Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1891

1 4493 Zaterdag 4 April IHOl Gebri Stollwerck e Chocolade en Cacao GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DoECmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal biBd vel beterdA f bric t i on uitsluitend gebruik van fyne en fijnste grondstoffen farand or n di n verbruiker v in Stollwerck s Chocolade en cj o i fn iiinheveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Kiiketten De Firma kihaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eore Dlplomas gouden enz Medailles oon beftij s van uitmuntend fijn fiibrikaat Breds 1874 schreef de Accademie national ilo Paris Nous voua ddoemons une IHedalIIe d or première ela e en considerstion da votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc StOllwerck 8 fabrikaat is verkrijffbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Öeneraalvertegenwoordiper voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave 133S 1363 1407 1438 1454 1473 1486 1492 1610 1688 1663 1680 1609 1630 1640 1732 1829 1841 1864 1874 1947 1984 1992 2038 8048 8064 2078 2089 3090 2162 2190 2257 2292 8294 2348 3369 2366 2396 2454 8476 8481 2486 8494 2600 8624 8637 8643 2579 2696 8611 2646 76 19849 19887 19898 19901 19908 19919 19936 19966 19979 19982 20014 20017 20018 20033 30044 30132 20130 20131 20165 20171 20174 30270 30276 2028 204 i 2 20414 20462 205U8 206S0 20524 20640 20573 20679 30597 20630 20631 20682 20709 20723 20726 30746 20806 80834 30870 20876 20917 3975 4024 4082 4086 4097 4137 4186 4216 4229 4266 4322 4327 4342 4349 4413 4436 4608 4633 4544 4546 4668 4737 4772 4786 4792 4813 4836 4862 4912 4933 4S34 4960 6016 5023 5054 6068 5111 6162 5206 5246 5252 5300 6303 6327 5366 5416 6418 5450 5467 5474 6566 6576 14858 14866 14928 14942 14964 14959 14979 14983 14992 15018 16067 16082 16109 16113 16116 16303 15206 15228 15329 16246 16368 16393 16362 15386 16S98 16401 16436 16462 16463 15463 15604 15633 15648 16654 15581 15637 15717 15786 16790 16796 15834 15863 16864 16883 15935 16949 15956 15970 16006 16071 16157 17360 17402 17407 17414 17437 17449 17482 17487 17639 17541 17564 17590 17616 17638 17731 17745 17758 17821 17839 17882 17890 17899 17903 17928 17953 17994 18012 18019 18048 18088 18111 18162 18167 18209 18218 18236 18281 16391 18321 18324 18351 18433 18442 18443 18445 18467 18482 18608 18519 18 48 18587 11928 11968 11974 12008 12064 12085 12126 12142 13144 12166 12161 12169 13211 12263 12280 12399 12415 12416 1254S 12561 12570 12673 1 2587 12592 12608 12624 12648 12635 12720 12779 13816 13879 12884 12899 129S1 12993 13063 13079 13106 13116 13120 13177 13378 13329 13388 13391 13403 13415 13423 13433 13434 18487 6679 9129 6607 9169 6614 9187 6662 9202 6707 9206 6725 9237 6730 9266 6733 9266 6802 9282 6866 326 6967 9394 6974 9406 7016 9415 7057 9466 7097 9472 7160 9474 7156 9490 7305 9491 7216 9513 7836 9517 7284 9629 7368 9692 7386 9620 7433 9638 7467 9661 7478 9672 9679 97607629 97717602 98067626 984676 3 98647663 9S64 7666 98987676 99517696 99587706 99917755 9993 7777 100347814 10099 7832 10161 784710199 7855 10249 7864 10361 787410366788110277 7889 102807976 10307 8005 10323 801610349 8039 10357 8074 10367 PETROLKÜM IVOTKEmiVGKN van de Hakeiaart CaoUUar Schalkwijk Ie Rotterdam De markt ras heden vast ooo Tankfuat 7 46 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 April Mei Juni eu Juli leroring ƒ 7 40 Aogostmlevering ƒ 7 50 September October Novemberen Decemljer levering 7 60 Borgerlfike Stand GEBOBEN 30 Hurt ConelU Hiriini oideri E KoorISgd eo i U 8 t n Elit 81 Gernt JobiDon Marillil oaderi 6 Sebiedoa en E C vm Ai Wbat r Cornelii Rendrtk oadcra J W van Eytdes to R vto der Veeo 1 April in oodi n J Groeii d l en W Trtffen Nele Ide onderl J M Starrcveld en W Uiljée OTEBLËDEN 31 Murt V J Rcep1o wed N ZiDkbuD 7 j 1 April A J iii Hbijl 26 j GEHUWD 1 April A Heil CD M o DiU eDdyk ADVERT£NTI£nr Den 9 April a s hopen onze gelieMe Onders A W JANKNEGT Eü J BERLIJN hunne éOJABIGB BCHTVJEBMBNIGlJiO te herdenken Bnnpe dankbare Kinderen Behnwden Kleinkinderen Grmenhage Gouda 2 April 1891 den Helder j Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en73 3SrH3ID BOIiTTD voor Alg Kies en Stemreclit Koninklgk goedgekeurd Afdeeling BÜTTEBDAM OFENEASËmQASEfiINO op Zaterdags 4 April des avonds ten 8 nre m de Zaal KUNSTMIN Sociëteit tONS GENOEGEN te Gouda Spreker de heer A B GEBHABDT Hoofd dfer school te Anuterdam Onderwerp Wttiirotn vragen w0 algemeen Kiesen Stemrecht Entree 5 Cents Oiscnssie vrg In de Zaal mag NIET gerookt worden HET BESTU UB Wegens VEBBODWINO van bet locaal zullen op Vrijdag den W April 1891 g Toormiddags 9 nar in bet Vendnhnis aao de Nieuwsteeg Wgk No 17 te Gouda ten overstaan van Notaris MUNTIJN aldaar publiek worden verkocht Al de aanwezige Meubilaire en andere Roerende Goederen Te bezichtigen des daags te voren s nam van 2 5 uur BüBGEMEESTEE en WETH0UDEB8 van Gouda zDllen den 8 APBIL 1891 des namiddags ten 1 nre bg enkele inscbrgving AANBESTEDEN Het rloleerea en dempen van 140 Btr Meter Zijl tusscben de Vrouwensteeg en de Mieuwe Haven Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Het Bestek is te verkrggen tegen 50 Cents AdvertentiëiT in Me Binnen ep Buitenlandache Couranten worden dadel jjk opgezonden door het AdvertentieBnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 0f Eene BINNENLANDSCHBBBAND ASSUBANTIEMAATSCHAPPU op vaste Premiën vraagt voor Gouda en Omilrtktn eenen flinken Vertegenwoordiger Brieven franco letters K W aan A tii WEEME Stoomdrakkerg Open Bgstnin 16 te Rotterdam Mainzer Zuurkool per Pond 10 Cent KEÖLSCHE POTJES van 3 Kilo 75 Ceat met inbegrip van po e Nieuwe COCOSNOTEN 16 Cent per atnk Prima JHaitiia Aardappelen 7 Cent het Pond J GËttRlTSËIV Korte Groenendad Algemeene Hypotheelibanit te AMSTEBDAM Volteekend Mastschappelyk Kapitaal l 000 aM Deze Bank geeft uit 3 pet pandbrUven met e ttra uitkeering op den Januari coupon tot den koers van 99 4 pet en 4 pet pandhrieoen tot den koers van 100 pet beid in stukken van 1000 en 500 Verkrijgbaar ten kantore van HH M J OOIEB en Co te Gonda Een sctiat war voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prjji 2 gniden Ieder die aan de verschrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd Igdl moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Verlajjs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelper sdrok van A BRINKMAN bn Zn GotDA De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 April 1891 B j Kon besluit is benoemd tot ontvanger dor dir bolMtingen en uccijnsen te Gouda buitengemeoaten de hoer A L Thioren ontvanger derzelfde middelen te Wolrega c a Gisterenavond had in het bovenlokaal van den heer A Dam eene vergadering plaats van de kiesvereeniging KerkeHjk Beheer onder praesidium van den heer J M Noothoven van Goor die in zqn openinga woord in herinnering braoht dat de vereemging thans 20 jaar bestaan had en dat de personen die in de kerkelijke collegién zitting hadden de meesten daarvan waren gekozen na door deze vereeniging candidaat tf zijn gesteld Nadat het verslag van den secretaris den beer D Bugler n de rekening en rarantivoording van den penningmeester den heer W Kromhout Sr waren goedgekeurd werd overgegaan tot do verkiezing van 6 Bestuursleden Herkozen werden de aftredende heeren J M Noothoven van Goor W Kromhout Sr H Jager en A van Veen gekozen de heer H Overeijnder in dn vacature ontstaan door het vertrek van den heer P C van der Meulen Daarop was aan de orde do verliezing van csdJidaten voor 4 vacatures in het College van Kerkvoogden 6 in het College van Notabelen en 7 in de Commissie van Oppercoezicht Voor Kerktoogi werden candidaat gesteld de bh W J Foriugn Droogleever C Knaap 0 Hoogenboom aftredend en A Dortland in de vacature ontstaan door het overlijden van Mr J H vau Mierop Voor Notabele werden candidaat gesteld de hh H Jager W Krombout Jr J Kortenoever Jzn FEVILLETOK EEN ONGELUKKIGE Haar het Franiok XVL 26 De voogd van dit kind heeft bepaald dat aan mgnheer Montfrano tweeduizend dollars zou worden aangeboden bg wijee van schadevergoeding Bovendien verlangt de dochter van mevrouw fieeding Nelly bij zich in dienst te nemen Men bracht mijnheer Clark naar den tuin van het ziekenhuis waar Boland bijna geheel van zijn verwonding hersteld een wandeling maakte aan den arm van Nelly Het dubbele voorstel werd met blijdschap aanvaard Zij die reeds gevreesd had buiten betrekking te zgn zag haar hoop herleven hij zag in het vooruitzicht don dag waarop hij naar Frankrijk zou terugkeeren En dan stelden de tienduizend francs door de familie aan den beschermer van Sacha verleend hem in staai het tweede gedeelte van zg n plan uit te voeren Dus juffrouw gij neemt het voorstel ook aan P vervolgde mgnheer Clark Zeer goed Ik zal u naar NewYork begeleiden Morgen vertrek ik wilt ge met mij gaan P aftredend en J Gouda ea N van Krimpen in de vacaturen ontstaan door bet ovetlljdeu van de hh T A G van Deth en J H Boers Voor Lid van de Commime van Op ierzicht wqrden candidaat gesteld de bh J J Braggaar C vanVeen C Koogman A T van der Pool aftredend en H J W Huber V VI D Schenk en J W Brakel in de vacaturen ontstaan door het overlgdenvan den heer Mr J H van KU rop en het bedanken van do hh J W Haver mp Begemann enDr D Terpstra Door den voorzitter werden eeMge hartelijke woorden van waardeering gewijd aan de nagedachtenis van de hh Mr J H van Mierop T A G van Deth en J H Boers terwgt hg zgn leedwezen uitsprak over de reden die dan heer Haverkamp Begemann noopte zijn ontslag te nemen al zijn geschokte gezondheidstoestand waarbij spr de hoop uitte dat daarin spoedig verbetering mocht komen terwijl ook het vertrek van Dr Terpstra een verlies moest worden gea cht voor het Collegie waarin hij zitting had en als secretaris fungeerde Nadat de Voorzitter met aandrang de aanwezigen bad opgewekt het hunne te doen om de gestelde candidaten te doen verkiezen werd de vergadering gesloten De heer Wilson te sGravenhage is belast met den aanleg van nieuwe gasbuizen te Oudewator De Eederijkerskamor Borger te Oudowater besloot haro tooneelvoorstellingen van dit seizoen met de opvoering van Labiche s Driftige kapitein Tic en Gerard Keller s blgspel De dochter van den Barbier Bg de gisteren te Moordrecht gehouden verkiezing zijn door stemgerechtigde ingelanden benoemd tol hoofdingeland van Sohieland de heer W A van Maar Nolly vroeg en verkreeg enkele dagen uitstel Zij wilde haar zieke niet verlaten alvorens hij geheel genezen was Dat is zeer begrijpelijk antwoordde do zaakgelastigde Mijnheer zal u dan tot New Tork begeleiden waar hg toch zelf ook heen moet om scherp te gaan Ik wacht u heden oven acht dagen bg mij aan huis Broadway no 213 Die laatste week ging snel voorbg Roland werd met eiken dag krachtiger en du herkende Nelly nauwelijks meer in hem den droevigen en koelen reisgenoot van de eerste dagen Zij wist zich geen verklaring te geven van den omkeer die in hem plaats greep Zijn gelaat vroeger somber en ontmoedigd drukte nu kalme opgewektheid uit hij altijd zoo stil was modedeelzaam en vertrouwelijk geworden Op hun wandelingen rond de stad verhaalde hg haar van zijn vroeger leven het bankroet van zijn vader en den moedigen strijd dien hij tegen het noodlot had te leveren Alsof hij er behoefte aan had zich te verkwikken aan zgn broederlijke herinnoringen sprak hg haar van zijne zuster de veelgeliefde zuster die hg eindelijk zou weerzien En Nolly luisterde naar hem mot een eerbied vermengd met onschuldige teederheid Het lieve kind zuchtte in stilte als zg dacht aan haar nederige betrekking van dienstbode Roland was voor haar verleidelijk en schoon gelijk een held uit een roman Zü wist dat hij goed en edelmoedig was had hij haar niet verdedigd en in bescherming genomen tegen ADVEBTENTISN worden gepUatrt van 1 5 regels ik 50 Centen ledeie i gel meer 10 Centen GBOOTE LBTTXB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVBBTBNTIBBLAJ t welk des Maandags verschgni Houweninge van Sprang te Rotterdam en tot hoofdingelandplaatsvervanger de heer A Kluit ts Moordrecht Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Hontenisse werden 1105 geidiga stemmen uitgebracht Herkozen de heer mr F J F M Walter met 964 stemmen Naar wij vernemen is jhr mr T van Asch vaa Wijck burgemeester van Amersfoort en lid van do Tweede Kamer voornemens eerlang ons land teverlaten en zich naar Transvaal te begeven Ermoet sprake van zjjn dat de heer Van Asch van Wgok aldaar eene belangrijke betrekking zal worden opgedragen Avondfoét Naar men meldt werden 83 cadetten aan de Kon Mil academie bij de jongste Paschen gestraft met onthouding van vacantie H M Koningin Wilhelmina en U M de Co ninginEegentes hebben gisteren ochtend hare buitenlandsche reis aanvaard en zich begeren naar Arolsen met een koninklijken extra trein welke te 9 u 32 m het Staatsspoorwegstation verliet onder geleide van den inspecteur der Staatsspoorwegmaatschappg den heer Everts die tot aan de grenzen de directie voerde Hare Majesteiten worden vergezeld van da dames freule Van de Poll sur intendante van de opvoeding van H M de Koningin barones van Ittersum hofdame miss Santon Winter gouvernante van de jonge Koningin en door de heeren graaf Dnmoaceau adjudantgeneraal van H M baron Sirtema van Grovestins adjudant H W J E baron Taats van Amerongen kamerheer en den refendaris van het Kabinet jhr Vegelio van Claerbergen Da vorstelijke persocen werden aan het station de mishandolittg van mevrouw Reeding Op den dag van vertrek wenschten dertig jongelieden van Pierre i deu stoutmoedigen tegenstander van de cowboys aan het station uitgeleide te doen Er werden eenig krachtige hoera s aangeheven en Roland slaakte een zucht van verlichting omdat het de eerste stap was dis hem nader braoht tot Frankrijk Tienmaal per dag voelde hg in zijn jas om de kostbare schat onder zijne vingers te hooren kraken tienmaal per dag zeide hij in stilte bg ziohzelven ik ben rijk I ik ben rgk Zoodra hg in New York afstapte begaf bg zich oogenblikkelijk naar de Engelsche boot om daarop een plaats te bespreken Ën toen iemand er zijne verwondering over te kennen gaf dat een Fransohman zich eerst naar Southampton begaf in plaats van dadelijk naar Havre antwoordde hg bedaard dat hij zaken te Londen had De arme Nelly weende bittere tranen toen zü dezen nieuwen vriend van wien zij zooveel hield waarschijnlijk voor altijd zag heengaan Zij bracht Boland tot op de boot en ging niet eer naar land voor men begon de brug in te halen Eindelijk was Roland alleen geheel alleen blijde dat hg nu niet meer zoo nauwkeurig op zjjne woorden en daden behoefde te letten Gedurende de lange dagen van den overtocht overwoog hij en rijpte zijn plan Ik ben nu rgk best Ik heb nu eindelijk u