Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1891

omrewaoht en uitgeleid door de ministers hoofden a rteÉenteri an bestuur de beide militaire Ihtnisiera in uniform den vioe president van den Baad van State den voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generoal den secretaris van den Baad van voogdg jhr Böell den burgemeester der residentie en versohillende leden van het Koninklgk Huis o a graaf Sohimmelpenninck de luitenantgeneraals jhr Verspyok en jhr Klerok den sohout bqnacht jhr Koell den oppor ceremoniemeoater baron du Tour van Bellinohave Na eene begroeting in de hofsalou wachtkamer vergezelden allen HH MM tot aan den koninklijken reiswaggon Bij het vertrek van den trein stonden do beide Koninginnen op het baitenbalkoa de uitgeleidende heeren en de weinige personen die uit hoofde van hunne dienstbetrekking op het perron aanwezig waren vriendelgk groetende Zoowel het buitenplein in de Bijnstraat ala het stationaplankier moesten kort voor de aankomst van Hare Majesteiten op last der politie door het publiek worden ontruimd Langs den weg door de Koninginnen van het paleis naar het station genomen was eene talrqke menigte op de been HH MM zullen in den laten namiddag te Arolsen aankomen Het vertrek van daar is bepaald op 6 April en zal zoodanig worden geregeld dat de Koninginnen den 7n April te Gersau aankomen Naar wij met zekerheid vernemen znllen aUe kweekelingen van het 4e studiejaar a d rgkskweekscholen na bet behalen der onderwgzenakte met 1 Mei die inrichtingen moeten verlaten niet meer zooals in de vorige jaren zullen zij die den gymnastiekcursus volgden tot 1 Juli mogen blgven om lieh voor het examen iu de gymnastiek niet ia da orde en vrije oefeningen voor te bereiden Scioolilad De Haarlemsche rechtbank deed gisteren uitspraak in ds zaak van F C M Walter tegen wien door den officier wegens vervaUching van een wisselbrief S jaar gevangenisstraf en 4 jaar uitzetting uit zyne borger en burgerschapsrechten was geèiscbt terwgl de verdediger mr H J D D Enschedé tot vrgspraak had geconcludeerd De rechtbank verklaarde hem schuldig en veroordeelde hem tot de straf door den officier geéiacfat Dinsdag werd te Heerenveen de jaarlijksche algemeene vergadering van den Ned Bond voor algemeen ki4M en stemrecht gehouden Het bleek dat niet minder dan 51 afdeelingen vertegenwoordigd waren Uit de rekening van den penningmeester bleek dat in 1890 was ontvangen 657 64 en uitgegeven ƒ 461 23 zoodat de kas met een balig soldo van 96 40Vs sluit Daarna ging men over tot bespreking der punten van btscbnjring waarvan wy de volgeode noemen 1 Voorstel van de afdeelingen Haarlem en Hoorn om vanwege den bond tegen de aanstaande verkiezingen een kort maar kernachtig en uitent goedkoop geaebrift over het nut en doel van A K en S uit te geven en ruim te verspreiden Dit voorstel werd na enige disousaie met bijna algemeena stemmen aangenomen het doel bereikt waarnaar ik zoo lang heb gestreefd Haar hoe zal ik de afkomst van dit plotseling fortuin verklaren Tegen de verachansing geleund volgde hg dikwgls met peinzenden blik de voren die het chip in de golven der groene zee maakte Hoe zonderling was zijn lotl Zoolang hij door eerlijke middelen fortuin trachtte te maken mislukte hem dit on stootte hg overal het hoofd Om zijne ketenen te verbreken om zich op te heffen uit dien afgrond van ellende had hg de fortuin moeten dwingen En hg een Teehtschapen eeriijk en heldhaftig man hg die zooveel achting voor zichzelren had hg keerde ia ign vaderland terug als moordenaar en dief Hoe komt het dat ik geen wroeging gevoel dacht hij bg zichzelven En allerlei brokstukken Van zijn vroegere wijsgeerige studiën kwamen hem voor den geest Is het niet Th Bibot die ergens gezegd heeft Indien men het geweten als een bestaande zaak wil blijven beschouwen blijft alles duister maar indien men het beschouwt als de uitwerking van bet zenuwgestel wordt alles duidelijk Neen ik ben geen moordenaar ging Boland bg zichzelven voort neen ik ben geen dief Ër is geen voorbedachte raad geweest Mijn wil is tgdelijk verslapt onderdrukt geworden Ben ik dan verantwoordelijk Ik herinner mij voorbeelden door Bibot en Fouillée in bun verhandeling over zielsziekten aangehaald Bij sommige wezens is de overprikkeliog van de drijfkracht zoo groot dat zij S Voorstel van de afdeelingen Hoorn Groningen en Zwal e om tegen de verkiezingen een demonstratie te houden ten gunste van A K en S hetzg in den Haag te Amsterdam of in de provinciale hoofdsteden Na eenige discussie en de mededeeling van Amsterdam dat daar reeds onderhandelingen omtrent oen terrein geschied zgn werd in dien geest besloten dat aldaar een aamenkomst zal worden gehouden Voorstel van de afd Stiau tot het houden eener geheel vreedzame demonstratie door do nietkiezers op ta wekken tusschen de kiezers en geheel onvereenigd ter stembus op te trekken en aan denvoorziter van het stembureau te verzoeken hunnestem te mogen uitbrengen werd mot groote meerderheid verworpen Het voorstel van de afdeeliog Zwolle om zoovee mogelgk deel te nemen aan de Meibeweging word ondersteund door den Haag en by acclamatie aangenomen Het voorstel van dezelfde afdeeliug om vanwege het hoofdbestuur bij de regeeriug aan te dringen opde verkrggiug van onderricbt in de staatsregeling in de hoogste klassen der Ugere scholen werd verworpen Bg vonnis der arrondissements rechtbank te s Bosoh van gisteren is W J S provisor in de apotheek der Brma P J van QiU te Waalwgk schuldig verklaard aan moord op agn vrouw door vergiftiging met strichnine en veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf De rechtbank overwoog dat de vrgwillige volledige en iu al haru onderdeelen nauw verband boudends en logisch samenhangende bekentenis van den beklaagde in onderscheiden opzichton wordt bevestigd door de verklaringen van de gehoorde getuigen en deskundigen en alzoo die bekentenis naar eiscb van de wet als een wettig bewijsmiddel moet worden aangenomen Derhalve achtte de rechtbank wettig en overtuigend bewezen lo dat beklaagde zijn vrouw bet vergift heeft toegedfend met het oogmerk haar van het leven te berooven 2o dat de vrouw tengevolge van ile vergiftiging is overleden on volgde op die gronden bovengenoemde veroordeeliog P N C Omtrent de te Assen veel geruchtmakende zaak van verduisteringen ten bedrage van omstreeks ƒ 3000 ten nadeele van de Hervormde diaconie aldaar in de laatste vijf jaren gepleegd door A P administrateur bg den boekhouder diaken tevens beêedigd klerk ter friSe van de rechtbank en klerk in de gevangenis te Assen verneemt men nog dat de kerkeraad nadat deze van de gepleegde verduiateriogtm kennis had bekomen beslaten had de zaak voor de justitie geheim te houden omdat de vader en de schoonvader van A F zich bereid hadden verkUiard te zamen 1000 gulden in de kas der diaconie te storten en A P zelf bereid was zich te verbinden aan de drie baekhottdera diak6aen die elkander in de laatste rgf jaren badden opgevolgd ouder wier bestuur de verduisteringen ha lden plaats gehad en die in de kas der diaconie reeds omstreeks 2000 tot aanzuivering van het tekort hadden gestort dat bedrag terug te geren wanneer bij eventueel van zijn schoonvader zou erven Desniettegenstaande kwam de zaak ter kennis van de justitie en werd de ontrouwe administrateur U Dinsdag io het paleia van justitie gevangen genomen uren blgven loepen zonder zich op te houden zonder rond te kgken gelgk mechanieke poppen die men heeft opgewonden Ooed Maar de misdaad begint daar waar het nadeel aan zgn naaste veroorzaakt begint Ën daar mevrouw Beeding een dochter heeft nagelaten onthoud ik dit kind de som die ik aan hare erfenis heb ontroofd Dat moest ik tegen mijzelven zeggen indien ik nog geloofde aan een geweten Het geweten I Het is niet het ceweten op zichzelf maar wel de daarmee in verband staande toestand waarin men verkeert die tot de daad voert 1 Als nu niemand weet dat de overledene deze vier banknoten bezat Eigenlijk is het maar een gedwongen leening Ik zal fortuin maken en eenmaal millionnair zal het mij gemakkelijk vallen het aan de erfgename eenigen tijd onthouden geld terug te geren Zoo trachtte hg zich door gezochte bewgsgrondeo te overtuigen dat hij geen dief geen moordenaar was Daar hg gten wroeging gevoelde zeide hij bg zichzelven dat hg ook geen wroeging hebben kon De ongelukkige begreep niet dat hg geraakt was tot dien toestand die zoozeer de aandacht der geleerden tot zich trekt en dien zij bestempelen met den naam van geestelgke verlamming Het is een soort van zedelgke verwarring eeu der verscheidene vormen van zenuwziekten De verschrikkelijke strijd door Boland gestreden de gedwongen 1 tal msbdi de Is volooté door Th Ribot Hg kwam tot zgn misdrgf doordat hg en t a vrouw veel meer verteerden dan hun inkomen toeliet Van deskundige zgde wordt ons omtrent de te Haarlem gehouden proefneming met den toestel door den heer 8 L Huizer uitgevonden om het in beweging brengen van een tramrijtuig voor het paard te vergemakkelijken nog het volgende medegedeeld De toestel is geen accumulator verkregen door de verzomeling van kracht bg het remmen verbruikt het rergemakkelgkt voor het paard alleen het aanzetten Proeven met de band genomen gaven de volgende uitkomst oen ledig tramrgtuig van 1700 kgr gewichtwas in beweging te brengen door met de pinkenaan het zweng te trekken een rgtuig dat nagenoeg geremd uit de hand niet in beweging was te brengen werd door gebruikmaking van den toeatel door ééa persoon IrattekkeIgk met gemak in beweging gebracht Door de koetaiers wordt de toestel met den voet in werking gesteld De toestel waarvan de werking geheim wordt gehouden weegt p m 100 kgr en zal in het groot aangemaakt ongeveer 100 kosten Gedurende 14 dagen is de toestel in gebruik bjj de Haarlemsche Tramweg mfiataohappij en kan bg elk tramrgiuig waarvan de remblokken tusschen de beide wielen zijn aangebracht gemakkelgk worden loegepoat Iemand laat zioh door het tolefoonbureau aansluiten met zgn dokter en zegt fMgn vrouw klaagt over herige pgn in den nek en de maag Dan heeft ze zeker koorta antwoordt de dokter Op dit oogenblik verandert de employé op het telê foonbureau de verbinding en de ongelukkige echt genoot hoort het antwoord van een reperateur ras machines wien door den eigenaar van eeo stoommachine inlichtingen waren gerraagd Zg is zeker van binnen weder met een laag vuil van eenige milimeters bedekt Iiaat tiaar een nacht afkoelen en klop er dan den volgenden morges flink op zonder baar te verwarmen Wasch haar dan zorgvuldig met een straal water onder hoog drukking na De dokter heeft zgn patiënt nimmer weergezien In Frankrgk i de vorige week een wet afgekondigd die ten doel hreft eenige verbeteringen ta brengen in bel strafrecht In de eerste phiats voert s $ het stelsel van voorwaardelgke veroordeeling in ingeval een beklaagde nog geen gevangenisstraf wegens misdaad of wanbedrgf heeft ondergaan De rechter mag in dat geral bij gemotiveerd vonnis de opgelegde gevangenisstraf of boete opschorten Wanneer binnen vijf jaren na uilapraak van het vonnis dt veroordeelde geen nieuwe veroordeelijg tet gevaogeuiastraf of zwaardere straf heeft beloopen wordt de eerste veroordeeling als niet geschied beschouwd In bet tegenovergesteld geval moeten beide siraifea worden geboot De proceskosten en schadevergoeding moeten echter betaald worden en de bijkomende straffen verlies van rechten enz blijven gelden totdat het vonnia zelf na vijf jaren is vervallen Op kamp die hg sedert verscheidene maanden tegea bet noodlot voerde badden dezen uitslag gehad dat zg ziju wilskracht verlamden En zonder den wil die oorzaak i geen geweten dat er hot gevolg van is Den negenden dag na het vertrek van New ïork kwam de stoomboot op de reede Montfranc hield zich enkele uren in de stad op Dien zelfden a rond kwam hij te Londen aan en den volgenden dog bood hg aan de Bank een van de vier meergemeld banknoten aan Hij nam zich voor de tweede tt Pargs te wisaelen de derde te Bome en de vierds te Berlqu telkens na een tijdsverloop van drit maanden Meer dau ooit wilde hij de voorzichtig heid iu acht nemen en nieto aan het toeval overlatei xvn j Ja je bent ongerust arme Alice Boland had ons zoo vost beloofd ieta van zich te laten hooreo en sedert zgn vertrek hebben wg nog geen telegram nog geen brief van hem ont angeu I Mevrouw Dutao zoo heette juffrouw Montfranc tegenwoordig schudde droevig het hoofd Ik beschuldig mijn broeder niet hernam zg van hem ben ik even zeker als van mg zelve Maar ik vind dat zwggen onverklaarbaar Als hg ziek ligt daarginds in die wildernis van Amerika IWordl te mlgd deie gevolgen moet den rechter den voorwaardel k veroordeelde uildrukkelgk opmerkzaam maken Ue veroordeeling wordt met bgroeging dat zij voorwaatdelgk is aangeteekend in het easier judieoiaire maar als zij is vervallen mag er in de uitstroksels geen melding meer van worden gemaakt Vau tegenorergestelden aard is het tweede gedeelte der wet dat teu doel heeft herhaling van misdrgf recidive tegen te gaan Daartoe worden de artikelen 67 en 68 van deo Oodo Pènal versuherpt Wanneer na een veroordeeling wegens misdaad tot gevangenisstraf voor meer dan één jaar binnen 6 jaren weder een misdaad of wanbedrgf wordt gopleegd waarvoor gevangenisstraf wordt opgelegd dau moet die straf worden uitgesproken voor deu langsten tijd tegen het misdrijf bedreigd en mag zelfs tot den dubbelen tijd worden opgeroerd met verbod zioh van 5 10 jaren te vertoonon op plaateen door de regeering voor de invrgheidstelling aangewezen Het zelfde geldt na veroordoeliug wegens wanbedrgf tot gevangennisstraf van meer dan een jaar ingeral do reroordeolde binnen rgf jaren aan hetzelfde wanbedrijf of aan een misdaad wordt schuldig beTonden Bij herhaling ran hetzelfde wanbedrgf waarvoor kortere rrgheidstraf is opgelegd moet het tweede ronnis een guvangenisstraf ran ten minste den dubbelen duur opleggen mits die niet het dubbel der bedreigde straf orersohrijdt Voor de toepassing rau deze bepalingen gelden diefstal oplichting en misbruik ran vertrouwen voor dezelfde waubedrgreu erenzoo bedelarg en landlooperij In het verslag in de Stand omtrent de jaarvergadering van da Unie een school met don bgbel outleenen wg dat het aantal scholen met don bgbel geklommen is tot 60 15 zgn er in aanbouw Van de 609 scholen zijn er slechts 4 zonder hoof londerwgser Het volgende telegram werd aan den minister van binnenlandsohe zaken de Savornin Lohmau gezonden De Unie Een school met den Bgbel voor de dertiende maal te Utrecht vergaderd haren voormaligen voorzitter in liefdo gedenkende brengt Uwer Excellentie hierbij haren eerbiedigen groet In en met u dankt zg de regeeriog roor hetgeen deze reeds deed ten nutte van het Vrije Christelijk onderwgs in Nedsrlond met de bede dat het Uwer Excellentie on het tegenwoordig ministerie gegeven 7g nog kug en telkens krachtiger onder des Heeren zege bevorderlgk te zgn aan de roor s lands heil noodzakelijke rorbreiding der kennis vau Gods Woord en de zegepraal ook in bet staatsbestuur ran de leus Tegen da rerolutie het Evangelie I Een dankbetuiging van den minister kwam nog tgdens de vergadering in Een voorstel van het locaal comilé te Maassluis De Unie riohte een adres aan de booge regeering om ook roor do Chrislelgke scholen een toelage roor schoolbouw te verkrggen zou reel discussie uitgelokt hebbeu ware du tgd niet te beperkt geweest De heer Pierson betoogde dat dit punt in den schoolraad thuis hoort en niet in de Unie en trachtte dit uit de statuten te bewgzen De heer Da Geus ran Wolvega had er niet op tegen dat dit voorstel in den schoolraad wordt behandtld doch wenschte waarborg dat het in da rergaderiog die den schoolraad denzalfden dag zou houden in overweging zou genomen worden De heer Pierson rerklnarde al a roorzitter ran den schoolraad daarroor te zullen zorgen Sommige afgeraardigden wilden het roorstel niet naar den schoolraad zenden maar op deze vergadering behandeld zien Ten slotte werd de rolg ende motiu aangenomen Do Unie acht het In da gegeven omstandigheden gewenscht punt 6 van het locaal comitë vau Maaasluis aan do aandacht van delf schoolraad aan te bevelen Iu het korte bericht dat de Stand bevat over de vergadering van deu schoolraad komt niets voor omtrent dit punt Naar aanleiding van het rapport der commissie voor de schoolstichting ontstond een breedvoerige discussie over het kapitaal voor schoolbouw noodig Aan het bestuur werd opgedragen daarop de aandacht te vestigen De secretaris deelde mede dat 229 scholen waren aangosloteo Buiteolandscti Overzlcbt Prins Biamaroks 76ste verjsardog is in verschillende Duitache steden gevierd Erenwel ralt het zeer in het oog dat de feestelgke herdenking van dezen dag nu nel minder was da i in rorige jaar toen Bismarck zijn eersten verjaardag iia zgn aftreden vierde Van de groote Berlijnsche bladen wgdt alleeu de Jioraen Zeitung een uitvoerig artikel aan den gewezen kanselier De National Zeitung en do Aordcl Jlli aneme Zeitung spreken met een enkel woord over Bismarck s veriliensten maar de overige bladen bewaren nu het stilzwggen over den leten April Blijkens uit Bome ontvangen berichten heeft de Jtaliaansohe gezant bg de Vereenigde Staten niet zgn paspoort ngevraagd maar zijn rertrek alleen aangekondigd voor het geviel dat üe Amarikaansche Begeering de eisoben van Italië niet inwilligt Deia eischen zgn lo nauwkeurig onderzoek naar de schuldigen aan den moord te New Orleans en 2o erkenning in beginsel van de verplichting lot het verleenen van een sobadeloosstelling aan de nagelaten betrekkingen der gehangenen In de Italiaanscbe nota worden deze eischen gegrond op het volkenrecht Wordt binnen acht dagen geen voldoend antwoord gegeven op deze eischen dan z4 de Italiaanscbe gezant Washington verlaten en de loopeude zaken overlaten aan den eersten secretaria van hot gezantschap iSoowel do Engelsche als de Pransehe bladen keuren meerendeels de houding van Bale goed Niemand denkt echter dat uit deze zaak eeu oorlog zal roortrloeien De beer Blaine heeft den Italiaanscfaen gezant een brief doen toekomen waarin hg zga leedwezen betuigt orer het rertrek ran den gekant dat reroorzaakt is door een misrersland De bonJsregeering heeft niet het recht de rerzekeriog te geren dat de schuldigen te New Orleans gestraft zullen worden want elke beschuldigde heeft recht op eene onpartgdige rechtspraak De Amerikaausche regeeriug neemt het beginsel van het verleeueu eener vergoeding ann Dat de betrekkingen der eUohtoffers ongeduldig zgn is natuurlijk maar de justitie mag niet met overhaasting te werk gaan Italie s zaakgelastigde te Washington stolde Blaine het antwoord van zijne rogee iug ter hand Hierin wordt gezegd dat Italië nimmer iets anders gevraagd heeft dan een vonnis langs regelmatigen weg en dat het die vraag nogmaals doet Het diplomatiek incident zal slechte als geëindigd beschouwd kunnen worden wanneer de Vereenigde Staten in duidelgken vorm zuUeu habben verklaard dat het gerechtelijk oüderzoek weldra zal geopend worden Ilalie neemt aloto van de belofte ran schadeloosstelling Het bekende voorval betreffende den Pruiaischen minister Von Böttirher en hot Welfenfoads heeft ten minste dit goede gevolg gehad dat de regeering besloten heeft eerlang bij den Landdag een ontwerp in te dienen waarbij het beheer vau dit fonds van 49 000 000 Mark wettelijk wordt geregeld Deze mededeeling van den Dnilschen Rekisameigir strekt tevens tot tegenspraak van de geruchten welke weer in omloop zgn dat een verzoening tusschen keizer Wilhelm en den hertog van Cumberland op handen zou wezen Het is bekend dat koningin Victoria tijdens hel bezoek des keizers in Engeland deze aangelegenheid ter sprake beeft gebracht maar keizer Wilhelm stelde als eerste voorwaarde dat de zoon van kouing George den tegenwoordigen toestand in Duitschlaud als wettig zou erkennen Indien de hertog van Cumberland zgn aanspraken op Hanover opgeeft zou hem het Welfeufonds on misschien ook nog het hertogdom Bruuswgk teruggegereu kunuen worden Het voornemen der regeering om een wettelgke regeling betreffende het beheer van het vermogen van koning George vast te stellen is dus wel het bewijs dat van een dergelijke schikking vooreerst nog geen sprake kan wezen Volgens da Kölnisobe Zeitung is do regeering bereid met den Lamldag in overleg te treden over het doel waartoe de rente van het kapitaal bestemd moeten worden met uitzondering van een jaarlgksohe som ran 360 000 Mark welke nog noodig is tot bestrijding van de Welfon en waarvan de regeering alleen goen verantwoording wil afleggen Omtrent den moordaanslag te Sofia waarvan de minister van fiuanoieu Beltscheff als slachtoffer gevallen is blijft zoowel wat de daders als wat de motieven betref alles nog in duister gehuld Het was Vrgdagavond omstreeks 8 uur toen de ministers Stombuloff en Beltjoheff in druk gesprek en langzaam wandelden langs het tegenover het paleis van den vorst gelegen park terwgl eenige passen achter hen Ie gendarme ging die steeds den ministerpresident op eenigen afstand volgt daar herhaaldelgk van plannen of komplotton gebleken is om den minister van het leven te berooven Toegang tot het park geven vier ouderiing ongeveer op gelijken afstand van elkaar gelogen hekken waarran het rierde grenst aan een woonhuis hetwelk de eigenaar tot dusrer weigerde aan de stad af te staan Dit hek ligt dientengorolge des avonds in de schaduw en daarran bobben de moordenaars gebruik gemaakt zg werden dientengevolge door de naderende ministers vo o r den aoiislag niet opgemerkt en konden na den aanslag door de duisternis geholpen spoedih spoorioos in het park verdwijnen Over het aantal schoten welke er iu ééa ommezien gelost werden loopen de rapporten uiteen maar er bigkt uit dat ten minste twee personen geschoten hebben en vier schoten gevallen zijn Het met een pgnlykeu uitroep neerstorten van den heer Beltscheff die enkele oogenblikken na den aanslog den laatsten adem uitblies is oorzaak geweest dat de moordenaors niet aanstonds aohter olgd zijn Aan de Hene freie Preue wordt uit Sofi gemeld dat er aeer ernstige vermoedens bestaan ontrent d medeplichtigheid van Karaveloff deu vroegcren mini ter van binnenlandsohe zaken vau prins AUxandar van Battenberg van wien later gebleken is dat hg met Buasische intriganten heulde en dat er iwir verdenking rust op personen die gerekend ordeu tot de Bussischgezinde kringen te Sofia te behooren Intusscben er wordt niet bg gemeld wat er grond tot deze vermoedens geeft dan alleen het bekende feit dat Stambuloff s politiek gekeerd is tegen elke onmiddellgke inmenging van Busland in de binnenlandsche aangelegenheden van Bulgarge Zoolang er eigenlijk nog niets met zekerheid bekend is vau de moordenaars noch van hunne drijfreeron ia dan ook de waarschuwing der Nordd Allg Zeit tegen orerijlde gerolgtrekkiugen en beschuldigingen alleszins gerechtraardigd Dat trouwens zelfs de Bulgaarsche politie nog geheel in het duister tast althans den Slen Maart nog tastte blgktuithst bericht dat zij eene belooning van 20 000 frs beeft uitgeloofd voor hem die haar mededeelingeu verschoft waardoor de opsporing en aanhouding der moordenaars mogelijk wordt Aan de weduwe van Belisoheff is door de regeering een jaariijksch pensioen van 9000 frs toegestaan De Deensche Rijksdag is weer onverrichter zaks uiteengegaan Do zitting is gesloten zooder dat de regeering en de oppositie welko de meerderheid in do Tweede Kamer bezit het eens konden worden over do begrooting die dus weer niet behandeld is Koning Christiaan zal dus ook nu weer bg een buitengewone finanoieele wet het ministerie Estrup moeten machtigen roort te gaan met het innen rau de belastingen en het doen der gewone uitgaven 336 Staats loteriJ 2o Klasse Trekking van Donderdag 2 April No 638 10777 en 11586 100 Prgzeu van f 30 73 2692 4133 7797 9848 13464 15781 19312 211 2796 4243 7809 10466 13680 16812 19694 476 2817 4331 8012 10847 13828 16016 19688 606 2821 4726 8066 11323 14069 16166 19628 659 2860 6042 8084 11624 14376 16S21 19872 984 3020 6538 8149 11963 14612 16415 19938 1034 3106 6186 8764 11971 14998 18441 20067 1629 3299 6344 8838 12230 15216 16622 20183 1632 3499 6349 9264 12806 16220 16874 20483 1791 3638 6896 9B76 12971 16466 17102 206S8 1936 3669 7045 9810 13166 16691 17373 20690 2436 3869 7741 9813 13318 16608 17473 20984 2490 ADVERTENTIKN Heden overleed myn geliefde Eobtgenoot en onze zorgzame Vader de Heer FRED£BIK HERMAN db GROOT in den oadesdom van 54 jaren Wed HERMAN db GROOT VAN ElOWEa en Kinderen Gouda 3 April 1891 Da Familie verzoekt van rouwbeklag vendioond te blijven Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig en sinartelgk Igden onze geachte broeder en zwager de Heer FREDERIK HERMAN D GROOT Wed P d GIDTS Hebkak DB Gboot J VAN ZDTPHEN Hbehak ox Qxoot W K VA ZUTPHEN Wed M yam SCHIJNDEL TAN Eeuwen M A JONKERVAN Eeuwen C JONKER P C IJSSELSTIJN TAN SEdWIN G USSELSTIJN Gouda 3 April 1891