Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1891

Prijzeu van 134 2791 5602 174 2825 5614 186 2850 6638 217 2871 5662 222 2909 5677 301 2921 6698 306 2925 5801 367 2929 5809 374 3026 5822 416 3054 6866 477 3071 5924 486 3110 5941 527 3121 6050 547 3170 6051 586 3847 6092 586 3269 6108 687 3281 6127 620 3262 6143 666 3291 6149 669 3336 6158 693 341 749 3 774 8 824 36 883 3 901 3567 6385 903 3686 6337 967 3633 6353 978 3716 6361 989 3772 6381 1001 3787 6386 1069 3789 6399 1066 3791 6409 1068 3794 6446 1113 3S08 6461 1118 3814 6484 1124 3882 6506 1207 3878 6618 1212 3937 6536 1280 3960 6551 Hat until inleggers in verband brengende met het bevolkingscqfor verkr gt men voor het gansoha igk 64 inleggers per 1000 inwoners Wat de ondersoheiden provinciën betreft bekomt men de navolgende verhoudingen Noordbrabant 67 inleggen per 1000 inironera Gelderland 61 Zuidholtand 69 v v Noordholland 97 Zeeland 67 n Utrecht 71 Friesland 31 na u Overpsel 49 Groningen 21 uu Drente Ï4 Limburg 66 Gelijk meu liet is het aantal inleggers per 1000 inwoners het grootst in Koordholland het kleinst in Groningen Eene algemeene beroeps statistiek is nog niet aanwezig doch wel kan ook uit de laatste verslagen aan den Koning bleek dit reeds geconstateerd worden in welke verhouding het aantal werklieden gebruik makende van de Kykspostspaarbanl staat tot het totaal der inleggers Die verhouding is ten opzichte vaa het gansche ryk Wat betreft het jaar 1881 36 pet u t 1 18SÏ 26 r V 1888 26 0 1884 28 u 1885 27 af I 1886 27 t H a K 0 1887 20 H f 1888 17 1889 19 K I II 1890 22 H i kwarUal 1891 25 Ter vergelijking van de vertregen uitkomsten geeft het Hbl eenige cgfers over de particuliere spaarbanken wier aantal in 1873 bedroeg 196 in 1881 289 In dat tienjarige tydperk was in die particuliere banken ingelegd voor een bedrag van ƒ 94 700 000 waarvan op 31 Dec 1881 nog 39 500 000 tegoed was op 234 552 boekjes of ƒ 163 gemiddeld per boekje De gegevens over die particuliere banken loopeo niet verder dan het jaar 1888 Toen was bg de 264 die nog bestonden een tegoed van 67 781 000 aanwezig van 297 682 inlagen die dus gemiddeld ƒ 194 hadden te vorderen Neemt men aan dat sedert dat tego tot 60 millioen is gestegen dan is tliana met de 20 milKoen van de Rijkapostspaarbank een bedrag van 80 millioen aan spaarpenuingen bij de verschillende banken aanwezig het dubbel van het jaar 1881 Dit Dedrag is dan verdeeld over ongeveer 595 000 boekjes of ongeveer 132 op elke 1000 inwoners tegen 63 op 31 Dec 1881 Het getal personen dat van spaarbanken gebruik maakt is dus in die 10 jaren meer dan verdubbeld naar verhouding der bevolking Stellig eene zeer gunstige uitkomst Uit Katwijk schrgft men van gisteren Heden middag werd ouzao geaehten burgemeester den heer T A O de Bidder als een blijk van hoogachting nu bij voor het vierde zestal jaren tot hoofd onzer gemeente is benoemd door de meeste raadsleden gemeentenmbtenaren en bestuurders van gemeentelyke instellingen een fraai gebeeldhouwde slag in het aangezicht ontvangt ao zich verdedigt Was het zijne bedoeling die vrouw te worgen O neen Hij verdedigde zich tegen haar en het slachtoffer had zichzelva veroordeeld Roland wist genoeg van het menachelijk lichaam af om te begrgpen dat een gezond mensch niet zno spoedig bezweken zou zgn Ondermijnd door het gebruik van morphine verdierlijkt door den sterken drank moest Sacha zgn gestorven aau eon beroerte bevorderd door de sterke drukking van da vingers op de keel Het zij zoo Voor den moord bestond een vei ontschuldiging maar het overige Het geweten van den gewonde maakte een afscheiding Ik heb de bedoeling gehad te stelen redeneerde hg maar ik heb in waarheid niet gestolen Dat geld is niet meer in mijn bezit het moet onderweg zgn verloren geraakt of mij ontroofd zijn door een der dragers van den brancard waarop ik lag Ik ben bezweken voor de verzoeking dat is waar maar ik was niet meester over mijne handelingen Gezond naar lichaam en geest zou ik het niet hebben gedaan Als dè verleiding mij te sterk is geweest ben ik daarvoor niet verantwoordelijk te stellen en aar ik van dezen mg niet toe te rekenen roof ook niet zal genieten ben ik onschuldig En in hetzelfde oogenblik waarop hij ïich met deze zwakke redeneering in slaap ausle beefde Roland van angst bij de gedachte dnt hij de vrucht van zijn diefstal zou kunnen verliezen Het ziekenhuis van Pierre staat onder een Katho boekenkast voorzien van het Katw jksobe wapen aangeboden De oudste wethouder de beer L van der Plas reikte daar die kaat zelve niet gereed kon xqn de teekening er van over Nu Londen met Farys in telephonische gemeenschap staat komt eeue verbinding van Londen met New ïork aan de beurt Reeds vroeger heeft men versohilleude proeven in dit opzicht genomen on is het reeds gelukt geluiden aan geno zijde van den Oceaan over te brengen hoewel men er nog niet in is geslaagd zich op dien grooteu afstand verstaanbaar ie maken Men moe t zich hiertoe echter van den bestaanden telegraafkabel bedienen eu daarom vertrouwt men by een aan alle eischeu beantwoordende telophoonkabel gunstiger uitkomsten te zullen verkregen Dat ook in andere landeu door de strenge en plotseling iugevalleo vorst veel schade wordt geleden blijkt uit het verslag door het bestuur der tuinen van Pargs uitgebrocln over de toottandeo zoowel in alsljuilen de stoJ De verliezen tyu vael grooter dan in den winter van 1879 80 doordien de koude hoewel ze uiet zoo groot is geweest als toen tbaus onverwacht is gekomeu De verwoesting io de tuinen en parkon aangericht wordt geschat op 500 000 frca eu het Bosch van Boulogne alleen op 100 000 frcs Men zul de bevroren planten en boomen dit jaar niet eens kunnen vervangen doch daarvoor meerdere jaren noodig hebben Op de kerkhoven zyn vele bloemen en planten doodgevroreu In Farys zelf wordt door sommige hoveniers voor meer dan 100 000 frcs schade geleden en kleinere tuiniers die zich op de rozenteelt toelegden hebben hunne zeldzame exemplaren geheel verloren Het gevaarlijke vuetbal spel Ouder hot opschrift vde slachtersrekeuingi voor het jaargetijde 188091 geeft iemand in de I aU Mali Oateite eene opsomming van de voornaamste ongelukken by bet voetbalspel in da laatste maanden io ËngeUnd vooriiekomeii voor zoover zg in de bladen vermeld werden Hel zyu meer dau veertig gevallen waarvan vele met doodelgken afloop Het Igslje begint met etu geval op 20 Sept toen een speler een scliop in de lies ontving tengevolge waarvan bij eenige dagen later overleed De laatste aanteekoning is van 21 Maart en vermeld dat de kapiteiu van eene der partgen bg een wedstrijd zoo bezeerd was dat hij van het tereiu moest worden gedragen Op denzelfden dag bsd een speler zijn enkul gewrongen terwijl nog een soo gevoarlgk dat hg dien avond nog stierf In het lijstje tellen wg niet minder dau 21 sterfgevallen dikwgls met smariolgk Igdeo gepaard na een of meer dagen teni evolge van een schop ofstootiode onderbuik lendenen buvonlgf of andere lichaamadeelen Verder werd van acht personen het sleutelbeen gebroken Verscheidene haddeu een arm of beenbreuk eu voetverstuikingen kwamen veelvuldig voor Ook werd aan een der spelers de neus gebroken terwijl ver choidene meer dan een breuk ofgevaarlgke lichoamschkneuzing bekwamen Opmerking verdient nog dat een der spelers dio tengevolge van een gecompliceerde breuk den II October door eeu schop ontstaan de klem kreeg en onder groote smarten dieu liek bestuur ofschoon protestanten eveneens worden opgenomen Gedureude de lange dagen die Roland tot stilzwijgen vas veroordeeld sloeg de gewonde aandachtiis gade wat er rond hem gebeurde Wanneer Nelly door vermoeienis overmeesterd enkele uren rust ging nemen werd zij vervaugeu door een geestelijke zuster behoorende tot de Martha orde die zich over de geheele wereld verspreiden om haar verheven liefdewerk te vervullen Roland besloot van Nelly s afwezigheid gebruik ta maken Zuster 1 riep hij mot zwakke stem Wat verlangt mgnheer vroeg zij Hangen mijn kleederen niet aan het voeteneinde van hot bed ik bon eeu beetje koud ik wougraag dat ge mijn jas op mijn dekens lasgt De zuster glimlachte Hoe kon iemand het koud hebben iu Juni bij zulk een drukkende hitte Zonder tegenspraak op dat wat zij hield voor do gril van een zieke gehoorzaamde aij aau het verzoek van Roland eu verwijderde zich Eindelijk ou hij dan te weteu komen Hij richtte zich op en strekte de bevende hand uit Zgn vingertoppen kouden juist het kleedingstuk bereiken en hij kon de jus naar zich toehalen O wonder De enveloppe zat op dezelfde plaats De jonge man voelde de banknoten in zijn hand branden Rijk rgk hij was rijk I Roland sloot de oogen uitgeput minder door de lichnmolijko inspanning dan door de anndueniug zjner ziel En woldra viel hij in een diepen slaap een zoeten slaap ver dag stierf vroeger reods tweemaal de arm gebrokeni met het voetbal spel Uit al deze voorbeelden bigkl dat in de laatste jaren ook bg ons te lande in twang gekomen spel der Ëngelsohen ganach geen aanbeveling verdient In Engeland eu Amerika waren reeda vele personen door wie het ala ruw woeat en in geenerlei opzicht bevallig ouder de opeuluohtapelen werd afgekeurd Het bekend worden der statiatiek vau ongevallen die het veroorzaakt zal voorzeker niet zonder gevolg zgu Twee Londeusche werklieden Arthur WilUams en William Smith hebben een reis per luchtballon ondernamen zonder dat een van beiden ook maar het minste verstand van luchtvaart had Zg lieten voor eigen rekening eon ballon vervaardigen die zg Adventure doopten en stegen daarmede te Battersey op £ en flesoh brondewgn een anker een telescoop een thermometer en kompas een mes oneenige zakken zaad vormden hunne uitrusting Reeds bij het vullen an den ballon bemerkten zg dat er aan de bovenzode een scheur in het doek was zg zetten echter toch het plan door en waren weldra boven de walken verheven De bsUon dreef af iu de richting vau Neasden Om zich eenigszins te oriënteeren wierpen zij een papieren parachute waaraan een zakje met zand buiten den ballos dooh deze verdween tot hun verbazing boven hun hoofd het was dus duidelgk dat zg zonder bet te weten snel daalden Niet lang duurde het dan ook of de ballon stootte tegen den grond Williams viel er uit tuimelde bals over kop in een sloot en kwam er met eeu kleine wond aan de hand af Smith die zich aan do mand had vastgeklemd beproefde bet anker in een boom te doen grgpen doch slaagde daarin niet en sproug later toen de ballon ongeveer tien voet van den grond was vorwgderd er uit Ook hg kwam roet den schrik en eenige kleine kneuzingen aan den rug vrg Zelfs de ballou is ook terecht gekomen en de beide liefhelibersaéronanten maken reads weder plannen voor een tweede uitstapje In hot Maondblad uitgegeven door do vereeniging tagen de kwakzalverg wordt geklaagd dat het bg onze bestaande wetgeving al zeer mooielgk i tegen de kwakzalverg op te treden Tot voor eenige jaren werd eene overtreding van art 30 dor wet regelende da uitoefening dor artaenijbere ulkunst houdende het verbod om de geneesmiddelen op de z g Igst C vermeld te verkoopen beneden eene vastgeatelda hoeveelheid door de rechtbank berecht Bij art van do wet van 26 April 1894 is echter de berechting van overtredingen van de geneeskundige wetten oon den kantonrechter opgedragen Maar het zal gewooulgk niot zoover komen dat do kantonrechter van hot strafbaar feit kennis neemt De zaak moet namelijk aanhangig worden gemaakt van wege den ambtenaar van het openb ministerie bg het kantongerocht Deze nu mist de bevoegdheid deskundigen te benoemen die hem inlichten of de verkoop vau een kwakzalversmiddel in strgd is met de bepaliogen van art 30 Bg de daardoor bestaande onzekexbeid of een vervolging met eenige kans op succes ka worden ingesteld zal die ambtenaar aarielen de zaak aanhangig ta maken en do ervaring loert inderdaad dat iu de laauto jaren het geUl vervolgingen aangenaamd door heerlijke droomen Geen enkele opwelling van spijt geen schgn van berouw I Deze overwonnena had al wat hg aan geweten bezat verbruikt in den ontzettenden strijd tegen het bestaan geleverd Na uoschouwde hij ziohzelveD noch als moordenaar noch als dief Hij werd in zijn eigene oogen de stoutmoedige gelukzoeker die zgn weerwraak heeft genomen XVL De aanval op het losjement de doo l an mevrouw Reeding en de machtige verdediging van Rolani maakten eeu grooton indruk in de Vereenigde Staten De dagbladen zonden verslaggevers naar Pierre o den held te interviewen Had hij meer ijdelheiA bezeten dan zou de jonge man prachtig reclame voor zich hebben kunnen ranken door zijn avontuur nog een weinigje op te smukken hij verkoos echter niet al te zeer do aandacht op zich te vestigen en een meer bescheiden rol te behouden Deze angstvallige bescheidenheid had als altijd een groot succes Op zekeren ochtend liet mijnheer Clark zaakgelastigde te Now York zich aandienen bij den directeur van het ziekeubuis van Pierre Mijnbeor begon hij ik ben gezonden door de familie van mevrouw Reeding De arme vrouw laat een dochtertje uit haar eerste huwelijk na ffardt ve volgd wegens onbevoegden verkoop van geneesmiddelen zeer gering is geweest Het Maandblad acht het hoog tijd om andere maatregelen ter beteugeling van de kwakzalverg dan de tot heden gebruikte aan te wenden Het brengt in berioneriiig dat nog steeds onbeantwoord ligt een adres van de vereeuiKing aan de Tweede Komer direct gesteund door andere vereenigingen en indirect door de Nederlandsehe Maatschappij t bevordering der Pnrraacie In dit adres ingediend vóór dat men de behandeling van do wijziging der geneeskuüdige wetten verwachtte die behandeling heeft nog steeds niet p aala gehad werden do middelen aangegeven waarmee de kwakzalverij hier te lande het best kon worden bestreden Wanneer nu dit adres eens uit het stof werd opgerakeld en de regeering of een der Kamerleden kon er toe beslui ten eene poj ing te wagen om de hoofdbeginselen van dit adres tot wet te verheffen al was t ook afgescheiden van de behandeling der gmeesk wetten dan is er wel hoop dut de poging zal slagen Wie helpt ons in deze vraagt bet Maandblad Nu de gure Maart zonder een enkelen zomerschen dag gebracht te hebbeo ten einde is mog 4 het velen een troost zijn dat do volkstaal aan deze maand nog zooveel kwaads niet toedenkt Het spreekwoordzegt Witte Paasch geeft vette kaas eene groeneMaart brengt ïülden iets goeda Maart in bloem zomer zonder dnuw de oogst verdroogd de akkerdor Maartgroen is uiet goed Aprilgroen halfgoed Meigroen heel gsod een gure Maart geeftdes zomers een vruchtbnre gaard koude in Maart wordt een lente te paard en znuit vrucht in de aard Maart iret eeu langen staart brengt later speken worst aan den haard And C t Scheikunde en visscherij schijnen in geenerlei verband met elkander te staan zoo zou men meeneu toch is dit verband onlangs op vernuftige wijze door eeu Duitsch chemicus aangetoond Deze vulde twee bakken met water uit het Zurichermeer en deed in beide eene gelgke hoeveelheid koolzure kalk krijt eii bovendien in één der bakken enige springlevende karpers Na eenigen tijd onderwierp hij beido watersoorten aan eene scheikundige analyse on bevond dut het water hetwelk de karpers bevatte zijn gehalte aan opgeloste of dubbelkoolzure kalk belangrijk vermeerderd had Om nu hiervan de oorzaali te begrijpen liene men te weten dat koolzure kalk of krijt zich min of meer oplost in koolzuurhoudend water De visscben nu ademeu door hunne kieuwen koolzuur uit dat zich met do in het water bevindeude koolzure kalk tot oplosbare dubbel koolzure kalk verbindt BeliaWo dat deze stof zeer noodznkelgk is voor het onderhoud der visch o a voor den opbouw der beenderen wordt het planteiileven door hot zich uit de visscben ontwikkelende koolzuur ten zeerste gebaat aangezien gelijk men weet de planten uit het koolzuur de duizenderlei vormen van vruchteu bloemeu ou zaden schoppen dus m a w ten koste van het uitgeademde koolzuur leve om op hare beurt aan raenschen eu dier tot oodsel te strekken De genoemde Duilsche geloerde prof Weith komt nu op grond zgner proefuemingou tot zeer interessante resultaten o a dat men door de scheikundige analyse vau om watersoort vooraf reeds zal kunnen bepalen of er veal of weinig visch in voorhanden is en verder en dit heeft misschien groote beteekeuis voor de visscherü in de meren dat men door het aanbrengen van koolzure kalk die trouwens gewoonlijk bgnn overal en altijd op den bodem of aan de oevers aanwezig is in watersoorten waarin weinig visch doch ook weinig koolzure kalk aanwezig is de ontwikkeling zoowel van planten nis dieren kraolitig kan bevorderen terwijl men d or visch te brongen in visohiirine wateien die krijt bevatten spoedig een overvloed van krachtig ontwikkehlo visch kan verwachten Natuurlijk moeten Jeze verwachtingeu eerst door langdurige protfiiBmingnn bevestigd worden dooh in elk goval verdieut ze in hooge mate de aandacht vau allen die tot de visscherij iu betrokkiug staan Boltenlandsch Overzicht Heden aldus wordt uit Berlijn aau de Kölnüche Zeilmg gemeld worden te Weeuen de onderhandelingen over het Üostenrijksch Duilsche haiidelstraotuat hervat Men neemt di nruaa op grond van ilu ouder voorzitterschop van den minister von Bóttichor gehouden beraadslagingen dnt er zeer spoedig eene oiereonstemming omtrent alle voorname punten bereikt zal worden doch dat or nog goruimon tijd verloopoii zal vóo rdnt het tractnnt formeel gesloten wordt en le bindenilo omlerteokenin volgen zal I e Üostennjksoh Ho anarsclie rogeering toch gelijk ook de Duitsolio heeft gegronde hoop met verscheiden uaugrenzende staten insgelijks ten handelavordriig te sluiten De Duitsohe Rgksdag zal mitsdien bezwaarIgk vóór den herfst zioh met den uftslag dier onderhandelingen bezig kunneu houden De Belgische Minister president Boernaert heeft dea Algemeenen Raad der werkliodenpartij te Brussel welke hem een gehoor verzocht had om hem te sproken over de Grondwetsheniening doen weten dat hg daaraan niet kon voldoen aangezien de meening der Regeoring dienaangaande bekend was als overeen te slemmen met die vsn de Centrale Afdeeling der Kamer en hij Minister voorshands olleen met deze de zaak kon overwegen Tengevolge van dit antwoord hebben de gedelegeerden besloten zich ie wenden tot den heer Nothomb en een paar andere Afgevaardigden die deel uitmaken van de Centrale Vfdeeling Eerstgenoemde bevindt zich aan bronchitis Igiiende to Pótange in Luxemburg maar heeft zich beschikbaar gesteld zoodra hg te Brussel terug zal ziju Uit Londen komt het bericht dat lord Granville is overleden Lord Granville behoorde tot de leiders der liberale partg in het Hoogerhuis Iu het laatste ministerieGladatone was hij minister van buitenlandsche zaken en behandelde als zoodanig het g chil met Rusland over de Afrikaansche grens waarbij bg weinig lauweren behaalde Vandaar dat toen het ministerie Gladstone in 1885 aftrad en in 1888 weer optrad lord Granville zich met hot departement van koloniën moest te vreden stellen eu de portefeuille van buitenlandsche zaken aan lord Roseberry afstaan Lord Granville bereikte dm leeftijd van 77 jaren In 1836 begon hg zijn politieke loopbaan nis lid van hot parlement en tien jaren later werd hij door den dood van zijn vader lid van het lleorenhuis Voor het eerst trad lord Granville als minister op in 1861 Sedert dien tijd nam hij herhaaldelijk deel aun liberale ministeries hetzij als minister van buitenlandsche zaken koloniën of in een ander ambt Sedert do laatste jaren nam lord Granville echter geen deel mrer aau het politieke leven Uit Calcutta wordt gemeld dat do hfer uinton die ala commissnris generual naar Assam in het NoordOosten van Britsch Iudie gezonden was met twee regimenten Gourkhas om een hoofd in hechtenis te uemen dat den Radjah onttroond had door de bevolking is aangevallen Op iets dergelijks schynt men niet te hebbon gerekend Het gevolg wns dat de ammunitie spoedig uitgeput raakte waarna de truep zgn heil in de vlucht zocht De overlevendea schatten het aautal gedoode inlandscbe soldaten op 460 terwijl Quinton eu 7 Engelsche officieren vermist worden Drie regimenten zijn nu in allergl naar Manipore vertrokken om de schuldigen te straffen Ofiioieele dépêches vanden onderkoning van BritscliInijié drukken de vrees uit dat het geheele burgerlijke personeel van Quinton bestaande uit vg fambteuaren van wie een zijne vrouw bij zich hooft en acht officieren gedood of gevangen geoomeu zgu Kapitein Cowby met 200 man infanterie rukte op Manipore aan zonder keunis te dragen van deze ramp Daar er geen berichten van hem werden ontvangen vreest men dat hg in een hinderlaag is gevallen Eeu later bericht meldt dat du Radja van Manipore de Engelsche commissaris Quinton kolonel Skiue eu de heer Grimwood als gevangenen in banden dor inboorlingen zgn Mevrouw Grimwood en drie offi eieren ontsnapten De Ituliaanscho regeering heeft haar gezant te Washington baron De Fava die sedert 1881 Italië te Washington vertegenwoordigde teruggeroepen Als oorzaak voor dit besluit wordt opgegeven de geringe voortgang welke met hot onderzoek naar don moord der Inlinuen te Now Orleans wordt gemaakf DezQ maatregel is natuurlgk alleen genomen om duidelgk te doen uitkomen dat de Itniiaansche rogeering niot voornemens is do zaak er bij te laten eu het onderzoek eenvoudig zoolang te laten rekkon totdat het geval vergeten is De regeering dor Vereeuigdo Staten weet dus nu dat Italië zgn oersten oiach bestraffing der moordenaars en schadeloosstelliug voor do nagelaten betrekkinu e i dor Italianen niet laat vareu Ook in de Vereonigdo Staten duurt de beweging omler de Italianen voort Zoo wordt nu weer medegedeeld dat te Hazletun in Peunsylvanië door een aantal Italianen eeu geheime vorgadering Is gehouden waarin allen zich by eede verplichteu den moord hunner landgeuooteu te wreken indien de gevraagde satisfactie mocht ivorden geweigerd MARKTBERICHTEN Gouda 2 April 1891 Wogona het Paaschfiest was de aanvoer heden klein Stommiiig echter eer vast Tarwe Zecuwsche f 9 70 n ƒ 10 25 Mindere dito ƒ 9 i ƒ 9 40 Polder f 8 25 ii 8 7 5 Kogge Z euwsche Polder ƒ 6 75 a ƒ 6 Buiten landsche per 70 kilo 6 a 6 25 Gerst Chevalier ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 6 per 100 kilo 8 80 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandach 9 25 i f 10 Buitenlondach 8 a ƒ 8 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho 8 60 a f 8 60 Cinqantine f 8 25a ƒ 8 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel beter en prijzen stationair Vette varkens tamelijlgke aanvoer handel goed 18 a 21 ot per half KG Biggen voor Engeland tamelgke aanvoer handel flauw 16 a 16 et por half KG Magere Biggen tamelgke aanvoer handel flauw Vette Schapen en Lammereu geen aanvoer Nuchtere kalveren zeer groote aanvoer handel vlug ƒ 4 a 6 Fokkalveren ƒ 8 a 16 Aangevoerd 28 partijen kaas handel matig Eerste qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 tweeile quahteit ƒ 20 a ƒ 23 Noord Hollnudsche ƒ 22 4 27 Goeboter 1 15 a ƒ 1 25 Weiboter 0 90 a 1 05 KEMMISGEf MMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BORGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 dor Wet vau den 2n Juni 1876 StaaUlad No 95 Erengen tor algemeene kennis dat op de Seoretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van do Directie dor Machinale Gareuspinnerijom vergunning tot uitbreiding barer fabriek gelegenaan don Turfsingel Wijk P No 101 KadasterSectie E No 1009 807 1072 de firma G B van Goor Zonen om vergunning tot het plaatsen van eenen stoomketel ter uitbreiding barer boekdrukkerij gelegen aan den Kleiweg Wijk E No 91 92 Kadaster Sectie B No 1308 en 1193 Dnt op Donderdag den 16 April 1891 dea namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om liezwarou togen de gevraagde vergumingeu in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis ge GOUDA don 2 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaria BROUWER 336 Staats loterij ƒ 30 8156 8167 8182 8265 8271 8278 8296 8302 8310 8316 8383 8402 8420 8433 8456 8468 8484 86 2 8505 8534 8567 i8626 S8632 Trekking van 1 April 8706 8769 8785 8833 8856 8869 8913 8916 8941 8968 9012 9027 9073 9089 9093 13485 16179 18591 13686 16291 18593 10385 13601 16310 1860310389 13609 16312 18616 10452 13640 16381 1866510469 13651 16389 18679 10 Ö09 13715 16418 18721 10614 13776 16464 18760 10576 13877 16480 1881610616 13915 16481 1883010651 13931 16508 18841 10675 13941 16541 1893610811 14041 16600 1894210830 14110 16620 18945 10835 14246 166M 18985 10852 14248 166 19067 10864 14271 16677 19080 10f91 14343 16705 1919310943 14368 16746 1921410980 14377 16797 1923710987 14386 16802 1925611017 14389 16812 1925811034 14441 16820 19277 11039 14446 16837 19292 11077 1446 16840 1938911181 1447t 16866 1944111289 14476 16870 19478 16949 19495 16960 19526 16964 19551 16977 19568 17018 19578 17141 19670 11319 14600 11S66 14601 11420 14821 11678 14632 11724 14633 11729 U634 11739 14719 17162 19696 11791 14725 17163 19698 11795 14730 17199 19712 11807 14743 17238 19729 11818 14802 17237 19750 US35 14827 17339 19766 11870 14839 17341 19793 t