Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1891

Maandag 6 April 4494 1891 Te huur g evraag d Toor MD DAME alleen TWEE B07ENEAmS ZIT en SLAAPKAMERS of wel een kleine BoTenwoning lieftt op de Gouwe Adrea onder lett B Z b d boekh H C EDAUW Jr GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken De Insendlng van advertentien kan geBchleden tot een uur des namiddags van den dag der o ltgave ADVERTENTIEN in alle Binnen ett ÈuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareao van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Heden overleed na een kortetondig doch smartelgk Igden tot diepe droefheid Tan m en mgne kinderen na Toorzien te Tgn van de BH Sacramenten ome geliefde Ecbtgenoote Moeder en üehnwdmoeder COBNELIA tin HOFWEGEN in den oaderdom van bgna 58 Uit aller naam F H PEETERS Gouda 2 April 1891 Stoll werck Hart Cacao Hoogate eiwit II hoogate theobroBiR gehtlta D ondergeteekenden betuigen biermede honnen bartelgken dank aan den Heer J M GELISSEN üloemiiit en diens Echtgenoote Toor de holp en bgstand gedurende de riekte en het overly den van onze geliefde Echtgenoote Dochter en Zuster HELENA tam KLAVEREN C GELISSEN Wed P VAN KLAVEREN S VA DIN ENG Pt C ZWANENBURG Gouda 3 April 1891 lür wordl gevraagfd Voord eel igl Hart 3aoao is fljnate PoederCacao in hart vono geperfld Spoedige oplosbaarfaeid fijne gear delicienae smaak steeds gelijkmatigheid des draaka Ir Wikiiea hnteii k 29 Caoao htrtM = 4S OMt 1 Cioo hart 1 t t = I koy Ckm Verkrijgbaar bij H E Confisenrs Banketbakkera enz BngR a Eipeditie Julius Mattenklodt Amêterdaia Kalverstraat 10b van omstreeks 14 jaar voor eenige nren per dag Westhaven B 163 De ondergeteekeude verklaart zich bereid BESTELLINGEN op zich te nemen Gouda Hotterdam v v Mg minzaam aanbevelende A J VAN MAANEN Keizerstraat No 133 Bode GOO DA ROTTERDAM PATRIJS ITALIAANSCHE BBOEDEIEBEIT k 20 cents per stuk bil J H GROTTENDICR BOüBSCEfi WATESLEIBINU UAATSCHAFFIJ Greabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL De DireeUur j D C W VAN DEB LAAR Ned Plantenboter Maatschappij A 3 S T E 12 ID A IM De DIBECTIE heeft de eer te berichten dat rij door eene nienira vindiag thans ook Plantenboter fabriceert die steeds VOlkomOn ZUlver en plantaardig geheel het aanzien heeft van Natunrboter cd ala zoodanig in de Ksoken dan ook even als Natnurboter of Vet gebruikt kan worden EENE OEBRDIKSAANWUZING 13 DAARBIJ ONNOODIG Deze Plantenboter is kneedbaar en uihluitend geschikt voor koken bakken en braden van b jlonder zalreren smaak en reukeloos bij het smelten HH Beschuit en Banketbakkers worden attent gemaakt dat dit nirnwe prodact rich evenals Natnurboter laat bewerken en foor elk soort gebak DÜ8 OOK VOOR KORSTGEBAKs uitnemend geschikt is Één proef met dit nieuwe fabrikaat zal elkeen van de deugdelijkheid overtuigen waartoe voor HH Grossiers een aantal proef busjes kosteloos ter verspreiding onder hunne Clientèle verkr gbaar zgn De prijs van de gele kneedbare Plantenboter is evenals die onzer witte hards Plsntanboter 0 40 per K nette gewicht Speciale conditiën voor HH Grossiers op franco aanvrage verkrijgbaar DE DIEECTIE Men gelieve op ons Handelsmerk te letten Oedepon BandtUtnerl Snelpersdmk van A BRINKMAN bh Zn Godda Men biede het geluk de hand 500 000 Mm als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedit de nieuwste croote Geldverlatinr d o o de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Du voordeeligB inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts fteinigc maanden in 7 verlotingen van 100 000 loten 50 200 pryzeu bedragende O S53 OOS lv£ar3s ter volledige beslissing zullen komen j daaronder znn kapiule prijzen van eventueel 500 000 Hark by uitneibendheid echter 1 prijs 1 prgs I prijs 1 prijs prijs lpr j prytenaM 1 prijs s M 1 prijs ÜM 1 prgs a H 1 prijs iU a H 800 000 8 prijzen a M 15000 aM aH i M tOO 000 26 prgzen it M 10000 a M lOO noO 66 prijzen a M 5U00 iM 75 000 106 prijzen it M 300070 000 ÏOS prijzen ü M 200065 000 6 prijzen a M 1600 60 000 606 prijzen a H 1000 6 i 000 1060 prijzen iM 600 60 000 80930 prijzen ji M 148 40 000 17188 pr aM 800 200 80 000 160 127 100 94 67 40 20 De prijstrekkiagen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor Ie aanttaande eerste prijstrekking dezergroote door den Slaat gewaarborgde Oelverloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of S 60 1 half 8 1 80 1 kwart lVi 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapisr of per postwistel Alle commissies worden onmiddelijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den staat voorriene Orifiocele Loten zelf in handen Bij iedere beatelliiig wordt het rereischte officieel plan waaruit de rerdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggeldea ta vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wjj aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oSicieele Igsten j5e uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt ondel waarborg van den Staat en kan door directe toizending of ook naar verkiezhig de Belanghebbenden door onze Correspondenten in alle groote plaateen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens Ificieele bewijzen de eerste Hoofd treffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestiirde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoerende bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk ge val voor den 15 APRIL e k te doen toekomen HAUFMANN SIUON Bankiers en Geldwisselaars In HAHBURCi P 8 Hiermede danken wg voor hel vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitoeren zullen w j ook voor het verfolg bemoeid zgn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 Aisoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een Byroegsel binnenlandT GOUDA 4 April 1891 VEBGADEEING VAN DEN GEÖEENTEHAAD Dinsdag den 7 April 1891 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Twee reclames betrekkelijk de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde kiezerslijstan Het adrea van H van der Maas alhier betreffende het visschen in de wateren der Gemeente De Begrootingen voor het Hoffraans Gesticht dienst 1891 Woensdag 8 April a st heeft in de Sociëteit Ons Genoegen eene vergadering plaats der antirevolutionaire Kiesvereoniging Freest God Eert de Konim waarin als spreker zal optreden de heer G K Éger van s Hage Zooals bekend is zal de heer Edo Bergsma voorzitter van den Algem Nederlandschen WielrijdersBond morgen Zondag in 0ns Genoegen een voordracht houden over do Wielersport en het streven van genoemden bond Dat het wielrijden ook in deze stad en omgeving zeer toeneemt is bekend en ougelwgfeld zullen van alle zijden vele wielrijdera daar hot weer zich gelukkig gunstig laat aanrien Zondag hierheen komen Iniusschen zullen ook zg die niet aan wielrijden doen goed doen de voordracht bij te wonen Immers nog steeds bestaan er vele vooroordeelen tegen die zaak die naar wg verwachten door den heer Bergsma op afdoende wijzo zullen worden weerlegd Vele ouders zouden hunne jongens wel toestaan een velocipede aan t e schaffen FEVILIETOK EEN ONGELDKKIGE Aoor het Fraiuci xvn 26 De dagbladen van Parg s haddan eenige weken geleden wel melding gemaakt van bot drama waarin lioland een rol had vervuld en van den gewelddadigen dood van mevrouw Eeeding Maar arme en spaarzame lieden als Alice en Arthur lezen geen dagbladen Verioren in de groote menigte zonder vrienden of kennissen zouden zij ook niet toevallig vernemen wat hen zoo nabij betrof De geest der jonge vrouw hield zich steeds met haren broeder bezig Zonder in oveidreven angst te vervallen vreesde zij dat er een ongeluk zou gebeurd zijn Koland moest ongetwijfeld ziek zeer ziek zijn Anders zou hij wel geschreven hebben Dien Zaterdag avond in de maand Juli voelde Alice zich zenuwachtiger en gedmkter dan gewoonIgk Het was haar alsof zij plotseling het bericht 20U krijgen van een of andere ramp Opeens sidderde zij Luister Arthur er komt iemand de trap op men komt naar ons toe ja die ronduit zijn Wg hepen maar er zijn bezwaren tegaA die gezegd volstrekt geen bezwarei dat tal van oudelui Zondag i zu len gaan de jongelui znlfen natuurlijk vanzelf niet wegblijven om door een kenner te hooren uiteenzetten hoe aanbevelingswaard het wielrijden is ook b v uit een gezondheidt oogpunt Ds voordracht wordt gehovden des namiddags om 2 uur alzoo een alleszins j chikte tijd voor de Goudsche heeren en dames odk den heer Bergsma te gaan hooren Heden morgen werd de tambesr G wegens wangedrag voor het front van den troep met een brieve van ontzag uit de gelederen weggezonden In de gisteren gehouden rgsderiiig van de WeerbaarheicleVerooniging Bulgerpligt werden de aftredende bestuursleden de hh H van Wijngaarden en D Hoogendgk herkozen Burgemeester en wethouders van Stolwijk brachten aan het onderwijzend penonsal der Iste openbare school ter kennis dat er verandering van personeel zon plaats hebben tenzij één der hulponderwijzers met het a s examen de hoofdakte haalde Dit is de tweede gemeente waar dat plaats vindt in Alblaeaerdam geschiedde het reeds vroeger De Tweede Kamer der Staten Generaal is tot hervatting barer werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 14 April des namiddags te 2 uren HH MM de Koningin en de Koningin rogontes zijn Donderdag namiddag te 8 uren 40 na eene voorspoedige reis in gezonden welstand te Arolsen aangekomen Aan het station werden HH MM ontvangen door den regoerenden vorst van Waldeck Do schreden van den bezoeker kwamen nader Een krachtige en vroolijke stem riep in de gang Alice I Alice De jonge vrouw stond op doodsbleek een bezwijming nabij Boland de stem van Boland Ja hij was het Zoodra zg haar broeder zag uitte zij oen gil on viel hom in de uitgestrekte armen en nadat zij hem met kussen had overdekt met liefkozingen overladen dwong zij hem ptéats te nemen Toen knielde zg voor hem neder en riep uit Zijt go daar weer terug Ge komt terwgl iker juist aan begon te wanhopen je ooit weer tezien Ik dacht dat je dood was verloren in dedoodsche wildernissen van dal afsohuwelgke land Laat mij je aankgken mij overtuigen dat ik nietdroom Indien ge eens wist hoe rampzaligik was I De jonge man moest alles verteHen van de reis van het vertrok van Parijs af zonder een enkple bijzonderheid weg te laten Dat mocht niet Wat vonden zijn zwager en zijne zuster hem veranderd 1 Het wanhopize wezen dat eenige maanden geledon zijn land ontvluchtte met afschuw in de ziel kwam terug gelukkig en vol vertrouwen op de toekomst Denk ook eens aan ik heb voorloopig tienduizend fraffc lieve Alice O nu zal alles mijgelukken daar ben ik genist 05 Tienduizend francs die je vrij duur be ADVSBTENTIBM worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LXTTSBfl worden berekend naar plaatermmte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIBflïiAD t welk des Maandags verschgnt den erfprins en prinses Elisabeth terwijl eene groote menigte de voretinnen met zeer veel ingenomenheid begroette Namens de synode der christelijk gerefbrmeenSü hebben de heeren L Lindeboom te Kampen E Douma te Botterdam en H J Klinkert te Zwolle een adres gericht aan H M de Koningin regentai waarin aangedrongen wordt op eene nieuwe Zondagtwet Zij hopen dat weldra een goede Zondagswet overeenkomstig het Woord van God naar de behoefte des volks moge mede arbeiden tot bevordering der heiliging van den dag des Heeren in den publieken dienst en in geheel het volksleven Heden avond wordt te Amsterdam door het Ned Tooneel Maaldrmk i Cleopratra voor het eerst opgevoerd Bouwmeester en mevr Frenkel vervullei de twee hoofdrollen Dr Smith die indertijd door den Gemeenteraad van Apeldoorn als leeraar aan de Bgks Hoogere Bargersohool aldaar werd verwgderd wjjl hij lioh te veel met de politiek afgaf en socialistische neigingen had is door den minister van Binnenlandscbe Zaken tijdelijk benoemd tot leeraar aan de hoogere burgerschool te Warfum voor den tjjd van ééa jaar Op den 2en Faaschdag vervoegde zich iemand ah heer gekleed bij den fondsbode M te Delft voorgevende dat bij bij hem was aanbevolen om over de begrafenis van zgn neef te spreken De vereischte aangifte van het overlijden werd opgemaakt en bepaald dat M den volgenden dag met een Oeiftschen timmerman naar Schipluiden zou komen om de maat van de kist te nemen Vervolgens spraken zjj af dat het lijk te Delft MSaiMMMMSMMMIHHMI MSMaMaasMHIMa taald hebt Overtuig haar toch mijn waarde Arthur Een kogel ter hoogte van de sohoader is geeo g vaarlgke wond En als je eens gestorven was Ik leef immers Andermaal moest hg het tragische voorval verhalen ign zuster werd niet moe naar hem te luisteren Wat was die mevrouw Reeding een afschuwelijk schepsel I Alles is nir weer goed besloot Arthur Je ziet Alice hoe verkeerd je deed met jetevoren zoo bezorgd te maken Onze broeder hoeftgelgk Hij ia tot op den bodem van den afgrondgerold Zonder den moed te verliezen beeft hüdapper den strijd volgehouden en nu is hij overwinnaar gebleven Evenals in de dagen van rampspoed bleven deze drie menschoo die door huu vereenigde liefde zoozeer aan elkander verbonden aren tot laat in den naoht bij elkaar De volgende dag was een Zondag Arthur en Alice waren vrij Wat al plannen maakten zij I Men zou den vrgen idag besteden met doorboaschen en weilanden te dwalen en Maandag zou Roland er dadelijk op uit gaan Hg zou dien braven Jacques Salïerte gaan opzoeken want nu de bedelaar van vroeger geld had om te wachten zouden all r deuren wel voor hem open staan Dit bezoek aan Jacques hield Boland s gedaohten