vroeger als zal worden overeengekomen Te bezichtigen 2 3 en 4 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 3 nren en I op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ADVERTENTIEN in Me Binnen en JBuitenianUiiche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A pBlNKMAN en ZOON te Gouda Openbare Verkoopingpen ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda op WOENSDAG 8 APBIL 1891 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning Wgk D No 291 aan de Gouwekade te Waddinxveen van 19 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEBEN 3 SCHAPEN eene ZEUG met BIGGEN een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene partg HOOI eene partg MEST vier SCHOUWEN BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN en voorts eeoen waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVEB Op V BIJ DAG 10 APBIL 1891 des morgens te 10 nren aan het Huis Wgk F No 1 aan den Graven broekschen Weg te Reeuwijk afdeeling Sluipvrijk van Aette MEUBELEN en HüIBBAAD BEDDEN en BEDÜEGOED KACHELS een BOBIBOOT eene partg MEST enz Op DINSDAG 14 APBIL 1891 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No ihi aan de Peperstraat te Gouda van Een goed onderhouden INBOEDEL BEDDEN en BEDDEGOED GOUD en ZILVEB enz Op DINSDAG 21 APBIL 1891 des morgens te 9 aren ten sterfhnize van den Beer C S VAK VLIET aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D No 73 van den geheelen door gezegden Heer va 9 VLIET nagelaten netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder veel gewerkt GOUD en ZILVEB En op DINSDAG 28 APBIL 1891 dea morgens te 9 nren ten sterfhnize van Mevrouw de Wed JAE6EB aan de Wachtelstraat te Gouda Wgk P No 221 van een goed onderhouden l3n bo©cl©l waaronder OUD KRISTAL POBCELBIN en eenig ZILVEBWEBK Alles daags voor de verkoopdagen op de gewone aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FOBTÜUN DBOOGLEEVEB te o fa WÊF Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VEBKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apotheker te Zeüt in □ fleschjes i 20 cent Cigaretten tegen Astlima van KRAEPELIEN HOLE APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etui 0 80 ƒ 0 50 Snelper drnk van A BRINKMAN en Zn Goto Oe uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 froneo per post 1 70 Afzonderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINKTENLAND GOUDA 2 April 1891 Het ondertoek van hei water der Waterleiding isaldus 6 Maart 10 7 Mg pormsnganas kalious por 1000 cc 12 11 6 n II II II II n 21 17 5 II II II II H II 26 tl 13 II 1 II II II II In de giiterenaTood gehouden vergadering van de KieKVereeniging Burgerplicht is tot bestuarslid gekozen de beer A van Veen Van wage het Ned Bond voor Algem Kies en Stemrecht afd Rotterdam zal Zaterdag 4 April a des avonds te 8 uren in de zaal Kunstmin eene openbare vergadering worden gehouden wasrio ab spreker ntl optreden do heer A H Qertiardt hoofd eener openbare obool te Amsterdam met het volgende onderwerp waarom vragen wq kies en stemrecht Br zal gelegenheid zgn tot debat Do BoumnauBwoning met onderscheidene perceelen uitmuntend Wei of Hooiland in don Zuirtplaapolder onder Moordrecht ter grootte van 2 Heet 11 Aren 50 Centiaren is boden morgen in hot hotel de Zalm alhier in bod gebracht op ƒ 46 000 Se afslag is bepaald op Donderdag 9 April Gisier oobtend is te Amsterdam overleden de heer mr C M Willeumier oud hoogleoraar aan het voormalige Athenaeum lUustre aldaar De overledene die lid was van den Amsterdam FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGE I Daar het Fratuch XV 24 Hot arme kind begon het droevige verhaal Tegen don ochtend waren do logementbewoners teruggekomen vergezeld van oonige rnuchmen die hen ter hulpe waren gesneld Zij hadden het lijk van Snchn en het bebloede lichaam van Roland opgeuomon man had de bewoners van let ppsthuis ondervraagd Alleen NalJy kon de gestelde vragen beantwoorden Toen verhaalde zg hoe Roland toen do drie reizigers door de cowboys werden aangevallen zyno rejsgenooten te hulp was gesneld Met behulp van deze inlichtingen maakte de por telegraaf ontboden commissaris van politie van Pierre een verslag op van het voorgevallene Na enkele schoten te hebben gelost woren de rooiers hot huis binnengedrongen en hadden Nelly met geweld van haar geld en haar weinige kostboorheden beroofd Gelukkig voor haar bood hel jonge meisje geen tegenstand terwijl mevroaw Eeeding zich hod trachten te verdedigen en hg dien strijd den dood vond Een der roovers bad haar verworgd daarna ontwgddo hij het Igk sohen gemeenteraad en voorzitter der oommissie van toezicht op hot lager onderwy s hoeft zich vooral als worm voorstandor der liberale beginselen verdiensteiyic gomaakt De oommissie vsn voorbereiding nit de Tweede Kamer voor het wetsontwerp üotrekkelgk het faillissement en de surséance van bntaling heeft een leiddraad vastgesteld voor het onderzoek van dat wetsontfforp in de afdeelingcn Voor algeroeeno bosohouwiugen heeft do commissie de volgende punten geformuleerd J Opraerkingon van algomeenen aard botreffonde het gehoole ontwerp II Is eene afzonderlgke wet op faillissement en surséance van betaling raadzaam dan wel de opneming der desbetreffende bepalingen in een of meer onzer wetboeken moer gowensclit UI Wat is verkieslijk eeue systeoiatische indeeling waarbg materieel en formeel recht uit elkaar worden gehouden dan wel eene meer practische iu het ontwerp oangenomen waarb de gang van het fail lissementproces in zijne verachillondo stadiën wordt gevolgd Er is weder sprake van hot oprichten van monumonton op de graven van Verhulst van tor Haar van Albergingk Tliijm zegt Se Spectator Zal raeu dan nooit tot het bowuttzyn komen dat deze geheel hun doel missen de herinnering levendig te bonden aan do persoonlijkheid en aan de werken dier monnon P Wie bezoeken onze kerkhoven behal e de weinige die den uravon hnnner geliefde afgestorteneu ren bezoek brongen P Het grooto publiek komt er niet on verkiest elke wandoling boven die op een kerkhof Daarbij worden do kerkhoven na zekeren tijd afgesloten en worden de monumenten overgelaten pan onkruid schimmel of roest Woarom jan niet liever een gedenksteen of buste geplaatst door hot de paarlen uit de ooren te trekken Roland word dadelgk een belangwekkende persoonlijkheid de ïankee heeft achting on eerbied voor moed Iedereen bewonderde den jongen man die om twee vrouwen Ie beschermen strgd voerde tegen vijfen twintig cowboy Een Dnitsche geneesheer zooaU er in het Verre Westen zoo veel zijn beval het overbrengen van den gewonde naar het ziekenhuis te Pierre Nu moest men echter een keuze dopn Roland in het logeraen laten blgven was zooveel als hem te veroordeelon tol een wissen dood hem per brancard naar Pierre overbrengen dat was wol gewaagd moor men kon dan toch nog op herstel hopen O wat een lange eu gevaarlijke reis was hot geweest I Door koorts verleerd lag de arme man in een diepe bewusteloosheid waaruit hij alleen nu en dan nog slechts oven bgkwam aan de halten wanneer men hem een nieuw verband aanlegde Naarmate Nolly met haar verhaal vorderde verdween de onrust I ij Boland Men vermoedde dus niets niets De dood van mevrouw Reeding werd op zeer natuurlijke wijze verklaard men hield do cowboys voor de soh ldigun Bovendien waren drie van hen door de veehandelaars gevat en aan ao tolograafpnlen opgehangen Do Lynoliwet heeft nog algeheelo heerschappij in het Verre Westen Wat betreft de andere roovers die waren m de onmetolgke prainen verdwenen Evenwel had men vermoed dat een der cowboys een Franschman van geboorte ADVEBTENTIEN worden geplaairt van 1 5 regela 50 Centen iedere i gel meer 10 Centen GROOTS LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnc in oen onzer musea of op druk bezochto wandalplaatsen of vóór hot huis woor onze grooto mannen geloefd on gewerkt hebben Zoo blgven zij loven in do herinnering van het nageslacht terwijl de kunstenaar die het werk uitvoerde daarbij herdacht wordt Door den directeur van de rijkspostspaarbank is verzonden een overzicht aangaande de werking van de door hem bestuurde instelling gedurende het tienjarig tijdperk vsn haar bestaan dat met den dag van gister is afgesloten Aangezien met betrekking tot de maand Maart 1891 pas aan tet einde van April 1891 volkomen juiste gegevens ta verstrekken zijn wordt in dit overzicht ton opzichte dier maand bij w ze van benadering te werk gegaan en als maatetaf genomen Do resultaten vorkregen over de maanit Maart 1890 welke resultaten naar alle waarschijnlgkhoid door die over Maart 1891 zullen geëvenaard wellicht overtroffen worden Voegt mou nu bij do volkomen vaststaande gegevens do bedoelde benaderingscijfen dan verkrggt men over bovengemeld tijdvak het navolgende resultaat Er werd ingelegd ƒ 66 365 972 19 zegge ruim 66V4 millioen gulden on word terug betaald 46 S94 966 76 j Derhalve moer ingelegd dan terug betaald 19 961 005 43 Op de 281 870 boekjes dou 1 Januari I89I m omloop was alstoon mot inbegrip van de later bqgeschrevon ronto over 1890 ad f 473 529 26 in totaal verschnldigd ƒ 21 2BO 500 66 s Het getal uitgegeven boekjes beloopt 390 474 daarvan werden geheel afbetaald 97 380 bleven derhalve in don omloop 293 089 Het aantal inlagen beloopt 3 447 086 het aantal terugbetalingen 915 143 Gelijk uit bovenstaande cgfers volgt is bet gemiddeld tegoed der inleggers op 1 April 1890 pi m 75 11 zich in Deadwood schuil hield De koetsier van den roiswagen verzekerde den kerel horkond te hebben die reeds eenmaal beschuldigd werd den landbouwers hun Vee te hebben ontstolen Van hot geld dat odder de kleederon van mevrouw Reeding was verborgen geweest en dat Boland zich had toegeëigend sprak Nelly met geen enkel woord Blijkbaar wist het meisje niet dat hare meesteres een zoo belangrijke som bij zich droeg Vierhonderd duizend francs I Roland voelde het klamme zweet hem op zgn voorhoofd parelen Wat was er mot de enveloppe gebeurd Het was niet te denkon dat zo nog aan zijn jas vastgespeld zon zitten Het zou dwaasheid zgn geweest op een dergelijk wonder te hopen Go nu wat slapen had Nelly tegen hem gezegd vóór zij de kamer verliet Slapen Wat een spotiernij Een nijpende gedachte spookte den jongen man aanhoudend door het hoofd Ik ben een moordenaar en een dief Vervolgens begon hij een verontschuldiging te zoeken hg hedncht een vorkltring voor het zielkundig raadsel dat hem een eerlijk man plotseling in een misdadiger had doen veranderen Hij leed minder door de gedachte dat hij een moord had begaan dan door de herinnering aan zgn diefstal Toen hg zich op mrs Beading wierp handelde Roland niet met voorbedachten rade als don moordenaar Hg verkeerde in den toestand van hartstochtelijken tot hot uiterste gedreven woode van don man die een